Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


147

VYHLÁŠKA

ze dne 20. května 2022,

kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) a o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2 energetického zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se mění takto:

1. V úvodní větě se za text „a)“ vkládají slova „a o)“ a slova „a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7“ se nahrazují slovy „ , zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2“.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Tato vyhláška dále stanoví vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.“.

3. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   objemem dostupných peněžních prostředků k zajištění výkonu licencované činnosti v plánovaném rozsahu odpovídajícím písmenu c), a to

1. měsíčními výpisy z účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,
2. vyjádřením banky nebo zahraniční banky, u níž má žadatel veden účet, o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
3.   smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu v případě, že žadatel ke dni podání žádosti nemá na základě prokázání předpokladů podle bodu 1 nebo 2 k dispozici dostatečné peněžní prostředky k zajištění výkonu licencované činnosti,“.

4. V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo „dlouhodobé“ zrušuje a za slova „financování licencované činnosti“ se vkládají slova „na dobu nejméně 5 let“.

5. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

6. V § 2 odst. 2 se slova „nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,“ zrušují.

7. V § 2 odst. 5 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „3 nebo 4“.

8. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud jsou finanční předpoklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 prokazovány smlouvou uzavřenou se spojenou osobou podle zákona upravujícího daně z příjmů, je žadatel o udělení licence povinen předložit doklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2 i za tuto osobu.“.

9. V § 3 odst. 2 se slovo „prokazující“ nahrazuje slovem „osvědčující“ a za slovo „nahradit“ se vkládají slova „odborným stanoviskem vydaným pověřenou organizací podle zákona upravujícího bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo“.

10. V § 3 odst. 3 se slova „prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky“ nahrazují slovy „osvědčující bezpečnost energetického zařízení“ a slova „znalecký posudek podle odstavce“ se zrušují.

11. V § 3 odst. 5 písm. c) se na konci bodu 4 doplňuje slovo „nebo“ a bod 5 se zrušuje.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

12. V § 3 odst. 5 písm. d) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

13. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „nebo jiným dokladem, na základě kterého“ nahrazují slovy „ , na základě které“ a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „ , případně jiným dokladem osvědčujícím existenci užívacího práva“.

14. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Vymezené území se v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie

a)   seznamem katastrálních území v souvislém území nebo seznamem katastrálních území včetně parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení, a
b)   zákresem umístění energetického zařízení do katastrální mapy v měřítku, které odpovídá rozsahu energetického zařízení uvedenému v žádosti a zaručuje zřetelnost zákresu.“.

15. V § 7 úvodní část ustanovení zní: „Provozovna se v dokladech přikládaných k žádosti o udělení licence vymezuje údaji, kterými jsou“.

16. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele jsou uvedeny v přílohách č. 25 až 28 k této vyhlášce.“.

17. V příloze č. 12 se bod 16 zrušuje.

18. V příloze č. 13 se bod 11 zrušuje.

19. Přílohy č. 15 až 18 znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 19 se bod 14 zrušuje.“. 

21. V příloze č. 20 se bod 11 zrušuje.

22. Doplňují se přílohy č. 25 až 28, které znějí:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 8/2016  Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 8/2016 Sb.“.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1485 - Energetický zákon, Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o podporovaných zdrojích energie, které se od roku 2022 podstatně změnily. Dále byl ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.