Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


51

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2022

o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007  Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019  Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 82 odst. 4 a § 84 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1

Rozsah, forma a způsob uveřejňovaní informací o přístupu nebo propojení

(1) Informace podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích obsahují

a)   umístění bodů přístupů nebo propojení sítí uvedením adresního místa; v případě, že přístupový bod je umístěn mimo adresní místo, musí být umístění jednoznačně identifikovatelné jiným způsobem,
b)   charakteristiky rozhraní pro přístup nebo propojení sítí,
c)   specifikaci zařízení patřícího podniku s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, pro přístup nebo propojení sítí,
d)   možnosti dimenzování propojovacích svazků,
e)   možnosti využití služeb společného umístění,
f)   topologii sítě pro přístup nebo propojení sítí a její možné úpravy při změně typu síťové infrastruktury, a to včetně uvedení jednotlivých informací podle písmen a) až e), možného vlivu na ceny podle písmene g) a na smluvní podmínky podle písmene h),
g)   ceny požadované v rámci služeb přístupu nebo propojení sítí a ceny za využití služeb společného umístění, včetně způsobu jejich stanovení a způsobu účtování,
h)   smluvní podmínky související s poskytováním služeb prostřednictvím přístupu nebo propojení sítí, včetně podmínek, za kterých může být poskytování těchto služeb omezeno, informace o dopadech tohoto omezení, a to zejména při změně typu síťové infrastruktury.

(2) Informace podle odstavce 1 uveřejní podnik s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, způsobem umožňujícím dálkový přístup v členění podle odstavce 1.

(3) Informace podle odstavce 1 může podnik s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, zveřejnit také prostřednictvím vydané referenční nabídky podle § 2.

§ 2

Náležitosti, rozsah, forma a podmínky referenční nabídky přístupu nebo propojení

(1) Referenční nabídka podle § 82 odst. 2, § 84 odst. 4 nebo § 85 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích obsahuje alespoň

a)   popis produktů a služeb, specifikaci zařízení pro přístup nebo propojení sítí, včetně technických charakteristik rozhraní pro přístup nebo propojení sítí a informací o topologii sítě,
b)   výčet všech relevantních technických národních norem, mezinárodních norem a standardů vztahujících se k přístupu nebo propojení sítí,
c)   umístění bodů přístupu nebo propojení sítí uvedením adresního místa; v případě, že přístupový bod je umístěn mimo adresní místo, musí být umístění jednoznačně identifikovatelné jiným způsobem,
d)   informace, kdy a za jakých podmínek lze ze strany poskytovatele přístupu nebo propojení sítí poskytované služby omezit či ukončit, a to s ohledem na okolnosti technické, organizační či bezpečnostní povahy, včetně uvedení postupů, jak v případě odeznění omezení dojde k návratu poskytování služeb na stejnou úroveň, jako tomu bylo před omezením,
e)   možnosti dimenzování propojovacích svazků,
f)   popis použité signalizace,
g)   popis, podmínky a příslušné procesy pro využití služeb společného umístění, včetně transparentních a nediskriminačních pravidel pro využití prostorů společného umístění mezi jednotlivými dotčenými stranami,
h)   příslušné nezbytné přiřazené prostředky, využití doplňkových a pokročilých služeb, včetně využití systémů provozní podpory, informačních systémů, objednávkových systémů, požadavků na údržbu, opravy a fakturaci,
i)   postupy pro využití přiřazených prostředků, přístup k doplňkovým a pokročilým službám, včetně specifikace možných technických omezení jejich využití,
j)   podmínky pro zajištění plnění povinností podle ustanovení § 34 a 34a zákona o elektronických komunikacích,
k)   ceny požadované v rámci služeb přístupu nebo propojení sítí a ceny za využití služeb společného umístění, včetně způsobu jejich určení, způsobu účtování, platebních podmínek a transparentních a nediskriminačních podmínek zajištění pohledávek a závazků,
l)   pravidla pro změnu v informačních systémech majících vliv na poskytování služeb prostřednictvím přístupu nebo propojení sítí,
m)   popis migrace ze stávajících velkoobchodních produktů nebo stávající síťové infrastruktury na nové velkoobchodní produkty nebo nový typ síťové infrastruktury, včetně možných omezení s ní spojených,
n)   podrobnosti provádění testu interoperability služeb,
o)   úroveň poskytovaných služeb (SLA) pro objednávku služeb, zřízení služeb, poskytování služeb, jejich údržbu a opravy,
p)   podmínky uplatnění smluvních pokut (SLG) za porušení smluvních podmínek při objednávce služeb, zřízení služeb, poskytování služeb, jejich údržbě a opravách,
q)   standardy kvality poskytovaných služeb, které musí každá smluvní strana plnit, včetně možného využití klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro dohled nad dodržováním úrovně poskytovaných služeb (SLA),
r)   postupy přijímání změn v referenčních nabídkách s ohledem na poskytování nových služeb, změny stávajících služeb nebo změn, včetně stanovení přiměřené lhůty před účinností, v které bude o změnách v referenční nabídce transparentně informováno,
s)   transparentní podmínky a postup pro vyžádání si informací potřebných pro využívání služeb prostřednictvím přístupu nebo propojení sítí, které nelze v referenční nabídce uvést s ohledem na jejich povahu, včetně stanovení přiměřených lhůt pro jejich poskytnutí,
t)   pravidla a postupy pro předávání technických a provozních údajů a zajištění důvěrnosti informací,
u)   pravidla a postupy pro komunikaci mezi smluvními stranami, včetně určení konkrétních kontaktních osob,
v)   postup řešení sporů mezi smluvními stranami,
w)   podrobnosti o době trvání smluvního vztahu, včetně postupu jeho změny a výčtu možností jeho ukončení a důsledků plynoucích z ukončení smluvního vztahu,
x)   ustanovení vymezující odpovědnost za škody a její případné omezení,
y)   postupy pro zajištění pohledávek a závazků a
z)   slovník použitých pojmů.

(2) Podnik s významnou tržní silou, kterému byla uložena povinnost podle § 82 odst. 2, § 84 odst. 2 a 3 nebo § 85 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, uveřejní referenční nabídku ve formě návrhu smlouvy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Mgr. Ing. Továrková v. r.

E-shop

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ... pokračování

Cena: 749 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.