Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


125

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005  Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004  Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a nařízení vlády č. 562/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slovo „příloze“ nahrazuje slovem „přílohách“.

2. V § 2 odst. 2, 4, 6 a 9 a v § 5 odst. 1 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

3. V § 2 odst. 4 se slova „a jeho zástupce“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.“.

4. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „metodikovi“ nahrazuje slovy „koordinátorovi v oblasti“.

6. V § 3 odst. 4 se slovo „metodika“ nahrazuje slovy „koordinátora v oblasti“.

7. V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy, zástupce ředitele školy nebo vedoucí učitel praktického vyučování, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 2 a 3, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.

8. V nadpisu § 4 se slovo „tříd“ nahrazuje slovem „jednotek“.

9. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „tříd“ nahrazuje slovem „jednotek“.

10. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   třídy, studijní skupiny, oddělení, výchovné skupiny, speciálně pedagogické centrum a školní klub; třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně a“.

11. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „řediteli“ nahrazuje slovem „u“, slova „a jeho zástupci“ se zrušují a slova „jedna třída“ se nahrazují slovy „1 jednotka“.

12. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

13. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4g, které včetně nadpisu nad označením § 4a a poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:

„Rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování

§ 4a

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se určí jako týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro učitele, vychovatele, psychologa, speciálního pedagoga, trenéra nebo asistenta pedagoga snížený v rozsahu určeném ředitelem školy, nejvýše v počtu hodin stanoveném podle § 4b až 4g. Snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti podle § 4b až 4g se nevztahuje na zástupce ředitele školy pro odborný výcvik a vedoucího učitele odborného výcviku.

§ 4b

(1) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle hodnoty uvedené u druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává.

(2) U právnické osoby, která vykonává činnost 1 druhu školy uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně

a)   1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u obou druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
b)   více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.

(3) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle druhu školy, jehož činnost právnická osoba vykonává, u kterého je v příloze č. 2 k tomuto nařízení stanovena hodnota nejvyšší; stanovit rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nelze podle hodnot stanovených u školní družiny. Za počet jednotek právnické osoby podle věty první se považuje součet jednotek všech druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává.

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy součtem hodnot uvedených u všech druhů škol, jejichž činnost právnická osoba vykonává.

(5) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení a současně

a)   1 druhu školy uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 1 a 3,
b)   více druhů škol uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, se stanoví rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování součtem hodnot stanovených podle odstavců 3 a 4.

§ 4c

(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítá 7 hodin za 1 až 120 žáků nebo studentů zúčastňujících se praktického vyučování nebo praktické přípravy a další 2 hodiny za každých dalších započatých 120 žáků nebo studentů.

(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se navíc započítá 7 hodin za 1 až 42 žáků zúčastňujících se praktického vyučování a další 2 hodiny za každých dalších započatých 42 žáků.

(3) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají žáci v oborech vzdělání s odborným výcvikem4) ve škole, ve které se odborný výcvik uskutečňuje v počtu 10 a více skupin, a žáci, kteří se započítají vedoucímu učiteli praktického vyučování ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona podle odstavce 2.

§ 4d

(1) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se navíc započítají 2 hodiny týdně za každé další pracoviště5) mateřské školy, základní školy, střední školy nebo konzervatoře, jestliže má toto další pracoviště nejméně 3 jednotky.

(2) Do rozsahu snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy se navíc započítá 1 hodina týdně za každé další pracoviště5) školského poradenského zařízení.

§ 4e

Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele školy nebo vedoucích učitelů praktického vyučování, snižuje se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozsahu určeném ředitelem školy v souhrnu nejvýše v počtu hodin stanoveném tímto nařízením pro 1 zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování.

§ 4f

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování nesmí být nižší než stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení; ustanovení § 3 odst. 5 tím není dotčeno.

§ 4g

Ředitel školy nemusí upravovat rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle § 4a až 4f, dojde-li ke změně počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo jednotek ve škole v průběhu školního roku.


4)   Oddíl C a oddíl D tabulky D3 a D6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č.  211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 101/2017 Sb.“.

14. V § 5 odst. 2 se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 2 a 3“.

15. Příloha se zrušuje.

16. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2005  Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2005  Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 75/2005  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Gazdík v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.