Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


49

VYHLÁŠKA

ze dne 1. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011  Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021  Sb., k provedení § 38b odst. 5 a § 38d odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č.  527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014  Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2018 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu nad označením § 51a se slova „(K § 38b odst. 6 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 38b odst. 5 zákona)“.

2. Nadpis § 51a zní:
„Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení“.

3. V § 51a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Nízkorychlostním kontrolním vážením může být provedena kontrola

a)   hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy,
b)   poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě,
c)   rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav,
d)   rozměrů vozidla a jízdní soupravy včetně nákladu,
e)   dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

4. V § 51b odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„c)   údaje o největší povolené hmotnosti vozidla, o největší povolené hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla a o největších povolených rozměrech vozidla a jeho nákladu vyplývající ze zvláštního právního předpisu10),


10)   Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.“.

5. V § 51b odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   údaje o největší technicky přípustné hmotnosti vozidla a jízdní soupravy a, jsou-li k dispozici, údaje o největší technicky přípustné hmotnosti na jednotlivé nápravy,“.
Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena e) až q).

6. V § 51b odst. 1 písm. e) se slova „a okamžité hmotnosti vozidla“ nahrazují slovy „ , okamžité hmotnosti vozidla a jízdní soupravy a okamžitých rozměrů vozidla a jeho nákladu,“.

7. V § 51b odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)   výsledek kontroly poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě a dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravě,“.
Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena i) až r).

8. V § 51b odst. 1 písm. n) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „a podpis“.

9. V § 51b se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Doklad neobsahuje údaje podle odstavce 1, které nebyly nízkorychlostním kontrolním vážením zjišťovány.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V nadpisu nad označením § 51c se slova „(K § 38d odst. 5 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 38d odst. 4 zákona)“.

11. Nadpis § 51c zní:
„Rozsah a způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení a náležitosti dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního vážení“.

12. V § 51c se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Vysokorychlostním kontrolním vážením se provádí kontrola

a)   hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy,
b)   rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav.

(2) Vysokorychlostní kontrolní vážení se provádí nepřenosnými vysokorychlostními vahami, které jsou umístěny ve vozovce, a to v místě, které je k tomu stavebně-technicky způsobilé. Při provádění vysokorychlostního kontrolního vážení řidič vozidla nebo jízdní soupravy toto místo přejede a o průběhu vysokorychlostního vážení je pořízen obrazový záznam obsahující nejméně čelní a zadní pohled na vozidlo nebo jízdní soupravu a tabulky se státní poznávací značkou. Vysokorychlostní kontrolní vážení nemusí být prováděno v nepřetržitém režimu.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 3 a 4.

13. V § 51c odst. 3 písmeno c) zní:

„c)   údaje o největší povolené hmotnosti vozidla a o největší povolené hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla vyplývající ze zvláštního právního předpisu10),“.

14. V § 51c odst. 3 písm. j) se slova „oprávněné osoby vlastníka pozemní komunikace nebo jím pověřené osoby nebo kraje, zajišťuje-li vážení, nebo jím pověřené osoby“ nahrazují slovy „osoby, která vydala doklad“.

15. V § 51c odst. 3 písm. k) se slova „a čas“ zrušují.

16. V § 51d odstavec 1 zní:

„(1) Vážní lístek obsahuje

a)   údaje uvedené v § 51c odst. 3 písm. a) až e), g) a i),
b)   údaje o státní poznávací značce vozidla nebo tažného vozidla soupravy, o rozlišovací značce státu registrace tažného vozidla, o státní poznávací značce přípojného vozidla a o rozlišovací značce státu registrace přípojného vozidla,
c)   údaj o jménu, popřípadě jménech, a příjmení osoby, která vydala vážní lístek, a
d)   údaj o datu a času vyhotovení vážního lístku.“.

17. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Právní postavení nezletilého uprchlíka

Dalibor Jílek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zkoumá vybrané složky mezinárodněprávního postavení dítěte v uprchlické situaci. Středem rozboru je dítě, které vyhledává mezinárodní ochranu společně s rodiči, příbuznými nebo dospělými, nebo bez nich. Kniha se soustředí zejména na dvě nejzranitelnější skupiny: na ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.