Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


40

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. února 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020  Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012  Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, se mění takto:

1. V § 2 písmena d) a e) znějí:

„d)   skutečnou produkcí produkce výrobního zařízení v tunách za rok, za který se kompenzace poskytuje,
e)   skutečnou spotřebou elektřiny spotřeba elektřiny ve výrobním zařízení v MWh za rok, za který se kompenzace poskytuje,“.

2. V § 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

3. V § 2 písm. f) se slova „rozhodnutí Komise 2011/278/EU1)“ nahrazují slovy „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/3311)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.

4. V § 2 písm. h) se slovo „základní“ nahrazuje slovem „skutečné“ a na konci textu se doplňují slova „ , která se snižuje o 1,09 % ročně počínaje rokem 2022“.

5. V § 4 odst. 2 se text „Amaxt = Ait x Ct x Pt-1 x E x BO“ nahrazuje textem „Amaxt = Ai x Ct x Pt-1 x E x AOt“, slova „Ait je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75“ se nahrazují slovy „Ai je intenzita podpory vyjádřená desetinným číslem“, číslo „1,06“ se nahrazuje číslem „0,85“, slova „referenční úroveň“ se nahrazují slovy „hodnota referenční úrovně“ a slova „BO je základní produkce v tunách“ se nahrazují slovy „AOt je skutečná produkce“.

6. V § 4 odst. 3 se text „Amaxt = Ait x Ct x Pt-1 x EF x BEC“ nahrazuje textem „Amaxt = Ai x Ct x Pt-1 x EF x AECt“, slova „Ait je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75“ se nahrazují slovy „Ai je intenzita podpory vyjádřená desetinným číslem“ a slova „BEC je základní úroveň spotřeby elektřiny v MWh“ se nahrazují slovy „AECt je skutečná spotřeba elektřiny“.

7. V § 4 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

„(4) Intenzita podpory činí 75 % způsobilých nákladů v případě, že žadatel o kompenzaci

a)   zajistil pro své energetické hospodářství provedení energetického auditu3) nebo má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií4), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu, a
b)   provedl opatření doporučená ve zprávě o energetickém auditu, která není starší než 4 roky, nebo uvedená v akčním plánu vyplývajícím z implementace certifikovaného systému hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií4), pokud reálná návratnost příslušných investic nepřesahuje 3 roky.


3)   § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
4) ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití.“.

8. V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Nejsou-li podmínky uvedené v odstavci 4 splněny, je intenzita podpory nulová. Provedení opatření uvedených v odstavci 4 písm. b) může žadatel o kompenzaci nahradit pokrytím své spotřeby elektřiny z bezuhlíkových zdrojů za rok, za který se kompenzace poskytuje, alespoň ve výši

a)   45 % v letech 2021 a 2022,
b)   50 % v letech 2023 a 2024,
c)   55 % v letech 2025 a 2026, nebo
d)   60 % od roku 2027.

(6) Podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5 se vztahují pouze na tu část energetického hospodářství, ve které se vyrábí výrobky způsobilé pro kompenzaci.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7 až 10.

9. V § 4 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

10. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

11. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(2) Pokud byla nebo má být žadateli poskytnuta jiná veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo podpora malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis5) ve vztahu k týmž způsobilým nákladům, kompenzace se snižuje o částku odpovídající této veřejné podpoře nebo podpoře malého rozsahu.


5)   Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném znění.“.

12. V § 6 odst. 1 písm. c) a g) se slovo „základní“ nahrazuje slovem „skutečná“.

13. V § 6 odst. 1 se písmena d) až f), h) až j) a l) zrušují.
Dosavadní písmena g) a k) se označují jako písmena d) a e).

14. V § 6 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje slovo „a“.

15. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova „rozhodnutí Komise 2011/278/EU1), a“ nahrazují slovy „nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/3311).“.

16. V § 7 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 6 až 8 zní:

„(2) Žadatel k žádosti dále přiloží

a)   provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až e) ověřené akreditovanou osobou,
b)   zprávu o provedeném energetickém auditu6), která není starší než 4 roky ke dni podání žádosti, nebo platný certifikát prokazující, že má certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií4),
c)   v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 4 písm. b), informaci o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti uvedených v souhrnu energetického auditu6), včetně informace o implementaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti splňující požadavky podle § 4 odst. 4 písm. b), nebo obdobnou informaci vyplývající z akčního plánu, pokud žadatel zavedl systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií4),
d)   v případě, že dokládá splnění podmínky podle § 4 odst. 5 věty druhé a
1.   není výrobcem elektřiny pro vlastní spotřebu, vyúčtování dodávek elektřiny7) za rok, za který se kompenzace poskytuje, nebo
2. je výrobcem elektřiny pro vlastní spotřebu, energetický posudek8), ze kterého bude patrno, že pokryl svou spotřebu elektřiny z bezuhlíkových zdrojů za rok, za který se kompenzace poskytuje, alespoň ve výši stanovené v § 4 odst. 5 větě druhé,
e)   čestné prohlášení, že žadatel nežádal o poskytnutí jiné veřejně podpory ani podpory malého rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis5) související s náklady způsobilými ke kompenzaci; v případě, že o takovou podporu žádal, výčet a úplné informace ohledně této podpory, a
f)   čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem2); v případě žadatelů, kteří jsou součástí skupiny podniků na úrovni vnitrostátní nebo nadnárodní, je toto prohlášení doplněno o potvrzení nezávislého auditora, že skupina podniků s výjimkou žadatele není podnikem v obtížích.


6)   Vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu.
7) Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.
8) Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.“.

17. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

18. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

19. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2020  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 3 nadpis části B. zní „B. Adresa sídla/místa trvalého pobytu/pobytu osoby usazené na území České republiky“.

21. V příloze č. 3 část H. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

E-shop

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Naděžda Šišková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika ...

Cena: 845 KčKOUPIT

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1533 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o spotřebních daních vč. 181 změn účinných od 13. 2. 2023. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu, zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných ...

Cena: 163 KčNedostupné

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.