Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


33

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. února 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019  Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005  Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. a) nebo“.

2. V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. b) nebo“.

3. V § 12 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. c) nebo“.

4. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020“ nahrazují slovy „31. prosinci 2021 zařazená podle § 3 odst. 3 v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. d) anebo byla k 31. prosinci 2019, 31. prosinci 2020 nebo 31. prosinci 2021“.

5. V § 17 odst. 3 písm. b) se slova „31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020“ nahrazují slovy „31. prosinci 2021 zařazená podle § 3 odst. 3 v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. e) anebo byla k 31. prosinci 2019, 31. prosinci 2020 nebo 31. prosinci 2021“.

6. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020“ nahrazují slovy „31. prosinci 2021 zařazená podle § 3 odst. 3 v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. f) anebo byla k 31. prosinci 2019, 31. prosinci 2020 nebo 31. prosinci 2021“.

7. V § 19 odst. 3 písm. b) se slova „31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020“ nahrazují slovy „31. prosinci 2021 zařazená podle § 3 odst. 3 v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. g) anebo byla k 31. prosinci 2019, 31. prosinci 2020 nebo 31. prosinci 2021“.

8. V § 20 odst. 3 písm. b) se slova „31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020“ nahrazují slovy „31. prosinci 2021 zařazená podle § 3 odst. 3 v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. h) anebo byla k 31. prosinci 2019, 31. prosinci 2020 nebo 31. prosinci 2021“.

9. V příloze č. 4 části A. řádcích 10. až 12. se číslo „0,18“ nahrazuje číslem „0,09“.

10. V příloze č. 4 části B. řádcích 10. až 12. se číslo „0,2“ nahrazuje číslem „0,1“.

11. V příloze č. 4 části C. řádek 2. zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

12. V příloze č. 10 části A. až C. znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze č. 10 části D. se číslo „0,18“ nahrazuje číslem „0,09“.

14. V příloze č. 10 části E. se číslo „0,2“ nahrazuje číslem „0,1“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Čl. III

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č.  423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018  Sb., nařízení vlády č. 350/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 566/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) fyzická osoba nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) fyzická osoba nebo právnická osoba, která

a)   obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“) a
b)   má zřízený přístup do informačního systému Fondu podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu.“.

3. V § 2 odst. 2 se text „písm. b)“ zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. V

Nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015  Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021  Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Fond dotaci na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že v alespoň jednom z trvalých objektů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace došlo k navýšení počtu ustájených zvířat podle § 2 odst. 7 písm. b) bodu 1 vyhlášky č.  208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, pro stáje s automatickým dojicím systémem podle § 1a písm. e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V příloze č. 3 se slova „na Seznamu DDD schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“ nahrazují slovy „v registru biocidních přípravků databáze CHLAP Ministerstva zdravotnictví oznámené podle § 13 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)“.

3. V příloze č. 8 části I. položce F. tabulky bod 1. zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze č. 8 části I. položce F. tabulky se doplňuje bod 4., který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

5. V příloze č. 8 části I. se položka G. tabulky zrušuje.
Dosavadní položky H. a I. se označují jako položky G. a H.

6. V příloze č. 8 části II. pod tabulkou č. 2 se na konci textu poznámky č. 3 doplňují slova „ ; ve stájích s automatickým dojicím systémem je možné navýšit počet ustájených zvířat až o 20 % oproti počtu lehacích boxů, pokud je objemné krmivo podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete a pokud systém řízení pohybu zvířat zajistí, aby počet zvířat v prostoru s lehacími boxy nebyl větší než počet těchto boxů9)“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. VII

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017  Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb., nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 270/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021  Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 5 části A. řádcích 10. až 12. se číslo „0,18“ nahrazuje číslem „0,09“.

2. V příloze č. 5 části B. řádcích 10. až 12. se číslo „0,2“ nahrazuje číslem „0,1“.

3. V příloze č. 5 části C. řádek 2. zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze č. 12 části A. až C. znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

5. V příloze č. 12 části D. se číslo „0,18“ nahrazuje číslem „0,09“.

6. V příloze č. 12 části E. se číslo „0,2“ nahrazuje číslem „0,1“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. IX

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017  Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 29/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb., nařízení vlády č. 332/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021  Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „a) nebo c)“ vkládají slova „anebo podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 331/2019  Sb.“.

2. V příloze č. 6 části B. se za řádek 43. vkládá nový řádek 44., který zní:

44. Vičenec

Dosavadní řádek 44. se označuje jako řádek 45.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Čl. XI

Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Příslušným včelařským rokem se po 31. červenci 2022 rozumí období od 1. srpna 2022 do 31. prosince 2022.

(5) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2023.“.

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se číslo „50“ nahrazuje číslem „20“.

3. V § 7 odst. 2 písm. d), § 10 odst. 3 písm. f), § 17 písm. b) a v § 17 písm. e) se slova „včelařského roku“ nahrazují slovy „kalendářního roku“.

4. V § 10 odst. 3 písm. d) se slova „příslušném včelařském roce“ nahrazují slovy „období podle § 3 odst. 4“.

5. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro období podle § 3 odst. 4 zveřejní Fond údaje podle odstavce 1 nejpozději do 31. ledna 2023.“.

6. V § 14 odst. 1 písm. b) se číslo „15 000“ nahrazuje číslem „6 000“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 148/2019  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. XIII

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020  Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „a) nebo c)“ vkládají slova „anebo podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 76/2015 Sb.“.

2. V příloze č. 5 části B. se za řádek 43. vkládá nový řádek 44., který zní:

44. Vičenec

Dosavadní řádek 44. se označuje jako řádek 45.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2022, s výjimkou ustanovení části šesté, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2022, a s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví V souladu s novelou tohoto zákona se ... pokračování

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.