Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


16

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2022

o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 15 odst. 4, § 17 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 6, § 23 odst. 7, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 31 odst. 1, § 32 odst. 5, § 36 odst. 4, § 50 odst. 6, § 51 odst. 7, § 53 odst. 6, § 57 odst. 7, § 59 odst. 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b), § 67 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 4, § 69 odst. 2 písm. a) a c), § 69 odst. 5 písm. a) až c), § 72 odst. 6, § 74 odst. 7 písm. a) až c) a § 80 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní v rámci osvětové činnosti a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
b)   požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení,
c)   požadavky na shromažďovací prostředky a plochy v místech zpětného odběru a stavebně technické provedení míst zpětného odběru, pokud jde o výrobky s ukončenou životností s nebezpečnými vlastnostmi nebo s jejichž nakládáním mohou být spojena zdravotní nebo bezpečnostní rizika,
d)   formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců a způsob zajištění dálkového přístupu pro vkládání údajů do Seznamu výrobců, provádění změn a výmazu zapsaných údajů,
e)   rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému,
f)   obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností pro výrobce a provozovatele kolektivního systému,
g)   způsob určení minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1. ledna 2013 a formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků tvořících kauci ze zvláštního vázaného účtu,
h)   formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
i)   minimální rozsah ověření údajů auditorem,
j)   podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“),
k)   podrobnosti označování odpadních elektrozařízení,
l)   způsob ověření funkčnosti a bezpečnosti použití zpětně odebraného elektrozařízení,
m)   způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení pro účely plnění povinnosti využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení minimálně v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu,
n)   látky a součásti k přednostnímu vyjmutí z odpadního elektrozařízení,
o)   technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení a seznam vybraných technických norem,
p)   seznam vybraných technických norem pro akreditaci odborně způsobilé třetí osoby zajišťující ověření shody s technickými normami zpracovatele odpadních elektrozařízení,
q)   rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování odpadních elektrozařízení,
r)   obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení,
s)   výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků uhrazených provozovatelem solární elektrárny a výnosy z nich,
t)   podmínky přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení,
u)   podrobnosti způsobu označování baterií nebo akumulátorů.

(2) Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s výrobky s ukončenou životností, pokud jde o odpadní elektrozařízení, odpadní baterie nebo akumulátory a odpadní pneumatiky.

ČÁST DRUHÁ

PODROBNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU, SOUSTŘEĎOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY VÝROBKŮ S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ A SOUVISEJÍCÍCH POVINNOSTÍ

§ 2

Požadavky na informační kampaně v rámci osvětové činnosti

(1) Výrobce je povinen využívat při provádění informačních kampaní každoročně alespoň tyto informační prostředky a způsoby:

a)   rozhlasové nebo televizní vysílání,
b)   elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,
c)   osobní sdělení, například formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, a
d)   periodický tisk.

(2) Informační kampaně musí zdůrazňovat důležitost postoje konečných uživatelů k nakládání s výrobky s ukončenou životností. Především musí zdůrazňovat důležitost třídění a osobní odpovědnost konečných uživatelů za dopad výrobku s ukončenou životností na životní prostředí.

(3) Informační kampaně musí být realizovány se zřetelem na populaci ve věku 6 až 15 let; to neplatí pro informační kampaně týkající se

a)   elektrozařízení, která nejsou určena pro použití v domácnostech,
b)   automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů,
c)   pneumatik.

(4) Při provádění informačních kampaní podle odstavce 1 musí být uváděn název výrobce nebo provozovatele kolektivního systému, který je organizuje a zajišťuje jejich financování, nebo značka nebo název informační kampaně.

(5) Rozsah vedení informačních kampaní v daném roce musí odpovídat minimálně 2 % z celkových nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související.

§ 3

Obecné požadavky na soustřeďování a přepravu výrobků s ukončenou životností, včetně jejich dočasného uložení

(1) Zpětně odebrané výrobky s ukončenou životností musí být v místech zpětného odběru soustřeďovány vždy odděleně od jiných odpadů. Odděleně od jiných odpadů musí probíhat i jakékoliv další nakládání s výrobky s ukončenou životností.

(2) Pokud by při společné přepravě výrobků s ukončenou životností s jinými druhy odpadů mohlo dojít k nežádoucímu smísení nebo kontaminaci, musí být odděleny vhodnými prostředky.

(3) Při zpětném odběru výrobků s ukončenou životností musí být zabezpečeno, že zpětně odebrané výrobky budou po celou dobu jejich uložení na místě zpětného odběru nebo ve shromažďovacím prostředku až do okamžiku jejich svozu chráněny před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením.

(4) Výrobky s ukončenou životností musí být soustřeďovány tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. S výrobky s ukončenou životností obsahujícími nebezpečné závadné látky, zvláště nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné závadné látky3) musí být nakládáno v souladu s požadavky na nakládání s těmito látkami stanovenými vodním zákonem4) a vyhláškou upravující nakládání se závadnými látkami5).

§ 4

Zvláštní požadavky na místa zpětného odběru odpadních automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů

Místo zpětného odběru odpadních automobilových nebo průmyslových baterií a akumulátorů musí být

a)   zastřešené a musí mít nepropustný povrch, který je odolný proti působení elektrolytu, nebo
b)   vybaveno prostředky na ukládání odpadních automobilových nebo průmyslových baterií nebo akumulátorů, které jsou odolné proti vlivům chemikálií a proti atmosférickým vlivům a jsou zabezpečeny proti převrácení.

Zvláštní požadavky na místa nakládání s odpadními bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia

§ 5

(1) Místa zpětného odběru i všechna ostatní místa, kde je nakládáno s odpadními bateriemi nebo akumulátory a na nichž se vyskytuje více než 30 kg odpadních baterií nebo akumulátorů s obsahem lithia nebo existuje předpoklad, že k této situaci může dojít, musí splňovat požadavky podle odstavců 2 až 5 a podle § 6.

(2) Odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia musí být soustřeďovány na suchém, chladném, dobře větraném místě odolávajícím působení atmosférických vlivů, jako jsou přímé slunce nebo déšť.

(3) Odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia musí být soustřeďovány v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a skladů technických plynů.

(4) Pokud byly odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia předány na místo zpětného odběru v původním prodejním obalu6), nesmí být z těchto obalů vyjmuty. Tím není dotčena možnost kontroly stavu odpadní baterie nebo akumulátoru v místě zpětného odběru.

(5) Odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia musí být skladovány v pevných obalech, jako jsou sudy, bedny nebo kanystry, a musí být při skladování ochráněny proti vzájemnému zkratu a nebezpečnému vývoji tepla jedním z těchto způsobů:

a)   individuální ochranou kovových částí,
b)   vnitřním obalem k zamezení dotyku mezi jednotlivými články nebo bateriemi, nebo
c)   použitím nevodivého, nehořlavého fixačního materiálu, jako je například písek nebo vermikulit, k vyplnění prázdného prostoru mezi články a bateriemi.

§ 6

(1) Odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia o hmotnosti vyšší než 30 kg musí být soustřeďovány v samostatném nevodivém vnějším obalu.

(2) Při soustřeďování poškozené nebo vadné odpadní baterie nebo akumulátoru s obsahem lithia o hmotnosti nižší než 30 kg musí být každá baterie nebo akumulátor jednotlivě zabaleny do vnitřního obalu a dále uloženy ve vnějším obalu. Vnější obal musí být vyplněn nehořlavým, nevodivým materiálem a musí být těsně uzavíratelný. Vnější obal musí být vybaven ventilačním zařízením, pokud je potřebné. Musí být učiněna vhodná opatření k minimalizaci účinků vibrací a nárazů.

(3) Odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia musí být skladovány ve sběrných boxech nebo nádobách označených nápisem „Odpadní lithiové baterie a akumulátory k recyklaci“ nebo „Odpadní lithiové baterie a akumulátory k odstranění“. Poškozené nebo vadné odpadní baterie nebo akumulátory s obsahem lithia musí být skladovány ve sběrných boxech nebo nádobách označených nápisem „Poškozené/vadné lithium-iontové baterie“ nebo „Poškozené/vadné lithiové kovové baterie“.

§ 7

Zvláštní požadavky na skladování odpadních elektrozařízení zpracovatelem

(1) Místa, kde dochází ke skladování odpadních elektrozařízení, musí být vybavena

a)   zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných látek nebo nepropustnými nádobami, do kterých musí být elektrozařízení bezpečně uložena, pokud jsou v odpadních elektrozařízeních obsaženy nebezpečné látky,
b)   pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, pokud jsou v odpadních elektrozařízeních obsaženy, a shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady.

(2) Skladování a manipulace s odpadními elektrozařízeními s obsahem nebezpečných látek, regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů podle jiných právních předpisů7) musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození částí obsahujících tyto látky a k jejich úniku. Odpadní elektrozařízení, která obsahují nebezpečné látky, regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo rozbití a úniku těchto látek8).

§ 8

Formulář pro podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců

(1) Výrobce nebo pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu výrobců na formuláři podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Návrh na zápis podle odstavce 1 se podává samostatně pro každý druh vybraných výrobků.

§ 9

Způsob zajištění dálkového přístupu do Seznamu výrobců pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů a pro vkládání údajů do Seznamu výrobců

(1) Po provedení zápisu do Seznamu výrobců obdrží výrobce nebo pověřený zástupce pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů individuální přihlašovací údaje umožňující dálkový přístup do Seznamu výrobců.

(2) Po vydání oprávnění k provozování kolektivního systému obdrží provozovatel kolektivního systému přihlašovací údaje umožňující dálkový přístup do Seznamu výrobců pro účely vložení údajů o výrobcích a pověřených zástupcích do Seznamu výrobců a pro účely provádění změn a výmazu zapsaných údajů.

(3) Pokud při provádění změn údajů postupem podle § 23 odst. 1 zákona Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyzve osobu zapsanou v Seznamu výrobců k doložení podkladů prokazujících správnost, pravdivost nebo úplnost měněných údajů, použije osoba zapsaná v Seznamu výrobců pro tento účel formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, v němž vyplní pouze ty údaje, které se změnily.

(4) Přihlašovací údaje podle odstavců 1 a 2 nejsou součástí oznámení o provedení zápisu do Seznamu výrobců nebo součástí vydání oprávnění k provozování kolektivního systému.

Rozsah a způsob vedení evidencí výrobcem a provozovatelem kolektivního systému

§ 10

(1) Výrobce vede evidenci množství vybraných výrobků, které uvedl na trh, minimálně v tomto rozsahu:

a)   čtvrtletí, ve kterém byl vybraný výrobek uveden na trh,
b)   hmotnost 1 kusu vybraného výrobku uvedeného na trh,
c)   množství vybraných výrobků uvedených na trh v kusech,
d)   skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 1 zákona s tím, že v případě elektrozařízení náležejících do skupiny č. 4 je evidence vedena samostatně za podskupiny 4a a 4b podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, skupiny baterií nebo akumulátorů podle § 76 zákona nebo skupiny pneumatik podle přílohy č. 6 zákona.

(2) V případě přenosných baterií nebo akumulátorů, jejichž hmotnost je nižší než 5 gramů, není nutné vést evidenci v rozsahu podle odstavce 1 písm. b); v takovém případě musí být v evidenci veden údaj, že baterie nebo akumulátor splňuje tuto podmínku.

(3) Provozovatel kolektivního systému vede evidenci množství vybraných výrobků uvedených na trh výrobci, kteří s ním mají uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, minimálně v rozsahu podle odstavců 1 a 2, s výjimkou odstavce 1 písm. b), kdy provozovatel kolektivního systému vede evidenci hmotnosti výrobků uvedených na trh, které mu byly vykázány jednotlivými výrobci, s nimiž má uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění.

(4) Výrobce protektorovaných pneumatik nebo provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje kolektivní plnění povinností výrobců pneumatik, vede evidenci podle odstavce 1 samostatně pro nové pneumatiky uváděné na trh, pokud výrobce takové pneumatiky na trh uvádí, a samostatně pro pneumatiky protektorované, které výrobce uvádí na trh. Součástí této evidence je i množství pneumatik a odpadních pneumatik, které byly dovezeny ze zahraničí za účelem jejich protektorování; rozsah vedení evidence podle odstavce 1 se v tomto případě použije obdobně.

(5) Součástí evidence protektorovaných pneumatik podle odstavce 4 věty první nejsou pneumatiky, které jsou protektorovány na zakázku jejich vlastníka.

§ 11

(1) Výrobce plnící povinnosti podle zákona v individuálním systému nebo provozovatel kolektivního systému vede evidenci toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění v tomto rozsahu:

a)   datum a číslo zápisu do evidence,
b)   jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence,
c)   skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 1 zákona u zpětně odebraných elektrozařízení, skupiny baterií nebo akumulátorů podle § 76 zákona u zpětně odebraných baterií nebo akumulátorů nebo skupiny pneumatik podle přílohy č. 6 zákona u zpětně odebraných pneumatik,
d)   adresa místa zpětného odběru nebo adresa provozovny posledního prodejce, pokud byl výrobek s ukončenou životností zpětně odebrán posledním prodejcem, případně název obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, na jejichž území byl výrobek s ukončenou životností zpětně odebrán, nelze-li uvést adresu některého z uvedených míst,
e)   hmotnost jednotlivých skupin výrobků s ukončenou životností zpětně odebraných v místě nebo na území podle písmene d),
f)   hmotnost jednotlivých skupin výrobků s ukončenou životností, které byly připraveny k opětovnému použití,
g)   identifikační údaje osoby, které byly předány zpětně odebrané výrobky s ukončenou životností, v rozsahu podle sloupce 8 tabulky č. 5 přílohy č.  2 k této vyhlášce,
h)   celková hmotnost zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností, které byly předány osobě podle písmene g) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění, a
i)   celková hmotnost odpadních elektrozařízení zpracovaných jednotlivými zpracovateli v rozsahu podle tabulky č. 5 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Evidenci podle odstavce 1 vedou výrobci plnící povinnosti podle zákona v individuálním systému a provozovatelé kolektivních systémů při převzetí zpětně odebraného výrobku s ukončenou životností z místa zpětného odběru, od posledního prodejce nebo od původce a při předání výrobku s ukončenou životností zpracovateli. Evidenci množství výrobků s ukončenou životností zpracovaných jednotlivými zpracovateli vede výrobce nebo provozovatel kolektivního systému v měsíčních intervalech.

§ 12

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností

(1) Vzor a obsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Výrobce elektrozařízení, který plní své povinnosti v individuálním systému, nebo provozovatel kolektivního systému, kterému bylo vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému pro zajišťování plnění povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, zasílá roční zprávu v rozsahu tabulek č. 1, 2A, 3A, 4A, 5, 6A, 7A, 8 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel kolektivního systému, který je oprávněn k provozování kolektivního systému pro zajišťování plnění povinností provozovatelů solárních elektráren podle § 72 zákona, nebo osoba zajišťující výhradně plnění povinností provozovatelů solárních elektráren, jejichž součástí jsou solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, zasílá roční zprávu v rozsahu podle odstavce 2 a tabulek č. 9 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Výrobce baterií a akumulátorů, který plní své povinnosti v individuálním systému, nebo provozovatel kolektivního systému, kterému bylo vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému pro zajišťování plnění povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních baterií nebo akumulátorů, zasílá roční zprávu v rozsahu tabulek č. 1, 2B, 3B, 4B, 5, 6B, 7B, 8 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Výrobce pneumatik, který plní své povinnosti v individuálním systému, nebo provozovatel kolektivního systému, kterému bylo vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému pro zajišťování plnění povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních pneumatik, zasílá roční zprávu v rozsahu tabulek č. 1, 2C I, 2C II, 3C, 4C, 5, 6C, 7C, 8 a 10 přílohy č.  2 k této vyhlášce.

(6) V případě, že výrobce uvádí na trh více druhů vybraných výrobků a současně mu pro více druhů vybraných výrobků vzniká povinnost zaslat roční zprávu, podává roční zprávu samostatně pro každý druh vybraných výrobků.

§ 13

Minimální výše kauce pro výrobce solárních panelů plnících povinnosti v individuálním systému

Výrobce solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013, který plní povinnosti zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění v rámci individuálního systému, poskytuje před uvedením solárních panelů na trh kauci minimálně ve výši 8,50 Kč na kilogram solárních panelů.

§ 14

Formulář pro podání žádosti o souhlas k čerpání peněžních prostředků ze zvláštního vázaného účtu

Formulář pro podání žádosti o souhlas ministerstva s čerpáním peněžních prostředků kauce ze zvláštního vázaného účtu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 15

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 16

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému ze strany jednotlivých výrobců

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen každoročně zajistit audit nejméně 15 % hmotnosti z celkového množství vybraných výrobků vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona.

(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit audit nejméně jednou za 5 let u výrobců elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů nebo pneumatik, kteří uvedou na trh ročně více než 1 % vybraných výrobků z celkového množství, které vykázali provozovateli kolektivního systému všichni výrobci daného druhu vybraného výrobku za daný rok.

(3) Provozovatel kolektivního systému nezajišťuje audit podle odstavců 1 a 2 ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013.

§ 17

Ověření správnosti a úplnosti údajů o množství výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány, svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem nakládáno

Provozovatel kolektivního systému zajistí ověření správnosti a úplnosti údajů o množství výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány, svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem nakládáno, včetně údajů o způsobu nakládání s těmito výrobky s ukončenou životností, vykázaných provozovateli kolektivního systému osobami podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona s výjimkou provozovatelů míst zpětného odběru, tak, že zajistí každoročně audit nejméně 15 % hmotnosti zpracovaných výrobků s ukončenou životností. Součástí auditu musí být i ověření dosažené míry využití.

ČÁST TŘETÍ

PODSKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ, ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB VÝPOČTU ÚROVNĚ VYUŽITÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

§ 18

Podskupiny elektrozařízení

(1) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin elektrozařízení podle přílohy č. 1 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

§ 19

Způsoby označování elektrozařízení

(1) Na elektrozařízeních uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 musí být vyznačena identifikace výrobce a symbol uvedení na trh.

(2) Identifikace výrobce na elektrozařízení se provádí

a)   vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,
b)   uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo
c)   evidenčním číslem výrobce v Seznamu výrobců.

(3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí vyznačením

a)   data výroby nebo uvedení na trh,
b)   symbolu "8/05", nebo
c)   grafického symbolu podle vzoru č. 1 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č.  2 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

(5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 4 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání.

(6) Pokud označení podle odstavců 1 až 4 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci.

§ 20

Způsob výpočtu úrovně využití odpadních elektrozařízení

(1) Úroveň využití odpadních elektrozařízení se pro účely splnění povinnosti stanovené podle § 68 odst. 1 písm. c) zákona vypočítá pro každou skupinu elektrozařízení jako podíl hmotnosti odpadu, který po řádném selektivním zpracování odpadních elektrozařízení podle § 21 odst. 3 vstupuje do zařízení k recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně odebraných elektrozařízení v každé skupině elektrozařízení. Takto vypočítaný podíl se vyjádří v procentech.

(2) Do úrovně využití odpadních elektrozařízení podle odstavce 1 se nezapočítávají činnosti předcházející recyklaci nebo využití odpadních elektrozařízení, jako například skladování nebo úprava.

ČÁST ČTVRTÁ

POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE A ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

§ 21

Technické požadavky na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování odpadních elektrozařízení

(1) Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení musí být vybaveno

a)   vhodným zařízením ke stanovení hmotnosti zpracovávaných odpadních elektrozařízení,
b)   zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek, a pokud dochází k soustřeďování odpadních elektrozařízení na volné ploše podlahy, také zařízením na jímání úniků nebezpečných látek, pokud jsou v odpadních elektrozařízeních obsaženy,
c)   vhodnými nádobami pro soustřeďování baterií, akumulátorů a kondenzátorů obsahujících polychlorované bifenyly9) a jiné nebezpečné odpady, jako například radioaktivní odpady10),
d)   vhodným skladovacím prostorem pro demontované konstrukční díly a součásti a
e)   zařízením pro čištění odpadních vod v souladu s požadavky právního předpisu upravujícího ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivé oblasti11).

(2) Zpracovatelé odpadních elektrozařízení jsou povinni

a)   při soustřeďování, skladování, demontáži a zpracování odpadních elektrozařízení postupovat v souladu s postupy stanovenými vybranými technickými normami Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle přílohy č. 7 bodu 1 k této vyhlášce,
b)   zařazovat vyjmuté a demontované části odpadních elektrozařízení pod jednotlivá čísla podle tabulky č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce a roztřídit je podle jednotlivých druhů,
c)   používat pouze technologie určené pro zpracování odpadních elektrozařízení zaručující, že nedojde k úniku látek ohrožujících životní prostředí.

(3) Při demontáži odpadních elektrozařízení jsou zpracovatelé odpadních elektrozařízení dále povinni postupovat v souladu s provozním řádem zařízení a přednostně z odpadních elektrozařízení vyjmout tyto části a materiály:

a)   kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly,
b)   součásti obsahující rtuť, jako jsou například přepínače nebo fluorescenční lampy na podsvěcování displejů,
c)   baterie a akumulátory,
d)   tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů, pokud je povrch tištěného spoje větší než 10 cm2,
e)   inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako barevné tonery,
f)   plasty obsahující bromované zpomalovače hoření,
g)   azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest,
h)   obrazovky,
i)   regulované látky12), fluorované skleníkové plyny13) a uhlovodíky a části, součásti a materiály tyto látky obsahující,
j)   roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení,
k)   všechny ostatní kapaliny, zejména oleje a žíraviny,
l)   výbojky a zářivky,
m)   displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2, pokud možno společně s pouzdrem, a všechny displeje podsvícené výbojkami,
n)   vnější elektrické kabely,
o)   součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna,
p)   součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle atomového zákona10),
q)   elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného objemu.

(4) Části, součásti a materiály přednostně demontované z odpadních elektrozařízení podle odstavce 3 musí být využity nebo odstraněny v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie a jinými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečnými látkami v nich obsaženými14). Uvedené části, materiály a součásti musí být odstraněny nebo využity v souladu se zákonem o odpadech nebo zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech15).

(5) U vybraných odpadních elektrozařízení jsou zpracovatelé povinni

a)   z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj,
b)   z odpadních elektrozařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny v izolačních pěnách nebo chladicích okruzích řádně odsát tyto plyny a dále s nimi nakládat v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech16),
c)   u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění emisí rtuti.

(6) Odpadní elektrozařízení s obsahem regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a odpady z elektrozařízení, při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách nebo na fluorovaných skleníkových plynech závislá, jsou zpracovatelé odpadních elektrozařízení povinni zpracovávat podle postupů pro chladicí zařízení stanovených zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech16).

(7) Seznam technických norem podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona pro odborně způsobilou třetí osobu zajišťující ověření, že zpracovatel odpadních elektrozařízení nakládá s odpadními elektrozařízeními v souladu se stanovenými technickými požadavky a vybranými technickými normami, je uveden v příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce.

§ 22

Rozsah vedení průběžné evidence a způsob ohlašování souhrnných údajů zpracovatelem odpadních elektrozařízení

(1) Průběžná evidence o odpadních elektrozařízeních a jiných odpadech se vede podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a dále obsahuje

a)   datum a číslo zápisu do evidence,
b)   jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) V rámci vedení průběžné evidence se provede záznam

a)   při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,
b)   při každém předání nebo převzetí odpadu,
c)   při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,
d)   při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,
e)   vždy k 31. prosinci k zaznamenání zůstatku odpadů na konci kalendářního roku.

(3) Zpracovatelé odpadních elektrozařízení zasílají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok na formuláři podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Formulář podle přílohy č. 8 k této vyhlášce se použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou odpadní elektrozařízení, jejichž ohlašování je povinné podle § 95 odst. 4 zákona o odpadech.

§ 23

Obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení

Provozní řád zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení musí obsahovat minimálně náležitosti podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

VÝČET INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ PRO DOČASNÉ INVESTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH NA NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI ODPADNÍMI SOLÁRNÍMI PANELY A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ A PROKAZOVÁNÍ FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

§ 24

Výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů solárních elektráren a výnosy z nich

(1) Peněžní prostředky uložené na zvláštním účtu podle § 72 odst. 5 zákona mohou být před použitím k přímému plnění povinností podle § 72 odst. 1 zákona dočasně investovány do

a)   dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je
1.   členský stát Evropské unie nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury a je vydán uznanou ratingovou agenturou, nebo
2. centrální banka státu podle bodu 1,
b)   nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je
1.   členský stát Evropské unie nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi ratingové kategorie krátkodobých závazků v investičním stupni s výjimkou dvou nejhorších ratingových kategorií krátkodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury a je vydán uznanou ratingovou agenturou, nebo
2. centrální banka státu podle bodu 1,
c)   dluhopisů, obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou Česká národní banka zapíše do seznamu, který vede,
d)   vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky u regulované banky podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a)   renomovanou ratingovou agenturou všeobecně známá ratingová agentura, jíž vydávané ratingy se obvykle používají jako reference na mezinárodních finančních trzích a která je vedena na seznamu renomovaných ratingových agentur, který Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách,
b)   uznanou ratingovou agenturou ratingová agentura, která je zapsána do seznamu ratingových agentur uznaných Českou národní bankou17) nebo která má povolení nebo je certifikována podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o ratingových agenturách18).

(3) V případě dluhopisů a nástrojů peněžního trhu podle odstavce 1 písm. a) a b), jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka, se požadavek na rating neuplatní.

§ 25

Způsob ověřování a prokazování funkčnosti a bezpečnosti použitých elektrozařízení pro účely přeshraniční přepravy nebo pro účely jejich předání k opětovnému použití

(1) Funkčnost použitého elektrozařízení se pro účely přeshraniční přepravy ověřuje provedením zkoušky funkčnosti. Zkouškou funkčnosti musí být vždy provedeno minimálně ověření funkčnosti hlavních funkcí použitého elektrozařízení.

(2) Zkouška funkčnosti musí být provedena osobou, která je odborně způsobilá, je držitelem příslušného oprávnění a osvědčení podle právních předpisů upravujících bezpečnost práce19) a držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v oboru „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, a to v souladu s postupem stanoveným v příloze č. 10 k této vyhlášce, jestliže je použité elektrozařízení přepravováno z České republiky.

(3) Při ověřování funkčnosti a bezpečnosti použitých elektrozařízení, která mají být předána k opětovnému použití, se postupuje obdobně podle odstavců 1 a 2.

ČÁST ŠESTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Rozsah dokumentace a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení a způsob jejich přiložení

§ 26

(1) Dokumentaci podle § 74 odst. 3 zákona tvoří protokol o zkoušce funkčnosti provedené podle § 25 a doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení.

(2) V případě, že použité elektrozařízení je přepravováno z jiného státu než z České republiky a zkouška funkčnosti nebyla provedena podle § 25 odst. 2, musí dokumentace obsahovat protokol o zkoušce funkčnosti provedené za srovnatelných podmínek v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.

(3) V dokumentaci musí být uvedeny

a)   název elektrozařízení a jeho výrobce, pokud je znám,
b)   údaj o skupině a podskupině elektrozařízení podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
c)   identifikační nebo typové číslo položky, pokud existuje,
d)   rok výroby, pokud je znám,
e)   jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma nebo název osoby odpovědné za provedení zkoušky funkčnosti a adresa sídla této osoby,
f)   výsledek zkoušky funkčnosti provedené podle § 25, její typ a datum jejího provedení a
g)   údaje o obsahu nebezpečných látek v elektrozařízení.

(4) V případě, že použité elektrozařízení je dováženo ze státu mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, musí být k dokumentaci připojeny doklady prokazující splnění požadavků stanovených nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních20).

§ 27

(1) Ke každé zásilce přepravovaných použitých elektrozařízení, kterou tvoří zejména přepravní kontejner nebo nákladní vozidlo, se dále přiloží

a)   příslušný přepravní doklad, například nákladní list podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)21),
b)   seznam přepravovaných elektrozařízení,
c)   seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních a
d)   prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění povinností podle § 74 zákona.

(2) Je-li použité elektrozařízení přepravováno z České republiky, použijí se pro vypracování dokumentace a dokladů podle odstavce 1 písm. b) až d) formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Dokumentace musí být bezpečně, nikoli však nastálo, upevněna buď přímo na nebalená elektrozařízení, nebo na jejich obal tak, aby byla čitelná bez nutnosti jejich rozbalení. Doklady podle odstavce 1 musí být vybaven řidič vozidla, strojvedoucí vlaku, vůdce plavidla nebo velitel letadla po celou dobu přepravy.

§ 28

Výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmějí být přepravována jako použitá

Jako použitá nesmějí být podle § 74 odst. 1 zákona přepravována elektrozařízení obsahující

a)   regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, jejichž uvedení na trh je v rozporu s právními předpisy pro zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny22),
b)   polychlorované bifenyly,
c)   konstrukční součásti s obsahem azbestu nebo
d)   radioaktivní látky.

ČÁST SEDMÁ

Podrobnosti označování baterií nebo akumulátorů

§ 29

Označování baterií nebo akumulátorů grafickým symbolem

(1) Baterie, akumulátory a napájecí sady musí být označeny grafickým symbolem podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(2) Grafický symbol podle odstavce 1 musí zabírat nejméně 3 % plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5 × 5 cm a v případě válcových článků nejméně 1,5 % celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu 5 × 5 cm.

(3) Baterie, akumulátory a napájecí sady nemusí být označeny podle odstavců 1 a 2, pokud by byly rozměry grafického symbolu menší než 0,5 × 0,5 cm; v takovém případě musí být označen grafickým symbolem podle odstavce 1 o rozměrech nejméně 1 × 1 cm jejich prodejní obal a u baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo k nim přiložených prodejní obal tohoto elektrozařízení.

(4) Značení podle odstavců 1 až 3 musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a rozpoznatelné.

§ 30

Označování kapacity přenosných baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů

(1) Přenosné sekundární baterie nebo akumulátory schopné opětovného nabití a automobilové baterie nebo akumulátory musí být opatřeny údaji o své kapacitě.

(2) Označení podle odstavce 1 musí být provedeno podle nařízení Komise (EU) č. 1103/201023).

§ 31

Označování baterií nebo akumulátorů s nadlimitním obsahem toxických kovů

(1) Baterie nebo akumulátory obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova musí být označeny chemickým symbolem pro tento kov.

(2) Přítomnost těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb pro olovo. Chemický symbol musí být vytištěn pod grafickým symbolem a zabírat plochu odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu.

(3) Označení podle odstavce 1 musí být provedeno v souladu s ČSN EN 61429 (364395) Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135.

ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 32

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 33

Přechodná ustanovení

(1) Výrobci a provozovatelé kolektivních systémů vedou do konce roku 2022 evidenci a podávají roční zprávu o výrobcích s ukončenou životností za roky 2021 a 2022 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 170/2010  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., nebo vyhlášky č. 248/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020  Sb. Pokud bude roční zpráva podána v souladu s těmito požadavky, považují se všechny údaje, které jsou součástí roční zprávy podle § 12, za ohlášené.

(2) Zpracovatelé odpadních elektrozařízení vedou do konce roku 2022 průběžnou evidenci o odpadních elektrozařízeních a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi a podávají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za roky 2021 a 2022 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., považují se všechny údaje, které jsou součástí hlášení podle § 22 odst. 3, za ohlášené.

(3) Výrobce je povinen realizovat informační kampaně v rozsahu a způsobem podle § 2 nejpozději od 1. července 2022.

(4) Výrobce musí zajistit plnění zvláštních požadavků na místa nakládání s použitými bateriemi nebo akumulátory s obsahem lithia podle § 5 a 6 nejpozději od 1. července 2022.

(5) Provozovatel kolektivního systému zajistí ověření správnosti a úplnosti údajů podle § 16 a 17 poprvé za rok 2022.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 34

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení § 21 odst. 2 písm. a), § 21 odst. 7 a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministryně životního prostředí:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 16/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/849/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ /11/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/12/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ /ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/849/EU.
2)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019, kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a elektronických zařízení do registru.
3)   § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 39 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 2 písm. a) bod 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), vydaný jako příloha I k vyhlášce č. 8/1985 Sb., Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
10)   Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
12)   Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
13)   Čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
14)   Zákon č. 350/2011 Sb.
Zákon č. 73/2012 Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
Zákon č. 254/2001 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 73/2012 Sb.
16)   § 10 odst. 6 zákona č. 73/2012 Sb.
17)   § 12b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách.
19)   Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.
20)   Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
21)   Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), přijatá v Ženevě dne 19. května 1956, vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění protokolu přijatého v Ženevě dne 5. července 1978, vyhlášeného pod č. 108/2006 Sb. m. s.
Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu, přijatý v Ženevě dne 20. února 2008, vyhlášený pod č. 66/2011 Sb. m. s.
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 29. prosince 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
22)   Zákon č. 73/2012 Sb.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
23)   Nařízení Komise (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových baterií a akumulátorů.

E-shop

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ... pokračování

Cena: 445 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.