Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


8

VYHLÁŠKA

ze dne 6. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 37/2008  Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 až 16 se zrušují, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

2. V § 1 písmeno f) zní:

„f)   postup při prodeji nebo dovozu lihobenzinu, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí zvláštně denaturovaný líh denaturovaný lékařským benzinem určený pro poskytovatele zdravotních služeb, který tento líh prokazatelně potřebuje pro poskytování zdravotních služeb.“.

3. V § 2 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „K plombování se používají kovové plomby, plombovací kleště s označenou raznicí celního úřadu a plombovací kovové lanko nebo opředený drátek.“.

4. V § 2 odst. 2 větě poslední se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

5. V § 3 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „V pěstitelských pálenicích se změřené úkapy a dokapy znehodnotí v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí.“.

6. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „ , případně se znehodnocovacím prostředkem“ nahrazují slovy „a znehodnotí se v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí“.

7. V § 3 odst. 3 se slova „do zajištěných odpadních jímek tak, aby se dokonale smísily se splaškovými vodami nebo znehodnocovacím prostředkem“ nahrazují slovy „z destilačního zařízení a znehodnoceny v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí“.

8. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „další typy měřidel,“ nahrazují slovem „měřidla“ a slova „o metrologii“ se nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

9. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „ , kterým se stanoví technické požadavky na měřidla“ nahrazují slovy „upravujícího posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh“.

10. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

11. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „o metrologii, například měřidla typu ZEHR, velký, střední a malý typ, nebo měřidla typu KOLM 20 L nebo typu OLM 4 Ti“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

12. V § 4 odst. 2 se slova „typy měřidel“ nahrazují slovem „měřidla“ a slova „o metrologii“ se nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

13. V § 5 odst. 1 se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

14. V § 5 odst. 3 se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“ a slova „ , kterým se stanoví požadavky na měřidla“ se nahrazují slovy „upravujícího posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh“.

15. V § 5 odst. 5 větě první se slova „příslušný typ měřidla“ nahrazují slovy „dané měřidlo“ a ve větě druhé se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

16. V § 7 odst. 1 se slova „systémů a typů“ nahrazují slovy „měřicích systémů a“.

17. V § 7 odst. 5 se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

18. V § 8 odst. 1 větě první se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“ a ve větě druhé se slovo „prvotně“ zrušuje.

19. V § 9 odst. 2 větě první se slovo „ředitelství“ nahrazuje slovem „úřad“, ve větě druhé se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“ a věta poslední se zrušuje.

20. V § 10 se číslo „30“ nahrazuje číslem „45“.

21. V § 11 odst. 1 se slova „typu použitého měřidla nebo měřicího systému“ nahrazují slovy „použitému měřicímu systému nebo měřidlu“.

22. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova „příslušné třídy přesnosti, splňující požadavky zákona o metrologii“ zrušují a slova „typu použitého měřidla nebo měřicího systému nebo sestavy“ se nahrazují slovy „použitému měřicímu systému nebo sestavě“.

23. V § 14 odst. 3 a 5 se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“.

24. V § 14 odst. 6 se slova „stanovenými prováděcím právním předpisem Ministerstva zemědělství k zákonu o lihu“ nahrazují slovy „podle vyhlášky upravující technické požadavky na výrobu, skladování a zpracování lihu“.

25. V § 15 a 16 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo elektronický průvodní doklad podle zákona upravujícího spotřební daně“.

26. V § 16 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

27. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „podle vyhlášky upravující technické požadavky na výrobu, skladování a zpracování lihu“.

28. V § 18 odst. 6 se slova „o metrologii“ nahrazují slovy „upravujícího metrologii“, slova „celním ředitelstvím uvedena ve zvláštním povolení“ se nahrazují slovy „uvedena v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ a slova „o spotřebních daních“ se nahrazují slovy „upravujícího spotřební daně“.

29. V § 18 odst. 7 se slova „typu měřidla“ nahrazují slovem „měřidlu“.

30. V § 19 odstavec 2 zní:

„(2) Objemová koncentrace se zjišťuje ve vzorcích odebraných podle § 18 odst. 4 a 5 laboratorním lihoměrem splňujícím požadavky zákona upravujícího metrologii. Nelze-li objemovou koncentraci lihu zjistit tímto způsobem, zjišťuje se tato hodnota v laboratoři zpracovatele nebo výrobce jinými laboratorními metodami podle vyhlášky upravující technické požadavky na výrobu, skladování a zpracování lihu vhodnými pro daný druh vzorku, nebo celní úřad zajistí provedení vlastního rozboru.“.

31. V § 20 odst. 1 větě první se slovo „areometrem“ nahrazuje slovy „laboratorním lihoměrem splňujícím požadavky zákona upravujícího metrologii a celní úřad zajišťuje provedení vlastního rozboru“.

32. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

33. V § 20 odst. 3 se slova „a 3“ nahrazují slovy „a 2“.

34. V § 21 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Záznam může být veden také v evidenci vybraných výrobků podle § 37 a 38 zákona o spotřebních daních, pokud tato evidence umožňuje třídění podle odstavců 2 až 6 a podle § 22.“.

35. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova „prováděcím právním předpisem Ministerstva zemědělství k zákonu o lihu“ nahrazují slovy „vyhláškou upravující technické požadavky na výrobu, skladování a zpracování lihu“.

36. V § 22 odst. 5 větě druhé se slova „o spotřebních daních“ nahrazují slovy „upravujícího spotřební daně“, text „odst. 4,“ se nahrazuje slovy „odst. 4 nebo“ a slovo „apod“ se zrušuje.

37. V § 23 odst. 2 se slova „léčiv (dále jen „distributor“)“ nahrazují slovy „léčiv podle zákona upravujícího léčiva“ a slova „lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen „lihobenzin“)“ se nahrazují slovem „lihobenzinu“.

38. V § 23 odst. 3 se slova „v lékárnách nebo zdravotnických zařízeních“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb“.

39. V § 23 odst. 4 větě první se slova „Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb vykazuje“.

40. V § 28 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení se za slovo „záznamu“ vkládají slova „vedeného o nedenaturovaném lihu“.

41. V § 28 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „podle zákona o lihu“.

42. V § 28 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) V příjmové části záznamu vedeného o zvláštně denaturovaném lihu se eviduje

a)   počáteční zásoba lihu,
b)   množství lihu evidovaného podle § 22 odst. 1,
c)   množství lihu při ostatních příjmech lihu podle dokladu o příjmu.

(4) Ve výdejové části záznamu vedeného o zvláštně denaturovaném lihu se eviduje množství lihu

a)   evidovaného podle § 22 odst. 2,
b)   spotřebovaného při výrobě octa,
c)   při ostatních výdejích lihu podle dokladu o výdeji.“.

43. V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pěstitelské pálenice podle zákona o lihu“.

44. V § 31 odst. 2 písm. c) se za slova „norem ztrát“ vkládá slovo „lihu“ a slova „zvláštních právních předpisů“ se nahrazují slovy „vyhlášky upravující technické požadavky na výrobu, skladování a zpracování lihu“.

45. V § 31 odst. 4 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a slova „o spotřebních daních“ se nahrazují slovy „upravujícího spotřební daně“.

46. V nadpisu části sedmé se slova „ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ K NÁKUPU“ nahrazují slovy „POSTUP PŘI PRODEJI“.

47. § 34 zní:

㤠34

(1) U lihobenzinu se k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu vyžaduje povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně podle zákona upravujícího spotřební daně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě

a)   nákupu lihobenzinu poskytovatelem zdravotních služeb od distributorů léčiv podle zákona upravujícího léčiva,
b)   vzájemných dodávek lihobenzinu mezi poskytovateli zdravotních služeb,
c)   výdeji lihobenzinu v lékárnách konečným spotřebitelům v balení do 200 ml.“.

Čl. II

Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.