Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


124

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2022,

kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Čl. I

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č.  298/2005 Sb., vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 Sb., vyhlášky č. 35/2010  Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 se slova „na bezpečnostních tabulkách3)“ nahrazují slovy „bezpečnostní značkou3)“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3)   Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.“.

2. V § 4 odst. 6 se slova „bezpečnostní tabulkou“ nahrazují slovy „bezpečnostní značkou“.

3. V § 10 odst. 1 se slova „likvidaci havárie7)“ nahrazují slovy „zdolávání havárie7)“.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7)   Vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.“.

4. V § 19a se slova „pracovníka pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení“ nahrazují slovy „vedoucího elektrotechnika“.

5. V § 21 odst. 3 písm. d) se číslo „0,013“ nahrazuje číslem „0,01“.

6. V § 83 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 25 ppm 0,0025 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 1 ppm 0,0001 %,
oxid dusnatý (NO) 8 ppm 0,0008 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,0128 % je možné za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší.

(3) Závodní dolu může na přechodnou dobu povolit

a)   sníženou koncentraci kyslíku až na 19 % a
b)   zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého do 1,5 % za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhličitého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhličitého v důlním ovzduší,

současně je však povinen nařídit opatření k odstranění tohoto stavu.“.

7. V § 83 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 19 ppm 0,0019 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 0,5 ppm 0,00005 %,
oxid dusnatý (NO) 2 ppm 0,0002 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,01 % je možné za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší.

(3) Závodní dolu může na přechodnou dobu povolit

a)   sníženou koncentraci kyslíku až na 19 % a
b)   zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého do 1,5 % za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhličitého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude kontinuálně měřena koncentrace oxidu uhličitého v důlním ovzduší,

současně je však povinen nařídit opatření k odstranění tohoto stavu.“.

8. V § 86 odstavec 4 zní:

„(4) Hlavní ventilátor musí mít dvě přívodní vedení elektrické energie. Každé z nich musí zajistit provoz všech hlavních ventilátorů s dodržením jejich schválených parametrů.“.
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. § 120 včetně nadpisu zní:

㤠120

Složení důlního ovzduší

(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 25 ppm 0,0025 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 1 ppm 0,0001 %,
oxid dusnatý (NO) 8 ppm 0,0008 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,0128 % je možné za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude pravidelně zjišťována koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší kontinuálně nebo v intervalech určených vedoucím likvidace havárie.

(3) Závodní dolu nebo jím pověřený pracovník může na přechodnou dobu povolit

a)   sníženou koncentraci kyslíku až na 19 % a
b)   zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého do 1,5 % za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhličitého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude zjišťována koncentrace oxidu uhličitého v důlním ovzduší kontinuálně nebo pravidelně v intervalech určených závodním dolu nebo jím pověřeným pracovníkem,

současně je však povinen nařídit opatření k odstranění tohoto stavu.“.

10. § 120 včetně nadpisu zní:

㤠120

Složení důlního ovzduší

(1) V důlních dílech, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 19 ppm 0,0019 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 0,5 ppm 0,00005 %,
oxid dusnatý (NO) 2 ppm 0,0002 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Pracovat v důlním ovzduší s koncentrací oxidu uhelnatého do 0,01 % je možné za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhelnatého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude pravidelně zjišťována koncentrace oxidu uhelnatého v důlním ovzduší kontinuálně nebo v intervalech určených vedoucím likvidace havárie.

(3) Závodní dolu nebo jím pověřený pracovník může na přechodnou dobu povolit

a)   sníženou koncentraci kyslíku až na 19 % a
b)   zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého do 1,5 % za předpokladu, že průměrná koncentrace oxidu uhličitého za osmihodinovou nebo kratší pracovní směnu nepřekročí hodnotu uvedenou v odstavci 1 a po celou dobu práce bude zjišťována koncentrace oxidu uhličitého v důlním ovzduší kontinuálně nebo pravidelně v intervalech určených závodním dolu nebo jím pověřeným pracovníkem,

současně je však povinen nařídit opatření k odstranění tohoto stavu.“.

11. V § 206 odstavce 4 až 6 znějí:

„(4) V odůvodněných případech může být pro důl zřízeno více hlavních čerpacích stanic. Projekty hlavních a pomocných čerpacích stanic musí schválit závodní dolu.

(5) Přívod elektrické energie pro hlavní čerpací stanici musí být zajištěn dvěma přívodními vedeními, z nichž každé musí zajišťovat provoz všech čerpadel včetně záložních s dodržením jejich schválených parametrů.

(6) Čerpadla, jejich motory a rozvodná zařízení musí být projektem navržena a v dole umístěna tak, aby je předpokládaná nejvyšší hladina vody nevyřadila z provozu.“.
Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

12. V § 217 se odstavec 4 zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 44 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

13. § 225 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  52 a 53 zní:

㤠225

Obsluha zařízení

(1) Samostatnou obsluhou zařízení může být pověřen pracovník, který

a)   splňuje požadavky § 15,
b)   dovršil věk 18 let, pokud pro obsluhu příslušného zařízení není stanovena vyšší věková hranice,
c)   splňuje požadavky na způsobilost k obsluze vyhrazených elektrických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami52), odbornou způsobilost k obsluze technických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem nebo odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel podle zákona o silničním provozu53), a to podle druhu zařízení,
d)   složil zkoušku před komisí stanovenou závodním dolu.

(2) Samostatnou obsluhou dobývacího nebo razicího stroje a důlního bezkolejového stroje může být pověřen pracovník s nejméně roční praxí při provozu těchto strojů. Zácvik podle § 15 musí být nejméně 200 hodin.

(3) Řidič důlní lokomotivy musí být před zkouškou podle § 15 doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkoušky a musí mít nejméně tříměsíční praxi u toho druhu dopravy, pro který má být zkoušen. Zácvik podle § 15 musí absolvovat v délce nejméně 200 hodin. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro řidiče lokomotiv o rozchodu 900 a 1 435 milimetrů.

(4) Obsluha musí být pravidelně přezkušována ze znalostí provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokud lhůty zkoušek nejsou stanoveny jiným právním předpisem nebo technickou normou, určí je organizace.


52)   § 16 odst. 1 a § 17 vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.
53) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).“.

Poznámky pod čarou č. 46, 54 a 82 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

14. V § 231b odstavec 9 zní:

„(9) Pospojování neživých částí elektrického zařízení a jejich připojení na hlavní zemnicí vedení se provádí tak, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce těchto elektrických instalací.“.
Poznámka pod čarou č. 56d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. V § 237 odstavec 2 zní:

„(2) Ovládací obvody se provádí jako izolované nebo jednopólově propojené s ochranným vodičem. Jsou-li provedeny jako jednopólově propojené s ochranným vodičem, musí být cívky stykačů, relé a elektromagnetů připojeny vždy jedním pólem na zpětný (uzemněný) vodič. Všechny kontakty musí být vždy zapojeny do neuzemněné větve, která musí být jištěna proti zkratu.“.
Poznámka pod čarou č. 61 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

16. § 241 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  85 a 86 zní:

㤠241

Vedoucí elektrotechnik

(1) Pro řízení montáže, provozu, revizí, zkoušek, kontrol a obsluhy vyhrazených elektrických zařízení určí organizace na každém provozovaném dole vedoucího elektrotechnika odborně způsobilého podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami85). Vedoucí elektrotechnik pro plynující důl, kde se razí nebo dobývá, musí mít vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na elektrotechniku86).

(2) Pokud vedoucí elektrotechnik nemůže přímo řídit montáž, provoz, revize, zkoušky, kontroly a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení, je organizace povinna určit dalšího pracovníka pro přímé řízení těchto činností splňujícího požadavky na odbornou způsobilost elektrotechnika podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami86).


85)   § 8 vyhlášky č. 123/2022 Sb.
86) § 7 vyhlášky č. 123/2022 Sb.“.

17. Poznámka pod čarou č. 52a zní:


52a)   Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.“.

18. V § 243 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou 64 zní:

„(1) Práce na elektrickém zařízení pod napětím64), kromě sdělovacích zařízení, může být prováděna jen výjimečně.


64)   § 21 vyhlášky č. 123/2022 Sb.“.

19. V § 244 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Údržba elektrických zařízení musí být prováděna podle § 230 a podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami64).

(2) Způsob, lhůty prohlídek, údržby a revizí elektrických zařízení určí organizace v řádu prohlídek, údržby a revizí64).“.

20. V § 245 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 67 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Čl. II

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb., vyhlášky č. 236/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 142/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 240/2009 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Inspekční služba

(1) Ve směnách, kdy je v lomu vykonávána povolená hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem nebo činnost, která s uvedenými činnostmi přímo souvisí, jako je například montáž, provoz, revize, zkoušky, kontroly a obsluha vyhrazených technických zařízení, nebo práce spojená se zvýšeným nebezpečím nebo práce s otevřeným ohněm, musí být v lomu zajištěna inspekční služba, jejíž organizaci a úkoly určí závodní lomu nebo závodní. Touto službou může být pověřen jen pracovník způsobilý řídit likvidaci havárie (§ 18c odst. 1).

(2) Závodní lomu nebo závodní může na základě hodnocení rizik při současném přijetí opatření k jejich eliminaci umožnit výkon inspekční služby i mimo lom a pro více lomů, přičemž v opatření zohlední postup při řízení práce na záchranu lidí a zdolávání havárie po dobu nepřítomnosti vedoucího likvidace havárie, které se zapracuje do havarijního plánu.“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 69 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 25 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

3. § 77 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 a 33 zní:

㤠77

Obsluha zařízení

(1) Samostatnou obsluhou zařízení může být pověřen pracovník, který

a)   splňuje požadavky § 13,
b)   dovršil věk 18 let, pokud pro obsluhu příslušného zařízení není stanovena vyšší věková hranice; v případě obsluhy zařízení v rámci soustavné přípravy na povolání může obsluhu zařízení konat osoba mladší 18 let pod stálým dozorem pověřené osoby,
c)   splňuje požadavky na způsobilost k obsluze vyhrazených elektrických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami32), odbornou způsobilost k obsluze technických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem nebo odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel podle zákona o silničním provozu33), a to podle druhu zařízení; tato povinnost se vztahuje rovněž na obsluhu motorových manipulačních vozíků s vlastním pohonem,
d)   byl seznámen s provozní dokumentací.

(2) Řidič lokomotivy musí být před zkouškou podle § 13 doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkoušky a musí mít nejméně tříměsíční praxi u toho druhu dopravy, pro který má být zkoušen. Zácvik podle § 13 musí absolvovat v délce nejméně 200 hodin. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro řidiče lokomotiv o rozchodu 900 a 1 435 milimetrů.

(3) Obsluha musí být pravidelně přezkušována ze znalostí provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokud lhůty zkoušek nejsou stanoveny jiným právním předpisem, určí je organizace.


32)   § 16 odst. 1 a § 17 vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.
33) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).“.

Poznámky pod čarou č. 27 a 34 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. § 90 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32a a 63 zní:

㤠90

Vedoucí elektrotechnik

(1) Pro řízení montáže, provozu, revizí, zkoušek, kontrol a obsluhy vyhrazeného elektrického zařízení určí organizace vedoucího elektrotechnika odborně způsobilého podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami32a). U organizace dobývající uhlí musí vedoucí elektrotechnik splňovat odbornou kvalifikaci v rozsahu vysokoškolského vzdělání získaného v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na elektrotechniku.

(2) Pokud vedoucí elektrotechnik nemůže přímo řídit montáž, provoz, revize, zkoušky, kontroly a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení, je organizace povinna určit dalšího pracovníka splňujícího požadavky na odbornou způsobilost elektrotechnika podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami63).


32a)   § 8 vyhlášky č. 123/2022 Sb.
63) § 7 vyhlášky č. 123/2022 Sb.“.

5. § 97 se včetně poznámky pod čarou č. 46 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Čl. III

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000  Sb., vyhlášky č. 143/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 395/2011 Sb. a vyhlášky č. 12/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 35 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušuje
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

2. § 43 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26 a 27 zní:

㤠43

Obsluha zařízení

(1) Samostatnou obsluhou zařízení může být pověřen pracovník, který

a)   splňuje požadavky § 13,
b)   dovršil věk 18 let, pokud pro obsluhu příslušného zařízení není stanovena vyšší věková hranice; v případě obsluhy zařízení v rámci soustavné přípravy na povolání může obsluhu zařízení konat osoba mladší 18 let pod stálým dozorem pověřené osoby,
c)   splňuje požadavky na způsobilost k obsluze vyhrazených elektrických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami26), odbornou způsobilost k obsluze technických zařízení podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu technických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem nebo odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel podle zákona o silničním provozu27), a to podle druhu zařízení; tato povinnost se vztahuje rovněž na obsluhu motorových manipulačních vozíků s vlastním pohonem,
d)   byl seznámen s provozní dokumentací.

(2) Řidič lokomotivy musí být před zkouškou podle § 13 doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkoušky a musí mít nejméně tříměsíční praxi u toho druhu dopravy, pro který má být zkoušen. Zácvik podle § 13 musí absolvovat v délce nejméně 200 hodin. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro řidiče lokomotiv o rozchodu 900 a 1 435 milimetrů.

(3) Obsluha musí být pravidelně přezkušována ze znalostí provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokud lhůty zkoušek nejsou stanoveny jiným právním předpisem, určí je organizace.


26)   § 16 odst. 1 a § 17 vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.
27) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).“.

3. Poznámky pod čarou č. 22 a č. 28 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. § 55 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26a a 55 zní:

㤠55

Vedoucí elektrotechnik

(1) Pro řízení montáže, provozu, revizí, zkoušek, kontrol a obsluhy vyhrazeného elektrického zařízení určí organizace vedoucího elektrotechnika odborně způsobilého podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami26a). U organizace upravující nebo briketující uhlí musí vedoucí elektrotechnik splňovat odbornou kvalifikaci v rozsahu vysokoškolského vzdělání získaného v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na elektrotechniku.

(2) Pokud vedoucí elektrotechnik nemůže přímo řídit montáž, provoz, revize, zkoušky, kontroly a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení, je organizace povinna určit dalšího pracovníka splňujícího požadavky na odbornou způsobilost elektrotechnika podle vyhlášky upravující bezpečnost provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami55).


26a)   § 8 vyhlášky č. 123/2022 Sb.
55) § 7 vyhlášky č. 123/2022 Sb.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Čl. IV

Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 265/2012 Sb., se mění takto:

1. § 50 včetně nadpisu zní:

㤠50

Složení ovzduší

(1) V dílech v podzemí, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci nebo osoby, musí ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 25 ppm 0,0025 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 1 ppm 0,0001 %,
oxid dusnatý (NO) 8 ppm 0,0008 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Koncentrace výbušných plynů v ovzduší podzemních děl nesmí překročit 25 % spodní meze výbušnosti. Pouze v místech, která jsou mimo účinný dosah větrání, je dovolena místní koncentrace výbušných plynů do 50 % spodní meze výbušnosti, musí však být provedena nezbytná opatření k odstranění tohoto stavu.

(3) Do podzemí musí být dodáváno takové množství čerstvých větrů, aby bylo dodrženo složení ovzduší podle odstavců 1 a 2. Při zjištění plynných škodlivin v ovzduší nad hodnoty uvedené v odstavcích 1 a 2 nebo hořlavých plynů nebo jiných plynných škodlivin nad hodnoty stanovené jiným právním předpisem je nutno provoz v díle v podzemí zastavit.

(4) Pokud složení ovzduší nevyhovuje podmínkám stanoveným v odstavcích 1 a 2, je nutno podzemní dílo označit zákazem vstupu nebo znepřístupnit. Dále mohou být prováděny jen práce na odstranění tohoto stavu.

(5) V jeskyni musí být ověřen vliv vnějších klimatických podmínek na větrání.“.

2. § 50 včetně nadpisu zní:

㤠50

Složení ovzduší

(1) V dílech v podzemí, ve kterých se zdržují nebo mohou zdržovat pracovníci nebo osoby, musí ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 % kyslíku a koncentrace dále uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto hodnoty:

oxid uhelnatý (CO) 19 ppm 0,0019 %,
oxid uhličitý (CO2) 4923 ppm 0,4923 %,
oxidy dusíku (nitrózní plyny):
oxid dusičitý (NO2) 0,5 ppm 0,00005 %,
oxid dusnatý (NO) 2 ppm 0,0002 %,
oxid dusný (N2O) 98,4 ppm 0,00984 %,
sirovodík (H2S) 4,9 ppm 0,00049 %.

(2) Koncentrace výbušných plynů v ovzduší podzemních děl nesmí překročit 25 % spodní meze výbušnosti. Pouze v místech, která jsou mimo účinný dosah větrání, je dovolena místní koncentrace výbušných plynů do 50 % spodní meze výbušnosti, musí však být provedena nezbytná opatření k odstranění tohoto stavu.

(3) Do podzemí musí být dodáváno takové množství čerstvých větrů, aby bylo dodrženo složení ovzduší podle odstavců 1 a 2. Při zjištění plynných škodlivin v ovzduší nad hodnoty uvedené v odstavcích 1 a 2 nebo hořlavých plynů nebo jiných plynných škodlivin nad hodnoty stanovené jiným právním předpisem je nutno provoz v díle v podzemí zastavit.

(4) Pokud složení ovzduší nevyhovuje podmínkám stanoveným v odstavcích 1 a 2, je nutno podzemní dílo označit zákazem vstupu nebo znepřístupnit. Dále mohou být prováděny jen práce na odstranění tohoto stavu.

(5) V jeskyni musí být ověřen vliv vnějších klimatických podmínek na větrání.“.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. V

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022, s výjimkou čl. I bodů 7 a 10 a čl. IV bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 22. srpna 2023.

Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

E-shop

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ... pokračování

Cena: 269 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ... pokračování

Cena: 2 510 KčKOUPIT

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.