Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


38

VYHLÁŠKA

ze dne 22. února 2022

o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání,
b)   rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
c)   vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a
d)   požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

§ 2

Zdroj tepla

Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem tepla část systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí

1.   spalování paliv,
2.   přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii,
3.   využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem,
4.   změny vlnové délky elektromagnetického záření, nebo
5.   přímého využití energie prostředí.

§ 3

Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

§ 4

Rozsah a četnost kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

(1) Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se vztahuje na přístupné části zdroje tepla s výjimkou zdroje tepla, který je výhradně využíván pro technologické procesy, systém rozvodu a sdílení tepelné energie, systém regulace a automatizační a řídicí systém. V případě kombinovaného systému vytápění a větrání se kontrola vztahuje také na systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí ohřev vzduchu. Kontrola systému nuceného větrání se neprovádí, pokud tato kontrola byla v budově provedena již v rámci kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle právního předpisu upravujícího kontrolu provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

(2) Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. Následně se provádí kontrola v četnosti podle odstavce 3.

(3) U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.

§ 5

Způsob provádění kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

(1) Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se provádí za typických podmínek provozu.

(2) Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání obsahuje hodnocení

a)   dimenzování podle § 6 a
b)   provozních parametrů podle § 7.

(3) Energetický specialista nebo osoba podle § 6a odst. 4 písm. b) zákona (dále jen „energetický specialista“) se zadavatelem kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání stanoví plán kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, který je formulován na základě jeho vizuální kontroly a analýzy dostupných podkladů.

(4) Podklady k provozování systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání si vyžádá energetický specialista od vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce.

(5) Plán kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání obsahuje soupis doporučení a podmínek k provedení hodnocení systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání.

§ 6

Způsob hodnocení dimenzování

(1) Energetický specialista provádí hodnocení dimenzování provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání podle projektové dokumentace zpracované podle právního předpisu upravujícího dokumentaci staveb2). Jestliže není k dispozici tato projektová dokumentace, provede energetický specialista kontrolu výpočtem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Posouzení dimenzování systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se neprovádí, pokud

a)   v době od poslední kontroly nebyla provedena větší změna dokončené budovy nebo změna na zařízeních systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání,
b)   je systém vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání vybaven spalovacím zdrojem tepla s výkonem plynule regulovatelným minimálně do 30 % svého jmenovitého výkonu a je napojen na automatizační a řídicí systém budovy schopný regulace bez následného sběru a vyhodnocování dat, nebo
c)   zdroj tepla dodává tepelnou energii také pro technologické účely a tato dodávka není měřena.

(3) U systému nuceného větrání se provádí kontrola průtoku přiváděného vzduchu s ohledem na dosažení požadované kvality vnitřního vzduchu. Kvalita vzduchu se posuzuje na základě měření nebo dávky přiváděného vzduchu na osobu. Dávka přiváděného vzduchu se stanovuje podle počtu osob, vývinu škodlivin nebo jiného požadavku na větrání.

§ 7

Způsob hodnocení provozních parametrů

(1) Pokud je systém vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání vybaven automatizačním a řídicím systémem schopným regulace bez následného sběru a vyhodnocování dat, provádí energetický specialista pouze vizuální hodnocení provozních parametrů systému vytápění. V případě spalovacích zdrojů tepla se zároveň provede kontrola provozního parametru podle odstavce 2 písm. a).

(2) Provozní parametry hodnotí energetický specialista

a)   ověřením účinnosti zdroje tepla přímou metodou podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; jestliže není možné použít přímou metodu, ověří se účinnost spalovacího zdroje tepla nepřímou metodou v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; nelze-li z technických důvodů použít přímou ani nepřímou metodu, energetický specialista tyto technické důvody popíše a provede odborný odhad,
b)   na základě vizuální prohlídky přístupných částí rozvodů tepelné energie a regulačních prvků,
c)   na základě vizuální prohlídky přístupných zařízení pro sdílení tepla a kontrolou jejich provozuschopnosti,
d)   na základě vizuální prohlídky přístupných zařízení systému nuceného větrání a kontrolou jejich provozuschopnosti,
e)   kontrolou provozních podmínek zařízení systému nuceného větrání, minimálně s ohledem na nastavení případných snížení průtoků vzduchu v době, kdy se prostor plně nevyužívá,
f)   ověřením termohydraulického vyvážení systému vytápění z protokolu o jeho provedení, jestliže bylo od poslední kontroly provedeno.

(3) Jestliže nejsou doloženy podklady prokazující plnění parametrů teplonosné kapaliny, může energetický specialista provést ověření její kvality podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Obsah a vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

(1) Zpráva o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání obsahuje

a)   identifikační údaje vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce, zadavatele, energetického specialisty a evidenční číslo zprávy o kontrole systému vytápění z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů, v rozsahu podle vzoru zprávy o kontrole systému vytápění uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b)   identifikační údaje budovy, její popis a popis předmětu kontroly,
c)   závěry z provedené kontroly, včetně doporučení a možností ke zvýšení energetické účinnosti systému vytápění navržených energetickým specialistou,
d)   hodnocení dimenzování, provozních parametrů a nastavení a funkčnosti automatizačního a řídicího systému, jestliže je součástí systému vytápění,
e)   seznam doporučení pro zajištění energeticky účinného provozu kontrolovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a návrh dalších možností směřujících k efektivnímu nakládání s energií v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
f)   přílohu zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která obsahuje alespoň
1.   seznam všech vyžádaných a poskytnutých podkladů,
2. plán kontroly systému vytápění podle § 5 odst. 3,
3. fotodokumentaci z vizuální kontroly,
4. soubor výpočtů, měření a hodnocení dimenzování a účinnosti zdroje tepla,
5. hodnocení dimenzování a provozních podmínek zařízení systému nuceného větrání.

(2) Vzor zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 9

Požadavky na automatizační a řídicí systém budovy

(1) Automatizační a řídicí systém obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy, musí být vybaven

a)   funkcí průběžného elektronického monitorování, které vyhodnocuje efektivitu provozu systému° a upozorňuje a poskytuje informaci v případě výrazného poklesu efektivity a v případě nutnosti provedení údržby, a umožňuje ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců,
b)   řízením pro zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a užití energie.

(2) Automatizační a řídicí systém jiné než obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy, musí být schopen

a)   nepřetržitě monitorovat, registrovat a analyzovat spotřebu energie a umožňovat její regulaci,
b)   umožňovat ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců,
c)   srovnávat v čase energetickou náročnost budovy ve vztahu k potřebě, zjišťovat snížení účinnosti technických systémů budovy a informovat obsluhu řídicího systému budovy o možnostech zlepšení energetické účinnosti,
d)   umožňovat komunikaci s připojenými technickými systémy budovy a jinými spotřebiči v budově, jakož i interoperabilitu se zařízeními různých typů a od různých výrobců.

§ 10

Součinnost vlastníka jednotlivých zařízení systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání

(1) Pokud není zadavatel vlastníkem zařízení, které je součástí předmětu kontroly, a vyžaduje-li to naplnění cíle kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, požádá energetický specialista vlastníka zařízení o součinnost.

(2) Energetický specialista si prokazatelným způsobem vyžádá od vlastníka zařízení systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání údaje potřebné pro provedení jeho kontroly.

(3) V případě, že vlastník zařízení neposkytne energetickému specialistovi požadované údaje, použije energetický specialista okomentovaný odborný odhad. Takto použité údaje se označí jako „odborný odhad“ a uvedou se v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce zajistí kontrolu systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání podle této vyhlášky, ledaže nejde o kotel a rozvody tepelné energie, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) V případě kontroly kotle a rozvodů tepelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, od které uplynulo více než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zajistí vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce kontrolu systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání podle této vyhlášky do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) V případě kontroly kotle a rozvodů tepelné energie provedené podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., od které uplynulo méně než 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, běží lhůta pro pravidelné provádění kontroly podle § 4 odst. 3 této vyhlášky od posledního dne kalendářního roku, ve kterém byla provedena kontrola kotle a rozvodů podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, se zrušuje.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2022.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 38/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 38/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 38/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3)  Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
4)  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
5)  Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.