Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


90

ZÁKON

ze dne 6. dubna 2022,

kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 339/2020  Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy.“.

3. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje.

4. V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23a odst. 3 a v § 23a odst. 5 větě první se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

5. V § 23a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 23a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „tohoto členského státu“ nahrazují slovy „tohoto státu“.

6. V § 23a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

„(3) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun, která směřuje do přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, je povinen oznámit orgánu tohoto státu příslušnému podle jeho předpisů prostřednictvím k tomu určeného formuláře údaje o lodi, průběhu plavby, druhu a množství odpadu nacházejícím se na lodi, skladovací kapacitě lodi pro jednotlivé druhy odpadu a o jeho předání přístavnímu zařízení pro příjem odpadu; to neplatí, byla-li příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor udělena výjimka z této povinnosti z důvodu přepravy prováděné s pravidelnými a častými zastávkami.

(4) Údaje uvedené v odstavci 3 je provozovatel nebo velitel lodi povinen oznámit

a)   alespoň 24 hodin před předpokládaným připlutím do přístavu,
b)   nejpozději v době, kdy loď opouští předchozí přístav, pokud doba plavby trvá méně než 24 hodin, nebo
c)   neprodleně po zjištění přístavu určení, je-li znám méně než 24 hodin před připlutím do přístavu.

(5) Údaje oznámené podle odstavce 3 je provozovatel nebo velitel lodi povinen uschovat na palubě lodi alespoň do doby vyplutí z přístavu následujícího po přístavu, v němž se nachází přístavní zařízení, jemuž byl odpad předán, a na žádost tyto údaje zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Údaje musí být uschovány v elektronické podobě, nebrání-li tomu okolnosti, které provozovatel nebo velitel lodi nemohl odvrátit.

(6) Provozovatel nebo velitel lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun je povinen

a)   zaznamenat do systému pro výměnu informací na moři údaje obsažené v potvrzení o předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nacházejícímu se v členském státu Evropské unie nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor před vyplutím z přístavu, v němž se nachází přístavní zařízení, jemuž byl odpad předán, nebo neprodleně po vystavení potvrzení provozovatelem tohoto zařízení, a
b)   uschovat potvrzení o předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu na palubě lodi alespoň po dobu 2 let ode dne jeho vystavení a na žádost je zpřístupnit příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 7 až 11.

7. V § 23a odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „odstavci 3 připlouvající z přístavu mimo Evropskou unii a směřující do přístavu členského státu Evropské unie“ nahrazují slovy „odstavci 7 připlouvající z přístavu mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor a směřující do přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

8. V § 23a odst. 8 písm. b) se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“.

9. V § 23a odst. 10 se slova „odstavcích 1 a 3 až 5“ nahrazují slovy „odstavcích 1, 3 a 7 až 9“.

10. V § 23a odst. 11 se slova „Rozsah údajů předávaných podle odstavců 3 až 5“ nahrazují slovy „Vzor formuláře podle odstavce 3 a rozsah údajů předávaných podle odstavců 7 až 9“.

11. V § 24 odst. 1 písm. m) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají slova „ , potvrzení o uznání průkazu způsobilosti, byla-li vydána,“.

12. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:

㤠33a

Zajištění předávání odpadu velitelem námořního plavidla

Velitel námořního plavidla je povinen před opuštěním přístavu členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zajistit předání odpadu nacházejícího se na palubě námořního plavidla přístavnímu zařízení pro příjem odpadu v souladu s Mezinárodní úmluvou MARPOL; to neplatí,

a)   byla-li z této povinnosti příslušným orgánem tohoto státu udělena výjimka z důvodu přepravy prováděné s pravidelnými a častými zastávkami a na námořním plavidle je dostatečná skladovací kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a vznikne během plavby do následujícího přístavu určení, nebo
b)   je-li znám následující přístav určení, v tomto přístavu je odpovídající přístavní zařízení pro příjem odpadu a
1.   z údajů oznámených provozovatelem nebo velitelem lodi o hrubé prostornosti přesahující 300 tun podle § 23a odst. 3 a z údajů obsažených v potvrzení o předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu nebo, jde-li o jiné námořní plavidlo, z údajů dostupných na jeho palubě vyplývá, že na námořním plavidle je dostatečná skladovací kapacita pro veškerý odpad, který vznikl a vznikne během plavby do tohoto přístavu, nebo
2. námořní plavidlo připlulo do přístavu za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo se v něm zdrží po dobu kratší než 24 hodin.“.

13. V § 43 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „držitel průkazu způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“.

14. V § 43 odst. 6 větě první se za slovo „držitele“ vkládají slova „jím vydaného“.

15. V § 43 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „Úřad“ vkládá slovo „jím“.

16. V § 43 odst. 9 se za slova „průkazu způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“.

17. V § 43 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„(10) Oprávnění pro výkon zvláštní činnosti a oprávnění pro výkon práce spojené s funkcí člena posádky lodě osvědčuje rovněž platný průkaz způsobilosti vydaný jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor; jde-li o průkaz způsobilosti pro člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni, musí být tento průkaz způsobilosti uznán Úřadem.“.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.

18. V § 47 odst. 1 se věta první zrušuje.

19. V § 47 odst. 1 větě první se slova „Jedná-li se o držitele platného průkazu způsobilosti, opravňujícího k výkonu funkce na velitelské úrovni“ nahrazují slovy „Na žádost držitele platného průkazu způsobilosti, vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor pro člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni“.

20. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2 větě druhé se slova „a znalosti anglického jazyka,“ zrušují.

21. V § 47 odst. 1 větě první a v § 47 odst. 2 větě druhé se slova „a znalost anglického jazyka“ zrušují.

22. V § 47 odst. 1 větě druhé a v § 47 odst. 2 větě třetí se slova „nebo anglického jazyka“ zrušují.

23. V § 47 odst. 4 větě první se za slovo „Úřad“ vkládají slova „po ověření jeho platnosti“.

24. V § 47 odstavec 5 zní:

„(5) Je-li to nezbytné pro provoz lodi, lze jako člena posádky lodě na velitelské nebo provozní úrovni nalodit po dobu nejvýše 3 měsíců ode dne podání žádosti o uznání průkazu způsobilosti rovněž držitele platného průkazu způsobilosti vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor, jehož průkaz způsobilosti dosud nebyl Úřadem uznán. Provozovatel a velitel lodi jsou povinni zajistit, aby doklad o podání žádosti byl na palubě lodi.“.

25. V § 47 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

26. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který včetně nadpisu zní:

㤠47a

Zasílání informací o vydaných nebo uznaných průkazech způsobilosti

Úřad zasílá každoročně do 31. ledna Komisi v anonymizované podobě informace týkající se průkazů způsobilosti pro člena posádky na velitelské nebo provozní úrovni, které vydal nebo uznal za předchozí kalendářní rok.“.

27. V § 48 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zdravotní způsobilost osvědčuje rovněž platné osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané jiným členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.“.

28. V § 48 odst. 3, § 48 odst. 6 větě první a v § 48 odst. 8 se za slova „osvědčení o zdravotní způsobilosti“ vkládají slova „vydaného Úřadem“.

29. V § 78 odst. 2 písm. k) a v § 79 odst. 2 písm. k) se za slova „průkazy způsobilosti“ vkládají slova „ , potvrzení o uznání průkazu způsobilosti“.

30. V § 78 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neoznámí nebo nezaznamená údaje podle § 23a,“.

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o).

31. V § 78 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání průkazu způsobilosti,“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p).

32. V § 78 odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neoznámí nebo nezaznamená údaje podle § 23a,“.

Dosavadní písmena a) až q) se označují jako písmena b) až r).

33. V § 78 odst. 7 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   v rozporu s § 33a nezajistí předání odpadu přístavnímu zařízení pro příjem odpadu,“.

Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena m) až s).

34. V § 78 odst. 7 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

„p)   v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání průkazu způsobilosti,“.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena q) až t).

35. V § 78 odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 3 písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. o) bodu 3“.

36. V § 78 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. o) bodu 1 nebo 2 nebo písm. p)“ a slova „odstavce 7 písm. f), g), n), o) nebo p)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. g), h), p), q), r) nebo s)“.

37. V § 78 odst. 9 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. e)“ a slova „odstavce 7 písm. a), b), d), e), i), j), k), l) nebo q)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. b), c), e), f), j), k), m), n) nebo t)“.

38. V § 78 odst. 9 písm. d) se slova „odstavce 3 písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. a), l), m) nebo n)“ a slova „odstavce 7 písm. h) nebo m)“ se nahrazují slovy „odstavce 7 písm. a), i), l) nebo o)“.

39. V § 78 odst. 9 písm. e) se slova „odstavce 7 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 7 písm. d)“.

40. V § 79 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neoznámí nebo nezaznamená údaje podle § 23a,“.

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až o).

41. V § 79 odst. 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   v rozporu s § 47 odst. 5 nezajistí, aby byl na palubě lodi doklad o podání žádosti o uznání průkazu způsobilosti,“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena i) až p).

42. V § 79 odst. 7 písm. a) se slova „odstavce 3 písm. m) bodu 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. o) bodu 3“.

43. V § 79 odst. 7 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. a), b), c), e), f), g), h), i), písm. m) bodu 1 nebo 2 nebo písm. n)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. b), c), d), f), g), h), i), j), k), písm. o) bodu 1 nebo 2 nebo písm. p)“.

44. V § 79 odst. 7 písm. c) se slova „odstavce 3 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. e)“.

45. V § 79 odst. 7 písm. d) se slova „odstavce 3 písm. j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. a), l), m) nebo n)“.

46. V § 85 se text „§ 23a odst. 7“ nahrazuje textem „§ 23a odst. 11“, text „§ 43 odst. 10“ se nahrazuje textem „§ 43 odst. 11“ a slova „§ 47 odst. 1, 2 a 8“ se nahrazují slovy „§ 47 odst. 1, 2 a 7“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - C. H. Beck

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška - Wolters Kluwer, a. s.

Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem ...

Cena: 855 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.