Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


19

VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49a odst. 2 a 3, § 49o odst. 9 a § 49p odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb., vyhlášky č.  326/2011 Sb. a vyhlášky č. 2/2014 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „evropského železničního systému“ nahrazují slovy „drah a drážních vozidel“.

2. V úvodní větě se slova „§ 3a odst. 1, § 49a odst. 4 a § 49d odst. 1“ nahrazují slovy „§ 49a odst. 2 a 3, § 49o odst. 9 a § 49p odst. 7“.

3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   členění a součásti drah, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii,
b)   členění drážních vozidel, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii,
c)   základní požadavky na prvky interoperability, subsystémy, dráhy a drážní vozidla,
d)   postup oznámeného subjektu nebo určeného subjektu při ES ověření a
e)   obsah technické dokumentace přikládané k ES prohlášení o ověření.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.“.

4. Nadpis části druhé zní:

„ČLENĚNÍ A SOUČÁSTI DRAH A DRÁŽNÍCH VOZIDEL, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ POŽADAVKY NA JEJICH TECHNICKOU A PROVOZNÍ PROPOJENOST V EVROPSKÉ UNII“.

5. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

㤠2

Členění a součásti drah, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii

(1) Dráhy, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii, se člení na dráhy

a)   vybudované pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti alespoň 250 km/h,
b)   modernizované pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti alespoň 200 km/h,
c)   modernizované pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti alespoň 200 km/h, na nichž provoz drážních vozidel v některých úsecích nedosahuje rychlosti 200 km/h z důvodu terénních, urbanistických nebo geografických omezení, včetně drah
1.   spojujících dráhy podle písmene a) nebo b) s ostatními dráhami,
2. ve stanicích a zastávkách a
3. zajišťujících přístup do terminálů nákladní dopravy,
d)   určené pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti do 200 km/h k osobní dopravě,
e)   určené pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti do 200 km/h k nákladní dopravě,
f)   určené pro provoz drážních vozidel dosahujících rychlosti do 200 km/h k osobní a nákladní dopravě,
g)   ve stanicích a zastávkách a zajišťující přístup do terminálů nákladní dopravy, na nichž provoz drážních vozidel nedosahuje rychlosti 200 km/h, a
h)   spojující dráhy podle písmen d) až f) navzájem nebo spojující tyto dráhy se stanicemi, zastávkami osobní dopravy nebo terminály nákladní dopravy.

(2) Součástmi drah, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii, jsou železniční stanice a zastávky, terminály nákladní dopravy včetně překladišť mezi jednotlivými druhy dopravy, systémy řízení drážní dopravy, systémy sledování polohy drážního vozidla na dráze a navigační systémy, technická zařízení pro zpracování dat a technická zařízení pro telekomunikaci určená pro dálkovou osobní a nákladní dopravu.

§ 3

Členění drážních vozidel, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii

Drážní vozidla, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii, se člení na

a)   elektrická nebo motorová hnací drážní vozidla,
b)   osobní vozy,
c)   nákladní vozy, včetně nízkopodlažních a určených pro přepravu silničních vozidel, a
d)   speciální vozidla konstruovaná pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy a odstraňování následků mimořádných událostí.“.

6. § 4 až 7 se včetně nadpisů zrušují.

7. Nadpis části třetí zní:

„ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PRVKY INTEROPERABILITY, SUBSYSTÉMY, DRÁHY A DRÁŽNÍ VOZIDLA“.

8. V § 8 odst. 4, § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2 a 5, § 12 odst. 1, § 13 odst. 2, § 16 odst. 3, § 17 odst. 2, 4, 8 a 9, § 18 odst. 2, 3 a 5 a § 19 odst. 3 se slovo „kolejových“ nahrazuje slovem „drážních“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „zavádění a provozování evropského železničního systému“ nahrazují slovy „provozování drah a drážních vozidel“.

10. V § 11 odst. 4 se slova „provozu evropského železničního systému“ nahrazují slovy „provozování drah a drážních vozidel“.

11. V § 11 odst. 6 se slova „evropského železničního systému nesmí za řádného stavu údržby infrastruktury a kolejových vozidel“ nahrazují slovy „drah a drážních vozidel nesmí za řádného stavu jejich údržby“.

12. V § 12 odst. 1 se slova „které mají být používány v evropském železničním systému“ nahrazují slovy „která jsou určena k provozování na této dráze“.

13. V § 12 odst. 2 a § 16 odst. 1 a 3 se slova „evropského železničního systému“ nahrazují slovy „drah a drážních vozidel“.

14. V § 12a odst. 1 a 2 a § 15 odst. 2 se slovo „kolejová“ nahrazuje slovem „drážní“.

15. V § 14 odst. 3 se slovo „kolejovým“ nahrazuje slovem „drážním“.

16. V § 15 odst. 1 se slova „evropský železniční systém (ERTMS)“ nahrazují slovy „danou dráhu“.

17. V § 15 odst. 3, § 16 odst. 1, § 17 odst. 5 a § 18 odst. 1 se slovo „kolejové“ nahrazuje slovem „drážní“.

18. V § 15 odst. 3 se slova „v celém evropském železničním systému“ nahrazují slovy „na dráze celostátní, dráhách regionálních a vybraných dráhách jiných členských států“.

19. Nadpis nad § 17 zní: „Drážní vozidla“.

20. V § 17 odst. 1 se slovo „Kolejová“ nahrazuje slovem „Drážní“.

21. V § 17 odst. 7 a § 18 odst. 3 se slovo „kolejovém“ nahrazuje slovem „drážním“.

22. V § 18 odst. 2 se slovo „kolejovému“ nahrazuje slovem „drážnímu“.

23. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.

24. V nadpise § 20 se slova „evropského železničního systému“ zrušují.

25. Nadpis části čtvrté zní:

„POSTUP PŘI ES OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU“.

26. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠21

Postup oznámeného subjektu při ES ověření

(1) Bylo-li vydáno průběžné stanovisko, zohlední je oznámený subjekt při ES ověření subsystému a před vydáním ES certifikátu

a)   ověří, zda průběžné stanovisko odpovídá technickým specifikacím pro interoperabilitu,
b)   posoudí hlediska, která nebyla zohledněna při ověření předcházejícím vydání průběžného stanoviska, a
c)   posoudí provedení závěrečného zkoušení subsystému jako celku.

(2) ES certifikát vydaný oznámeným subjektem musí obsahovat odkaz na technické specifikace pro interoperabilitu, s nimiž byla posuzována shoda, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie19). Nebyla-li posuzována shoda se všemi příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu, oznámený subjekt v ES certifikátu uvede odkaz na technickou specifikaci pro interoperabilitu nebo její část, která nebyla použita.

(3) V případě modernizace nebo obnovy subsystému, k němuž byl již vydán ES certifikát, oznámený subjekt posuzuje pouze

a)   části subsystému modernizací nebo obnovou dotčené a
b)   rozhraní částí podle písmene a) s částmi subsystému modernizací nebo obnovou nedotčenými.

(4) Oznámený subjekt provádí při ES ověření pravidelnou a namátkovou kontrolu na staveništi, v prostorách určených pro výrobu a skladování nebo v prostorách určených pro zkoušení. Oznámený subjekt si od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce vyžádá dokumenty nezbytné k provedení kontroly.

(5) Vyplývá-li takový požadavek z technické specifikace pro interoperabilitu u subsystému obsahujícího prvek interoperability, oznámený subjekt zhodnotí jeho vhodnost pro použití k určenému účelu. Při kontrolách prováděných při ES ověření oznámený subjekt posuzuje, zda jsou dodržovány požadavky stanovené v příslušných technických specifikacích pro interoperabilitu. Oznámený subjekt vypracuje

a)   o jím provedené kontrole zprávu, kterou předá výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci, a
b)   záznam dokládající jím vykonanou činnost při ES ověření.

(6) Ověřuje-li oznámený subjekt soulad pouze části subsystému s technickou specifikací pro inter-operabilitu, použijí se odstavce 1 až 5 obdobně.


19)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011, v platném znění.“.

27. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 20 a 21 znějí:

㤠21a

Postup určeného subjektu při ES ověření

(1) Vnitrostátní certifikát vydaný určeným subjektem musí obsahovat odkaz na prováděcí právní předpisy, s nimiž byla posuzována shoda, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie19).

(2) V případě použití prováděcího právního předpisu pro subsystémy tvořící drážní vozidlo rozdělí určený subjekt vnitrostátní certifikát na

a)   část obsahující odkazy na požadavky stanovené tímto předpisem vztahující se výhradně k technické kompatibilitě drážního vozidla s dráhou a
b)   část týkající se ostatních požadavků stanovených tímto předpisem.

§ 21b

Obsah technické dokumentace přikládané k ES prohlášení o ověření

Technická dokumentace přikládaná k ES prohlášení o ověření musí obsahovat

a)   popis technických vlastností návrhu subsystému v rozsahu nezbytném pro doložení provedeného ES ověření subsystému, zejména celkové a podrobné výkresy odpovídající provedení subsystému, nákresy elektrických, hydraulických, palivových, chladicích a tlakovzdušných obvodů, nákresy kontrolních okruhů, popis zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky,
b)   seznam prvků interoperability zahrnutých do subsystému,
c)   kopie ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability a kopie protokolů o zkouškách a testech provedených oznámenými subjekty na základě obecných evropských specifikací v oblasti informačních a komunikačních technologií20),
d)   ES certifikát vydaný oznámeným subjektem, včetně příslušných výpočtů a zprávy o kontrolách provedených oznámenými subjekty,
e)   průběžné stanovisko, bylo-li vydáno, a výsledky jeho ověření provedené oznámeným subjektem,
f)   zprávu o posouzení bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik21),
g)   dokumentaci přiloženou k vnitrostátnímu certifikátu vydanému určeným subjektem, obsahující technické údaje vztahující se k posouzení shody subsystému s vnitrostátními požadavky, a
h)   další certifikáty vydané podle právních předpisů Evropské unie, pokud byly vydány.


20)   Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, v platném znění.
21) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění.“.

28. Nadpis části páté zní:

„ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ“.

29. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 13, 14, 15, 17 a 18 zrušuje.

30. Příloha se zrušuje.

ČI. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ... pokračování

Cena: 765 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ... pokračování

Cena: 485 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.