Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


154

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006  Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č.  456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015  Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb., vyhlášky č. 265/2018 Sb., vyhlášky č. 280/2019 Sb., vyhlášky č. 316/2019 Sb., vyhlášky č. 486/2020 Sb. a vyhlášky č. 393/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě první se slova „na listině, na které je legalizován podpis,“ zrušují.

2. Nadpis § 5 zní: „Vyznačení ověřovací doložky na listině“.

3. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Formát a náležitosti dokumentu v elektronické podobě, u nějž lze provést legalizaci

(1) Dokument v elektronické podobě podepsaný elektronickým podpisem, který má být legalizován (dále jen „dokument s elektronickým podpisem“), musí být ve formátu ../_texty/pdf/A a jeho velikost nesmí přesáhnout velikost 50 MB. V případě použití formátu ../_texty/pdf/A ve verzi ../_texty/pdf/A-3 a vyšší nesmí dokument s elektronickým podpisem obsahovat dokument v datovém formátu, který není výstupním datovým formátem podle právního předpisu upravujícího vedení spisové služby, nebo dokument obsahující další dokumenty.

(2) Dokument s elektronickým podpisem nesmí obsahovat škodlivý kód, který je způsobilý přivodit újmu na informačním systému, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy (dále jen „informační systém“), nebo na programovém vybavení kontaktního místa veřejné správy.

(3) Elektronický podpis umístěný v dokumentu s elektronickým podpisem musí být viditelný, nejedná-li se o zaručený elektronický podpis založený na certifikátu pro elektronický podpis.

(4) Pokud je dokument s elektronickým podpisem podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu pro elektronický podpis, nesmí být porušena integrita tohoto dokumentu.

§ 5b

Postup při provádění legalizace na dokumentu v elektronické podobě

(1) Dokument s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti podle § 5a, přijme úřad prostřednictvím datového úložiště elektronické aplikace informačního systému přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „datové úložiště“).

(2) Dokument s elektronickým podpisem se v datovém úložišti uloží pro účely provedení legalizace na dobu 30 dnů.

(3) Na dokumentu s elektronickým podpisem, který splňuje náležitosti podle § 5a, provede ověřující osoba legalizaci připojením ověřovací doložky. Připojení ověřovací doložky provede ověřující osoba s využitím informačního systému připojením dokumentu v elektronické podobě obsahujícího ověřovací doložku a otisk dokumentu, na němž je elektronický podpis legalizován. Dokument obsahující ověřovací doložku ověřující osoba podepíše svým kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

(4) Dokument obsahující ověřovací doložku úřad po provedení legalizace žadateli v závislosti na jeho volbě

a)   zašle do jeho datové schránky, nebo
b)   předá prostřednictvím datového úložiště; dokument obsahující ověřovací doložku se uloží v datovém úložišti na dobu 30 dnů ode dne, kdy byla legalizace provedena.“.

4. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slovo „Chornice,“ vkládá slovo „Janůvky,“.

5. V příloze č. 1 v části „Pardubický kraj“, písm. l) se slovo „Janůvky,“ zrušuje.

6. V příloze č. 3 se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“.

7. V příloze č. 3 se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.

8. V příloze č. 4 se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“.

9. V příloze č. 4 se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.

10. V příloze č. 8 nadpis sloupce 7 v pravé části zní: „Podpis na dokumentu byl uznán za vlastní“.

11. V příloze č. 8 nadpis sloupce 9 zní: „Označení druhu dokumentu, který je vidimován nebo na kterém je legalizován podpis“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ověřovací knihy vedené k 1. červenci 2022 lze používat do 31. prosince 2023, pokud v nich budou vyznačeny změny podle čl. I bodů 10 a 11 této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.