Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


107

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018  Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 12, § 20 odst. 9 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 1 písmeno e) zní:

„e)   seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,“.

3. V § 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f)   podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,“.

Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2)   Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů.“.

5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   biologickým odpadem biologický odpad podle zákona o odpadech2),“.

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

6. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně zbytků potravinářských a krmných plodin“.

7. V § 2 se písmena f) a g) zrušují.
Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena f) až j).

8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“.

9. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje slovy „ , jde-li o zemědělskou biomasu, nebo v § 4a, jde-li o lesní biomasu.“.

10. V § 3 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti, pokud vedle úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a splnění kritérií udržitelnosti podle § 4 má pěstitel biomasy zavedeno systematické monitorování s cílem zabránit negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.“.

12. V § 3 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

„a)   50 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu nejpozději 5. října 2015,
b)   60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020, nebo
c)   65 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu 1. ledna 2021 nebo později.“.

13. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v případě, že hodnota e1 vypočítaná podle bodu 1 části B. přílohy č. 1 k tomuto nařízení je rovna nule nebo je nižší“.

14. V § 3 odst. 5 se číslo „83,8“ nahrazuje číslem „94“.

15. V nadpisu § 4 se za slovo „udržitelnosti“ vkládá slovo „zemědělské“.

16. V § 4 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení a v § 4 odst. 4 se slovo „Biomasa“ nahrazuje slovy „Zemědělská biomasa“.

17. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   vysoce biologicky rozmanitý les a jiné zalesněné plochy, které jsou druhově bohaté a neznehodnocené nebo byly orgánem k tomu příslušným v daném státě označeny jako vysoce biologicky rozmanité, pokud není prokázáno, že získávání biomasy nezasahovalo do účelů ochrany přírody,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

18. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova „čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b odst. 3 písm. b) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS“ nahrazují slovy „čl. 30 odst. 4 ve spojení s čl. 29 odst. 3 písm. c) bodem ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001“.

19. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5) o rozloze větší než 1 hektar, a to

1. původní travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy, nebo
2.   travní porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní porost a který je druhově bohatý a neznehodnocený a lze jej považovat za vysoce biologicky rozmanitý podle odstavce 2, pokud není prokázáno, že získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitého travního porostu.“.

20. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

„(2) Travní porost podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nacházející se na území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že je předmětem písemné dohody o provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny7) anebo je na něm vymezen nadstavbový titul podopatření ošetřování travních porostů v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření nebo navazujících opatření8). Travní porost podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 nacházející se mimo území České republiky je považován za vysoce biologicky rozmanitý v případě, že byl orgánem k tomu příslušným v daném státě nebo právním předpisem daného státu označen jako vysoce biologicky rozmanitý.


7) § 68 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
8)   Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č.  79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

21. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

㤠4a

Kritéria udržitelnosti lesní biomasy

(1) Lesní biomasa splňující kritéria udržitelnosti musí být vytěžena na území státu, jehož právní předpisy zajišťují

a)   legalitu provádění těžby a její vymáhání,
b)   obnovu lesa ve vytěžených oblastech,
c)   ochranu oblastí, které jsou mezinárodní smlouvou, vnitrostátním právním předpisem nebo příslušným orgánem daného státu určeny pro účely ochrany přírody, včetně mokřadů a rašelinišť,
d)   provádění těžby způsobem, který zohledňuje zachování kvality půdy a biologické rozmanitosti s cílem minimalizovat negativní dopady, a
e)   provádění těžby způsobem, který zachovává nebo zlepšuje dlouhodobou produkční kapacitu lesa.

(2) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 1, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření, který zajišťuje plnění požadavků uvedených v odstavci 1. Splnění požadavku podle odstavce 1 písm. c) lze nahradit také prokázáním skutečnosti, že těžba není v rozporu s účely ochrany přírody, včetně ochrany mokřadů a rašelinišť.

(3) Vedle plnění požadavků podle odstavce 1 nebo 2 musí být stát, na jehož území byla lesní biomasa vytěžena, smluvní stranou Pařížské dohody9) a současně

a)   předložil sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10) vnitrostátně stanovený příspěvek zahrnující emise a pohlcování emisí ze zemědělství, lesnictví a využívání půdy, jenž zaručuje, že změny v zásobě uhlíku spojené s těžbou biomasy jsou započteny do závazku daného státu ke snížení nebo omezení emisí skleníkových plynů, jak je uvedeno ve vnitrostátně stanoveném příspěvku, nebo
b)   má na celostátní nebo nižší úrovni v souladu s čl. 5 Pařížské dohody zavedeny právní předpisy použitelné v oblasti těžby, jejichž cílem je zachovat a posílit zásoby uhlíku a propady, a poskytl důkaz o tom, že vykazované emise odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví nepřekračují pohlcení.

(4) Nelze-li prokázat splnění kritérií udržitelnosti podle odstavce 3, považuje se lesní biomasa za splňující kritéria udržitelnosti, pokud je v dané oblasti těžby zaveden systém lesního hospodaření zajišťující, že jsou dlouhodobě zachovány nebo dlouhodobě posíleny zásoby uhlíku nebo úrovně propadů v daném lese.


9) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.
10)   Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.“.

22. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „potravinářské biomasy a“ nahrazují slovy „potravinářských a krmných plodin a ze surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,“.

23. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)    celkovém množství pokročilých biopaliv a dosaženém podílu pokročilých biopaliv a
f)    celkovém množství obnovitelných zdrojů energie a dosaženém podílu obnovitelných zdrojů energie.“.

24. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv

Seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

25. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu

(1) Recyklovaná paliva s obsahem uhlíku a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu lze zohlednit pro plnění povinnosti podle § 20 odst. 1 zákona, pokud při jejich výrobě, dovozu a prodeji byly splněny podmínky systému kvality a hmotnostní bilance uvedené v § 9 odst. 1 a 2 obdobně.

(2) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu kapalného a plynného paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty podle § 3 odst. 5 musí činit nejméně 70 %.

(3) Recyklované palivo s obsahem uhlíku a kapalné a plynné palivo z obnovitelných zdrojů nebiologického původu musí splňovat požadavky uvedené v nařízení Komise v přenesené pravomoci vydaném na základě čl. 28 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001.“.

26. V § 8 písm. b) se slova „nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, a v nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES“ nahrazují slovy „prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/206611) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/206712)“.
Poznámky pod čarou č. 11 a 12 znějí:


11)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2066 ze dne 19. prosince 2018 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a o změně nařízení Komise (EU) č. 601/2012.
12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.

27. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Systém hmotnostní bilance musí umožňovat, aby dodávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které splňují kritéria udržitelnosti, byly míseny, přestože vykazují rozdílné parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů. Systém hmotnostní bilance musí také umožňovat mísení dodávek surovin s různým energetickým obsahem pro účely dalšího zpracování za podmínky, že velikost dodávek je upravena podle jejich energetického obsahu, a dále musí zajistit, aby

a)   informace o velikosti dodávek a o parametrech udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u jednotlivých příchozích dodávek biomasy, meziproduktů nebo biopaliv byly součástí dokumentace doprovázející směs,
b)   parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů všech dodávek splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi se rovnaly nebo byly větší než parametry udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dodávek splňujících kritéria udržitelnosti odebraných ze směsi; tyto bilance musí být uzavřeny vždy nejpozději k poslednímu dni platnosti certifikátu podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, ne však dříve než 30 dní před koncem jeho platnosti; příchozí a odchozí dodávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které byly nakoupeny nebo prodány po dni uzavření bilancí do posledního dne platnosti certifikátu, se započítávají do následujícího bilančního období a
c)   v případě smíchání produktů splňujících kritéria udržitelnosti s produkty, které tato kritéria nesplňují, množství produktů splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi bylo zjištěno předem a množství produktů, které budou ze směsi odebrány a mají sloužit jako produkty splňující kritéria udržitelnosti, nebylo vyšší než množství produktů splňujících kritéria udržitelnosti do směsi přidaných.“.

28. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Po zpracování dodávky surovin se související informace o úsporách emisí skleníkových plynů a parametrech udržitelnosti upraví a spojí s výstupem, přičemž

a)   je-li výsledkem zpracování dodávky surovin pouze jeden výstup určený pro výrobu biopaliv, velikost dodávky a související úspora emisí skleníkových plynů a parametry udržitelnosti se upraví použitím konverzního faktoru představujícího poměr mezi hmotností výstupu určeného pro tuto výrobu a hmotností suroviny vstupující do procesu, nebo
b)   je-li výsledkem zpracování dodávky surovin více než jeden výstup určený pro výrobu biopaliv, uplatní se na každý výstup samostatný konverzní faktor a použije se samostatná hmotnostní bilance.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

29. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 189/2018 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 2 se na konci bodu 5 doplňuje nový podbod 5.2., který zní:

„5.2.   Kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu se zohlední i v případě, že jsou použita jako meziprodukt pro výrobu fosilních pohonných hmot.“.

31. Nadpis přílohy č. 4 zní:

„SUROVINY PRO VÝROBU POKROČILÝCH BIOPALIV“.

32. V příloze č. 4 úvodní větě se slova „biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy,“ nahrazují slovy „pokročilá biopaliva“.

33. V příloze č. 4 písm. c) se slova „tříděný sběr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n)“ nahrazují slovy „oddělené soustřeďování odpadu podle § 11 odst. 1 písm. e)“.

34. V příloze č. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , v platném znění“.

35. V příloze č. 4 se na konci písmene p) doplňuje slovo „nebo“.

36. V příloze č. 4 se na konci písmene q) čárka nahrazuje tečkou a písmena r) až t) se zrušují.

37. V příloze č. 4 vysvětlivce označené symbolem *) se slova „trsť rákosovitá a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin)“ nahrazují slovy „trsť rákosovitá), pícniny a krycí plodiny vysévané před zasetím a po sklizení hlavních plodin“ a na konci textu vysvětlivky se doplňuje věta „Pícninami a krycími plodinami se rozumí směs travin a luštěnin s nízkým obsahem škrobu krátkodobě vysévaná na pastvinách za účelem zajištění píce pro hospodářská zvířata nebo na orné půdě pro zlepšení její úrodnosti k dosažení vyšších výnosů hlavních plodin.“.

38. V příloze č. 5 části A. bodu 1 písm. l) a v příloze č. 5 části B. bodu 7 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

39. V příloze č. 6 části B. se na konci textu bodu 4 doplňují slova „nebo 4a“.

40. V příloze č. 6 části B. se bod 5 zrušuje.
Dosavadní body 6 až 9 se označují jako body 5 až 8.

41. V příloze č. 6 části C. bodu 5 a v příloze č.  6 části D. bodu 6 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

42. V příloze č. 6 části D. bodu 4 se číslo „50“ nahrazuje číslem „60“.

43. V příloze č. 6 části E. bodu 8 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

E-shop

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Zákon o veřejných výzkumných institucích - Komentář

Ján Matejka, Jan Bárta, Bohumil Havel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, přímo z dílny Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Kniha přináší podrobný komentář všech ustanovení zákona o veřejných výzkumných institucích a shrnuje nejdůležitější judikaturu k tomuto ...

Cena: 1 375 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.