Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 82/2022 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2022, částka 44, ze dne 13. 4. 2022

82

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Ministerstvo obrany stanoví podle § 32 odst. 2 a § 32a odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel, se mění takto:

1. V § 2 písm. h) se slova „rozebíratelným způsobem“ zrušují.

2. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o)   terénním vojenským vozidlem vojenské vozidlo, které má zvláštní technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky,
p)   kontrolou technického stavu vojenského vozidla kontrola činnosti vojenského vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem zjištění nebo vyloučení závad stanovených v § 26.“.

3. Nadpis části druhé zní: „DRUHY A KATEGORIE VOJENSKÝCH VOZIDEL A DRUHY VOJENSKÝCH NÁSTAVEB“.

4. § 5 zní:

㤠5

Kategorie vojenských bojových vozidel se člení na tyto zvláštní kategorie:

a)   vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku se zbraňovým kompletem, která slouží k vedení bojové činnosti (kategorie VBV-PBP),
b)   vojenská bojová vozidla na pásovém podvozku se speciální účelovou nástavbou, která neslouží k přímému vedení bojové činnosti (kategorie VBV-PSP),
c)   vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku se zbraňovým kompletem, která slouží k vedení bojové činnosti (kategorie VBV-KBP), a
d)   vojenská bojová vozidla na kolovém podvozku se speciální účelovou nástavbou, která neslouží k přímému vedení bojové činnosti (kategorie VBV-KSP).“.

5. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Terénní vojenské vozidlo kategorie VM nebo VN se označuje písmenem „G“ za písmenem a číslicí označující kategorii vojenského vozidla.“.

6. V § 7 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   vojenské přípojné vozidlo na kolovém nebo pásovém podvozku, které slouží k provádění záchranářských prací nebo speciálních úkolů v rámci ozbrojených sil (kategorie VZV-VO).“.

7. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Terénní vojenské vozidlo kategorie KZP nebo SKP se označuje písmenem „G“ za písmenem označujícím kategorii vojenského vozidla.“.

8. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Druhy vojenských nástaveb

Vojenské nástavby se podle druhu člení na

a)   vojenskou nástavbu pevnou (VNP), která je vyráběna odděleně od vojenského vozidla a která je s vojenským vozidlem kompletována v prvovýrobě nebo ve výrobě ve více stupních,
b)   vojenskou nástavbu výměnnou (VNV), která je samostatným technickým celkem, který je se základním vojenským vozidlem, jakožto nosičem výměnných nástaveb, v rozebíratelném spojení.“.

9. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(5) Vojenská policie při schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla stanoví, zda vojenské vozidlo bude vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací značkou nebo vojenská poznávací značka bude vyznačena jiným způsobem; pokud Vojenská policie stanoví, že vojenské vozidlo nebude vybaveno tabulkou s vojenskou poznávací značkou, určí současně způsob jejího jiného vyznačení. Tabulka s vojenskou poznávací značkou se na vojenském vozidle umístí obdobným způsobem jako registrační značka na silničním vozidle9). Pokud konstrukce vojenského vozidla takové umístění vojenské poznávací značky neumožňuje, stanoví Vojenská policie při schválení technické způsobilosti typu vojenského vozidla její jiné umístění na vojenském vozidle. Jiné umístění vojenské poznávací značky se zapíše do technického průkazu vojenského vozidla.


9)   § 32 a 33 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. Nadpis § 13 zní: „Schvalování technické způsobilosti typu přestavby vojenského vozidla“.

11. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Toto ustanovení se nepoužije při montáži vojenské nástavby výměnné.“.

12. V § 25 odst. 4 se za slova „vozidel pro“ vkládá slovo „hromadnou“.

13. § 26 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

㤠26

Předpoklady technické nezpůsobilosti vojenského vozidla

(1) Technicky nezpůsobilé je vojenské vozidlo, které vykazuje závady, jež ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; technicky nezpůsobilé vojenské vozidlo může být v provozu na pozemních komunikacích použito pouze pro nouzové dojetí podle zákona o silničním provozu.

(2) Závadou ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích podle odstavce 1 je

a)   poškození skla zasklení, periskopů nebo výhledů z vojenského vozidla, které snižuje výhled řidiče natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vojenského vozidla nebo způsob upevnění nebo stav poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby,
b)   převyšuje-li opotřebení pásového pohybového ústrojí přípustnou mez stanovenou výrobcem, nebo
c)   nebezpečná závada podle právního předpisu upravujícího provádění kontrol technického stavu vozidel10).

(3) Vojenská policie je oprávněna technicky nezpůsobilému vojenskému vozidlu podle odstavců 1 a 2 zakázat jeho provozování na pozemních komunikacích a zadržet pro něj vydané osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil.


10)   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.“.

14. V § 27 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

15. § 28 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 až 13 zní:

㤠28

Provádění pravidelných technických prohlídek

(1) Pravidelné technické prohlídky vojenských vozidel se provádí v rozsahu vybraných kontrolních úkonů, v termínech stanovených pro silniční vozidla jiným právním předpisem11) v zařízeních ministerstva nebo stanicích technické kontroly12).

(2) Provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel se vztahuje na vojenská zabezpečovací vozidla a vojenská vozidla vybavená zvláštním výstražným světlem modré barvy.

(3) Při provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel podle odstavce 2 se neprovádí kontrolní úkony spojené s měřením emisí ani se nepořizuje dokumentace přítomnosti vozidla13) ve stanici technické kontroly.

(4) U vojenských vozidel, u kterých není stanovena povinnost podrobit se provádění pravidelných technických prohlídek podle odstavce 2, stanoví zajištění technických prohlídek ministerstvo.


11)   § 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) § 54 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13) § 2 a § 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vojenská vozidla kategorie VM, VN, KZP a SKP, která mají zvláštní technické vlastnosti umožňující jejich použití mimo běžné vozovky a byla zavedená do ozbrojených sil přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za terénní vojenská vozidla.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

E-shop

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.