Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


186

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 25 odst. 5, § 27 odst. 8 a § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 62/2017 Sb. a zákona č. 314/2019 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o lesním hospodářském plánování

Čl. I

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 2 až 4 se včetně odkazů na ně zrušují.

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   údaje z jednotlivých inventarizačních ploch, je-li prováděno zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše.“.

3. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c)   údaje se uvádějí souhrnně za hospodářské skupiny, je-li prováděno zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše.“.

4. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a zakmenění; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše je zakmenění uváděno pouze, jedná-li se o stejnověké lesní porosty“.

5. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše jsou zakmenění a věk etáže uváděny pouze, jedná-li se o stejnověké lesní porosty“.

6. V § 4 odst. 3 písm. d) se slovo „genetická“ nahrazuje slovem „fenotypová“, tečka se nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „ ; v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše se pro dřeviny uvádí pouze zastoupení a fenotypová klasifikace, a to u porostů uznaných a u porostů geneticky nevhodných“.

7. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   hospodářskou skupinu uvádí
1. výměra,
2. inventarizovaná zásoba předchozí celková (m3 b. k.) a hektarová (m3 b. k./ha),
3. inventarizovaná zásoba současná celková (m3 b. k.) a hektarová (m3 b. k./ha),
4. průměrná roční těžba za inventarizované období podle lesní hospodářské evidence, celková (m3 b. k./rok) a hektarová (m3 b. k./ha/rok),
5. průměrný roční přírůst za inventarizované období, celkový (m3 b. k./rok) a hektarový (m3 b. k./ha/rok),
6. zastoupení jednotlivých druhů dřevin,
7. inventarizovaná zásoba současná jednotlivých druhů dřevin (m3 b. k.),
8. inventarizovaná zásoba současná v tloušťkových třídách (m3 b. k.) a
9.   počet kmenů hroubí v tloušťkových třídách.“.

8. V § 4 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   výši a umístění mýtních těžeb na celcích s výměrou lesů hospodářských a lesů zvláštního určení menší než 50 ha, v lesích ochranných, v lesích přírodě blízké zóny národních parků, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek,“.

9. V § 5 odst. 2 se věta pátá včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

10. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše se porosty sdružují do hospodářských skupin.“.

11. V § 6 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Hospodářské skupiny sdružují porosty s obdobnými klimatickými a půdními charakteristikami, případně také funkčním zaměřením a stavem lesa a jsou základní jednotkou pro zjišťování a uvádění stavu lesa a plánování hospodářských opatření v případech, kdy je stav lesa zjišťován na inventarizační ploše. Hospodářské skupiny se označují arabskými čísly s podtržením.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

12. V § 6 odst. 10 se za slovo „Jako“ vkládá slovo „porostní“.

13. V § 7 písmena f) a g) znějí:

„f)   zakmenění porostní skupiny, které je součtem zakmenění jednotlivých etáží; pro potřebu tohoto výpočtu se zakmenění etáže přepočte na plochu porostní skupiny; zakmeněním etáže se rozumí součet zakmenění jednotlivých dřevin lesního porostu v dané etáži, vynásobený hodnotou 10 a zaokrouhlený na celé číslo; zakmeněním dřeviny se rozumí podíl skutečné hektarové a tabulkové zásoby, nebo skutečné hektarové a tabulkové výčetní kruhové základny příslušné dřeviny v dané etáži; hodnota zakmenění 10 odpovídá plné tabulkové zásobě nebo kruhové základně taxačních nebo růstových tabulek schválených Ministerstvem zemědělství (dále jen „taxační tabulky“), uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce7),
g)   zastoupení dřevin, které udává procentuální podíl zakmenění jednotlivých dřevin zjištěných v šetřené jednotce a celkového zakmenění; v případech, kdy je stav lesa zjišťován na inventarizační ploše, se zastoupení dřevin určí jako procentuální podíl zásob jednotlivých dřevin v rámci hospodářské skupiny; zastoupení lze stanovit rovněž odhadem, zejména pro lesní porosty, které ještě nedosáhly registrační hranice hroubí; udává se zpravidla v desítkách procent nebo podrobněji; dřeviny se zastoupením nižším než dolní vyčíslená hranice se vedou jako vtroušené; seznam lesních dřevin s jejich zkratkami je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,“.

14. V § 7 písm. i) a j) se slovo „hlavního“ zrušuje.

15. V § 7 písm. k) se slova „pro hlavní porost“ zrušují.

16. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7d, které včetně nadpisu znějí:

„Zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše

§ 7a

Při zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše se

a)   referenční inventarizační sítí rozumí síť inventarizačních lokalit pokrývající celé území České republiky spravovaná Ministerstvem zemědělství,
b)   inventarizační lokalitou (dále jen „lokalita“) rozumí místo, kde se v rámci provádění inventarizace zjišťují údaje o stavu lesa; lokalita je charakterizována svou polohou v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, počtem a způsobem prostorového uspořádání inventarizačních ploch,
c)   inventarizační plochou rozumí část území, na které se přímo provádí inventarizační šetření; inventarizační plochu tvoří její střed, pevně určený souřadnicemi vzhledem k poloze lokality, a alespoň jedna kruhová podplocha,
d)   kruhovou podplochou (dále jen „podplocha“) rozumí kruhová plocha, se středem umístěným na středu inventarizační plochy; každá inventarizační plocha obsahuje alespoň jednu podplochu pro registraci kmenů hroubí,
e)   stratem rozumí prostorově pevně vymezená část inventarizovaného celku, pro kterou je v rámci provedení inventarizace navrhována optimální plošná hustota a počet lokalit, přičemž v případě požadavku na vyšší přesnost odhadu cílových parametrů pro jednotlivé hospodářské skupiny tvoří tyto skupiny zároveň výběrová strata,
f)   kmenem hroubí rozumí prvek populace kmenů, který má výčetní tloušťku větší než 7 cm s kůrou, přičemž poloha kmene je shodná s polohou bodu na jeho střednici, který se nachází ve vzdálenosti 1,3 m od jejího průsečíku s vodorovnou rovinou ve výšce paty kmene, a
g)   směrodatnou chybou rozumí odmocnina odhadu variability bodového odhadu vypočtená podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

§ 7b

(1) Zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše lze využít pro všechny hospodářské způsoby. Zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše se provádí terénním šetřením na lokalitách, jejichž polohy jsou odvozeny od referenční inventarizační sítě.

(2) Každá lokalita musí obsahovat alespoň jednu inventarizační plochu. Počet lokalit se volí tak, aby byly dodrženy minimální kvalitativní požadavky na zjišťování stavu lesa uvedené v § 7c, zároveň však nesmí klesnout pod 50 v rámci jednoho celku.

(3) Ministerstvo zemědělství a na území národních parků a jejich ochranných pásem Ministerstvo životního prostředí poskytne vlastníkovi lesa na základě jeho žádosti polohy lokalit pro jeho celek. Žádost musí obsahovat

a)   identifikaci vlastníka,
b)   identifikaci celku,
c)   digitální vektorové vymezení hranic celku a jeho inventarizované části,
d)   seznam a definice nových strat podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
e)   seznam identifikátorů existujících strat navržených ke zrušení a
f)   seznam identifikátorů existujících strat s uvedením počtu dodatečně požadovaných lokalit.

(4) Polohy inventarizačních ploch jsou v terénu trvale stabilizovány tak, aby bylo možné při zpracování následujícího plánu na dané inventarizační ploše opakovaně identifikovat jednotlivé kmeny hroubí.

(5) Opakované zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše nelze provádět v intervalu kratším 5 let.

(6) Způsob provádění zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše a rozsah zjišťovaných údajů na inventarizační ploše je uveden v příloze č.  6 k této vyhlášce.

§ 7c

(1) Směrodatná chyba odhadu zásoby pro část celku, na kterém byl stav lesa zjišťován na inventarizační ploše, nesmí přesáhnout 25 m3 b. k. na jeden hektar porostní půdy, nebo nesmí přesáhnout 10 % z bodového odhadu zásoby hroubí na jeden hektar porostní půdy.

(2) Směrodatná chyba odhadu roční celkové výše těžby nesmí přesáhnout 1 m3 b. k. na jeden hektar porostní půdy, nebo nesmí přesáhnout 10 % z bodového odhadu roční celkové výše těžby na jeden hektar porostní půdy.

§ 7d

(1) Stav lesa, popsaný inventarizovanými veličinami, se statisticky vyhodnocuje pro hospodářskou skupinu a celek, případně jeho část, na které byl stav lesa zjišťován na inventarizační ploše.

(2) Statistické vyhodnocení stavu lesa se provádí postupem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Součástí vyhodnocení stavu lesa je lesnická mapa se zobrazením strat a středů inventarizačních ploch a jejich jednoznačných identifikátorů umožňujících přiřazení k lokalitám referenční inventarizační sítě.“.

17. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „v odstavci 12“ vkládají slova „a lesů, v nichž je stav lesa zjišťován na inventarizační ploše“.

18. V § 8 odstavec 12 zní:

„(12) V lesích prvních zón chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek je pro určení výše těžby rozhodující schválený plán péče pro tato území8). Lesy zařazené do přírodní zóny národních parků se nezahrnují do výpočtu závazného ustanovení maximální celková výše těžeb, v lesích zařazených do zóny přírodě blízké se závazné ustanovení maximální celková výše těžeb stanoví jako součet těžeb umístěných v jednotlivých lesních porostech.“.

19. V § 8 odst. 13 se za slova „způsobem výběrným“ vkládají slova „ , s výjimkou lesů, ve kterých je stav lesa zjišťován na inventarizační ploše,“.

20. V § 8 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

„(14) Pro lesy, ve kterých je stav lesa zjišťován na inventarizační ploše, se stanoví ukazatel celkové výše těžeb, přičemž těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje, pomocí celkového běžného přírůstu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 15.

21. V § 8 se doplňuje odstavec 16, který zní:

„(16) Překročení poměrné části závazného ustanovení maximální celková výše těžeb v plánu, o jehož zkrácení doby platnosti je žádáno, je důvodem ke snížení závazného ustanovení maximální celková výše těžeb podle předchozího odstavce. Závazné ustanovení maximální celková výše těžeb bude v návrhu nového plánu sníženo o výši překročení této poměrné části.“.

22. Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9)   Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.

23. V § 9 odst. 1 se slova „porostních skupin“ nahrazují slovem „etáží“.

24. V § 11 odst. 1 se za slova „hrozí-li střet zájmů oprávněných osob,“ vkládají slova „nebo v případech zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše,“.

25. V § 11 odst. 1, 4 a 5 se text „§ 33 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 33 odst. 5“.

26. V § 14 odst. 1 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

27. V § 14 odst. 5 věta druhá zní: „Terénní šetření pro zpracování osnov nelze provádět způsobem zjišťování stavu lesa na inventarizační ploše.“.

28. V § 15 odst. 3 se slovo „genetickou“ nahrazuje slovem „fenotypovou“.

29. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 84/1996  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 84/1996  Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

30. Přílohy č. 4 a 5 znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 84/1996  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 84/1996 Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

31. Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 84/1996  Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 456/2021 Sb.

Čl. II

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

Tomáš Grygar, Kateřina Frumaorvá, Ondřej Horák, Marek Masarik - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu. Náležitá pozornost je věnována všem relevantním otázkám tohoto institutu – od jeho teoretického vymezení a právněhistorických aspektů, přes ústavní podmínky vyvlastnění až ...

Cena: 705 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.