Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


39

ZÁKON

ze dne 18. února 2022,

kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19

Čl. I

Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b)   omezení výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, obchodním centru, na tržišti, tržnici nebo v jiném prostoru sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti anebo stanovení podmínek pro jejich výkon, včetně omezení provozní doby,
c)   omezení podnikatelské nebo obdobné činnosti, při jejímž výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, anebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti,“.

2. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slova „omezení provozování“ vkládají slova „sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště,“.

3. V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci fyzických osob na jednom místě v jednom čase, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a na shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,“.

4. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   omezení výuky nebo jiné činnosti vysoké školy, vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost v nich,“.

5. V § 2 odst. 2 písm. k) se slova „a stanovení pravidel“ nahrazují slovy „nebo stanovení podmínek“.

6. V § 2 odst. 2 písm. l) se slovo „osob“ nahrazuje slovy „fyzických osob“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno m) zní:

„m)   příkaz testovat fyzické osoby, které jsou členy orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiné pracovníky, studenty vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáky nebo děti navštěvující školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 nebo jeho antigenu, stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole, ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině a stanovení podmínek a způsobu hlášení výsledku tohoto testování nebo odmítnutí podstoupení tohoto testování orgánu ochrany veřejného zdraví,“.

8. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňují písmena n) až v), která znějí:

„n)   příkaz fyzickým osobám, které podstoupily test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 podle písmene m) s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin od podstoupení testu,
o)   omezení provozu hudebních, tanečních, herních nebo podobných společenských klubů nebo diskoték, heren nebo kasin anebo stanovení podmínek pro jejich provoz, a to včetně omezení provozní doby,
p)   omezení provozu zoologických nebo botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků nebo obdobných historických nebo kulturních objektů, veřejných knihoven, hvězdáren nebo planetárií anebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo využívání,
q)   omezení konání hudebních, divadelních nebo kinematografických představení, pohybových nebo tanečních produkcí, slavností, kulturních festivalů nebo přehlídek nebo jiných obdobných událostí anebo stanovení podmínek pro jejich konání,
r)   omezení konání trhů, veletrhů nebo prodejních hospodářských výstav anebo stanovení podmínek pro jejich konání,
s)   omezení konání zotavovacích akcí, jiných podobných akcí pro děti nebo příměstských táborů nebo jim podobných akcí pro děti anebo stanovení podmínek pro jejich konání,
t)   omezení činnosti orgánů právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou, nebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti,
u)   příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS CoV-2, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po dobu, než bude stanoveným způsobem prokázáno, že tyto fyzické osoby nejsou nakaženy virem SARS CoV-2 nebo nebyly ve styku s fyzickou osobou nakaženou virem SARS CoV-2, nejvýše však po dobu 72 hodin,
v)   příkaz fyzickým osobám, které po stanovenou dobu pobývaly na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS CoV-2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, o datu překročení státní hranice České republiky, o způsobu překročení státní hranice České republiky, o dopravním prostředku použitém při návratu do České republiky a o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu do České republiky a další epidemiologicky významné údaje.“.

9. V § 2 odst. 4 písm. a) se text „§ 2“ nahrazuje slovy „odstavce 2“.

10. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

㤠2a

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Pokud orgán ochrany veřejného zdraví mimořádným opatřením podle § 2 odst. 2 nebo mimořádným opatřením podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku, omezí nebo zakáže činnost právnické osoby spočívající v rozhodování na zasedání orgánu právnické osoby, může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 zákona o obchodních korporacích obdobně.“.

11. V § 3 odst. 1 až 5 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

12. V § 3 odst. 6 větě druhé se slova „ministerstvo nebo krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „mimořádné opatření“ a slovo „jeho“ se zrušuje.

13. V § 3 odst. 7 větě první se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 4“.

14. V § 3 odst. 7 větě druhé se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

15. V § 4 větě druhé se slova „odst. 1 až 5“ nahrazují slovy „ , 8 odst. 1“.

16. V § 6 odst. 1 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“ a za slovo „ministerstvo“ se vkládají slova „nebo krajská hygienická stanice“.

17. V § 6 odst. 2 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

18. V § 6 odst. 4 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“ a za slovo „zdraví,“ se vkládají slova „je-li jeho účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku,“.

19. V § 7 odst. 1 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „nebo krajská hygienická stanice“ a text „§ 2“ se nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

20. V § 7 odst. 2 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

21. V § 8 odst. 1 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

22. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Hejtman kraje dále za účelem zvládání epidemie COVID-19 může po projednání v krizovém štábu zřízeném dle zvláštního právního předpisu3) vyzvat příslušnou krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření, případně navrhnout znění takového opatření. Krajská hygienická stanice musí takovou výzvu či návrh projednat.“.

23. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Zvláštní ustanovení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

(1) Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 může orgán ochrany veřejného zdraví učinit osobě, která je povinna se izolaci nebo karanténnímu opatření podrobit, ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku; o provedeném oznámení bezodkladně učiní písemný záznam. Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu a formy oznámení orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení izolace nebo karanténního opatření.

(2) Ten, komu byla postupem podle odstavce 1 nařízena izolace nebo karanténní opatření, může ústně nebo písemně, a to i pomocí prostředku komunikace na dálku, požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti jejich nařízení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo nařízení izolace nebo karanténního opatření oznámeno.

(3) Orgán ochrany veřejného zdraví prošetří důvodnost nařízení izolace nebo karanténního opatření do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla žádost podle odstavce 2 doručena. Shledá-li, že nařízená izolace nebo karanténní opatření jsou nedůvodné, zruší je nebo uvede, že byly nařízeny nedůvodně, nebo potvrdí, že nařízení izolace nebo karanténního opatření bylo důvodné. Výsledek prošetření orgán ochrany veřejného zdraví žadateli sdělí způsobem podle odstavce 1, nepožádal-li žadatel ve své žádosti o jiný způsob oznámení výsledku prošetření. Pokud orgán ochrany veřejného zdraví do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o prošetření nařízení izolace nebo karanténního opatření, o výsledku prošetření neinformuje osobu, která žádala o prošetření, považuje se nařízená izolace nebo karanténní opatření za ukončené.

(4) Na postup podle odstavců 1 až 3 se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.“.

24. V § 9 odst. 1 písm. a) se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2“.

25. V § 10 odst. 1 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2 nebo podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku“.

26. V § 10 odst. 2 písm. a) se částka „3 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „600 000 Kč“ a na konci textu písmene se doplňuje text „m) nebo r),“.

27. V § 10 odst. 2 písm. b) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 Kč“.

28. V § 10 odst. 2 písm. c) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 Kč“ a slova „nebo m)“ se nahrazují slovy „o), p), q), s) nebo t)“.

29. V § 10 odst. 2 písm. d) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

30. V § 10 odst. 2 písm. e) se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“.

31. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   do 600 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.“.

32. V § 10 odst. 3 se částka „4 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 000 Kč“.

33. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Při určení výměry pokuty za přestupek podle odstavce 1, který spočívá v nedodržení mimořádného opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, se přihlédne též k horní hranici pokuty, kterou lze uložit za obdobně závažný přestupek spočívající v nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

34. V § 11 odst. 1 se text „§ 2“ nahrazuje slovy „§ 2 odst. 2 nebo podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku“.

35. V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 Kč“ a na konci textu písmene se doplňuje text „r) nebo u),“.

36. V § 11 odst. 2 písm. b) se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 Kč“.

37. V § 11 odst. 2 písm. c) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“ a na konci textu písmene se doplňuje text „o), p), q), s) nebo v),“.

38. V § 11 odst. 2 písm. d) se částka „50 000 Kč“ nahrazuje částkou „10 000 Kč“ a na konci textu písmene se doplňuje text „nebo n),“.

39. V § 11 odst. 2 písm. e) se částka „30 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 Kč“.

40. V § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   do 200 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.“.

41. V § 11 odst. 3 se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „400 000 Kč“.

42. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Při určení výměry pokuty za přestupek podle odstavce 1, který spočívá v nedodržení mimořádného opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, se přihlédne též k horní hranici pokuty, kterou lze uložit za obdobně závažný přestupek spočívající v nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

43. V § 13 odst. 1 větě první se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „podle § 2 odst. 2“ a slova „a které mají celostátní působnost“ se zrušují.

44. V § 13 odst. 2 se slova „opatření obecné povahy“ nahrazují slovy „mimořádné opatření“.

45. V § 13 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

46. V § 13 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova „ , a to i bez změny návrhu“ a ve větě druhé se slova „opatření obecné povahy“ nahrazují slovy „mimořádné opatření“.

47. V § 13 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Návrh se projednává přednostně; to neplatí, pozbylo-li mimořádné opatření v průběhu řízení o jeho zrušení platnosti a povinnost v mimořádném opatření nebyla současně nahrazena obdobnou povinností v jiném mimořádném opatření.

(6) V řízení o přezkumu mimořádných opatření se § 34 soudního řádu správního nepoužije.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

48. V § 13 se odstavec 8 zrušuje.

49. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení § 1 až 8a pozbývají platnosti uplynutím dne 30. listopadu 2022.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Soudní řízení o přezkumu mimořádných opatření zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 94/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Čl. III

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   mimořádné opatření podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, kterým došlo k omezení výuky nebo jiné činnosti školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiného obdobného zařízení anebo stanovení podmínek pro výuku nebo jinou činnost anebo pro osobní přítomnost v nich, pokud tato opatření mají za následek osobní nepřítomnost dětí, žáků a studentů v těchto školách a zařízeních anebo jejich částech,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 1 odst. 2 a v § 5 odst. 1 se text „a b)“ nahrazuje textem „ , b) a c)“.

3. V § 1 odst. 2, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 9 a v § 10 odst. 2 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

4. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňuje text „a c)“.

5. V § 6 odst. 1 a v § 10 odst. 2 se text „nebo b)“ nahrazuje textem „ , b) nebo c)“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.