Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


517

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. e) a g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 286/2021 Sb., a podle § 131 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Čl. I

Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění vyhlášky č. 329/2009 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „správců podniku“ nahrazují slovy „správce obchodního závodu a správce nemovité věci“ a na konci názvu vyhlášky se doplňují slova „a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu“.

2. § 1 se včetně nadpisu zrušuje.

3. Nad označení § 2 se vkládá nadpis „Odměna a náhrada hotových výdajů správce závodu“.

4. V § 2 odst. 1 se slovo „Základem“ nahrazuje slovy „Rozhodne-li soud ve výkonu rozhodnutí postižením závodu, že bude nařízen prodej závodu v dražbě, základem“, slovo „podniku“ se nahrazuje slovem „závodu“, za text „338n odst.“ se vkládají slova „1 a“ a na konci textu věty druhé se slova „ , nejméně však 45 000 Kč“ zrušují.

5. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Rozhodne-li soud, že výkon rozhodnutí postižením závodu bude pokračovat správou závodu, použije se na odměnu správce závodu § 4a odst. 1 a 2 obdobně.“.

6. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odměna správce závodu činí nejméně 45 000 Kč.“.

7. V § 3 a v § 4 odst. 1 se slovo „podniku“ nahrazuje slovem „závodu“.

8. Nadpis pod označením § 4 se zrušuje.

9. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4e, které včetně nadpisů znějí:

„Odměna a náhrada hotových výdajů správce nemovité věci

§ 4a

(1) Základem pro určení měsíční odměny správce nemovité věci je jedna třetina výše příjmů, které soud získal správou nemovité věci v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců. Netrvala-li správa celé 3 po sobě jdoucí měsíce, je základem pro určení měsíční odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci za celé měsíce dělená počtem těchto měsíců. Netrvala-li správa ani celý měsíc, je základem pro určení odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci.

(2) Odměna správce nemovité věci činí 10 % ze základu.

(3) Odměna správce nemovité věci činí nejméně 5 000 Kč.

§ 4b

Pokud v řízení o výkon rozhodnutí správou nemovité věci bylo činno několik správců, použije se § 3 obdobně.

§ 4c

Na náhradu hotových výdajů správce nemovité věci se § 4 použije obdobně.

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu

§ 4d

Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných příjmů, které vyplácí povinnému.

§ 4e

Výše paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu nesmí přesáhnout třetinu částky sražené ze mzdy nebo jiného příjmu povinného zaokrouhlenou na celé koruny nahoru.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na určení odměny a náhrady hotových výdajů v řízeních, v nichž přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky bylo vydáno rozhodnutí o ustanovení správce závodu nebo správce nemovité věci, se použije vyhláška č. 485/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Čl. III

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky č. 368/2009 Sb., vyhlášky č. 63/2012 Sb., vyhlášky č.  490/2012 Sb. a vyhlášky č. 441/2016 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku“ nahrazují slovy „správce obchodního závodu, správce nemovité věci a plátce mzdy nebo jiného příjmu“, slova „škody způsobené“ se nahrazují slovy „újmu způsobenou soudním“ a na konci názvu vyhlášky se doplňují slova „(exekutorský tarif)“.

2. V § 4 se slova „Správci podniku“ nahrazují slovy „Správci závodu nebo správci nemovité věci“ a slova „prodejem podniku“ se nahrazují slovy „postižením závodu nebo při exekuci správou nemovité věci“.

3. V § 5 odst. 3 se slova „postižením nemovitostí“ nahrazují slovy „prodejem nemovitých věcí“ a slovo „podniku“ se nahrazuje slovem „závodu“.

4. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Je-li vedena exekuce podle exekučního titulu, ve kterém se oprávněnému přiznává nárok na opětující se dávky, je základem pro určení odměny výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného. Je-li základem pro určení odměny výše plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného, které bylo vymoženo na opětující se dávky, jež se staly splatnými ode dne zahájení exekučního řízení, nesmí základ pro určení odměny přesáhnout pětinásobek hodnoty ročního plnění.“.

5. V § 11 odst. 2, 3 a 5 se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

6. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Výši zálohy na náklady exekuce podle odstavce 2 a lhůtu ke složení zálohy na náklady exekuce podle odstavců 2 a 3 určuje exekutor.“.

7. V § 12 odst. 2 se slovo „Záloha“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li se v odstavci 3 jinak, záloha“.

8. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Je-li exekuce vedena pro pohledávku, při jejímž vymáhání již byla jednou exekuce zastavena, nebo k vymožení nákladů řízení z exekuce, která byla zastavena a náklady řízení nebyly zaplaceny, činí záloha na náklady exekuce 500 Kč. 

(4) Záloha na další vedení exekuce činí 500 Kč.“.

9. V § 22a odst. 2 a 3 se slova „soud nebo státní zástupce“ nahrazují slovy „orgán činný v trestním řízení“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „nebo na který přešla příslušnost ke správě podle zvláštního právního předpisu7)“.
Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V nadpisu části sedmé a v § 24 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „závodu a správce nemovité věci“.

11. V § 24 se slova „zvláštní právní předpis6)“ nahrazují slovy „vyhláška upravující odměnu správce závodu6)“.

12. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST OSMÁ

PAUŠÁLNĚ STANOVENÁ NÁHRADA NÁKLADŮ PLÁTCE MZDY NEBO JINÉHO PŘÍJMU

§ 24a

Na výši a způsob určení paušálně stanovené náhrady nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu se použije obdobně vyhláška upravující odměnu správce závodu6).“.
Dosavadní části osmá a devátá se označují jako části devátá a desátá.

13. V nadpisu části deváté se slovo „ŠKODY“ nahrazuje slovem „ÚJMU“.

14. V § 25 se slovo „škodu“ nahrazuje slovem „újmu“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Záloha na náklady exekuce podle části druhé čl. IV bodu 18 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, činí 500 Kč. 

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Čl. V

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb., vyhlášky č. 365/2014 Sb., vyhlášky č. 461/2017 Sb. a vyhlášky č.  264/2021 Sb., se mění takto:

1. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.

2. V § 6 odst. 2 se za slova „náklady oprávněného,“ vkládají slova „případně je v něm uložena povinnost k úhradě nákladů plátce mzdy,“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , případně nákladů plátce mzdy“.

3. V § 6b se za text „46 odst. 5“ vkládají slova „a podle § 75 odst. 2“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o centrální evidenci exekucí

Čl. VI

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., vyhlášky č. 366/2009 Sb., vyhlášky č. 489/2012  Sb. a vyhlášky č. 265/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slovo „ , výmazu“ zrušuje a slovo „odstranění“ se nahrazuje slovem „výmazu“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „ve vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo v rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v písemnostech podle § 125 odst. 1 písm. a) až c) a písm. f)“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 3 se slova „s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného“ zrušují.

4. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   údaj o tom, že proti povinnému je vedena exekuce prodejem movitých věcí, nejde-li o exekuci podle § 67 odst. 2 exekučního řádu,
f)   údaj o tom, že exekuce je vedena po skončení odkladu exekuce podle § 54 odst. 9 exekučního řádu.“.

5. V § 2 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Byl-li do evidence zapsán údaj o právním nástupci oprávněného podle § 125 odst. 3 exekučního řádu, ponechá se v evidenci i zápis údajů o dosavadním oprávněném.“.

6. V § 2 odst. 6 se na začátek písmene a) vkládají slova „titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení exekutora, který řízení vede nebo vedl, sídlo jeho exekutorského úřadu a“.

7. V § 2 odst. 6 písm. b) se slovo „oprávnění“ nahrazuje slovem „pověření“.

8. V § 2a se slova „vyhlášky podle § 125 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „vyhlášky podle § 125 odst. 1 písm. d)“ a slova „roku podle § 125 odst. 1 písm. d)“ se nahrazují slovy „roku podle § 125 odst. 1 písm. e)“.

9. V § 3 odst. 1 se slova „vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „písemností podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo b)“, text „písm. b)“ se nahrazuje textem „písm. c)“, za větu druhou se vkládá věta „Aktualizace údaje podle § 125 odst. 2 písm. d) exekučního řádu se provede do 15. ledna následujícího kalendářního roku.“, slova „Údaje podle § 125 odst. 1 písm. c) nebo d)“ se nahrazují slovy „Údaje podle § 125 odst. 1 písm. d) nebo e)“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Zápis údaje podle § 2 odst. 1 písm. e) se provede do 3 pracovních dnů od sepsání movité věci a zápis údaje podle § 2 odst. 1 písm. f) se provede do 3 dnů poté, co skončil odklad exekuce podle § 54 odst. 9 exekučního řádu.“.

10. V § 3 odst. 2 se slovo „odstraní“ nahrazuje slovem „vymaže“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1465 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývá účinnosti obrovská novela exekučního řádu (150 změn a doplnění), která přináší řadu novinek a zpřesnění dosavadní právní úpravy. Ke stejnému datu se také mění několik vyhlášek – postupy při výkonu exekuční činnosti, exekutorský tarif, centrální evidence exekucí. ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.