Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


123

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2022

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a b) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a)   vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin,
b)   požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyhrazených elektrických zařízeních1) a jejich obsluze a bezpečnosti provozu těchto zařízení (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) používaných
1. při hornické činnosti2),
2. při činnosti prováděné hornickým způsobem3),
3. při nakládání s výbušninami,
4.   na pracovištích s činnostmi uvedenými v bodu 1, 2 nebo 3 souvisejícími, jako například v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních stavenišť,
c)   předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací pro projektování, montáž, opravy, revize, zkoušky a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení a na jejich potřebné technické vybavení a na odbornou způsobilost zaměstnanců organizací a dalších fyzických osob, pokud vykonávají práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo je obsluhují,
d)   podrobnější požadavky na pracoviště, technická zařízení a pracovní prostředí.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

a)   posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou technické požadavky, které musí tyto výrobky splňovat, stanoveny jiným právním předpisem4),
b)   elektrická zařízení silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích5), a to včetně jejich neoddělitelného vybavení,
c)   drážní vozidla na železniční dráze6),
d)   elektrická zařízení pojízdných zařízení7), kolových, kolejových a pásových vozidel, zejména nákladních automobilů, bagrů, nakladačů a buldozerů, pokud nevyžadují připojení silového zařízení na elektrickou síť nebo k elektrocentrále.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   odbornou kvalifikací
1. ukončené vzdělání v oboru vzdělání skupiny 26 „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“8),
2. ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání, nebo
3.   získaná úplná profesní kvalifikace9) v oboru kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací,
b)   profesní kvalifikací10) získaná profesní kvalifikace v oboru kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací,
c)   prací na vyhrazeném elektrickém zařízení montáž, oprava, údržba, kontrola, revize a zkouška vyhrazeného elektrického zařízení, jakož i všechny úkony pro zajišťování pracoviště a měření přenosnými přístroji,
d)   zajištěním pracoviště úkony provedené na vyhrazeném elektrickém zařízení pod napětím směřující k zabezpečení pracoviště pro bezpečný výkon práce na tomto zařízení nebo v blízkosti živých částí pod napětím; od okamžiku zajištění pracoviště se práce na tomto zařízení považují za práce na elektrickém zařízení bez napětí,
e)   obsluhou vyhrazeného elektrického zařízení činnosti a úkony spojené s jeho provozem, jakými jsou zejména ovládání, spínání, regulování, řízení technologické linky, sledování jeho chodu a údajů trvale umístěných přístrojů, synchronizování a výměna závitových a přístrojových pojistek,
f)   odpovědnou odbornou osobou odborně způsobilá fyzická osoba, která u organizace zajišťuje řádné provádění prací na vyhrazených elektrických zařízeních a jejich obsluhu a bezpečný provoz těchto zařízení,
g)   schvalující osobou závodní dolu, závodní lomu, závodní, a u činností, u kterých není tato funkce vyžadována, statutární orgán nebo podnikající fyzická osoba,
h)   průvodní dokumentací soubor dokumentů v českém jazyce dodaných výrobcem, dovozcem, osobou zplnomocněnou výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributorem, umožňující bezpečnou montáž, provoz, opravy, údržbu, kontrolu, revize a zkoušky, jakož i výměnu jednotlivých částí,
i)   prohlídkou činnost směřující k ověření, zda předmětné vyhrazené elektrické zařízení je v souladu s provozními podmínkami, je instalováno a provozováno v souladu s průvodní a provozní dokumentací a není viditelně poškozeno tak, že by jeho provozem byla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
j)   řádem prohlídek, údržby a revizí písemný dokument jakožto součást provozní dokumentace, kterým organizace vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy v provozní knize při prohlídce a údržbě vyhrazených elektrických zařízení třídy A, včetně preventivní údržby, a určuje lhůty pravidelných revizí,
k)   kontrolou souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a funkční zkouškou zjišťuje technický stav vyhrazeného elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti práce a provozu.

(2) Používá-li se v této vyhlášce pojem

a)   organizace, jde o organizaci podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zaměstnává-li tato organizace fyzické osoby k výkonu závislé práce, je zaměstnavatelem,
b)   zaměstnavatel, jde o zaměstnavatele podle zákoníku práce.

(3) Osobou poučenou, elektrotechnikem, vedoucím elektrotechnikem, revizním technikem, koordinující osobou a osobou provádějící dohled nebo dozor se v této vyhlášce rozumí fyzická osoba.

ČÁST DRUHÁ

VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO MONTÁŽ, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

§ 3

Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin

(1) Vyhrazené elektrické zařízení se zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu do třídy A nebo třídy B.

(2) Vyhrazeným elektrickým zařízením třídy A je

a)   elektrické zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie,
b)   elektrické zařízení v prostorech a prostředí (dále jen „prostředí“) s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin,
c)   zařízení určené k ochraně před účinky
1. atmosférické elektřiny,
2.   statické elektřiny v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin, s výjimkou elektrických zařízení uvedených v odstavcích 4 a 6.

(3) Vyhrazené elektrické zařízení třídy A se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin A1, A2, A3 a A4 podle části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(4) Vyhrazeným elektrickým zařízením třídy B je

a)   elektrické ruční nářadí, elektronický přístroj a elektrický spotřebič obdobného charakteru do napětí 400 V, pokud není určen pro pevné připojení k elektrické síti,
b)   prodlužovací šňůra a odpojitelný přívod do napětí 400 V.

(5) Vyhrazené elektrické zařízení třídy B se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin B1, B2, B3 a B4 podle části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(6) Vyhrazeným elektrickým zařízením není

a)   elektrické zařízení a instalace s proudem nebo napětím nepřevyšujícím bezpečné hodnoty podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu11), pokud není určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin,
b)   elektrické zařízení s vlastním zdrojem elektrické energie, pokud nevyžaduje za provozu připojení k elektrické síti, včetně odpojitelného příslušenství určeného k nabíjení jeho zdroje, jestliže není pevně připojené k elektrické síti,
c)   zdravotnický elektrický přístroj a měřicí přístroj,
d)   záchranný přístroj, dýchací přístroj a přístroj pro umělou plicní ventilaci a jejich příslušenství, kontrolní a zkušební přístroj a záchranářská technika12),
e)   dielektrická ochranná a pracovní pomůcka, výstroj a nářadí pro práci na vyhrazeném elektrickém zařízení (dále jen „pomůcka“).

§ 4

Požadavky na odbornou způsobilost pro obsluhu a práce na vyhrazených elektrických zařízeních

(1) Montovat, opravovat, obsluhovat, kontrolovat a provádět revize a zkoušky vyhrazeného elektrického zařízení může jen

a)   právnická osoba prostřednictvím odborně způsobilých fyzických osob13),
b)   podnikající fyzická osoba sama, je-li odborně způsobilá, nebo prostřednictvím odborně způsobilé fyzické osoby nebo
c)   odborně způsobilá fyzická osoba.

(2) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy A je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má oprávnění požadovaného rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vydané obvodním báňským úřadem.

§ 5

Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení třídy A

(1) Organizace žádající obvodní báňský úřad o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení doloží, že

a)   má zajištěno potřebné technické vybavení a prostory k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení,
b)   má alespoň jednu odpovědnou odbornou osobu, kterou je vedoucí elektrotechnik podle § 8 odst. 2 nebo revizní technik podle § 9 odst. 2 s osvědčením odpovídajícího rozsahu vydaným podle § 10 odst. 4,
c)   je schopna vlastní činností nebo smluvním způsobem zajistit provedení prací, které jsou nezbytné nebo jsou součástí prací, k jejichž provádění žádá o vydání oprávnění.

(2) Po splnění podmínek uvedených v odstavci 1 organizace obdrží od obvodního báňského úřadu oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení s rozsahem podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které má platnost 5 let od vydání.

(3) Organizace je povinna oznámit všechny změny související s plněním podmínek vydaného oprávnění uvedených v odstavci 1, a to do 15 dnů od jejich vzniku obvodnímu báňskému úřadu, který je vydal.

(4) Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám se nevyžaduje u organizace, která

a)   provozuje jen vyhrazené elektrické zařízení třídy B nebo
b)   má montáž, opravy nebo revize a zkoušky zajištěné zhotovitelem s příslušným rozsahem oprávnění.

(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem14), jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, podle jiného právního předpisu15) se nevyžaduje, provádí-li organizace výhradně montáž, opravy nebo revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, nebo projektování instalací vyhrazených elektrických zařízení podle § 13 odst. 2 a 3.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST OSOB K OBSLUZE A K PRACÍM NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

§ 6

Osoba poučená

(1) Osobou poučenou je osoba, která byla elektrotechnikem, vedoucím elektrotechnikem nebo revizním technikem řádně v předcházejících 3 letech

a)   proškolena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti práce a provozu pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
b)   proškolena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na vyhrazených elektrických zařízeních a v jejich blízkosti,
c)   upozorněna na možné ohrožení vyhrazeným elektrickým zařízením,
d)   seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem
s ohledem na charakter a rozsah práce na vyhrazených elektrických zařízeních, kterou má vykonávat, a tyto znalosti byly ověřeny.

(2) Obsah a dobu proškolení, seznámení a ověření podle odstavce 1 určí odpovědná odborná osoba nebo schvalující osoba.

(3) O proškolení, upozornění, seznámení a ověření znalostí vydá organizace osobě poučené doklad, který podepíše odpovědná odborná osoba nebo schvalující osoba. V dokladu se vymezí rozsah poučení včetně specifikace pracoviště, na kterém má poučená osoba činnost vykonávat. Kopie dokladu organizace uchovává alespoň 3 roky. Tím není dotčena povinnost uchovávat dokumentaci v případě stanoveném jiným právním předpisem16).

§ 7

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba znalá v elektrotechnice s

a)   odbornou kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. a), nebo
b)   profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. b) při splnění požadavků podle odstavce 7,

která má požadovanou praxi podle odstavce 2 a která po proškolení vyhověla při ověření znalostí z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v organizací určeném rozsahu před komisí (dále jen „přezkoušení“), které se opakuje ve lhůtě 3 let od předcházejícího přezkoušení.

(2) Požadovanou praxi stanoví odpovědná odborná osoba nebo schvalující osoba v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem. Pro uchazeče, který nemá odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu, činí doba praxe pod dohledem elektrotechnika, který má praxi nejméně 2 roky, s

a)   profesní kvalifikací alespoň 12 měsíců,
b)   odbornou kvalifikací alespoň 6 měsíců,
c)   odbornou kvalifikací v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou alespoň 3 měsíce.

(3) Přezkoušení a opakovanému přezkoušení musí předcházet proškolení v délce alespoň 8 vyučovacích hodin, jehož obsah určí odpovědná odborná osoba nebo schvalující osoba s ohledem na charakter a rozsah činností na vyhrazených elektrických zařízeních, které má elektrotechnik vykonávat; po dobu proškolování nesmí být pověřován jinými úkoly. Pro proškolení zajistí organizace odpovídající podmínky s vhodným vybavením, odborně způsobilé osoby podle § 7 až 9 nebo projektant instalací elektrických zařízení17) (dále jen „projektant“) a zkušené lektory z ostatních oborů.

(4) Přezkoušení uchazeče o odbornou způsobilost elektrotechnik nebo jeho opakované přezkoušení provede tříčlenná zkušební komise pověřená schvalující osobou nebo odpovědnou odbornou osobou, jejíž předseda musí mít odbornou způsobilost vedoucí elektrotechnik, revizní technik anebo projektant a alespoň jeden člen odbornou způsobilost pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení. O přezkoušení, a to i opakovaném, pořídí komise zápis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce. Termín a místo konání přezkoušení nebo opakovaného přezkoušení oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu alespoň 4 týdny před jeho konáním; tuto lhůtu může obvodní báňský úřad na žádost zkrátit.

(5) Na základě úspěšného přezkoušení podle odstavce 4 vydá organizace elektrotechnikovi doklad podepsaný odpovědnou odbornou osobou nebo schvalující osobou, jehož kopii organizace uchovává alespoň 3 roky. V dokladu se uvede

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení elektrotechnika,
b)   datum a místo jeho narození,
c)   dosažené vzdělání v elektrotechnice,
d)   datum přezkoušení,
e)   doba praxe na vyhrazeném elektrickém zařízení do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných a nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
f)   rozsah vyhrazeného elektrického zařízení podle částí A a B přílohy č.  2 k této vyhlášce odpovídající přezkoušení,
g)   u elektrotechnika s profesní kvalifikací výčet konkrétních prací na vyhrazených elektrických zařízeních odpovídající přezkoušení,
h)   datum vydání dokladu.

(6) Má-li elektrotechnik vykonávat tuto činnost v jiné organizaci, tato organizace

a)   uzná předchozí elektrotechnickou odbornou způsobilost nebo
b)   zajistí jeho proškolení a přezkoušení podle odstavců 3 a 4.

(7) Odpovědná odborná osoba je na základě posouzení rizik oprávněna pro konkrétní práce na vyhrazených elektrických zařízeních stanovit, že je možno nahradit odbornou kvalifikaci podle § 2 odst. 1 písm. a) profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. b). V takovém případě vystaví odpovědná odborná osoba písemný doklad podle vzoru v příloze č. 4 k této vyhlášce, ve kterém přesně specifikuje rozsah prací zohledňující získanou profesní kvalifikaci. Písemný doklad je platný pouze v organizaci, v níž byl vystaven.

(8) Organizace elektrotechnika s profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. b) a odstavce 7 nepověří

a)   výkonem činnosti předáka pro práci na vyhrazeném elektrickém zařízení
1. nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
2.   v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin,
b)   výkonem činnosti koordinující osoby podle § 16 odst. 3 a § 22 odst. 9,
c)   výkonem činnosti vedoucího práce podle § 22 odst. 4 písm. a),
d)   výkonem činnosti osoby provádějící dozor podle § 22 odst. 4 písm. b),
e)   vydáváním bezpečnostního příkazu (dále jen „příkaz B“) podle § 22 odst. 3.

§ 8

Vedoucí elektrotechnik

(1) Vedoucí elektrotechnik je osoba znalá v elektrotechnice a je odborně způsobilá pro řízení montáže, provozu, revizí, zkoušek, kontrol a obsluhy vyhrazeného elektrického zařízení.

(2) Vedoucí elektrotechnik může na základě písemného pověření schvalující osobou vykonávat činnost odpovědné odborné osoby.

(3) Vedoucí elektrotechnik

a)   má odbornou kvalifikaci podle § 2 odst. 1 písm. a),
b)   pro osvědčení s rozlišovacím znakem C2, C3 a C4 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce má alespoň střední elektrotechnické vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jiný právní předpis nestanoví podmínky další18),
c)   splňuje požadavek minimální doby odborné praxe podle odstavce 4 a
d)   vlastní platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem podle § 10 odst. 4.

(4) Požadovaná doba odborné praxe činí

a)   pro osvědčení s rozlišovacím znakem C4 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce 5 let,
b)   pro osvědčení s rozlišovacím znakem C2 a C3 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce pro provozní napětí
1. E3 2 roky,
2. E2 3 roky,
3.   E1 4 roky,
c)   pro osvědčení s rozlišovacím znakem C1 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce pro provozní napětí
1. E3 1 rok,
2. E2 2 roky,
3.   E1 3 roky.

(5) Do odborné praxe uchazeče se započítává činnost při výkonu odborné způsobilosti elektrotechnik podle § 7 a maximálně 1 rok při výkonu odborné způsobilosti revizní technik podle § 9 nebo projektant. V případech podle odstavce 4 písm. a), písm. b) bodu 3 a písm. c) bodu 3 musí být minimálně polovina požadované doby odborné praxe vykonávána na vyhrazeném elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných.

§ 9

Revizní technik

(1) Revizní technik je osoba znalá v elektrotechnice a je odborně způsobilá pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení třídy A.

(2) Revizní technik může na základě písemného pověření schvalující osobou nebo smlouvy s organizací vykonávat činnost odpovědné odborné osoby za řádné provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení třídy A v organizaci.

(3) Revizní technik má odbornou kvalifikaci podle § 2 odst. 1 písm. a) v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou, splňuje požadavek minimální doby odborné praxe podle odstavce 4 a vlastní platné osvědčení vydané obvodním báňským úřadem podle § 10 odst. 4.

(4) Požadovaná doba odborné praxe činí v návaznosti na přílohu č. 2 k této vyhlášce pro osvědčení s rozlišovacím znakem

a)   C4 6 let,
b)   C2 a C3 5 let,
c)   C1 4 roky.

(5) Do odborné praxe uchazeče se započítává činnost při výkonu odborné způsobilosti elektrotechnik podle § 7, vedoucí elektrotechnik podle § 8, dosavadní činnost revizního technika a maximálně 2 roky odborné praxe při výkonu odborné způsobilosti projektant, přičemž pro provozní napětí E1 podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce musí být minimálně polovina požadované doby odborné praxe vykonávána na vyhrazeném elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných.

§ 10

Prověřování odborné způsobilosti vedoucího elektrotechnika a revizního technika

(1) Odbornou způsobilost vedoucího elektrotechnika a revizního technika prověřuje obvodní báňský úřad podle § 41 odst. 1 písm. h) zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě zkouškou v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) K prověření odborné způsobilosti předloží žadatel originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o dosažené odborné kvalifikaci a doklad, popřípadě doklady, prokazující celkovou praxi na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Jde-li o doklady v jiném než jednacím jazyce19), předloží též jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

(3) Odbornou způsobilost uchazeče posoudí zkušební komise; jejím předsedou je fyzická osoba, která se podílí na výkonu pravomoci obvodního báňského úřadu – úřední osoba jmenovaná předsedou obvodního báňského úřadu. Ve zkušební komisi může působit rovněž externí odborník v oblasti elektrotechniky s praxí v délce alespoň 5 let.

(4) O úspěšném vykonání zkoušky podle odstavce 1 se vydá osvědčení. Osvědčení nahrazuje doklad o přezkoušení elektrotechnika podle § 7 odst. 5 a osvědčení odborné způsobilosti technický dozor pro výkon činnosti v oboru elektro vydané organizací podle jiného právního předpisu20).

§ 11

Platnost osvědčení vedoucího elektrotechnika a revizního technika a změna jeho rozsahu

(1) Osvědčení vedoucího elektrotechnika a revizního technika platí po dobu 5 let ode dne vydání. Platnost osvědčení na období dalších 5 let se prodlouží na základě úspěšného přezkoušení. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení se podává 60 dní před uplynutím platnosti osvědčení.

(2) Podá-li vedoucí elektrotechnik nebo revizní technik žádost o rozšíření platného osvědčení o další rozsah podle části A nebo části B přílohy č. 2 k této vyhlášce, vydá se osvědčení nové, a to na základě dalšího úspěšného přezkoušení s rozšířeným obsahem.

(3) Neúspěšné přezkoušení může být opakováno nejvýše dvakrát ve stanoveném termínu, ne však dříve než za 28 kalendářních dnů po neúspěšném přezkoušení.

(4) Jestliže se při výkonu vrchního dozoru státní báňské správy zjistí závažné porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, lze držitele osvědčení podrobit přezkoušení mimo termín opakovaného přezkoušení. Rozsah osvědčení může být změněn nebo odejmut.

(5) Při změně rozsahu osvědčení vedoucího elektrotechnika a revizního technika se postupuje podle § 10.

ČÁST ČTVRTÁ

UVÁDĚNÍ VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A JEJICH PROVOZOVÁNÍ

§ 12

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených elektrických zařízení

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení a jeho obsluha je řízena vedoucím elektrotechnikem, popřípadě, je-li tak stanoveno jiným právním předpisem21) anebo určí-li tak organizace, vedoucími elektrotechniky, kteří dále pověří osobu nebo osoby odborně způsobilé alespoň podle § 7, k jejichž povinnostem patří zajištění bezpečnosti práce a provozu konkrétního vyhrazeného elektrického zařízení a tuto jejich povinnost vymezí podle místa výkonu jejich pracovních funkcí.

(2) Vyhrazené elektrické zařízení lze montovat, provozovat, udržovat a opravovat a provádět na něm revize, zkoušky a kontroly, jen pokud je zajištěno, že technickým provedením, instalací a umístěním způsobem odpovídajícím projektové, popřípadě výkresové, průvodní a provozní dokumentaci22) jsou osoby chráněny před nebezpečím zranění a majetek před poškozením elektrickým proudem nebo napětím, popřípadě jevy vyvolanými účinky elektřiny, a před nebezpečím neelektrického charakteru, které může elektrické zařízení způsobit.

(3) Před uvedením vyhrazeného elektrického zařízení třídy A do provozu se vypracuje pro dané pracoviště protokol o určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce posouzený odpovědnou odbornou osobou a schválený schvalující osobou, pokud určení vnějších vlivů není součástí provozní dokumentace.

(4) Vyhrazené elektrické zařízení třídy A podléhá provedení výchozí revize a pravidelných, popřípadě mimořádných revizí, kterými se prohlídkou podle části A přílohy č. 6 k této vyhlášce a zkouškou zahrnující zkoušení a měření podle části B přílohy č. 6 k této vyhlášce ověřuje jeho bezpečný stav a současně i bezpečnost návazného technického zařízení, bez ohledu na jeho druh. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky podle věty první není u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo není z hlediska ověření jeho bezpečnosti důvodný, provedení takové prohlídky nebo zkoušky se nevyžaduje; o neproveditelnosti nebo nedůvodnosti prohlídky a zkoušky rozhodne revizní technik.

(5) Po provedené revizi vyhrazeného elektrického zařízení třídy A vypracuje revizní technik zprávu o revizi podle části C přílohy č. 7 k této vyhlášce na základě nezbytných podkladů podle části A přílohy č. 7 k této vyhlášce. Zpráva o revizi dokládá posouzení stavu vyhrazeného elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na ně z hlediska bezpečnosti práce a provozu v souladu s právními a ostatními předpisy11) platnými v době jeho uvedení do provozu, rekonstrukce nebo modernizace, pokud tyto právní předpisy nestanoví jinak.

(6) Vyhrazené elektrické zařízení třídy B podléhá provádění pravidelných kontrol ve lhůtách podle části B přílohy č. 8 k této vyhlášce, popřípadě mimořádných kontrol, a to elektrotechnikem nebo alespoň osobou poučenou pod dohledem elektrotechnika.

(7) Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce nebo provozu, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zabránit jeho použití. Za ohrožující bezpečnost práce a provozu se považuje také vyhrazené elektrické zařízení

a)   třídy A,
1. provozované na pracovišti, k němuž nebyl vypracován protokol o určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
2. k němuž provozovatel nedoloží platnou zprávu o revizi s výsledkem, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,
3. které je provozováno v rozporu s řádem prohlídek, údržby a revizí podle § 14 odst. 3, nebo
4.   k němuž nebyl řád prohlídek, údržby a revizí vydán,
b)   třídy B,
1. které nebylo před použitím zařazeno do příslušné skupiny, nebo
2.   k němuž provozovatel nedoložil platný doklad o kontrole podle části C přílohy č. 9 k této vyhlášce s výsledkem „dobrý stav“ nebo „vyhovující stav“.

(8) Pomůcky je nutno udržovat v řádném stavu a používat v souladu s instrukcemi a návodem. U pomůcek uvedených v části C přílohy č. 8 k této vyhlášce se provádí pravidelné prohlídky a zkoušky ve lhůtách uvedených v této příloze. Pokud se provedením zkoušky zjistí vyhovující stav, označí se tato pomůcka způsobem odolným proti poškození tak, aby bylo možné ověřit, kdo a kdy zkoušku provedl, jinak se pomůcka vyřadí z používání. Úspěšně provedenou zkouškou lze nahradit prohlídku pomůcky, pokud zkouška probíhá v době, kdy měla být provedena prohlídka.

§ 13

Požadavky na bezpečnost práce a provozu vyhrazených elektrických zařízení při jejich uvádění do provozu

(1) Montáž vyhrazeného elektrického zařízení třídy A se provádí podle

a)   projektové dokumentace instalace vyhrazeného elektrického zařízení v českém jazyce, nebo
b)   průvodní dokumentace k tomuto vyhrazenému elektrickému zařízení jako celku.

(2) Jde-li o postup podle odstavce 1 písm. a), lze vyhrazené elektrické zařízení třídy A uvést do provozu jen po úpravě projektové dokumentace podle skutečného stavu jeho instalace zohledňující právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu11).

(3) Projektová dokumentace obsahuje alespoň

a)   polohový plán se zakresleným rozmístěním elektrických stanic, rozvodných zařízení, spotřebičů, rozvodů elektrické energie, sdělovacích a bezpečnostních zařízení a prostorového vymezení vnějších vlivů prostředí, v podzemí dále s vyznačením větrních cest,
b)   technický popis a schéma zapojení vyhrazeného elektrického zařízení s uvedením
1. způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem, konfigurace sítí, specifikace použitých elektrických zařízení a vedení a rozvodů,
2. údajů o úbytcích napětí a zkratových poměrech,
3. údajů o zkratuvzdorných průřezech u vedení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných, a to jen v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin, v plynujících dolech a uhelných dolech a v případech vyžadujících zvláštní ochranná opatření ke snížení nepříznivých účinků stanovených v protokole o určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
4. stanovených druhů nadproudových ochran a hodnot jejich nastavení,
5. použitých přístrojů, ochranných relé a prostředků k ověřování stavu elektrických zařízení a sítí a hodnot jejich nastavení,
6. použitých stíněných kabelů s určením míst jejich spojení nebo uzemnění vodivých nebo polovodivých vrstev,
7. provedení a nejvýše povolených hodnot ochranného uzemnění,
8. provedení zařízení určených na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním systému ochrany před bleskem a přepětím v souladu s částí A bodem 1 písm. b) přílohy č. 7 k této vyhlášce,
9.   provedení zařízení určených k ochraně před účinky statické elektřiny,
c)   podpis projektanta, kterým potvrzuje souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum,
d)   v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu podpis projektanta, kterým potvrzuje souhlas s provedenými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum; to se nevyžaduje u změn provedených na již provozovaném vyhrazeném elektrickém zařízení podle § 15 odst. 2, pokud jsou splněny podmínky podle § 15 odst. 3,
e)   u vyhrazeného elektrického zařízení instalovaného v dole v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu nebo uhelného prachu23) podpis vedoucího větrání24) a závodního dolu posuzujícího projektovou dokumentaci z hlediska umístění tohoto zařízení.

(4) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy A lze provádět jen v případě, že je zajištěno, aby

a)   vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,
b)   vyhrazené elektrické zařízení před dokončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze při provedení zkoušky a ověření jeho správné funkce; při tom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,
c)   vyhrazené elektrické zařízení, které, není-li dále stanoveno jinak, po ukončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště vykazuje změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno výchozí revizi podle části B bodu 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce, a to po ukončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla prokazatelně ověřena jeho bezpečnost.

(5) Zhotovitel zajišťující montáž vyhrazeného elektrického zařízení třídy A

a)   odpovídá z hlediska bezpečnosti práce a provozu za uspořádání jemu vymezeného pracoviště, které mu bylo předáno a které převzal,
b)   předá, nedohodne-li se s objednatelem jinak, po ukončení montáže objednateli spolu se zařízením
1. průvodní nebo projektovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení zohledňující právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu; součástí je protokol o určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
2.   zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elektrického zařízení.

(6) Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy A vzhledem k rozsahu revize prováděna po částech a budou-li vystavovány na tyto části jednotlivé výchozí zprávy o revizi, musí být před předáním a uvedením celého vyhrazeného elektrického zařízení do trvalého provozu vystavena jedna souhrnná zpráva o výchozí revizi, k čemuž lze využít jednotlivé výchozí zprávy o revizi; obdobně se postupuje při pravidelné a mimořádné revizi.

(7) Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy A musí být provedena rovněž v případě změny

a)   jisticího prvku, s výjimkou případu uvedeného v § 15 odst. 2 písm. c) a d),
b)   ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Rozsah revize, kterou si změna vyžádá, stanoví revizní technik. Změna se zaznamená do projektové dokumentace nebo se zaznamená do průvodní dokumentace výrobce, dovozce, osoby zplnomocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen „výrobce“) s jeho souhlasem.

(8) U vyhrazeného elektrického zařízení třídy A uvedeného na trh podle jiného právního předpisu4) se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen prohlídka zaměřená na splnění podmínek pro instalaci s ohledem na vnější vlivy a podle průvodní dokumentace; to neplatí, má-li být toto zařízení po opravě nebo přemístění znovu používáno. Ustanovení věty první se nevztahuje na napájecí a navazující vyhrazená elektrická zařízení.

§ 14

Požadavky na bezpečnost práce provozovaných vyhrazených elektrických zařízení

(1) Provozovat lze jen vyhrazené elektrické zařízení třídy A, k němuž má organizace průvodní nebo projektovou dokumentaci skutečného stavu jeho instalace zohledňující právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu11) a jehož stav byl ověřen pravidelnou, popřípadě mimořádnou revizí podle části B bodu 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce v rozsahu a u pravidelné revize ve lhůtě stanovené řádem prohlídek, údržby a revizí zpracovaným podle odstavce 3.

(2) Provozovat lze jen vyhrazené elektrické zařízení třídy B, jehož stav byl ověřen

a)   kontrolou podle části B přílohy č. 9 k této vyhlášce a ve lhůtě podle části B přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve lhůtě podle průvodní dokumentace, pokud tato uvádí lhůty kratší nebo rozsah širší,
b)   prohlídkou podle části A přílohy č. 9 k této vyhlášce a zkouškou chodu podle části B bodu 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce
1. u skupin B1, B2 a B3 před každým jeho použitím,
2.   u skupiny B4 každých 6 měsíců.

(3) V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení třídy A, který musí být odsouhlasen schvalující osobou, se určí

a)   jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby včetně preventivní údržby s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsažených v průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení, a to i z hlediska působení vnějších vlivů,
b)   intervaly provádění úkonů podle písmene a),
c)   způsob evidence výsledků údržby, prohlídek a zkoušek a zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,
d)   lhůty a rozsah revizí a zkoušek podle části A přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle průvodní dokumentace, pokud tato uvádí lhůty kratší nebo rozsah širší.

(4) Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení, zejména vyhrazené elektrické zařízení na staveništích a demolicích, na výzkumných, vývojových a obdobných pracovištích, na dočasných stavbách, například pro stavby zábavních zařízení a pro přehlídky, a vyhrazené elektrické zařízení mobilních drticích a třídicích linek je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu. O nutnosti ponechat je v provozu rozhodne osoba odpovědná za bezpečnost práce a provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

§ 15

Zajištění bezpečnosti práce a provozu po opravě, přemístění a změnách na vyhrazených elektrických zařízeních

(1) Vyhrazené elektrické zařízení lze po opravě provozovat až po ověření, že jeho uvedení do provozu nemůže mít za následek ohrožení bezpečného stavu opraveného, popřípadě navazujícího vyhrazeného elektrického zařízení, o čemž se vyhotoví záznam do provozní knihy nebo se tento záznam založí do příslušné provozní dokumentace. Pokud však vyhrazené elektrické zařízení po opravě vykazuje změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, provede se revize, přičemž zpráva o revizi nahrazuje záznam; o tom, zda vyhrazené elektrické zařízení po opravě vyžaduje provedení revize, rozhodne osoba odpovědná za bezpečnost práce a provozu vyhrazeného elektrického zařízení.

(2) Revize se po přemístění a provedené změně nevyžaduje u vyhrazeného elektrického zařízení třídy A

a)   do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k rozvodu elektrické energie a do 6,6 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k přeměně elektrické energie, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného vyhrazeného elektrického zařízení nebo prodloužení, zkrácení nebo výměně elektrického rozvodu, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků; toto ustanovení se nepoužije u instalace vyhrazeného elektrického zařízení stavby25), u které bylo povoleno užívání26), a u vyhrazeného elektrického zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin,
b)   do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k dobývání nerostů nebo k dopravě nerostů v souvislosti s tímto dobýváním, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění vyhrazeného elektrického zařízení v rámci jednoho pracoviště nebo z jednoho pracoviště na pracoviště navazující, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků,
c)   u kterého oproti stavu v době předchozí revize byly odpojeny některé části určené k přeměně, rozvodu nebo spotřebě elektrické energie, a to i v případě, že je současně provedena změna nastavení hodnoty některého z jisticích prvků,
d)   do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných, u kterého byla provedena změna výkonu některé části provozovaného vyhrazeného elektrického zařízení určené ke spotřebě elektrické energie, a to i v případě, že je současně provedena změna nastavení hodnoty jeho jisticího prvku; toto ustanovení se nepoužije u instalace vyhrazeného elektrického zařízení stavby, u které bylo povoleno užívání, s výjimkou předčasného užívání27) nebo zkušebního provozu28).

(3) Pokud se v případech uvedených v odstavci 2 neprovede revize, lze vyhrazené elektrické zařízení třídy A provozovat jen za předpokladu, že

a)   provedením změn uvedených v odstavci 2 není ohrožena bezpečnost práce a provozu jak předmětným, tak i popřípadě navazujícím elektrickým zařízením,
b)   změny budou před jejich provedením schváleny a následně zaznamenány fyzickou osobou, k jejímž povinnostem to náleží, do projektové a provozní dokumentace, popřípadě do průvodní dokumentace výrobce s jeho souhlasem, a následně odsouhlaseny vedoucím elektrotechnikem; v případech, kdy je to z hlediska bezpečnosti práce a provozu nezbytné, je možno změny v dokumentaci provést i dodatečně, nejpozději však do 15 dnů od události, která změnu dokumentace vyvolala,
c)   před uvedením elektrického zařízení do provozu bude provedena osobou odborně způsobilou podle § 7 až 9 prohlídka a zkouška předmětného zařízení a
d)   o provedených změnách a o výsledku prohlídky a zkoušky podle písmene c) vyhotoví fyzická osoba, která prohlídku a zkoušku vyhrazeného elektrického zařízení provedla, záznam v provozní knize nebo se tento záznam založí do příslušné provozní dokumentace.

(4) Záznam podle odstavce 1 a odstavce 3 písm. d) obsahuje

a)   vymezení rozsahu opravy nebo změny na vyhrazeném elektrickém zařízení,
b)   soupis provedených úkonů opravy nebo změny a úkonů k ověření jeho bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu včetně výsledků případných prohlídek a zkoušek a
c)   jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která úkony potřebné k ověření bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu provedla, datum a čas, kdy byly tyto úkony provedeny, a s jakým výsledkem.

(5) Povinnost provést pravidelnou revizi není změnou na vyhrazeném technickém zařízení třídy A ani jeho opravou dotčena; lhůta k jejímu provedení počíná běžet dnem skončení výchozí, předchozí pravidelné nebo mimořádné revize.

ČÁST PÁTÁ

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU PŘI OBSLUZE A PŘI PRÁCI NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

§ 16

Společné požadavky pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních a pro jejich obsluhu

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení a jeho obsluhu smí provádět jen osoba

a)   odborně způsobilá, proškolená a zacvičená s platným dokladem podle § 6 odst. 3, § 7 odst. 5 nebo osvědčením podle § 10 odst. 4, jsou-li tyto dokumenty pro danou činnost vyžadovány, přičemž se při přidělování práce zohlední rozsah uvedený v dokladu nebo osvědčení, popřípadě druh práce, pro kterou je zaměstnanec proškolený a zacvičený, a
b)   zdravotně způsobilá pro obsluhu a práci na vyhrazených elektrických zařízeních; zdravotní způsobilost doloží příslušným lékařským posudkem. Za zdravotně způsobilého nelze uznat toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní způsobilost k obsluze a opravám vysokonapěťových elektrických zařízení a k práci na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu29).

(2) Ve skupině dvou a více osob provádějících práci na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy A musí být zaměstnavatelem určen předák, který je povinen

a)   zajistit bezpečnost osob své skupiny, bezpečný stav pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plnění příkazů organizace,
b)   přidělovat práci odpovídající schopnostem osoby a její odborné způsobilosti, je-li vyžadována.

(3) Pokud práci vykonává více pracovních skupin, musí být pro každou z nich určen zaměstnavatelem předák. Koordinaci činností pracovních skupin zajišťuje jedna zaměstnavatelem určená koordinující osoba.

(4) Při práci podle příkazu B podle § 22 se za předáka považuje vedoucí práce nebo osoba provádějící dozor, je-li určena.

(5) Při práci na vyhrazeném elektrickém zařízení pod dohledem se osoba provádějící dohled před zahájením práce ujistí, že byla provedena nezbytná bezpečnostní opatření a v průběhu prací ověřuje podle potřeby stav pracoviště a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Osoba pracující pod dohledem postupuje tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a provozu a v případě, že dostane pokyn odporující takovému postupu, nevykoná jej.

(6) Při práci na vyhrazeném elektrickém zařízení pod dozorem osoba provádějící dozor nepřetržitě sleduje stav pracoviště a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, pracovních postupů a používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek od okamžiku, kdy je povolen vstup na pracoviště. Každý, kdo provádí práci na vyhrazeném elektrickém zařízení pod dozorem, je povinen dbát pokynů osoby provádějící dozor.

(7) Pracovní postup pro práci na vyhrazeném elektrickém zařízení schvaluje odpovědná odborná osoba nebo schvalující osoba. S pracovním postupem musí být každý, koho se to týká, předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně seznámen.

(8) Organizace vybaví zaměstnance potřebnými měřicími přístroji. Zaměstnanec musí být s používáním těchto měřicích přístrojů a osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky seznamován; seznámení musí být doloženo.

§ 17

Obsluha vyhrazených elektrických zařízení

(1) Obsluhovat vyhrazené elektrické zařízení smí

a)   do napětí 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných osoba, která byla s tímto zařízením a s požadavky výrobce seznámena, a to zejména s jeho funkcí, riziky a místními bezpečnostními předpisy, přičemž musí být předmětné vyhrazené elektrické zařízení provedeno tak, aby při jeho obsluze nikdo nepřišel do styku s částmi pod napětím vyšším, než je organizací stanovené dovolené bezpečné malé napětí zohledňující podmínky vnějších vlivů; seznámení musí být doloženo,
b)   bez omezení napětí osoba poučená podle § 6 a elektrotechnik,
c)   v rámci soustavné přípravy na povolání i osoba mladší 18 let, a to pod dozorem elektrotechnika.

(2) Obsluhou vyhrazeného elektrického zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin pověří organizace pouze osobu, jejíž teoretické znalosti a praktické dovednosti týkající se obsluhy těchto zařízení a ochranných systémů byly ověřeny; ověření musí být doloženo.

(3) Osoba obsluhující vyhrazené elektrické zařízení se smí dotýkat jen těch jeho částí, které jsou k tomu určené, například rukojetí vypínačů, táhel odpínačů a páček nebo tlačítek spínačů. K obsluhovaným částem zařízení musí být vždy volný přístup.

(4) Osoba obsluhující vyhrazené elektrické zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných se nesmí přiblížit k živým částem pod napětím blíže než na vzdálenost D2 uvedenou v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 18

Přemísťování vlečných kabelů nad 6 kV pod napětím

(1) Vlečné kabely vysokého napětí nad 6 kV do 35 kV pod napětím smí přemísťovat

a)   osoba alespoň poučená nebo
b)   jiná fyzická osoba, která byla s bezpečností práce a provozu týkající se této činnosti řádně seznámena, a to pod dozorem osoby alespoň poučené.

(2) Při činnosti podle odstavce 1 nesmí ten, kdo ji provádí, přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je organizací stanovené dovolené bezpečné malé napětí zohledňující podmínky vnějších vlivů.

§ 19

Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních bez napětí

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení bez napětí jsou práce na takovém vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho částech, které nejsou pod napětím ani na nich není nebezpečný elektrický náboj. Pro tyto práce musí být předem stanovena opatření k zajištění pracoviště.

(2) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení bez napětí může vykonávat

a)   elektrotechnik nebo
b)   osoba poučená, a to
1. do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných samostatně podle pracovního postupu nebo podle pokynů elektrotechnika,
2.   nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných pod dohledem elektrotechnika.

(3) Před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení bez napětí se provede zajištění pracoviště vypnutím a odpojením, a to ze všech stran možného napájení. V místě vypnutí a odpojení se umístí bezpečnostní tabulka se zákazem zapnutí a připojení. Aby nedošlo k nežádoucímu zapnutí, musí být vypínač, odpínač nebo odpojovač uzamčen nebo jinak zajištěn, rozpojeny ovládací obvody a vypnuto dálkové ovládání; u tlakovzdušných pohonů musí být uzavřeny ventily tlakovzdušného ovládání.

(4) V případě práce na silovém obvodu vyhrazeného elektrického zařízení se musí pojistkové vložky a hlavice vyjmout a bezpečně uschovat.

(5) Po vypnutí a odpojení vyhrazeného elektrického zařízení se zkoušečkou nebo měřicím přístrojem ověří, zda elektrické zařízení nebo jeho část, na níž se má pracovat, je ve všech pólech nebo fázích bez napětí. Před a po ověřování beznapěťového stavu je nutno se přesvědčit o správné funkci zkoušečky nebo měřicího přístroje. Zkratovací zařízení, pokud není součástí elektrického zařízení, se může instalovat až po ověření beznapěťového stavu, a to tak, že se nejdříve spojí se zemí a potom se připojí na všechny vodiče ve všech pólech nebo fázích u vypnutého a odpojeného zařízení.

(6) U vyhrazeného elektrického zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných se zkratování a uzemnění musí provést

a)   ze všech stran možného napájení, pokud vedoucí elektrotechnik neurčí současně s přijetím náhradních opatření jiný způsob,
b)   na pracovišti, a pokud to není možné, pak nejméně jedno zkratování a uzemnění musí být z tohoto pracoviště viditelné.

Zároveň se podle místních podmínek učiní opatření, aby nikdo nemohl vstoupit na místo s nezakrytými živými částmi pod napětím, například ohrazení nebo uzamknutí prostoru, umístění bezpečnostní tabulky se zákazem vstupu nebo ohraničení páskou.

§ 20

Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních v blízkosti částí pod napětím

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení v blízkosti části pod napětím je práce, při které se osoba sama ani předměty nedotýká živé části pod napětím. Nesmí se přiblížit jakoukoliv částí těla ani vodivým předmětem k nezakrytým živým částem pod napětím na vzdálenost menší, než je nebezpečná zóna D1 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, ani za izolovanou ochrannou část chránící před nahodilým dotykem s nezakrytou živou částí pod napětím podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

(2) Práci v blízkosti části pod napětím může vykonávat

a)   na vyhrazeném elektrickém zařízení do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. elektrotechnik nebo
2.   osoba poučená, a to pod dohledem elektrotechnika nebo samostatně podle pracovního postupu, byla-li pro tuto práci prakticky zacvičena,
b)   na vyhrazeném elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. elektrotechnik, a to i v zóně přiblížení D3 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
2. osoba poučená, a to pod dozorem elektrotechnika,
3.   o napětí do 35 kV osoba poučená, a to pod dohledem elektrotechnika podle pracovního postupu, byla-li pro tuto práci prakticky zacvičena.

(3) Při pracích, kde není možno dodržet vzdálenosti D3 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a vyhrazené elektrické zařízení nelze z vážných důvodů vypnout, musí být živé části zajištěny zábranou znemožňující nebezpečné přiblížení nebo dotyk s nimi.

(4) Práce na elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných v blízkosti nezakryté živé části pod napětím je zakázána, pokud by byla osoba nucena pracovat na tomto zařízení v předklonu nebo v jiné nestabilní poloze.

§ 21

Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených elektrických zařízeních pod napětím

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení pod napětím je práce, při které je osoba v přímém styku s nezakrytou živou částí vyhrazeného elektrického zařízení pod napětím nebo je v nebezpečné zóně kteroukoliv částí těla nebo nástrojem, přístrojem nebo zařízením, se kterými pracuje; za nebezpečnou zónu se pro účely této vyhlášky považuje prostor kolem vyhrazeného elektrického zařízení nebo jeho části pod napětím, ve kterém úroveň a způsob izolace nechrání před nebezpečím od tohoto zařízení, tedy prostor okolo nezakrytých živých částí, do kterého není dovoleno pronikat bez provedení ochranných opatření v prostoru vymezeném vzdáleností D1 v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Za práci pod napětím se považuje i práce na vyhrazeném elektrickém zařízení sice vypnutém, ale jinak nezajištěném, práce na elektrickém zařízení ve výstavbě, které nebylo dosud připojeno pod napětí, avšak je v blízkosti nezakryté živé části pod napětím, a práce v místě, kde nelze vyloučit vznik nebezpečného napětí indukcí souběžného nebo křižujícího vedení.

(3) Práci na vyhrazeném elektrickém zařízení pod napětím může vykonávat

a)   do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných elektrotechnik, avšak v prostorách těsných a vlhkých, například prostředí s volně kapajícími kapkami, elektrotechnik pod dozorem dalšího elektrotechnika,
b)   nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných elektrotechnik pod dozorem dalšího elektrotechnika, který má praxi na příslušném napětí alespoň 3 roky.

(4) Na vyhrazeném elektrickém zařízení pod napětím lze pracovat, jen pokud nelze potřebnou část vyhrazeného elektrického zařízení nebo celé zařízení vypnout, jsou-li zařízení přehledná a části, na nichž se má pracovat, přístupné a byl-li pro tuto práci zpracován pracovní postup.

(5) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných pod napětím jsou zakázány

a)   v prostorách těsných a vlhkých a na všech pracovištích venku za nepříznivých atmosférických podmínek, zejména za deště, bouřky, snížené viditelnosti, mlhy, vichřice a sněžení,
b)   pokud by byla osoba nucena pracovat na tomto zařízení v předklonu nebo v jiné nestabilní poloze.

(6) Při práci na částech vyhrazeného elektrického zařízení pod napětím smí být nechráněná pouze ta jeho část, na které se pracuje. U ostatních částí pod napětím musí být chráněny zábranami, přičemž je nutno dodržet vzdálenost vně zóny D1 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.

§ 22

Práce na vyhrazených elektrických zařízeních podle příkazu B

(1) Příkaz B je písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti osob při práci na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.

(2) Podle příkazu B se provádějí práce na vyhrazeném elektrickém zařízení

a)   nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. k zajištění pracoviště a na zajištěném pracovišti,
2.   pod napětím nebo v jeho blízkosti,
b)   do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. nacházejícího se ve společných prostorách s vyhrazeným elektrickým zařízením nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných s nezakrytou živou částí pod napětím,
2.   takovém, u něhož nelze vyloučit vznik nebezpečného napětí indukcí ze souběžného nebo křižujícího vedení30).

(3) Příkaz B vydává před zahájením práce elektrotechnik, který je k tomu písemně pověřen vedoucím elektrotechnikem.

(4) Příkaz B se vystavuje pro

a)   vedoucího práce, kterým je elektrotechnik s praxí alespoň 3 roky na příslušném napětí pověřený vedením pracovní skupiny, popřípadě osoba samostatně pracující s výslednou povinností dodržovat podmínky bezpečnosti práce a provozu, nebo
b)   osobu provádějící dozor.

(5) Příkaz B se vydává pouze pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu a je platný nejdéle 24 hodin od doby, kdy vedoucí práce nebo určený dozor zajištěné pracoviště a příkaz B převzal. U déletrvající práce, kdy elektrické zařízení zůstane trvale odpojeno a zajištěno a kdy vedoucí práce nebo určený dozor se po celou dobu nemění, může být příkaz B vydán na delší dobu, nejdéle však na jeden týden. O přerušení a prodloužení příkazu B musí být proveden písemný záznam s podpisy všech osob pracovní skupiny.

(6) Platnost příkazu B končí jeho písemným uzavřením

a)   po ukončení prací; v takovém případě se v písemném uzavření uvede datum a hodina ukončení práce, nebo
b)   po uplynutí doby, na kterou byl vydán.

Vedoucí práce nebo osoba provádějící dozor, byla-li určena, stvrdí písemné uzavření svým podpisem.

(7) Jestliže by elektrotechnik, který je oprávněn vydat příkaz B podle odstavce 3, musel pracovat na zařízení sám, musí předem příkaz B vypsat pro sebe a oznámit zahájení práce odpovědné odborné osobě nebo vedoucímu elektrotechnikovi. Po ukončení práce a zapnutí zařízení je povinen odevzdat příkaz B vedoucímu elektrotechnikovi k následnému ověření správnosti postupu.

(8) Před zahájením práce podle příkazu B je nutno vyznačit únikové cesty z pracoviště; ty musí zůstat po dobu výkonu práce trvale volné.

(9) Pokud je vydáno více příkazů B pro několik pracovních skupin, jejichž práce by se mohly z pohledu zajištění bezpečnosti práce a provozu ovlivňovat, musí se příkazy B evidovat u koordinující osoby určené zaměstnavatelem; povel k zapnutí může být dán jedině touto koordinující osobou.

§ 23

Požadavky na obsah a předání příkazu B

(1) Příkaz B musí obsahovat

a)   číslo příkazu B,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která příkaz B vydala,
c)   místo, druh a dobu trvání práce,
d)   datum a hodinu jeho vydání,
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, které je příkaz B určen a která příkaz B převzala,
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osob, které provedou zajištění pracoviště,
g)   způsob zajištění pracoviště,
h)   způsob označení nejbližšího místa, kde se nacházejí živé části pod napětím,
i)   jméno, popřípadě jména, a příjmení všech členů pracovní skupiny a jejich potvrzení vlastnoručními podpisy o seznámení s postupem prací, se zařízeními, která zůstala pod napětím, a se způsobem zajištění pracoviště.

(2) Příkaz B může být předán

a)   osobně,
b)   poslem,
c)   sdělením telefonicky nebo radiofonicky se vzájemným ověřením správnosti textu a zvukovým záznamem hovoru s uvedením dne a hodiny sdělení,
d)   jiným spolehlivým způsobem určeným vedoucím elektrotechnikem, například elektronicky, pokud je u příkazu B zajištěna spolehlivá identifikace podpisů osob podle odstavce 1 písm. b), e), f) a i).

(3) Příkaz B musí být vyhotoven v originále a kopii, pokud není využito možnosti jeho elektronického nebo obdobného předání.

(4) Vedoucí práce nebo osoba provádějící dozor musí mít vždy příkaz B k dispozici na pracovišti; v případě předání telefonicky nebo radiofonicky musí mít vždy možnost opakovaně se přesvědčit o znění příkazu B.

(5) Je-li příkaz B předáván osobně podle odstavce 2 písm. a) nebo poslem podle odstavce 2 písm. b), oddělí se kopie příkazu B od originálu poté, až je naplněn požadavek podle odstavce 1 písm. i) a uloží se v knize příkazů B mimo pracoviště. Originál se ponechá po dobu práce na pracovišti u vedoucího práce nebo osoby provádějící dozor. V případech, kdy je příkaz B předáván sdělením telefonicky nebo radiofonicky podle odstavce 2 písm. c) nebo jiným spolehlivým způsobem podle odstavce 2 písm. d), určí způsob a postup pro uložení příkazů B vedoucí elektrotechnik.

§ 24

Upuštění od vydání příkazu B

(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení uvedené v § 22 odst. 2 je možno provést bez vystavení příkazu B

a)   jde-li o ohrožení lidského života,
b)   při ověřování beznapěťového stavu zkoušečkou,
c)   na vyhrazeném elektrickém zařízení, při které nemůže za žádných okolností dojít k překročení mezní hodnoty ustáleného proudu nebo nahromadění náboje,
d)   u často se opakující práce na konkrétním provozovaném vyhrazeném elektrickém zařízení, pro něž organizace vydá podrobný pracovní postup a předem s ním dotčené osoby seznámí,
e)   pokud je vystavování příkazů B nahrazeno vydáním vnitřního předpisu31) organizace, se kterým jsou fyzické osoby provádějící práce prokazatelně seznámeny před jejich zahájením a opakovaně každý rok; tato možnost se nepoužije, pracují-li na elektrickém zařízení zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

(2) Pracovní postup podle odstavce 1 písm. d) a vnitřní předpis organizace podle odstavce 1 písm. e) musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 23 odst. 1 písm. g) a h) a jméno, popřípadě jména, a příjmení všech odborně způsobilých osob, které smějí práce na vyhrazeném elektrickém zařízení provádět.

ČÁST ŠESTÁ

PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

§ 25

Technická a organizační opatření

(1) Při uplatňování zásad prevence rizik32) nebo k zajištění ochrany před výbuchem plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů, s výjimkou výbuchu a požáru výbušnin, přijímá organizace technická, popřípadě i organizační opatření přiměřená povaze provozu v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti v pořadí

a)   předcházení vzniku výbušné atmosféry33),
b)   zabránění iniciace výbušné atmosféry,
c)   snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

(2) Technická a organizační opatření v případě potřeby organizace navzájem kombinuje, popřípadě doplňuje dalšími opatřeními zamezujícími šíření výbuchu.

(3) Technická a organizační opatření přijatá k prevenci a ochraně před výbuchem podle odstavců 1 a 2 organizace pravidelně přehodnocuje v určených intervalech a bezodkladně při každé změně významné z hlediska zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(4) Technická a organizační opatření v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin upravují právní předpisy, které stanoví požadavky na umístění a provedení staveb a ploch určených ke skladování, výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin34) a požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení, zneškodňování a přenášení výbušnin35).

§ 26

Posouzení rizika výbuchu

(1) Organizace posuzuje rizika výbuchu zejména se zřetelem na

a)   pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a doby jejího trvání,
b)   pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace, včetně možných výbojů statické elektřiny, a na pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné,
c)   používaná elektrická zařízení včetně instalace, technologické procesy, použité materiály nebo látky, pracovní postupy a jejich možné vzájemné působení,
d)   rozsah předpokládaných účinků výbuchu.

(2) Riziko výbuchu organizace posuzuje komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s nebezpečím výbuchu.

(3) Klasifikace prostorů a prostředí uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce se nepoužije, pokud je zařazení prostředí s nebezpečím výbuchu provedeno podle jiného právního předpisu36).

(4) Při posuzování rizika výbuchu posuzuje organizace i prostory, do nichž může výbušná atmosféra proniknout.

§ 27

Požadavky na technická a organizační opatření, na posouzení rizika výbuchu a na dokumentaci

(1) Organizace po provedení technických a organizačních opatření podle § 25 a posouzení rizika výbuchu podle § 26

a)   zařazuje prostory podle části A přílohy č. 11 k této vyhlášce jako prostředí s nebezpečím výbuchu nebo prostředí bez nebezpečí výbuchu,
b)   zabezpečí v prostorech klasifikovaných jako prostředí s nebezpečím výbuchu plnění podrobnějších požadavků podle přílohy č. 12 k této vyhlášce,
c)   zabezpečí vypracování dokumentace o ochraně před výbuchem podle odstavců 2 a 3 a její vedení.

(2) Dokumentace o ochraně před výbuchem se zpracovává v návaznosti na výsledky posouzení rizika výbuchu podle § 26.

(3) Dokumentace o ochraně před výbuchem obsahuje

a)   identifikaci nebezpečí a specifikace ohrožení a posouzení rizika výbuchu,
b)   technická a organizační opatření,
c)   zařazení prostorů podle odstavce 1 písm. a),
d)   určení prostorů a zařízení, u nichž budou uplatňovány požadavky podle přílohy č. 12 k této vyhlášce,
e)   podmínky ke zřízení, vybavení, používání a udržování pracoviště včetně technického vybavení,
f)   požadavky na instalaci, uvedení do provozu, provoz a údržbu strojních a elektrických zařízení včetně monitorovacích a výstražných zařízení,
g)   stanovení pravidel spolupráce dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti a opatření k jejich uskutečňování.

(4) Dokumentaci o ochraně před výbuchem v souvislosti s provozem vyhrazeného elektrického zařízení vypracuje organizace před zahájením práce; při změně pracoviště, vyhrazeného elektrického zařízení nebo organizace práce, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti práce a provozu, ji neprodleně aktualizuje.

(5) V dokumentaci o ochraně před výbuchem organizace uvede, ve kterých prostorech smějí být činnosti k zajištění bezpečnosti práce a provozu prováděny jen v souladu s písemným pokynem vydaným organizací a které činnosti smějí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací; v dokumentaci rovněž uvede zaměstnance, kteří jsou oprávněni takový pokyn, popřípadě příkaz vydat.

§ 28

Školení zaměstnanců

Zaměstnancům poskytuje organizace v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti práce a provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu; zejména je seznámí v odpovídajícím rozsahu s dokumentací o ochraně před výbuchem, s technickými a organizačními opatřeními a s písemnými pokyny podle části B bodu 1 přílohy č.  12 k této vyhlášce a se způsobem používání osobních ochranných pracovních prostředků.

ČÁST SEDMÁ

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, JDE-LI O DVA A VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ NA TÉMŽE PRACOVIŠTI

§ 29

Společné požadavky

(1) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů37), řídí se jejich postup zákoníkem práce; každý zaměstnavatel zajišťuje prevenci před výbuchem podle § 25 v rozsahu činností, které patří k jeho povinnostem, přičemž bere v úvahu i prostory podle § 26 odst. 4.

(2) Organizace u zhotovitele provádí namátkově kontrolu

a)   seznámení jeho zaměstnanců s riziky a opatřeními k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště; zároveň ověřuje, jak zaměstnanci zhotovitele spolupracují při zajišťování bezpečnosti práce a provozu,
b)   provozní dokumentace a její dodržování; tím není dotčena povinnost zhotovitele provádět vlastní ověřování,
c)   zhotovitelem používaných vyhrazených elektrických zařízení z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a provozu,
d)   dodržování právních a ostatních předpisů a pracovních postupů zaměstnanci zhotovitele z hlediska zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(3) Organizace koordinuje práce tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a provozu, jakož i bezpečnost zaměstnanců všech zaměstnavatelů a fyzických osob nacházejících se s jejím vědomím na pracovišti.

§ 30

Zajištění bezpečnosti práce a provozu na předaném pracovišti

(1) Organizace, která provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem na základě povolení38) nebo ohlášení39), a organizace nakládající s výbušninami předá pracoviště k provedení práce na vyhrazeném elektrickém zařízení zhotoviteli, který je převezme, je-li to stanoveno podle § 13 odst. 5 písm. a) a podle části B bodu 2 přílohy č. 12 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem a v případě, když se tak organizace se zhotovitelem dohodnou; zhotovitel takové pracoviště bez souhlasu organizace nesmí dále předat.

(2) Předáním pracoviště podle odstavce 1 nejsou povinnosti organizace uvedené v § 29 odst. 2 a 3 dotčeny.

(3) Předání a převzetí pracoviště doloží smluvní strany zápisem, v němž uvedou

a)   datum a čas předání pracoviště,
b)   údaje o osobách oprávněných jednat jménem zhotovitele,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a pracovní zařazení zaměstnanců zhotovitele a podzhotovitelů s uvedením, kteří z nich zajišťují prohlídky na předaném pracovišti,
d)   prohlášení nebo jiný doklad o proškolení zaměstnanců zhotovitele a podzhotovitelů organizací, přičemž obsahem proškolení je i seznámení s místními podmínkami, havarijním plánem a důležitými kontakty,
e)   informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a o spolupráci při zajišťování bezpečnosti práce a provozu zaměstnanců všech zaměstnavatelů na pracovišti.

§ 31

Povinnosti organizace při zaměstnávání zaměstnanců agentury práce

(1) Organizace využívající pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení jakožto uživatel zaměstnance agentury práce40) je povinna

a)   seznámit zaměstnance agentury práce s právními a ostatními předpisy nezbytnými pro jeho výkon práce, proškolit, ověřit znalosti před komisí přezkoušením a vydat o tom doklad, je-li pro zamýšlenou práci požadován; tuto povinnost organizace nemá, pokud je tento zaměstnanec držitelem příslušného osvědčení vydaného obvodním báňským úřadem podle § 10 odst. 4,
b)   přidělovat práci odpovídající schopnostem, vědomostem a praxi zaměstnance agentury práce.

(2) Pokud organizace nesplní některou z podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), smí zaměstnanec agentury práce provádět v souvislosti s provozem vyhrazeného elektrického zařízení jen jeho obsluhu pod dohledem osoby poučené.

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 32

Opatření při zdolávání mimořádné události

Zdolávání mimořádné události41), která spočívá zejména v ohrožení života nebo zdraví, závažné provozní nehodě nebo havárii, poruše technického zařízení, ohrožení životního prostředí nebo majetku, se řídí zákoníkem práce; od ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a b), § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 se lze na nezbytně nutnou dobu odchýlit, budou-li přijata opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

§ 33

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 34

Přechodná ustanovení

(1) Požadavky stanovené v části šesté musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2024; do té doby organizace přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(2) Organizace uvede dokumentaci zpracovanou podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2024.

(3) Oprávnění vydané obvodním báňským úřadem organizaci k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení podle této vyhlášky a zůstává v platnosti po dobu, na kterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracovaná osobou odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zprávu o revizi vyhrazeného elektrického zařízení podle této vyhlášky.

(5) Pro elektrické zařízení, které se nabytím účinnosti této vyhlášky stalo vyhrazeným elektrickým zařízením třídy A, organizace zajistí do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky

a)   zpracování dokumentace podle skutečného stavu jeho instalace podle § 13 odst. 2,
b)   posouzení této dokumentace projektantem a
c)   provedení revize.

(6) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení, které bylo před nabytím účinnosti této vyhlášky zařazeno jako vyhrazené elektrické zařízení třídy A a podle této vyhlášky je vyhrazeným elektrickým zařízením třídy B, se považuje za doklad o kontrole podle části C přílohy č. 9 k této vyhlášce po dobu platnosti zprávy o revizi.

(7) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník seznámený podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu splňující kvalifikační požadavky § 17 odst. 1 písm. a).

(8) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník poučený podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu poučenou podle této vyhlášky, nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(9) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník znalý podle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí elektrotechnik podle této vyhlášky, nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(10) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník znalý s vyšší kvalifikací podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí elektrotechnik podle této vyhlášky po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(11) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení podle § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí vedoucí elektrotechnik, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(12) Osvědčení vydané obvodním báňským úřadem osobě odborně způsobilé k provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za osvědčení revizního technika podle této vyhlášky po dobu, na kterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(13) Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení zahájené a neukončené ke dni účinnosti této vyhlášky se dokončí podle právní úpravy účinné do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 35

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.
3. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
4.   Vyhláška č. 381/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

§ 36

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda:
Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 18 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 43 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 3 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
8)   Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 4 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 5 zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 349 odst. 1 zákoníku práce.
12)   § 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 8a odst. 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)   § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 3 odst. 1 vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Například § 5 odst. 8 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 8 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 8 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 2 písm. f) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
18)   § 241 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 90 odst. 1 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 55 odst. 1 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)   § 16 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
20)   § 7 odst. 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21)   § 241 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)   § 5 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění vyhlášky č. 485/2006 Sb.
23)   § 232 a 233 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24)   § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26)   § 119 a 122a stavebního zákona.
27)   § 123 stavebního zákona.
28)   § 124 stavebního zákona.
29)   Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
30)   Příloha část A bod 2.8 směrnice Rady 92/91/EHS z 3. listopadu 1992, týkající se minimálních požadavků pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v těžebním vrtném průmyslu (v pořadí jedenáctá samostatná směrnice, v souladu se zněním článku 16 (1) směrnice 89/391/EHS).
31)   § 305 zákoníku práce.
32)   Například § 2 písm. e) nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.
33)   § 102 zákoníku práce.
34)   Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
35)   Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.
36)   § 232 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37)   § 101 zákoníku práce.
38)   § 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 3 písm. a) a b) zákona č.  61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.
39)   § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
40)   § 307a a násl. zákoníku práce.
41)   § 102 odst. 6 zákoníku práce.

E-shop

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ... pokračování

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními ... pokračování

Cena: 610 KčKOUPIT

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

Daň z hazardních her, komentář, 1. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Anag, spol. s r. o.

Od 1. ledna 2017 budou účinné nové zákony týkající se hazardních her. Nové právní předpisy v oblasti hazardních her Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou ... pokračování

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.