Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


166

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2022

o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), j), l) až s), aa) a af) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
b)   způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
c)   rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
d)   rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
e)   rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu,
f)   rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
g)   způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla,
h)   způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
i)   způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu,
j)   způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
k)   způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,
l)   způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,
m)   rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů,
n)   způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   přímou metodou měření měření stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, které je určeno pro stanovení hodnoty měřené veličiny v případě tepla v joulech, v případě spotřebovaného paliva v kilogramech u pevných paliv a v metrech krychlových u plynných nebo kapalných paliv nebo v násobcích uvedených jednotek,
b)   nepřímou metodou měření měření, které nespadá pod přímou metodu měření podle písmene b).

§ 3

Vykazování a uchovávaní dokumentů a záznamů při spalování zdrojů energie

(1) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu spalující zdroje energie z obnovitelného zdroje, druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje (dále jen „zdroj energie“) vykazuje údaje o využitých zdrojích energie, použitém palivu a druzích biomasy, bioplynu, biokapalin nebo biometanu pro toto spalování za jednotlivý zdroj elektřiny, za výrobnu tepla nebo za výrobnu biometanu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc vždy do patnáctého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí předávaných údajů jsou také doklady prokazující splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů využité biomasy.

§ 4

Vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot elektřiny

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje každý měsíc množství elektřiny z podporovaných zdrojů za jednotlivý zdroj elektřiny ve výkazu, jehož vzor je uveden pro obnovitelné zdroje a druhotné zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobce, s výjimkou výrobce uvedeného v odstavci 3, předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Výrobce, který zvolil podporu elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu, předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu dále za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Pokud výrobce nepředá operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje operátor trhu podporu v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu do patnáctého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které předává za uplynulý kalendářní měsíc do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nepředá operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje operátor trhu podporu v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

§ 5

Vykazování a předávání naměřených hodnot tepla

(1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje každý měsíc množství dodaného a užitečného tepla za výrobnu tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Výrobce tepla předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud výrobce tepla nepředá operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje operátor trhu podporu v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

§ 6

Vykazování a předávání naměřených hodnot biometanu

(1) Výrobce biometanu vykazuje každý měsíc množství biometanu s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan za výrobnu biometanu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Výrobce biometanu předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc do patnáctého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud výrobce biometanu nepředá operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje operátor trhu podporu v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

§ 7

Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobeného z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie

(1) Množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů energie nebo různých druhů biomasy se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny postupem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Množství podporovaného tepla z obnovitelného zdroje se v případě tepla vyrobeného společným spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným zdrojem nebo různých druhů biomasy stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla postupem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Pro určení velikosti poměrných částí podle odstavců 1 a 2 se použije množství energie obsažené v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla. Množství energie za sledované období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

Způsob měření množství paliva, elektřiny, tepla a biometanu

(1) Výrobce zajistí měření

a)   elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje způsobem podle vyhlášky upravující měření elektřiny a
b)   technologické vlastní spotřeby elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje nebo v případě spalování různých zdrojů energie podle § 11a odst. 1 zákona stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii a způsobem podle vyhlášky upravující měření elektřiny.

(2) Výrobce tepla zajistí měření tepla přímou metodou měření v případě

a)   tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona a podle § 25a odst. 3 zákona a dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a
b)   užitečného tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona.

(3) Při měření tepla podle odstavce 2 písm. a) musí být měřicí zařízení instalováno tak, aby zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo vyrobeného společným spalováním z obnovitelného a neobnovitelného zdroje v místě jeho předání do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. V případě výrobny tepla, ve které se spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, se umisťuje měřicí zařízení tak, aby bylo samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do soustavy zásobování tepelnou energií.

(4) Výrobce biometanu zajistí měření biometanu způsobem podle vyhlášky upravující měření plynu.

(5) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla zajistí měření množství

a)   vyrobené elektřiny na svorkách generátoru stanovenými měřidly podle zákona o metrologii a způsobem podle vyhlášky upravující měření elektřiny,
b)   užitečného tepla měřidly využívajícími přímou metodu měření, s výjimkou případů uvedených v odstavci 6, a
c)   spotřebovaného paliva měřidly využívajícími přímou metodu měření, s výjimkou případů uvedených v odstavci 7.

(6) K měření podle odstavce 5 písm. b) lze využít nepřímou metodu měření, vyplývá-li z energetického posudku podle zákona o hospodaření energií, že přímá metoda měření je ekonomicky neefektivní. V případě použití nepřímé metody měření, kdy je nosným médiem pára, se použijí měřidla podle ČSN EN ISO 5167 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu. Použije-li výrobce pracovní měřidlo, zajistí jeho kalibraci podle zákona o metrologii. Největší dovolená odchylka při kalibraci tohoto měřidla nesmí přesáhnout odchylku povolenou pro stanovené měřidlo.

(7) K měření tuhého paliva nebo bioplynu podle odstavce 5 písm. c) lze využít nepřímou metodu měření, vyplývá-li z energetického posudku podle zákona o hospodaření energií, že přímá metoda měření je ekonomicky neefektivní. Použije-li výrobce pracovní měřidlo, zajistí jeho kalibraci podle zákona o metrologii. Největší dovolená odchylka při kalibraci tohoto měřidla nesmí přesáhnout odchylku povolenou pro stanovené měřidlo. V případě výrobce s tuhým palivem se postupuje podle ČSN EN 45501 - Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností. Součástí měření spotřebovaného paliva je také určení výhřevnosti paliva, které se provádí podle vyhlášky upravující minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Pokud lze spotřebované palivo jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva a dodavatel paliva používá ke stanovení výhřevnosti vzorkovací postupy a akreditovanou laboratoř, pak lze použít výhřevnost stanovenou dodavatelem paliva.

(8) V případě výměny měřidla pro měření tepla nebo paliva z důvodu jeho ověřování, jedná-li se o stanovené měřidlo, nebo kalibrace, jedná-li se o pracovní měřidlo, nebo z důvodu jeho poruchy se instaluje bezodkladně jiné měřidlo splňující požadavky podle odstavců 2 až 7. Pokud se nejedná o měřidlo, na jehož základě se provádí nárokování provozní podpory tepla a není možné bezodkladně zajistit instalaci jiného měřidla splňujícího požadavky podle odstavců 2 až 7, stanoví se nejvýše po dobu jednoho měsíce množství tepla nebo paliva výpočtem jako průměr naměřených hodnot za předchozí srovnatelné období. V případě měření tepla může být tato doba překročena, pokud nelze pro výměnu měřicího zařízení provést nezbytné přerušení dodávky tepla, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

§ 9

Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu

Výrobna elektřiny je uvedena do provozu, pokud

a)   rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,
b)   příslušným provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny, kterým se rozumí vydání provozního oznámení pro výrobní modul typu A, konečného provozního oznámení pro výrobní modul typu B nebo C, nebo dočasného provozního oznámení pro výrobní modul typu D podle nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, a
c)   příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy instaloval měřicí zařízení v souladu se zákonem o metrologii v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo v odběrném místě, ve kterém je připojena výrobna elektřiny, nebo ve výrobně elektřiny připojené prostřednictvím jiné výrobny elektřiny podle vyhlášky upravující měření elektřiny.

§ 10

Způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu

(1) Výrobna tepla je uvedena do provozu, pokud

a)   rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nabylo právní moci,
b)   je instalováno měřidlo pro měření tepla v souladu s § 8 a
c)   byla dokončena registrace podpory tepla v systému operátora trhu podle vyhlášky upravující registraci podpor u operátora trhu.

(2) Je-li výrobna tepla současně výrobnou elektřiny, která bude připojena k elektrizační soustavě a využívá vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, vztahují se na její uvedení do provozu také všechny podmínky, které jsou pro uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoveny v § 9.

§ 11

Způsob a postup uvedení výrobny biometanu do provozu

Výrobna biometanu je uvedena do provozu, pokud

a)   rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nabylo právní moci,
b)   provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy anebo provozovatelem jiné výrobny plynu bylo provedeno připojení výrobny biometanu k plynárenské soustavě; to neplatí v případě výroben biometanu přímo připojených k čerpací stanici nebo výdejní jednotce,
c)   je instalováno měřidlo pro měření biometanu v souladu s § 8 a
d)   byla dokončena registrace podpory biometanu v systému operátora trhu podle vyhlášky upravující registraci podpor u operátora trhu, pokud se výrobce biometanu rozhodne využít podporu biometanu formou zeleného bonusu na biometan podle § 27b zákona.

§ 12

Způsob registrace místa předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla

Výrobce tepla registruje místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo § 25a odst. 3 zákona nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona v systému operátora trhu uvedením informací o tomto místě ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 13

Způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech

Je-li dodávka elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy měřena na transformátoru na straně výroby elektřiny a místo připojení odběrného místa nebo výrobny elektřiny je na opačné straně transformátoru, připočítávají se k naměřeným hodnotám elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši

a)   stanovené výpočtem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, pokud výrobce požádá provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, které jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce, nebo
b)   2 % u dodávky elektřiny do soustavy na napěťové hladině velmi vysokého napětí a 4 % u dodávky elektřiny do soustavy na napěťové hladině vysokého napětí.

§ 14

Předávání údajů výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla

(1) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje nárok na přechodnou transformační podporu tepla, vykazuje ročně množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a zároveň vyřazených na výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v kalendářním roce, za který uplatňuje nárok na uvedenou podporu pro každé jednotlivé zařízení podle zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje nárok na přechodnou transformační podporu tepla, předává údaje podle odstavce 1 operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 15. května roku, který následuje po roce, za který uplatňuje nárok na tuto podporu. Pokud výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje operátor trhu podporu v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

(3) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje nárok na přechodnou transformační podporu tepla pro výrobnu tepla z neobnovitelného zdroje, která využívá k výrobě tepla uhlí, předloží operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu prohlášení o závazku podle § 26c zákona do 15. května roku, kdy poprvé uplatní nárok na podporu, a dále každoročně do 15. května předloží zprávu o pokroku při plnění tohoto závazku. Vzor prohlášení o závazku je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce, vzor zprávy o pokroku je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 15

Požadavky na kvalitu biometanu

(1) Výrobce biometanu může biometan vyrábět, jen pokud zajistí, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo plynárenského zařízení jiného výrobce plynu splňoval kvalitativní parametry podle vyhlášky upravující měření plynu.

(2) Biometan, který dodává výrobce biometanu přímo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky bez použití plynárenské soustavy, musí splňovat kvalitativní parametry podle vyhlášky upravující požadavky na pohonné hmoty.

(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým intervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výrobny biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo do plynárenského zařízení jiného výrobce plynu.

§ 16

Požadavky na odorizaci vyrobeného biometanu

(1) Odorizace biometanu se provádí pomocí odorizačního zařízení umístěného ve výrobně biometanu připojené k plynárenské soustavě u připojení této výrobny k distribuční soustavě. Výrobce biometanu umožní provozovateli distribuční soustavy nepřetržitý přístup k odorizačnímu zařízení.

(2) U výrobny biometanu přímo připojené k čerpací stanici nebo výdejní jednotce odorizaci biometanu provádí její provozovatel v souladu s vyhláškou upravující požadavky na pohonné hmoty.

(3) Při odorizaci biometanu nesmí být vyžadováno použití vyšší dávky odorizační látky, než je v dané zóně obvyklé.

§ 17

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biometanu sjednává provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel jiné výrobny plynu ve smlouvě o připojení.

(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává provozovateli plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, způsobem sjednaným ve smlouvě o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.

(3) Ve výrobně biometanu je vždy instalován bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo plynárenského zařízení jiného výrobce plynu nad maximální přípustný tlak sjednaný ve smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční soustavy, nebo z plynárenského zařízení jiného výrobce plynu do výrobny biometanu při nižším tlaku biometanu z výrobny biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo plynárenském zařízení jiného výrobce plynu.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů).
2. Vyhláška č. 133/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů).
3. Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.
4.   Část druhá vyhlášky č. 78/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.  108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 166/2022  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.