Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


98

VYHLÁŠKA

ze dne 26. dubna 2022

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2021.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 7 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2021 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(2) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,44 Kč a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „seznam výkonů“) pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. K ocenění podle věty první se u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí1) dále přičte částka 59 064 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, k němuž byl vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907 podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů. K ocenění podle věty první se u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u nichž nejsou splněny podmínky podle věty druhé, přičte částka 39 967 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů.

(3) Náklady na zdravotní služby poskytnuté poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.

(4) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 části A bodu 1 vyhlášky č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc.

(5) Náklady na zdravotní služby, jejichž kompenzační výše úhrady je ve vyhlášce č. 242/2021 Sb. stanovena v korunách českých a na jejichž ocenění se nepoužijí odstavce 2 až 4, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 242/2021 Sb.

(6) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nepoužijí odstavce 2 až 5, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného podle seznamu výkonů účinného v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. K ocenění podle věty první se u ošetřovacích dnů č. 00017 podle seznamu výkonů poskytnutých pacientům s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí dále přičte částka 39 967 Kč, pokud se jedná o ošetřovací dny poskytnuté do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů.

(7) Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nepoužijí odstavce 2 až 6, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 3

Při ocenění podle § 2 odst. 6 se použije pro

a)   ambulantní péči vykázanou v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hodnota bodu ve výši 1,07 Kč,
b)   hemodialyzační péči hodnota bodu ve výši 0,82 Kč,
c)   zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hodnota bodu ve výši 1,17 Kč,
d)   zdravotní služby vykázané v rámci lékařské pohotovostní služby hodnota bodu ve výši 1 Kč,
e)   zvláštní ambulantní péči hodnota bodu ve výši 1,16 Kč,
f)   zdravotní služby vykázané poskytovateli v oboru praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,16 Kč,
g)   ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie hodnota bodu ve výši 0,94 Kč,
h)   ambulantní péči v odbornostech 222, 403, 801, 802, 807, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů, s výjimkou výkonů screeningu děložního hrdla, hodnota bodu ve výši 0,74 Kč,
i)   ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů a výkony přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi hodnota bodu ve výši 1,06 Kč,
j)   ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů a výkony přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi hodnota bodu ve výši 0,81 Kč,
k)   zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 1,23 Kč,
l)   zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vykázané poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1,27 Kč,
m)   ambulantní péči neuvedenou v písmenech a) až l) hodnota bodu ve výši 1,05 Kč. 

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 175/2021 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.


1)   Sdělení Českého statistického úřadu č. 576/2020 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

Příloha k vyhlášce č. 98/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu

Michal Štancl - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.