Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


1

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2021

o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017  Sb., o platebním styku, (dále jen „zákon“) k provedení § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 18 odst. 6, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 76 odst. 6, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje podrobnosti náležitostí

a)   žádosti o udělení povolení k činnosti
1.   platební instituce,
2. správce informací o platebním účtu,
3. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu,
4. instituce elektronických peněz,
5. vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,
b)   žádosti o rozšíření povolení podle písmene a) bodů 1 a 3 až 5,
c)   žádosti platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,
d)   oznámení
1.   změny údajů uvedených v žádosti podle písmen a) až c),
2. záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo na instituci elektronických peněz nebo je ovládnout nebo přestat ovládat,
3. pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
4. změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
5. záměru svěřit výkon některých provozních činností platební instituce nebo instituce elektronických peněz jiné osobě,
6. záměru platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu vykonávat činnosti v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty žádostí a oznámení podle odstavce 1.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1.   jehož je fyzická osoba, které se doklad týká, občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba, které se doklad týká, sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém tato právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla umístěn obchodní závod nebo pobočku, anebo v něm vykonávala svoji činnost nebo měla svůj majetek, upravuje-li právní řád těchto států trestní odpovědnost právnických osob
b)   informací k posouzení důvěryhodnosti rodné číslo, rodné a původní příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o
1.   uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelské činnosti,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti; to neplatí, pokud k němu došlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení, a tato žádost nebyla podána v době, kdy již probíhalo řízení o pozastavení či odnětí povolení k výkonu podnikatelské činnosti,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti, zvýšením kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,
5. uložení disciplinárního trestu nebo vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu nebo uložení disciplinárního trestu takovýmto sdružením,
6. rozvázání pracovního nebo obdobného poměru ze strany zaměstnavatele, odvolání z funkce nebo odvolání z pracovní pozice spojené se správou majetku či z podobného postavení a
7. posouzení důvěryhodnosti již provedeném jiným orgánem, bylo-li provedeno, a uvedení tohoto orgánu, dne provedení posouzení a dokladu o výsledku posouzení,
c)   finančními výkazy
1.   výroční zprávy a účetní závěrky nebo výroční zprávy a účetní závěrky ověřené auditorem, vyžaduje-li to zákon o účetnictví, za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které žadatel nebo oznamovatel vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období, nebo souhrnný přehled o finanční situaci žadatele, pokud zatím žádnou účetní závěrku žadatel nesestavil,
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jedná-li se o fyzickou osobu, a
3. konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky nebo konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky ověřené auditorem, vyžaduje-li to zákon o účetnictví, za období podle bodu 1, je-li žadatel nebo oznamovatel součástí konsolidačního celku,
d)   identifikačními údaji
1.   u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby název nebo jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a
2. u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno a rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození a bydliště,
e)   informacemi o citlivých údajích o platbách popis evidence, zaznamenávání a sledování citlivých údajů o platbách podle § 2 odst. 3 písm. n) zákona a řízení přístupu k nim obsahující
1. popis toků citlivých údajů o platbách v rámci obchodního modelu žadatele,
2. popis nástrojů pro sledování přístupu k citlivým údajům o platbách,
3. popis postupů pro řízení přístupu k citlivým údajům o platbách,
4. politiku přístupových práv s podrobným popisem přístupu k příslušným komponentám infrastruktury, systémům a aplikacím, včetně databází a záložní infrastruktury,
5. popis způsobu evidence a uchovávání údajů, pokud žadatel nehodlá poskytovat pouze službu nepřímého dání platebního příkazu,
6. předpokládané vnitřní nebo vnější využití shromážděných údajů, včetně protistran, pokud žadatel nehodlá poskytovat pouze službu nepřímého dání platebního příkazu,
7. popis přijatých bezpečnostních opatření v informačních systémech a komunikačních technologiích včetně šifrování nebo tokenizace,
8. informace o divizích, odděleních nebo jiných podobných útvarech (dále jen „útvar“), osobách, orgánech a výborech s přístupem k citlivým údajům o platbách,
9. popis, jak budou zjišťována a řešena narušení ochrany citlivých údajů o platbách a
10.   popis a harmonogram ročních vnitřních opatření týkající se kontroly bezpečnosti systémů informačních a komunikačních technologií,
f)   informacemi o organizačním uspořádání žadatele popis organizačního uspořádání a související doklady obsahující
1.   podrobné organizační schéma znázorňující každý útvar žadatele a popis působnosti každého útvaru,
2. předpokládaný počet pracovníků v prvních 3 účetních obdobích poskytování služeb dle zákona,
3. uvedení provozních činností, jejichž výkon hodlá žadatel svěřit jiné osobě, a za každou z těchto činností popis opatření pro výkon těchto činností jinou osobou obsahující identifikační údaje osob, kterým žadatel hodlá svěřit výkon provozních činností, a místo výkonu jeho činnosti, uvedení pracovníků přímo odpovědných za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě a jejich zařazení v organizační struktuře žadatele a popis provozních činností a jejich rozsah,
4. smlouvy nebo návrhy smluv s jinými osobami, jimž žadatel hodlá svěřit výkon významné provozní činnosti,
5. popis využívání poboček a pověřených zástupců včetně popisu systémů informačních a komunikačních technologií a infrastruktur používaných pověřenými zástupci k výkonu platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz, popisu politiky personálního výběru pověřených zástupů a zvolených kritérií pro posuzování jejich důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, postupů a školení a způsobu uchovávání údajů o pověřených zástupcích a
6. informace o platebních systémech, k nimž žadatel má nebo hodlá mít přístup, s uvedením této skutečnosti, či které sám provozuje,
g)   informacemi o sběru statistických dat popis systému sběru statistických dat a popis zásad a definic používaných pro sběr statistických dat ohledně výkonnosti, platebních transakcí a podvodných jednání v oblasti platebního styku obsahující
1.   druh shromažďovaných údajů týkajících se uživatelů platebních služeb nebo držitelů elektronických peněz, druhu platební služby, vydávání elektronických peněz, distribučních kanálů, platebních nástrojů, zemí a měn,
2. rozsah sběru dat, pokud jde o příslušné činnosti a osoby, pobočky a pověřené zástupce,
3. způsob sběru statistických dat,
4. účel sběru statistických dat a
5. četnost sběru statistických dat,
h)   popisem bezpečnostních postupů popis postupů pro sledování bezpečnosti, řešení bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku a pro přijímání souvisejících opatření, obsahující
1.   organizační opatření a nástroje k zabránění podvodným jednáním,
2. údaje o útvarech, které mají v působnosti poskytování pomoci držitelům elektronických peněz nebo uživatelům platebních služeb v případě výskytu bezpečnostních a provozních incidentů, podvodných jednání nebo technických problémů, a identifikační údaje vedoucích pracovníků těchto útvarů,
3. interní a externí způsoby oznamování podvodných jednání,
4. postupy pro oznamování bezpečnostních a provozních incidentů a pro vyhodnocení těchto incidentů z hlediska jejich závažnosti, včetně postupů pro oznamování závažných bezpečnostních a provozních incidentů podle § 221 zákona,
5. nástroje pro sledování bezpečnosti a zavedená opatření k omezování bezpečnostních a provozních rizik, včetně postupů identifikace, zaznamenávání, analýzy, odhalování příčin a zavádění navazujících opatření k nápravě technických problémů a nástrojů, které tyto postupy podporují,
i)   popisem opatření k zajištění kontinuity popis opatření k zajištění plynulého výkonu činností a trvalého fungování žadatele obsahující
1.   analýzu dopadů na podnikatelskou činnost posuzováním své expozice vůči závažným narušením činnosti a jejich možným dopadům, včetně obchodních procesů a cílů pro obnovu činnosti, jako jsou maximální doba, během níž musí být po výpadku obnoven systém nebo proces, maximální doba, během níž je ještě přijatelná ztráta dat v případě výpadku, a seznam významných aktiv,
2. identifikace záložního systému, přístupu k infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, klíčového softwaru a údajů, které mají být po havárii nebo narušení činnosti obnoveny,
3. popis řešení závažné události ovlivňující kontinuitu a narušení činnosti, například selhání kritických systémů, ztrátu klíčových údajů, nepřístupnost provozoven a ztrátu klíčových osob,
4. informaci o četnosti, s jakou žadatel hodlá testovat plány zajištění plynulého výkonu činností a trvalého fungování žadatele a obnovy po havárii, včetně toho, jakým způsobem budou výsledky těchto testů zdokumentovány,
5. popis opatření k omezení dopadů, která žadatel přijme v případech ukončení poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz, zajišťujících provedení dosud neprovedených platebních transakcí a ukončení stávajících závazků ze smluv s uživateli a držiteli a
6. pravidla pro zastupování vedoucích osob a osob s klíčovou funkcí,
j)   popisem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu popis vnitřních kontrolních mechanismů, které žadatel zavedl nebo zavede ke splnění povinností v této oblasti, a souvisejících analýz a opatření, obsahující
1.   vyhodnocení rizik v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu spojených s podnikáním žadatele, včetně rizik spojených s klientskou základnou žadatele, obchodními vztahy, poskytovanými produkty a službami, používanými distribučními kanály a zeměpisnými oblastmi činnosti, provedené žadatelem,
2. opatření, která žadatel zavedl nebo zavede ke zmírňování rizik a splnění příslušných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně procesu posuzování účinnosti těchto opatření žadatelem, strategií a postupů ke splnění požadavků na kontrolu klienta a strategií a postupů k odhalování a oznamování podezřelých obchodů,
3. systémy a kontroly, které žadatel zavedl nebo zavede, k zajištění toho, aby pobočky žadatele a pověření zástupci splňovali povinnosti v oblasti boje proti výnosům z trestné činnosti a financování terorismu, včetně případů, kdy se pověřený zástupce nebo pobočka nachází v jiném státě,
4. opatření, která žadatel zavedl nebo zavede, k zajištění toho, aby pracovníci a pověření zástupci byli v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu náležitě odborně vyškoleni,
5. identifikační údaje pověřené osoby v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a doklady prokazující, že její odborné znalosti v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou dostatečné k účinnému plnění povinností v této oblasti,
6. systémy a kontroly, které žadatel zavedl nebo zavede pro zajištění aktuálnosti, účinnosti a vhodnosti opatření v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
7. systémy a kontroly, které žadatel zavedl nebo zavede pro zajištění, aby jej pověření zástupci nevystavovali vysokým rizikům v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
k)   pracovníkem fyzická osoba, která je s jinou osobou v základním pracovněprávním nebo obdobném vztahu, anebo fyzická osoba, která je vedoucí osobou právnické osoby,
l)   regulovanou institucí osoba, jejímž předmětem činnosti je činnost obdobná činnosti vykonávané na finančním trhu v České republice a podléhající povolení České národní banky, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě svého sídla,
m)   údaji o osobách s úzkým propojením
1.   identifikační údaje každé osoby s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením osobou se sídlem v jiném státě, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, a je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti a
3. je-li osobou s úzkým propojením právnická osoba, identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech, nebo všech společníků, má-li jich právnická osoba méně než 10, a údaje o výši jejich podílu na hlasovacích právech vyjádřené v procentech,
n)   údaji o odborné praxi soubor údajů, který pro každou činnost vykonávanou jako samostatné podnikání, činnost v pracovněprávním vztahu nebo činnost podobné povahy obsahuje
1.   informace o druhu odborné praxe,
2. uvedení osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti a rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána, a
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
o)   údaji o vzdělání
1.   název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, standardní doba studia studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané akademické tituly, a
2. přehled absolvovaných odborných zkoušek a kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování a zaměření.

§ 3

Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 10 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1.   je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla žadatele, pokud se liší od sídla,
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a
4. údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí,
b)   plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c)   obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
d)   informace o organizačním uspořádání žadatele,
e)   dokumenty k doložení počátečního kapitálu obsahující úvěrovou institucí vystavené výpisy z účtů zřízených v rámci účetního rozvrhu s aktuálními zůstatky položek tvořících počáteční kapitál nebo jiné obdobné evidence prokazující výši počátečního kapitálu žadatele; v případě, že žadatelem je právnická osoba, která dosud nevznikla, předloží výpis z účtu prokazující existenci peněžních prostředků určených na počáteční kapitál,
f)   mají-li být žadateli svěřeny peněžní prostředky k povedení platební transakce podle § 22 odst. 1 zákona, smlouva nebo návrh smlouvy o účtu podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona nebo jiný dokument prokazující vůli smluvních stran takovou smlouvu uzavřít a popis opatření k ochraně peněžních prostředků obsahující
1.   popis zajištění vedení oddělené evidence ve smyslu § 22 odst. 1 písm. a) zákona,
2. označení formy ochrany peněžních prostředků podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona,
3. v závislosti na zvolené formě ochrany peněžních prostředků dle bodu 2, určení osob, jejich funkce a pracovního zařazení v rámci organizační struktury žadatele, které mají přístup k účtům podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona, nebo popis investiční politiky k zajištění likvidity, bezpečnosti a nízké rizikovosti zvolených aktiv a
4. popis procesu správy a rekonciliace k zajištění požadavku, že peněžní prostředky uživatelů platebních služeb jsou chráněny před nároky jiných věřitelů,
g)   mají-li být svěřené peněžní prostředky uživatelů chráněny uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím srovnatelného zajištění podle § 22 odst. 2 zákona, smlouva nebo návrh pojistné smlouvy podle § 22 odst. 3 zákona nebo jiný dokument prokazující vůli smluvních stran takovou smlouvu uzavřít nebo návrh srovnatelného zajištění podle § 22 odst. 4 zákona a popis opatření k ochraně peněžních prostředků obsahující
1.   potvrzení, že pojistná smlouva nebo srovnatelné zajištění nejsou sjednány s osobou ze stejné skupiny jako žadatel, a
2. popis procesu k zajištění požadavku, aby právo uživatelů platebních služeb na plnění z pojistné smlouvy nebo srovnatelného zajištění odpovídalo právu na vydání peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce,
h)   popis bezpečnostních postupů,
i)   informace o citlivých údajích o platbách,
j)   popis opatření k zajištění kontinuity,
k)   informace o sběru statistických dat,
l)   popis opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a příručka o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro pracovníky žadatele,
m)   údaje o osobách s úzkým propojením,
n)   informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osobě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
o)   údaje o vedoucích osobách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
p)   popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
q)   vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
r)   identifikační údaje auditora, který provádí u žadatele povinný audit podle zákona o auditorech,
s)   pokud žadatel hodlá vykonávat činnosti uvedené v § 17 zákona, pojistná smlouva, návrh smlouvy nebo dokument prokazující vůli pojišťovny takovou smlouvu uzavřít, a to nejpozději k okamžiku zahájení činnosti platební instituce, nebo dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 1 a 2 zákona a vstupní data a způsob výpočtu výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění, včetně hodnoty indikátoru rizikového profilu, indikátoru typu činnosti a indikátoru rozsahu činnosti podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona, pokud hodlá žadatel vykonávat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu, a
t)   název asociací sdružující osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 4

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce

(K § 11 odst. 2 zákona)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 3, které jsou změnou dotčeny.

§ 5

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce

(K § 10 odst. 4 a § 11 odst. 2 ve spojení s § 14 zákona)

Žádost platební instituce o rozšíření rozsahu platebních služeb obsahuje uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 3.

§ 6

Žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

(K § 43 odst. 3 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1.   je-li žadatel právnickou osobou, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. je-li žadatel fyzickou osobou, životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
3. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla,
4. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici,
5. údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí, a
6. údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a tam, kde to připadá v úvahu, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů2),
b)   plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c)   obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
d)   informace o organizačním uspořádání žadatele,
e)   popis bezpečnostních postupů,
f)   hodlá-li žadatel nakládat s citlivými údaji o platbách, informace o citlivých údajích o platbách,
g)   informace o sběru statistických dat,
h)   popis opatření k zajištění kontinuity,
i)   údaje o vedoucích osobách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
j)   popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
k)   vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
l)   pojistná smlouva, návrh smlouvy nebo dokument prokazující vůli pojišťovny takovou smlouvu uzavřít, a to nejpozději k okamžiku zahájení činnosti správce informací o platebním účtu, nebo dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 42 odst. 1 písm. c) a § 46 odst. 1 a 2 zákona a vstupní data a způsob výpočtu výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění, včetně hodnoty indikátoru rizikového profilu, indikátoru typu činnosti a indikátoru rozsahu činnosti, podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona, a
m)   název asociací sdružující osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 7

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

(K § 44 odst. 2 zákona)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 6, které jsou změnou dotčeny.

§ 8

Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 60 odst. 3 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1.   je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla, a má-li žadatel sídlo i skutečné sídlo v jiném členském státě, též adresa pobočky v České republice, výpis z evidence obdobné obchodnímu rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, a zakladatelské právní jednání,
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a
4. údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí,
b)   plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c)   obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
d)   mají-li být žadateli svěřeny peněžní prostředky k povedení platební transakce podle § 22 odst. 1 zákona, dokumenty a informace podle § 3 písm. f),
e)   mají-li být svěřené peněžní prostředky uživatelů chráněny uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím srovnatelného zajištění podle § 22 odst. 2 zákona, dokumenty a informace podle § 3 písm. g),
f)   informace o organizačním uspořádání žadatele,
g)   popis bezpečnostních postupů,
h)   informace o citlivých údajích o platbách,
i)   informace o sběru statistických dat v oblasti bezpečnostních a provozních rizik,
j)   popis opatření k zajištění kontinuity,
k)   jde-li o fyzickou osobu, údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a tam, kde to připadá v úvahu, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů2),
l)   prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
m)   identifikační údaje osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a za každou tuto osobu údaje nebo doklady podle písmene k) a údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
n)   identifikační údaje vedoucích osob a za každou tuto osobu údaje nebo doklady podle písmene k),
o)   popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
p)   vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
q)   dokumenty o výši počátečního kapitálu a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele, hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, a
r)   název asociací sdružujících osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 9

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 61 odst. 2 zákona)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 8, které jsou změnou dotčeny.

§ 10

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

(K § 60 odst. 3 a § 61 odst. 2 ve spojení s § 64 zákona)

Žádost poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o rozšíření rozsahu platebních služeb obsahuje uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 8, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 11

Žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 69 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1.   je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla, a
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici,
b)   plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c)   obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
d)   informace o organizačním uspořádání žadatele,
e)   údaje o osobách s úzkým propojením,
f)   dokumenty k doložení počátečního kapitálu obsahující úvěrovou institucí vystavené výpisy z účtů zřízených v rámci účetního rozvrhu s aktuálními zůstatky položek tvořících počáteční kapitál nebo jiné obdobné evidence prokazující výši počátečního kapitálu žadatele; v případě, že žadatelem je právnická osoba, která dosud nevznikla, předloží výpis z účtu prokazující existenci peněžních prostředků určených na počáteční kapitál,
g)   mají-li být žadateli svěřeny peněžní prostředky k povedení platební transakce podle § 80 odst. 1 zákona, smlouva nebo návrh smlouvy o účtu podle § 80 odst. 1 písm. b) zákona nebo jiný dokument prokazující vůli smluvních stran takovou smlouvu uzavřít a popis opatření k ochraně peněžních prostředků obsahující
1.   popis zajištění vedení oddělené evidence ve smyslu § 80 odst. 1 písm. a) zákona,
2. označení formy ochrany peněžních prostředků podle § 80 odst. 1 písm. b) zákona,
3. v závislosti na zvolené formě ochrany peněžních prostředků dle bodu 2, určení osob, jejich funkce a pracovního zařazení v rámci organizační struktury žadatele, které mají přístup k účtům podle § 80 odst. 1 písm. b) zákona, nebo popis investiční politiky k zajištění likvidity, bezpečnosti a nízké rizikovosti zvolených aktiv a
4. popis procesu správy a rekonciliace k zajištění požadavku, že peněžní prostředky uživatelů služeb elektronických peněz nebo platebních služeb jsou chráněny před nároky jiných věřitelů,
h)   mají-li být svěřené peněžní prostředky uživatelů chráněny uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím srovnatelného zajištění podle § 80 odst. 2 zákona, smlouvu nebo návrh pojistné smlouvy podle § 80 odst. 3 zákona nebo jiný dokument prokazující vůli smluvních stran takovou smlouvu uzavřít nebo návrh srovnatelného zajištění podle § 80 odst. 4 zákona a popis opatření k ochraně peněžních prostředků obsahující
1.   potvrzení, že pojistná smlouva nebo srovnatelné zajištění nejsou sjednány s osobou ze stejné skupiny jako žadatel, a
2. popis procesu k zajištění požadavku, aby právo držitelů elektronických peněz a případně uživatelů platebních služeb na plnění z pojistné smlouvy nebo srovnatelného zajištění odpovídalo právu na vydání peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce,
i)   popis bezpečnostních postupů,
j)   informace o citlivých údajích o platbách,
k)   popis opatření k zajištění kontinuity,
l)   informace o sběru statistických dat,
m)   popis opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a příručka o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu pro pracovníky žadatele,
n)   informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osobě, včetně informací podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,
o)   údaje o vedoucích osobách v rozsahu přílohy č. 4 k této vyhlášce,
p)   popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
q)   vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
r)   identifikační údaje auditora, který provádí nebo bude provádět povinný audit podle zákona o auditorech u žadatele,
s)   pokud žadatel hodlá vykonávat činnosti uvedené v § 75 zákona, pojistná smlouva, návrh smlouvy nebo dokument prokazující vůli pojišťovny takovou smlouvu uzavřít, a to nejpozději k okamžiku zahájení činnosti instituce elektronických peněz, nebo dokument obdobné povahy o poskytnutí záruky podle § 68 odst. 1 písm. d) a § 75 odst. 1 a 2 zákona a vstupní data a způsob výpočtu výše minimálního limitu pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo minimální výše srovnatelného zajištění, včetně hodnoty indikátoru rizikového profilu, indikátoru typu činnosti a indikátoru rozsahu činnosti, podle vyhlášky upravující některé podmínky výkonu činnosti osob povolovaných podle zákona, pokud se má povolení instituce elektronických peněz vztahovat na službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, a
t)   název asociací sdružujících osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 12

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz

(K § 70 odst. 2 zákona)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 11, které jsou změnou dotčeny.

§ 13

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz

(K § 69 odst. 4 a § 70 odst. 2 ve spojení s § 73 zákona)

Podrobností náležitosti žádosti instituce elektronických peněz o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 11.

§ 14

Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 101 odst. 3 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou

a)   identifikační údaje žadatele a dále
1.   je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání,
2. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla, a má-li žadatel sídlo i skutečné sídlo v jiném členském státě, též adresa pobočky v České republice, výpis z evidence obdobné obchodnímu rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, a zakladatelské právní jednání,
3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a
4. údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí,
b)   plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c)   obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
d)   mají-li být žadateli svěřeny peněžní prostředky k povedení platební transakce podle § 80 odst. 1 zákona, popis opatření k ochraně peněžních prostředků podle § 11 písm. j),
e)   mají-li být svěřené peněžní prostředky uživatelů chráněny uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím srovnatelného zajištění podle § 80 odst. 2 zákona, popis opatření k ochraně peněžních prostředků podle § 11 písm. h),
f)   informace o organizačním uspořádání žadatele,
g)   popis bezpečnostních postupů,
h)   informace o citlivých údajích o platbách,
i)   informace o sběru statistických dat v oblasti bezpečnostních a provozních rizik,
j)   popis opatření k zajištění kontinuity,
k)   jde-li o fyzickou osobu, údaje nezbytné k opatření výpisu z Rejstříku trestů a tam, kde to připadá v úvahu, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů2),
l)   prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
m)   identifikační údaje osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a za každou tuto osobu údaje nebo doklady podle písmene k) a údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
n)   identifikační údaje vedoucích osob a za každou tuto osobu údaje nebo doklady podle písmene k),
o)   popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
p)   vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
q)   dokumenty o výši počátečního kapitálu a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele, hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 67 odst. 1 písm. d) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, a
r)   název asociací sdružujících osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.

§ 15

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 102 odst. 2 zákona)

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu obsahuje údaj, k jehož změně dochází, doplněný podle povahy změny o aktualizované informace podle § 14, které jsou změnou dotčeny.

§ 16

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

(K § 101 odst. 3 a § 102 odst. 2 ve spojení s § 105 zákona)

Podrobností náležitostí žádosti o rozšíření rozsahu platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, je uvedení činnosti, o jejíž rozšíření se žádá, doplněné o aktualizované informace podle § 14, které jsou změnou rozsahu činnosti dotčeny.

§ 17

Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona)

(1) Oznámení žadatele o záměru nabýt kvalifikovanou účast nebo zvýšit kvalifikovanou účast tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 % na platební instituci nebo instituci elektronických peněz, anebo k ovládnutí těchto osob obsahuje

a)   identifikační údaje osoby, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,
b)   údaje o stávající, nově nabývané a výsledné výši podílu osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na osobě podle písmene a), anebo ji ovládnout, na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, včetně uvedení, zda je podíl nabýván přímo nebo nepřímo; v případě nepřímého podílu uvedení osoby, jejímž prostřednictvím je podíl nabýván,
c)   popis struktury skupiny, jehož součástí je osoba podle písmene a), s uvedením osob, které v rámci skupiny spadají do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
d)   identifikační údaje žadatele,
e)   strategický záměr zapojení, kterým je soubor dokumentů, které zahrnují
1.   období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být platební instituce nebo instituce elektronických peněz ovládána,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládanou míru a způsob zapojení do řízení platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
4. předpokládanou podporu platební instituce nebo instituce elektronických peněz vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda o prosazování společných zájmů s jiným společníkem platební instituce nebo instituce elektronických peněz, a
6. předpokládané změny v činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz v krátkodobém a dlouhodobém výhledu, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování zisku, ve způsobu rozdělování fondů a politice úhrady ztrát, dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v obsazení vedoucích osob; tyto informace obsahuje strategický záměr zapojení, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
f)   informace k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
g)   životopis obsahující údaje o odborné praxi a o vzdělání, jde-li o fyzickou osobu,
h)   výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
i)   prohlášení žadatele o tom, zda
1.   disponuje nebo nabývá podíl, který zakládá kvalifikovanou účast, vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva, v osobě, které se kvalifikovaná účast týká, ve prospěch třetí osoby,
3. převedl nebo hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání taková hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná nebo bude jednat ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv, v osobě, které se kvalifikovaná účast týká, nebo která uplatňuje nebo hodlá uplatňovat významný vliv na řízení takové osoby, a
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % jejího vlastního kapitálu nebo majetku; to platí obdobně pro ručení, záruky a jiné závazky, z nichž takové dluhy mohou vzniknout,
j)   přehled právnických osob, vůči kterým je žadatel osobou ovládající nebo uplatňuje významný vliv na řízení této právnické osoby, a za každou z těchto právnických osob identifikační údaje, její předmět činnosti a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byl žadatel jmenován či jinak povolán, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, a za každou tuto právnickou osobu identifikační údaje, předmět činnosti a označení vykonávané funkce žadatelem a období jejího výkonu v této právnické osobě,
k)   popis finančních a personálních vztahů žadatele a osob mu blízkých k osobě podle písmene a) a případně členům skupiny, do které tato osoba náleží, vedoucím osobám této osoby, ostatním společníkům nebo členům této osoby a k právnické osobě, která tuto osobu ovládá,
l)   finanční výkazy žadatele a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a které zahrnují bližší údaje o využívání soukromých finančních zdrojů, přístupu k finančním trhům, finanční dohodě žadatele s osobou odlišnou od společníka žadatele a o využívání vypůjčených peněžních prostředků a údajů o poskytnutých úvěrech,
m)   orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla žadatele, pokud je regulovanou institucí, a případné posouzení důvěryhodnosti provedené tímto orgánem a výsledek posouzení,
n)   je-li žadatel právnickou osobou, též identifikační údaje 10 největších společníků podle podílu na hlasovacích právech nebo všech společníků, má-li jich méně než 10, a údaje o výši jejich podílů na hlasovacích právech, pokud nejsou již uvedeny podle písmene j),
o)   analýzu toho, zda daná kvalifikovaná účast ovlivní schopnost žadatele podávat včasné a přesné informace příslušným orgánům, a to i z důvodu úzkého propojení dané osoby s žadatelem,
p)   údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát osoba podle písmene a) po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti žadatelem; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad platební institucí nebo institucí elektronických peněz,
q)   vazby na politicky exponované osoby,
r)   je-li žadatel právnickou osobou, seznam vedoucích osob a za každou vedoucí osobu údaje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
s)   je-li žadatel právnickou osobou se sídlem v jiném členském státě, zakladatelské dokumenty nebo souhrnné vysvětlení hlavních právních znaků právní formy,
t)   má-li žadatel sídlo ve státě, který není členským státem,
1.   základní informace týkající se systému regulace ve státě sídla žadatele, který se na něj vztahuje, a informace o tom, zda a v jakém rozsahu je regulace předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru, a
2. stanovisko příslušného orgánu, který nad žadatelem vykonává dohled, je-li žadatel osobou s předmětem činnosti obdobným činnosti regulované instituce, k záměru žadatele účastnit se v České republice majetkově na činnosti osoby podle písmene a) a k možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad touto osobou a
u)   má-li kvalifikovanou účast nabýt jednotka bez právní subjektivity, totožnost osob spravujících majetek a osob, které jsou příjemci nebo upisovateli, a dokument o založení a řízení jednotky, včetně její investiční politiky.

(2) Žadatel, který je regulovanou institucí, může k posouzení důvěryhodnosti podle odstavce 1 písm. f) a podle písmene b) přílohy č. 4 k této vyhlášce předložit potvrzení orgánu dohledu vykonávajícího dohled nad touto regulovanou institucí, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo jejich ovládnutím dojít ke změně vedoucí osoby platební instituce nebo instituce elektronických peněz, součástí oznámení jsou za každou navrhovanou vedoucí osobu též údaje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a dále

a)   uvedení, zda jde o změnu počtu vedoucích osob nebo výměnu stávající vedoucí osoby; v případě změny počtu vedoucích osob se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávající vedoucí osoby se uvede též vedoucí osoba, která je nahrazována, a
b)   aktualizované organizační uspořádání, dochází-li k jeho změně v souvislosti se změnou počtu vedoucích osob nebo změnou pravomocí a odpovědností.

§ 18

Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat

(K § 18 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona)

Náležitostmi oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat jsou

a)   identifikační údaje osoby, na níž se má pozbýt nebo snížit kvalifikovaná účast nebo která má přestat být ovládána,
b)   údaje o výši stávajícího podílu a výsledného podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech uvedené v procentech a absolutní hodnotou,
c)   identifikační údaje osoby, na niž má být podíl převeden, je-li tato informace známa, a
d)   datum, ke kterému má dojít k pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti nebo ke kterému přestane ovládat platební instituci nebo instituci elektronických peněz, pokud je tato informace v době podání oznámení známa.

§ 19

Oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce

(K § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 86 odst. 4 a § 87 odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz jsou

a)   identifikační údaje pověřeného zástupce a každé vedoucí osoby pověřeného zástupce,
b)   uvedení platebních služeb nebo služeb elektronických peněz, které bude pověřený zástupce poskytovat pro platební instituci nebo instituci elektronických peněz, a
c)   prohlášení platební instituce nebo instituce elektronických peněz, že
1.   vnitřní kontrolní mechanismy pověřeného zástupce jsou vhodné z hlediska dodržování povinností souvisejících s opatřeními, která směřují k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
2. pověřený zástupce, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osoby pověřeného zástupce, podle písmene a) jsou osoby důvěryhodné, odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb.

(2) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz jsou

a)   specifikace změny údaje o pověřeném zástupci obsahující stávající údaj zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou a údaj, který má být v seznamu zapsán, nemá-li být údaj zrušen bez náhrady, a
b)   uvedení změny rozsahu činností, které bude pověřený zástupce poskytovat pro oznamovatele, má-li dojít ke změně rozsahu činností.

§ 20

Oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě

(K § 29 odst. 4 a § 88 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb nebo k vydávání elektronických peněz jiné osobě jsou údaje podle § 2 písm. f) bodů 2 až 5 a podle písmene f) přílohy č. 5 k této vyhlášce a dále

a)   rozhodnutí svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě,
b)   popis provozních činností, jejichž výkon má být svěřen jiné osobě, případně rozsah těchto provozních činností; má-li dojít ke svěření výkonu významné provozní činnosti, též předpokládané dopady na fungování vnitřní správy a řízení a vnitřní kontroly, možnost výkonu dohledu a uvedení osob přímo odpovědných za řízení a kontrolu provozních činností svěřených jiné osobě a jejich zařazení v organizační struktuře žadatele,
c)   popis upraveného rámce pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu se zapracováním změn souvisejících se svěřením výkonu provozních činností jiné osobě a
d)   popis změn v organizačním uspořádání platební instituce nebo instituce elektronických peněz souvisejících s personálním, technickým a organizačním zabezpečením činnosti po svěření výkonu provozní činnosti jiné osobě.

§ 21

Žádost nebo oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském členském státě

(K § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti nebo oznámení platební instituce, instituce elektronických peněz nebo správce informací o platebním účtu o poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě jsou

a)   uvedení způsobu poskytování platebních služeb nebo služeb elektronických peněz v hostitelském členském státě podle toho, zda mají být platební služby v hostitelském státě poskytovány prostřednictvím pobočky, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce,
b)   uvedení hostitelského členského státu,
c)   výčet platebních služeb nebo služeb elektronických peněz, které budou v hostitelském členském státě poskytovány, a
d)   informace související s výkonem platebních služeb nebo služeb elektronických peněz v hostitelském členském státě v rozsahu informací poskytovaných orgánu dohledu hostitelského členského státu uvedených v přílohách přímo použitelného předpisu Evropské unie týkajícího se spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány v souvislosti s uplatněním práva na usazování a volného pohybu služeb3).

(2) Oznámení změny údajů uvedených v žádosti nebo oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje a doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), u nichž dochází ke změně.

§ 22

Formáty žádostí a oznámení

Žádosti a oznámení se předkládají v datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku a neumožňujícím změnu obsahu.

§ 23

Společná ustanovení

(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadovaného touto vyhláškou, a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení údaje nebo dokladu v samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a, je-li to možné, tyto důvody doloží.

(2) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti, je přílohou tiskopisu žádosti nebo oznámení potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.

(3) Doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem lze za podmínek stanovených zákonem upravujícím Rejstřík trestů2) nahradit výpisem z evidence Rejstříku trestů spolu s přílohou, která obsahuje informace zapsané v evidenci trestů tohoto cizího státu.

(4) Pokud žadatel v žádosti nedokládá splnění některé podmínky pro udělení oprávnění z důvodu přednostního použití mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu, označí tuto mezinárodní smlouvu a ustanovení, jehož aplikace se dovolává.

(5) Žadatel nemusí předkládat údaje nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy nebo má-li je Česká národní banka v aktuální podobě k dispozici. Nepředložení žadatel odůvodní.

(6) V případech, kdy vyhláška vyžaduje popis, může žadatel namísto popisu vyčlenit a předložit příslušnou část vnitřního předpisu, má-li jej již k dispozici.

(7) Žadatel sdělí České národní bance jméno kontaktní osoby, která je odpovědná za dané řízení před Českou národní bankou, a její kontaktní údaje, je-li tato osoba odlišná od žadatele.

§ 24

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 1/2018 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, se zrušuje.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 1/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 5 odst. 1, 4 a 5, čl. 11 odst. 3, 4 a 6 až 8, čl. 32 odst. 2, čl. 33 a čl. 111 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č.  1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.
2)   § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí.

E-shop

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ...

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 855 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.