Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 86/2022 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2022, částka 46, ze dne 22. 4. 2022

86

Sdělení
Ministerstva financí

ze dne 13. dubna 2022,

jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %

Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2022–2024, VAR % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 24
Pořadové číslo emise: 147.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. 4. 2022
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 22. 9. 2024
Datum emise: 22. 4. 2022
Datum splatnosti: 22. 10. 2024
Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
Zlomek dní: ACT/360
ISIN: CZ0001006498
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 22. 9. v roce 2022 a k datům 23. 3. a 22. 9. počínaje rokem 2023 a v roce následujícím dle přílohy č.  1 těchto emisních podmínek. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 22. 10. 2022 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 22. 9. 2022. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 22. 9. 2024 vylučují.
6. Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou, kterou pro každé výnosové období stanoví ministerstvo v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví ve výši 0,00 % p. a. Úroková sazba se uveřejní v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby na internetových stránkách ministerstva. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 těchto emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den předcházející dni stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 těchto emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou pro účely těchto emisních podmínek se ve vztahu k příslušnému výnosovému období rozumí hodnota 6M PRIBOR, který znamená referenční hodnotu úrokových sazeb v procentech p. a. (per annum) pro prodej CZK depozita na období šesti měsíců na trhu mezibankovních depozit. Výnosy dluhopisů určené na základě příslušné pohyblivé úrokové sazby jsou vypláceny dvakrát ročně, a to vždy k datu 22. 4. a 22. 10. příslušného roku. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
7. Dnem stanovení průměrné referenční úrokové sazby se pro účely těchto emisních podmínek ve vztahu k příslušnému výnosovému období rozumí pracovní den, který o dva pracovní dny předchází první den příslušného výnosového období. Pro účely prvního výnosového období je dnem stanovení průměrné referenční úrokové sazby datum aukce první tranše emise dluhopisů. Pokud nebude v některém z pěti pracovních dní dle přílohy č.  2 těchto emisních podmínek uveřejněna referenční úroková sazba 6M PRIBOR, bude v takový den za účelem stanovení průměrné referenční úrokové sazby stanovena referenční úroková sazba emitentem jako aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa kotací úrokové sazby prodeje trhu CZK mezibankovních depozit pro období šesti měsíců získaných v takový den po 11:00 (slovy: jedenácté) hodině středoevropského času od alespoň pěti bank působících na CZK mezibankovním trhu dle volby emitenta. Není-li možné v takový den stanovit příslušnou referenční úrokovou sazbu ani tímto způsobem, použije se pro účely stanovení průměrné referenční úrokové sazby a určení výnosu dluhopisu pro příslušné výnosové období poslední známá úroková sazba 6M PRIBOR, která je takovému dni nejblíže.
8. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě, že v důsledku přechodu České republiky na jinou zákonnou měnu referenční úroková sazba 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se pro účely stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodů 6 a 7 těchto emisních podmínek úroková sazba, která se bude namísto 6M PRIBOR běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice. Změna referenční úrokové sazby bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ke dni přechodu České republiky na jinou zákonnou měnu. Ustanovení dle bodu 7 těchto emisních podmínek se pro referenční úrokovou sazbu stanovenou v souladu s tímto bodem použijí obdobně.
9. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to vždy od 22. 4. (včetně tohoto dne) do 22. 10. (tento den vyjímaje) příslušného roku a od 22. 10. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 22. 4. (tento den vyjímaje) roku následujícího dle přílohy č. 1 těchto emisních podmínek. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 22. 4. 2022 (včetně tohoto dne) do 22. 10. 2022 (tento den vyjímaje). Druhé výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 22. 10. 2022 (včetně tohoto dne) do 22. 4. 2023 (tento den vyjímaje). Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se pro období kratší jednoho roku použije zlomek dní na bázi konvence jednoho roku o 360 (slovy: tři sta šedesáti) dnech a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn (standard ACT/360). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
10. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
11. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem na majetkový účet emitenta podle § 35 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bude emisní kurz dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
12. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se prodávají na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen „Pravidla aukcí“), která se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím osob určených emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.
13. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce pořádané dne 20. 4. 2022 Českou národní bankou dle Pravidel aukcí. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušných aukcí dle Pravidel aukcí. Oznámení o aukci a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.
14. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).
15. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 22. 10. 2024. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 22. 9. 2024. Připadne-li datum splacení dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
16. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů a splacení dluhopisů osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo, a to přímo nebo prostřednictvím jiných pověřených osob. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka nebo jiná osoba pověřená emitentem, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.
17. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností SP Global Ratings je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni Aa3, společností Fitch Ratings na úrovni AA-, společností Japan Credit Rating Agency na úrovni AA, společností RI na úrovni AA-, společností Scope Ratings na úrovni AA a společností ACRA na úrovni AA.
18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
19. Právo spojené s dluhopisem se promlčuje ve lhůtě stanovené právními předpisy platnými v době, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
20. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními podmínkami uveřejněním v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.
21. Česká národní banka nevykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem.
22. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.
23.   Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva a zdaňování výnosu dluhopisu se v České republice řídí právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.

Ministr financí:
v z. Mgr. Binder v. r.
náměstek

Příloha č. 1 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %

Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
Pořadí výnosového období Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby Výnosové období Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu Datum výnosu dluhopisu
od* do*
1. 20. 4. 2022 22. 4. 2022 22. 10. 2022 22. 9. 2022 22. 10. 2022
2. 20. 10. 2022 22. 10. 2022 22. 4. 2023 23. 3. 2023 22. 4. 2023
3. 20. 4. 2023 22. 4. 2023 22. 10. 2023 22. 9. 2023 22. 10. 2023
4. 19. 10. 2023 22. 10. 2023 22. 4. 2024 23. 3. 2024 22. 4. 2024
5. 18. 4. 2024 22. 4. 2024 22. 10. 2024 22. 9. 2024 22. 10. 2024
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje

Příloha č. 2 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2024, VAR %

Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby
Pořadí výnosového období Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR
1. 20. 4. 2022 11.4., 12. 4., 13.4., 14. 4., 19. 4.
2. 20. 10. 2022 13. 10., 14. 10., 17. 10., 18. 10., 19. 10.
3. 20. 4. 2023 13.4., 14. 4., 17.4., 18.4., 19. 4.
4. 19. 10. 2023 12. 10., 13. 10., 16. 10., 17. 10., 18. 10.
5. 18. 4. 2024 11.4., 12. 4., 15.4., 16. 4., 17.4.

E-shop

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.