Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


151

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017  Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 129/2022 Sb., k provedení § 60 odst. 3, § 65a odst. 2, § 101 odst. 3, § 106a odst. 2, § 254e odst. 3, § 254f odst. 2 a § 254h odst. 4 tohoto zákona:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Čl. I

Vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, se mění takto:

1. V úvodní větě se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 102 odst. 2“ se vkládají slova „ , § 254e odst. 3 a § 254f odst. 2“.

2. V § 1 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

„6. *poskytovatele služby dynamické směny měn,“.

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

4. V § 8 a v § 14 písmena k) až n) znějí:

„k)   informace k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
l)   informace o vedoucích osobách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
m)   informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osobě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
n)   popis opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a příručka o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro pracovníky žadatele,“.

5. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které včetně nadpisů znějí:

㤠21a

Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn
(K § 254e odst. 3 zákona o platebním styku)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1. je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla, a má-li žadatel sídlo i skutečné sídlo v jiném členském státě, též adresa pobočky v České republice, výpis z evidence obdobné obchodnímu rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, a zakladatelské právní jednání,
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a
4.   údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí,
b)   informace k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
c)   informace o vedoucích osobách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
d)   informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osobě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a
e)   název asociací sdružujících osoby poskytující službu dynamické směny měn nebo jiných asociací, jejichž je žadatel členem, anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 21b

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn
(K § 254f odst. 2 zákona o platebním styku)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 21a, které jsou změnou dotčeny.“.

6. V příloze č. 3 písm. d) se na konci textu bodů 3 a 5 doplňují slova „nebo na poskytovateli služby dynamické směny měn“.

7. V příloze č. 3 písm. e) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „nebo na poskytovateli služby dynamické směny měn“.

8. V příloze č. 4 odstavci druhém větě první se slova „rozsahu nebo“ nahrazují slovem „rozsahu,“ a za slova „peněz malého rozsahu“ se vkládají slova „nebo poskytovatele služby dynamické směny měn“.

9. V příloze č. 5 se na začátek písmene i) vkládají slova „v případě platební instituce, správce informací o platebním účtu nebo instituce elektronických peněz“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Čl. II

Vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 59 odst. 4, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4 a § 100 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 59 odst. 4, § 65a odst. 2, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4, § 100 odst. 4, § 106a odst. 2 a § 254h odst. 4“.

2. Na konci § 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací u poskytovatele služby dynamické směny měn.“.

3. V části druhé v nadpise hlavy IV se za číslo „4“ vkládají slova „a § 65a odst. 2“.

4. V části druhé v nadpise hlavy V se za číslo „4“ vkládají slova „a § 106a odst. 2“.

5. V části druhé se za hlavu V vkládá hlava VI, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA VI

ZPŮSOB PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA SYSTÉM VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ U POSKYTOVATELE SLUŽBY DYNAMICKÉ SMĚNY MĚN
(K § 254h odst. 4 zákona)

§ 10

Pro naplňování požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací postupuje poskytovatel služby dynamické směny měn obdobně podle § 5.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.