Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


156

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2022

o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé podmínky provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 (dále jen „mimořádná podpora“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“).

§ 2

Žádost o poskytnutí mimořádné podpory

(1) Fond poskytne mimořádnou podporu na základě žádosti

a)   na chov prasnic,
b)   na chov kuřat chovaných na maso,
c)   na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“),
d)   pro pěstitele jablek, nebo
e)   pro pěstitele konzumních brambor.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 3 odst. 1.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov kuřat chovaných na maso je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 4 odst. 1.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí mimořádné podpory na chov dojnic je poskytnutí údajů o splnění podmínek podle § 5 odst. 1.

(5) Žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí mimořádné podpory nejpozději do 30. června 2022 na formuláři vydaném Fondem.

§ 3

Podmínky poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov prasnic může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   zajistila zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022,
b)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 20.C.b. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat,
c)   předložila rozhodnutí, kterým se vydává integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci,
d)   je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
e)   předložila potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 zlepšila životní prostředí použitím ověřených biotechnologických přípravků, které snižují emise amoniaku.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na průměrný počet prasnic stanovený jako aritmetický průměr z počtu prasnic vedených v ústřední evidenci podle plemenářského zákona (dále jen „ústřední evidence“) za období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 za předpokladu, že průměrný počet činil nejméně 3 prasnice.

§ 4

Podmínky poskytnutí mimořádné podpory na chov kuřat chovaných na maso

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov kuřat chovaných na maso může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   zajistila zpracování části vyprodukovaného drůbežího trusu v bioplynové stanici v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022,
b)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 20.B.d. Podpora zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže,
c)   předložila rozhodnutí, kterým se vydává integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci, nebo
d)   je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu

a)   podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) na kuřata chovaná na maso podle počtu prodaných kuřat chovaných na maso za období od 1. ledna 2022 do 30. dubna 2022, nebo
b)   podle odstavce 1 písm. d) na kuřata chovaná na maso podle počtu prodaných kuřat chovaných na maso za období od 1. října 2021 do 30. dubna 2022

za předpokladu, že prodal nejméně 500 kusů kuřat chovaných na maso a že doloží Fondu doklad o prodeji těchto kuřat.

§ 5

Podmínky poskytnutí mimořádné podpory na chov dojnic

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory na chov dojnic může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   zajistila zpracování části vyprodukované kejdy nebo jiných statkových hnojiv z chovu dojnic v bioplynové stanici v období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022,
b)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 19.A Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ,
c)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 20.A.c. Podpora snížení škodlivých patogenních mikroorganismů ve stájovém prostředí dojnic,
d)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu podle § 28 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení minimálního poměru 0,2 VDJ/ha plochy bílkovinných plodin v roce 2021 k počtu dojnic vedených v ústřední evidenci k 31. březnu 2022,
e)   obdržela za dotační období roku 2021 dotaci podle § 10 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů,
f)   je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, nebo
g)   v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a zákona o zemědělství (dále jen „evidence půdy“) ke dni 31. března 2022 obhospodařovala trvalý travní porost k vlastní produkci objemných krmiv pro chov dojnic při dodržení minimální intenzity 0,2 VDJ/ha počtu dojnic vedených v ústřední evidenci k ploše trvalého travního porostu.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 na průměrný počet chovaných dojnic stanovený jako aritmetický průměr z počtu dojnic vedených v ústřední evidenci za období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 za předpokladu, že průměrný počet činil nejméně 3 dojnice.

§ 6

Podmínky poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele jablek

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele jablek může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   byla zařazena do podopatření podle § 12 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b)   je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 písm. a) na výměru ovocného sadu vedenou k 31. prosinci 2021 v evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství (dále jen „evidence ovocných sadů“) s ovocným druhem jabloň za předpokladu, že minimální výměra ovocného sadu s ovocným druhem jabloň evidovaná k 31. prosinci 2021 činila nejméně 0,5 ha.

(3) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 písm. b) na výměru ovocného sadu, který je obhospodařován v režimu intenzivního ovocnářství a která byla vedena k 31. prosinci 2021 v evidenci půdy s ovocným druhem jabloň za předpokladu, že minimální výměra ovocného sadu s ovocným druhem jabloň evidovaná k 31. prosinci 2021 činila nejméně 0,5 ha.

§ 7

Podmínky poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele konzumních brambor

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele konzumních brambor může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)   podala žádost za dotační období roku 2021 na podporu financovanou výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství v dotačním podprogramu 19.C Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ,
b)   je registrována ke dni doručení žádosti o poskytnutí mimořádné podpory jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství a obdržela za dotační období roku 2021 dotaci podle § 9 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 8 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nebo
c)   obdržela za dotační období roku 2021 podporu podle § 24 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 písm. b) na výměru podle § 9 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 8 nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že minimální výměra konzumních brambor, na kterou byla poskytnuta dotace, činila nejméně 1 ha.

(3) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 písm. c) na výměru podle § 24 odst. 5 nařízení vlády č.  50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že minimální výměra konzumních brambor, na kterou byla poskytnuta tato podpora, činila nejméně 1 ha.

§ 8

Zveřejnění výše sazby mimořádné podpory

Výši sazby mimořádné podpory na chov prasnic na 1 prasnici podle § 3, výši sazby mimořádné podpory na chov kuřat chovaných na maso na 1 kuře podle § 4, výši sazby mimořádné podpory na chov dojnic na 1 dojnici podle § 5, výši sazby mimořádné podpory pro pěstitele jablek na 1 ha jabloní podle § 6 a výši sazby mimořádné podpory pro pěstitele konzumních brambor na 1 ha konzumních brambor podle § 7 zveřejní Fond nejpozději do 15. srpna 2022 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 9

Zamítnutí žádosti o poskytnutí podpory

Fond žádost zamítne, zjistí-li, že

a)   žadatel doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory po lhůtě stanovené v § 2 odst. 5 a
b)   žadatel nesplnil podmínky poskytnutí mimořádné podpory.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. června 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích.

E-shop

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.