Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


20

VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č.  134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019  Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 19 odst. 7, § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 53b odst. 7, § 53e odst. 6 a § 55 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb., vyhlášky č. 183/2015 Sb. a vyhlášky č. 77/2017 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „systému“ nahrazuje slovem „zajišťování“.

2. Úvodní věta zní:

„Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č.  77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 194/2010  Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 19 odst. 7, § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 53b odst. 7, § 53d odst. 6, § 53e odst. 6, § 55 odst. 8 a § 66 odst. 4 zákona:“.

3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní nebo regionální,
b)   obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozování dráhy a výroční zprávy o bezpečnosti provozování drážní dopravy,
c)   obsah výroční zprávy o činnosti Drážního úřadu,
d)   vzor průkazu inspektora Drážní inspekce,
e)   postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí,
f)   náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události a závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic.“.

4. Poznámky pod čarou č. 2, 3 a 10 se zrušují.

5. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3tele dráhy celostátní nebo regionální

Vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní nebo regionální je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

7. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy“ nahrazují slovy „informace o plnění plánu opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy celostátní nebo drah regionálních a drážní dopravy na těchto dráhách“.

8. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„e) zprávu o uplatňování příslušných společných bezpečnostních metod14).


  
14) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu.“.

9. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zajištění provozování“ nahrazují slovy „zajišťování bezpečnosti“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „výsledky plnění opatření k soustavnému zlepšování systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy“ nahrazují slovy „informace o plnění plánu opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy celostátní nebo drah regionálních a drážní dopravy na těchto dráhách“.

11. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „provozování“ zrušuje.

12. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zprávu o uplatňování příslušných společných bezpečnostních metod14).“.

13. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 6 písm. c) a v úvodní části přílohy č. 3 se slova „o bezpečnosti provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „provozovatele dráhy celostátní nebo regionální“.

15. V § 6 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   zkušenostech dopravců a provozovatelů dráhy s uplatňováním příslušných společných bezpečnostních metod14).“.

16. V nadpisu § 11 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

17. V § 11 úvodní části ustanovení se slova „Evropské železniční agentuře“ nahrazují slovy „Agentuře Evropské unie pro železnice“.

18. V § 11 písm. d) se slova „Evropskou železniční agenturou“ nahrazují slovy „Agenturou Evropské unie pro železnice“.

19. V § 12 se slova „příloze č. 6 k vyhlášce“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím podávání zpráv o šetření mimořádných událostí15)“.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne 24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železničních nehod a mimořádných událostí.“.

20. V poznámce pod čarou č. 13 se věty „Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).“ a „Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění pozdějších předpisů.“ zrušují.“.

21. Přílohy č. 1, 2 a 6 se zrušují.

22. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „o bezpečnosti“ zrušují.

23. V příloze č. 3 bod 2 zní:

„2. Označení provozované dráhy:

 2.1. Podrobnosti o provozované dráze:

 2.2. *Podmínky k zajištění bezpečné výstavby, modernizace, údržby a opravy dráhy:“.

24. V příloze č. 3 bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„5. *Osvědčení potvrzuje, že provozovatel dráhy zavedl systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti16) a přijal opatření k jeho dodržování.


16)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010, v platném znění.“.

25. V příloze č.  3 bod 8 zní:

„8. Příloha:

8.1. Popis systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti16).
8.2  . Popis opatření k dodržování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti16).“.

ČI. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Jak psát, aby se to dalo číst

Jak psát, aby se to dalo číst

Jakub Šváb - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Právní a sociální aspekty mediace v České republice

Lunka Holá, Martina Urbanová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.