Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


115

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2022,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

Česká národní banka stanoví podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 8 odst. 6, § 13 odst. 2 a § 22 zákona č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) podle § 14h písm. a) a § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 57 odst. 2 a § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O PANEVROPSKÉM OSOBNÍM PENZIJNÍM PRODUKTU

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí, formát a další technické náležitosti žádosti o

a)   registraci panevropského osobního penzijního produktu podle § 3 odst. 3 zákona a
b)   udělení souhlasu podle § 8 odst. 6 zákona k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formát a další technické náležitosti

a)   oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu podle § 4 odst. 2 zákona, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, a
b)   žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu podle § 6 odst. 2 zákona.

(3) Tato vyhláška dále stanoví

a)   rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu podle § 5 odst. 3 zákona a
b)   rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle § 13 odst. 2 zákona.

§ 2

Identifikační údaje

Pro účely této vyhlášky se rozumí identifikačními údaji u

a)   právnické osoby a podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo, skutečné sídlo, liší-li se od sídla, a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí,
b)   fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště.

§ 3

Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu (K § 3 odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou identifikační údaje žadatele a přílohy podle odstavce 2 obsahující údaje o splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 (dále jen „nařízení“).

(2) Přílohami žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu jsou

a)   návrh smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu podle čl. 4 nařízení,
b)   popis opatření, pokud jde o správu portfolia aktiv, řízení rizik a personální, technické a organizační předpoklady v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, včetně opatření podle čl. 19 odst. 2, čl. 42 odst. 5 a čl. 49 odst. 3 nařízení, kterými jsou
1. návrh personálního a organizačního zabezpečení jednotlivých činností, které bude žadatel v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem vykonávat, který obsahuje alespoň popis zabezpečení řízení střetu zájmů a zajištění řádných administrativních a účetních postupů v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, předpokládaný počet pracovníků, kteří budou zabezpečovat výkon činností v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, a identifikační údaje osoby odpovědné za distribuci panevropského osobního penzijního produktu včetně způsobu vyhodnocení odborné způsobilosti této osoby; hodlá-li žadatel pověřit výkonem činnosti jinou osobu, předloží též smlouvu nebo návrh smlouvy s touto osobou,
2. návrh technického zabezpečení jednotlivých činností ve vazbě na jednotlivé činnosti, které bude žadatel v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem vykonávat, který obsahuje alespoň odpovídající informační systém zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací a účetní systém,
3. informace o předpokládané skladbě portfolia aktiv v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem, o způsobu správy tohoto portfolia a o případném oddělení tohoto portfolia od jiných žadatelem spravovaných portfolií a jeho vlastního majetku, včetně informací o postupech zajišťujících obezřetný investiční přístup ve vztahu ke správě portfolia aktiv, s cílem zajištění dlouhodobé bezpečnosti, kvality, likvidity a ziskovosti celkového portfolia aktiv a o opatřeních přijatých za účelem zajištění dlouhodobého zhodnocení aktiv získaných z příspěvků účastníků panevropského osobního penzijního produktu,
4. analýza dopadů poskytování panevropského osobního penzijního produktu do činnosti žadatele, včetně dopadů na obchodní plán žadatele, s uvedením předpokládaných dopadů na finanční stabilitu a solventnost žadatele a předložením odhadu očekávaných výnosů a nákladů v členění na náklady spojené se zavedením činnosti a na běžné náklady, zejména režijní náklady a náklady na odměny distributorům panevropského osobního penzijního produktu, a dále popis změn vnitřních předpisů žadatele provedených v souvislosti s poskytováním panevropského osobního penzijního produktu,
5. hodlá-li žadatel zřídit partnerství s dalším registrovaným poskytovatelem panevropského osobního penzijního produktu podle čl. 19 odst. 2 nařízení za účelem plnění požadavků čl. 19 odst. 1 nařízení, identifikační údaje tohoto poskytovatele a dohoda s tímto poskytovatelem ohledně jemu svěřených funkcí, popřípadě její návrh spolu s písemným příslibem jejího uzavření; žadatel předloží též samostatné smluvní podmínky upravující příspěvky a výběry z podúčtů, pokud se na tato právní jednání smluvní podmínky použijí,
6. hodlá-li žadatel, který je obchodníkem s cennými papíry, investiční společností nebo samosprávným investičním fondem, poskytovat panevropský osobní penzijní produkt se zárukou, smlouva s úvěrovou institucí nebo pojišťovnou o uzavření takové záruky, popřípadě její návrh spolu s příslibem jejího uzavření ze strany úvěrové instituce nebo pojišťovny, a
7.   hodlá-li žadatel, který není pojišťovnou, nabízet panevropský osobní penzijní produkt zajišťující krytí biometrických rizik, smlouva s pojišťovnou o krytí těchto rizik s podrobnostmi o tomto krytí, popřípadě její návrh s příslibem jejího uzavření ze strany pojišťovny,
c)   dokumenty podle čl. 6 odst. 2 písm. d) až g) nařízení.

§ 4

Oznámení změny údajů (K § 13 odst. 2 zákona)

Oznámení poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu o každé podstatné změně ve skutečnostech uvedených v žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu a jejích přílohách podle § 3 obsahuje identifikační údaje poskytovatele, popis provedených změn a vyznačení změn v předložených dokumentech, u nichž dochází ke změně.

§ 5

Oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu (K § 4 odst. 2 ve spojení s § 13 odst. 2 zákona)

(1) Oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu o zahájení nebo ukončení distribuce panevropského osobního penzijního produktu v České republice obsahuje

a)   identifikační údaje distributora,
b)   registrační číslo panevropského osobního penzijního produktu a
c)   datum zahájení nebo ukončení distribuce.

(2) V oznámení podle odstavce 1 podaném ve vztahu k vázanému zástupci, který může být distributorem panevropského osobního penzijního produktu, se údaj podle odstavce 1 písm. b) neuvádí.

§ 6

Žádost o udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli (K § 8 odst. 6 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení souhlasu České národní banky k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, jsou

a)   popis postupu směřujícího k zabezpečení ochrany zájmů účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu u poskytovatele, jemuž mají být smlouvy postoupeny (dále jen „nový poskytovatel“), jehož součástí je
1. harmonogram kroků souvisejících s postoupením smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli a den, ke kterému má dojít k postoupení,
2. důvody postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli, včetně uvedení důvodu výběru tohoto poskytovatele,
3. popis podmínek postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu novému poskytovateli, včetně uvedení výše aktiv postupujícího poskytovatele týkajících se uzavřených smluv o panevropském osobním penzijním produktu, které budou převedeny v souvislosti s postoupením, počtu dotčených účastníků panevropského osobního penzijního produktu a přehledu aktiv určených k vyrovnání závazků vzniklých z postoupení smluv,
4. smlouva o postoupení smluv o panevropském osobním penzijním produktu,
5. popis předpokládaných změn v hospodaření nového poskytovatele jako důsledku postoupení, včetně předpokládaného vlivu na plnění kapitálových požadavků v prvních 3 účetních obdobích po tomto postoupení, a případných předpokládaných nákladů nového poskytovatele na plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů a způsob krytí těchto nákladů,
6. popis případného dopadu postoupení na práva a povinnosti účastníků a příjemců plnění z panevropského osobního penzijního produktu, včetně popisu případných kompenzací,
7. stanovisko depozitáře spolu s příslibem depozitáře pokračovat v činnosti a spolupracovat s novým poskytovatelem anebo příslib nového depozitáře převzít fondy, je-li žadatelem investiční společnost nebo samosprávný investiční fond,
8. popis postupu vyrozumění účastníků panevropského osobního penzijního produktu o plánovaném postoupení smluv novému poskytovateli; součástí vyrozumění je sdělení identifikačních údajů nového poskytovatele a dalších nezbytných informací souvisejících s postoupením a pokračováním smluv o panevropském osobním penzijním produktu, a
9.   účetní závěrka každého zúčastněného poskytovatele a informace o aktuální výši, struktuře a likviditě portfolia spravovaného na základě smluv o panevropském osobním penzijním produktu a počtu účastníků a příjemců dávek panevropského osobního penzijního produktu, a
b)   přílohy podle § 3 odst. 2, které budou u nového poskytovatele dotčeny změnami v souvislosti s postoupením smluv o panevropském osobním penzijním produktu, nemá-li je již Česká národní banka k dispozici.

§ 7

Formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení

(1) Žádosti a oznámení podle této vyhlášky se předkládají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě oznámení pojišťovacích zprostředkovatelů, která se podávají prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci.

§ 8

Společná ustanovení k žádostem

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadovaného touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu na samostatné příloze k žádosti a tyto důvody doloží.

(2) Žadatel není povinen předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy nebo má-li je Česká národní banka v aktuální podobě k dispozici. Důvod nepředložení žadatel doloží České národní bance.

§ 9

Informační povinnosti poskytovatele (K § 13 odst. 2 zákona)

(1) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu předkládá ve lhůtách podle odstavce 2 České národní bance zprávu pro dohled České národní banky (dále jen „zpráva pro dohled“). Rozsah zprávy pro dohled je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu předkládá zprávu pro dohled vždy do 18 týdnů od skončení účetního období, a to po skončení roku, ve kterém byl panevropský osobní penzijní produkt registrován, a dále v případě významných změn panevropského osobního penzijního produktu nebo změn ve své činnosti, nejméně však jednou za 3 roky.

(3) Poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu dále ke konci účetního období předkládá České národní bance do 16 týdnů po skončení účetního období, k němuž se vztahují, výkazy, jejichž obsah, formát a šablony stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti panevropského osobního penzijního produktu1).

§ 10

Informační povinnosti distributora (K § 13 odst. 2 zákona)

(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu za každý kalendářní rok předkládá do 31. března následujícího roku České národní bance výkaz PEPP (ČNB) 10 – 01 „Informace o činnosti distributora panevropského osobního penzijního produktu“, jehož obsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Výkaz podle odstavce 1 předkládá ve vztahu k vázanému zástupci, který může být distributorem panevropského osobního penzijního produktu, zastoupený.

§ 11

Způsob a forma předkládání zprávy pro dohled a výkazů (K § 13 odst. 2 zákona)

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance zprávu pro dohled a výkazy podle § 9 a 10 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 12

Opravy a změny ve výkazech (K § 13 odst. 2 zákona)

(1) Zjistí-li vykazující osoba po předložení výkazů České národní bance chybu nebo provede-li změnu v údajích výkazu, předloží České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz; stejně postupuje vykazující osoba v případě, když ji Česká národní banka uvědomí o chybě v údajích předložených výkazů. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li v souvislosti s ověřením účetní závěrky vykazující osoby auditorem ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 15 dnů po provedení odpovídajících změn ve svém účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy se předkládají způsobem stanoveným v § 11 společně s informacemi o obsahu a důvodu opravy.

§ 13

Rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu, který nezahrnuje pojištění nebo se netýká poskytování investičních služeb (K § 5 odst. 3 zákona)

(1) Rozsah odborných znalostí osob, které se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo jsou za jeho distribuci odpovědné, odpovídá věcné náplni činnosti těchto osob pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon.

(2) Rozsah odborných znalostí je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Osoby, které se přímo podílí na distribuci panevropského osobního penzijního produktu nebo jsou za jeho distribuci odpovědné, musí mít pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu odborné dovednosti spočívající ve schopnostech

a)   kvalifikovaně získat informace od zákazníka o jeho požadavcích, cílech, potřebách, finanční situaci, znalostech a zkušenostech, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty a uvědomění si rizik, kterým může být vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, tak, aby bylo možné poskytnout řádné poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek,
b)   kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby mohl zákazník sám posoudit, zda nabízený panevropský osobní penzijní produkt odpovídá jeho požadavkům, cílům, potřebám, finanční situaci, znalostem a zkušenostem, rizikové toleranci, schopnosti nést ztráty, a uvědomit si rizika, kterým může být vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
c)   řádně vyhodnotit požadavky, cíle, potřeby, finanční situaci, znalosti a zkušenosti a rizikovou toleranci zákazníka, schopnosti zákazníka nést ztráty a právní vztahy zákazníka týkající se dalších produktů finančního trhu, zvážit rizika, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu, a nabídnout mu pro něj vhodný panevropský osobní penzijní produkt,
d)   řádně uzavírat smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a
e)   kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.

(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí na odbornou způsobilost poskytovatele nebo distributora panevropského osobního penzijního produktu, jehož odborná způsobilost je upravena zákonem upravujícím distribuci pojištění a zajištění nebo zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

§ 14

Vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v případě panevropského osobního penzijního produktu tak, aby bylo možné poskytovat s odbornou péčí poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek“.

2. V § 3 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   řádně uzavírat smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a
f)   kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.“.

4. V příloze v bodu II. písm. c) se doplňuje bod 4., který zní:

„4.   struktura, subjekty a fungování panevropského osobního penzijního produktu
4.1   poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor panevropského osobního penzijního produktu,
4.2   smlouva o panevropském osobním penzijním produktu,
4.3   základní informace o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
4.4   základní informace o přeshraničním poskytování panevropského osobního penzijního produktu,
4.5   přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu,
4.6   pravidla distribuce panevropského osobního penzijního produktu,
4.7   předsmluvní informace při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
4.8   poradenství při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
4.9   poskytování informací během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
4.10   základní informace o investičních pravidlech pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
4.11   investiční možnosti pro zákazníky panevropského osobního penzijního produktu,
4.12   ochrana investora,
4.13   změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
4.14   pravidla týkající se výplatní fáze,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

§ 15

Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění, se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a poskytovat s odbornou péčí poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek v případě panevropského osobního penzijního produktu“.

2. V § 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu“.

3. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.“.

4. V příloze v bodu II. písm. a) se doplňuje bod 2., který zní:

„2.   struktura, subjekty a fungování panevropského osobního penzijního produktu
2.1   poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu, distributor panevropského osobního penzijního produktu,
2.2   smlouva o panevropském osobním penzijním produktu,
2.3   základní informace o registraci panevropského osobního penzijního produktu,
2.4   základní informace o přeshraničním poskytování panevropského osobního penzijního produktu,
2.5   přenositelnost panevropského osobního penzijního produktu,
2.6   pravidla distribuce panevropského osobního penzijního produktu,
2.7   předsmluvní informace při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
2.8   poradenství při distribuci panevropského osobního penzijního produktu,
2.9   poskytování informací během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu,
2.10   základní informace o investičních pravidlech pro poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
2.11   investiční možnosti pro zákazníky panevropského osobního penzijního produktu,
2.12   ochrana investora,
2.13   změna poskytovatele panevropského osobního penzijního produktu,
2.14   pravidla týkající se výplatní fáze,“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. května 2022.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 115/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

E-shop

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Spisová služba, 3. vydání

Spisová služba, 3. vydání

Miroslsv Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v ... pokračování

Cena: 670 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ... pokračování

Cena: 3 245 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.