Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


52

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2022

o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007  Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019  Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 115 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1

Internetová stránka Úřadu pro přístup do programové aplikace

Přístup do programové aplikace podle § 115 zákona o elektronických komunikacích, kterou je systém Elektronický sběr dat (dále jen „systém“), a její následné používání se provádí prostřednictvím internetové stránky Úřadu na adrese https://monitoring-trhu.ctu.cz.

§ 2

Registrace osoby pro přístup do systému

(1) Podnikatel, který oznámil podnikání podle § 8 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, vyplní žádost o přístup do systému prostřednictvím interaktivní žádosti dostupné na internetové stránce podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Povinná osoba podle § 115 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „povinná osoba“) jiná, než je uvedena v odstavci 1, vyplní žádost o přístup do systému prostřednictvím interaktivní žádosti dostupné na internetové stránce podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úřad žádost o přístup do systému podle odstavce 1 nebo 2 zpracuje, zřídí fyzické osobě určené v žádosti o přístup do systému osobou podle odstavce 1 nebo 2 (dále jen „oprávněná osoba“) přístup do systému a o zřízení přístupu do systému informuje oprávněnou osobu zprávou zaslanou systémem na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o přístup do systému.

(4) Osoba podle odstavce 1 nebo 2 může pro přístup do systému zaregistrovat pouze jednu oprávněnou osobu. Oprávněná osoba je oprávněna v systému zřídit a spravovat nejvýše další tři přístupy do systému pro jí pověřené fyzické osoby, a to bez nutnosti vyplnění další žádosti o přístup do systému.

(5) Oprávněná osoba a jí pověřená fyzická osoba se do systému přihlašuje s využitím prostředku elektronické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň s úrovní záruky značná. Pokud oprávněná osoba nebo jí pověřená fyzická osoba není občanem státu, který oznámil systém elektronické identifikace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), přihlašuje se do systému přihlašovacím jménem a heslem.

(6) V případě změny oprávněné osoby nebo změny jména nebo příjmení oprávněné osoby, která není občanem České republiky, postupuje povinná osoba podle odstavců 1 a 2 obdobně.

§ 3

(1) Při postupu podle § 115 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích Úřad zpřístupní elektronický formulář povinné osobě v systému nejpozději v okamžiku odeslání žádosti podle § 115 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

(2) Při postupu podle § 115 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích Úřad zpřístupní elektronický formulář podnikateli, který oznámil podnikání podle § 8 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, v systému nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po konci sledovaného období podle § 115 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ke kterému se elektronický formulář vztahuje.

§ 4

Přechodná ustanovení

Podnikateli, který oznámil podnikání podle § 8 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 374/2021  Sb., zůstává v platnosti přístup do systému provedený podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 374/2021 Sb. Osoba, která má takto zřízený přístup, se považuje ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za pověřenou fyzickou osobu podle § 2 odst. 4. Do 31. prosince 2022 se oprávněná osoba a jí pověřená fyzická osoba do systému přihlašuje přihlašovacím jménem a heslem. V případě změny jména nebo příjmení oprávněné osoby, která je občanem České republiky, postupuje povinná osoba do 31. prosince 2022 podle § 2 odst. 1 a 2 obdobně.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Mgr. Ing. Továrková v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 52/2022  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 52/2022  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

E-shop

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.