Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


516

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2021

o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1, § 105d odst. 4, § 105e odst. 5, § 109 odst. 4, § 112 odst. 5, § 115 odst. 3 a § 117 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č.  79/2006 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 296/2017 Sb. a zákona č. 218/2021  Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   postup a způsob oznamování termínu odborné justiční zkoušky, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku odborné justiční zkoušky,
b)   postup a způsob oznamování termínu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na pozici justičního kandidáta,
c)   obsahovou náplň odborné přípravy justičního kandidáta, způsob a postup při hodnocení justičního kandidáta,
d)   postup při vyhlašování výběrového řízení na funkci soudce, náležitosti přihlášky a postup při podávání přihlášky, postup při zajišťování stanovisek, výkazu a hodnocení činnosti soudce a jejich náležitosti,
e)   postup a způsob oznamování termínu výběrového řízení na funkci soudce, náležitosti a způsob podávání přihlášky, formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na funkci soudce a
f)   formu, obsah, pravidla a způsob vyrozumění o výsledku výběrového řízení na funkci předsedy okresního, krajského a vrchního soudu.

ČÁST DRUHÁ

ODBORNÁ JUSTIČNÍ ZKOUŠKA, VÝBĚR A ODBORNÁ PŘÍPRAVA JUSTIČNÍCH KANDIDÁTŮ, VÝBĚR UCHAZEČŮ NA FUNKCI SOUDCE, VÝBĚR PŘEDSEDŮ SOUDŮ

Hlava I

Odborná justiční zkouška

§ 2

Seznam osob pro výběr členů zkušební komise

Do seznamu osob vedeného podle § 109 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) navrhují soudce předsedové krajských, vrchních a nejvyšších soudů na žádost Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Ostatní osoby navrhuje na seznam ministerstvo. Osoby navržené podle vět první a druhé jsou zařazeny na seznam vedený podle § 109 odst. 2 zákona po schválení ministrem spravedlnosti (dále jen „ministr“). V seznamu se u jednotlivých členů komise zveřejní, kým byli navrženi.

§ 3

Oznámení dat zahájení bloků odborných justičních zkoušek

(1) Ministerstvo oznámí data zahájení bloků odborných justičních zkoušek nejpozději 6 měsíců před jejich zahájením. Oznámení o datech zahájení bloků odborných justičních zkoušek se uveřejní na internetových stránkách ministerstva.

(2) Oznámení o datech zahájení bloků odborných justičních zkoušek obsahuje data zahájení bloků odborných justičních zkoušek, lhůtu pro podání přihlášek a organizační pokyny pro uchazeče k odborné justiční zkoušce. Součástí oznámení je formulář přihlášky.

§ 4

Přihláška

(1) Přihlášku podává uchazeč ministerstvu na předepsaném formuláři ve lhůtě stanovené v oznámení o datech zahájení bloků odborných justičních zkoušek. Lhůta pro podání je zachována, je-li přihláška nejpozději poslední den lhůty předána provozovateli poštovních služeb.

(2) Náležitostmi přihlášky jsou

a)   označení, zda se jedná o přihlášku k odborné justiční zkoušce nebo opakované odborné justiční zkoušce,
b)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče,
c)   datum narození uchazeče,
d)   v případě uchazeče, který během své dosavadní praxe působil na soudu, označení tohoto soudu,
e)   druh a místo výkonu práce uchazeče,
f)   adresa místa trvalého pobytu uchazeče,
g)   kontaktní adresa místa pro doručování uchazeči, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu uchazeče,
h)   telefonní číslo a adresa elektronické pošty uchazeče,
i)   název školy, na které uchazeč získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva podle § 60 odst. 3 zákona, a datum ukončení studia,
j)   strukturované informace o dosavadní praxi uchazeče,
k)   prohlášení uchazeče o povinnosti oznámit případné skončení výkonu praxe podle § 110 odst. 2 a 3 nebo § 111 odst. 1 a 2 zákona a
l)   datum a podpis uchazeče.

(3) Součástí přihlášky jsou

a)   doklady o dosaženém vzdělání,
b)   doklad o státním občanství,
c)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d)   potvrzení o praxi uvedené v § 110 odst. 2 a 3 nebo § 111 odst. 1 a 2 zákona,
e)   potvrzení o uhrazení poplatku podle § 111 odst. 3 zákona u uchazečů podle § 111 odst. 2,
f)   uchazečem podepsaná informace pro žadatele o vykonání odborné justiční zkoušky o zpracování osobních údajů a
g)   případné další náležitosti stanovené jiným právním předpisem1).

(4) V případě opakované odborné justiční zkoušky připojí uchazeč k přihlášce pouze výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a potvrzení o praxi uvedené v § 110 odst. 2 a 3 nebo § 111 odst. 1 a 2 zákona.

(5) Ministerstvo posoudí úplnost přihlášky. V případě neúplnosti přihlášky vyzve ministerstvo uchazeče k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li přihláška ve stanovené lhůtě doplněna, bude uchazeč ze seznamu žadatelů o vykonání odborné justiční zkoušky vyřazen. O vyřazení ze seznamu žadatelů o vykonání odborné justiční zkoušky ministerstvo uchazeče vyrozumí.

§ 5

Pozvánka

(1) Ministerstvo zašle uchazeči pozvánku k vykonání odborné justiční zkoušky nejpozději 30 dnů před konáním písemné části odborné justiční zkoušky. Pozvánka k vykonání odborné justiční zkoušky obsahuje termín a místo konání písemné části odborné justiční zkoušky, termín a místo konání ústní části odborné justiční zkoušky, informace o průběhu odborné justiční zkoušky a složení zkušební komise včetně náhradníků jmenovaných ministrem.

(2) Uchazeč může namítnout podjatost člena komise nebo náhradníka. Námitka musí být uplatněna do 1 týdne ode dne vyrozumění uchazeče o složení zkušební komise. Námitka musí být odůvodněna konkrétními skutečnostmi, z nichž je podjatost dovozována. Ministerstvo posoudí námitku podjatosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

(3) Zjistí-li uchazeč po uplynutí lhůty k uplatnění námitky podjatosti podle odstavce 2 okolnosti, ze kterých lze dovozovat podjatost člena komise nebo náhradníka, o nichž před uplynutím této lhůty nevěděl nebo nemohl vědět, může uchazeč namítnout podjatost daného člena komise nebo náhradníka nejpozději před zahájením ústní části odborné justiční zkoušky. Ministerstvo takto uplatněnou námitku podjatosti posoudí. Není-li námitka podjatosti zjevně bezdůvodně uplatněná a byla-li uplatněna včas, ministerstvo umožní uchazeči vykonání ústní části odborné justiční zkoušky v jednom z termínů probíhajícího nebo následujícího bloku konání odborných justičních zkoušek.

(4) Člen komise nebo náhradník se k námitce vyjádří ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o jejím vznesení vyrozuměn.

(5) Člen komise nebo náhradník oznámí ministerstvu skutečnosti, pro které se domnívá, že je podjatý ve vztahu k některému z uchazečů, do 1 týdne ode dne, kdy byl vyrozuměn o složení uchazečů. Ministerstvo posoudí oznámené skutečnosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí. Zjistí-li člen komise nebo náhradník po uplynutí lhůty podle věty první okolnosti, ze kterých lze dovozovat jeho podjatost, o nichž před uplynutím této lhůty nevěděl nebo nemohl vědět, oznámí tuto okolnost ministerstvu nejpozději před zahájením ústní části odborné justiční zkoušky. Ministerstvo oznámení posoudí, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

§ 6

Písemná část odborné justiční zkoušky

(1) Písemná část odborné justiční zkoušky se koná formou vyhotovení soudního rozhodnutí v oblasti civilního práva, soudního rozhodnutí v oblasti trestního práva a soudního rozhodnutí v oblasti správního nebo finančního práva.

(2) Zadání písemné části odborné justiční zkoušky vychází z právně složitých případů projednaných soudy.

(3) Zadání písemné části určuje ministerstvo na základě spisů, které na svou žádost obdrží od předsedů krajských soudů.

(4) Uchazeč vypracuje rozhodnutí na základě jím vylosovaného zadání samostatně. Jako pomůcku je uchazeč oprávněn v průběhu písemné části odborné justiční zkoušky použít pouze právní informační systém poskytnutý ministerstvem, sbírky právních předpisů v listinné podobě, další programové vybavení poskytnuté ministerstvem a psací potřeby.

(5) Vyhotovení každého soudního rozhodnutí trvá nejdéle 6 hodin.

(6) Uchazeč prokazuje před zahájením písemné části odborné justiční zkoušky svou totožnost.

§ 7

Ústní část odborné justiční zkoušky

(1) Ústní část odborné justiční zkoušky se koná nejdříve 1 den a nejpozději 14 dní po konání písemné části odborné justiční zkoušky formou pohovoru před zkušební komisí. Pohovor před zkušební komisí je veřejný.

(2) Zkušební komise se před zahájením ústní části odborné justiční zkoušky seznámí s obsahem rozhodnutí vypracovaných uchazečem v rámci písemné části odborné justiční zkoušky.

(3) Uchazeč prokazuje před zahájením ústní části odborné justiční zkoušky svou totožnost.

§ 8

Jednání zkušební komise

(1) Zkušební komise může jednat jen v přítomnosti všech svých členů, kteří nebyli vyloučeni na základě námitky podjatosti, a náhradníků, kteří nahradili vyloučené členy.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda jmenovaný ministrem. Předseda zkušební komise dbá na nestrannost jednání zkušební komise, na řádný průběh ústní části odborné justiční zkoušky a na správnost protokolu o jednání zkušební komise.

(3) Z jednání zkušební komise se vyhotoví protokol, který obsahuje jména členů zkušební komise, jméno uchazeče, informaci o případném vznesení námitky podjatosti členů zkušební komise nebo náhradníků, stručné slovní ohodnocení uchazeče a výsledek odborné justiční zkoušky. Předseda zkušební komise vyhotoví protokol do 7 dnů od ukončení ústní části odborné justiční zkoušky, protokol podepíší všichni členové zkušební komise; protokol předá předseda zkušební komise do 3 dnů ode dne jeho vyhotovení ministerstvu.

(4) Za účelem zajištění řádného průběhu ústní části odborné justiční zkoušky může předseda zkušební komise přijmout přiměřená opatření, zejména může

a)   omezit počet osob z řad veřejnosti,
b)   odepřít přístup fyzické osobě, u níž je obava, že by řádný průběh ústní části odborné justiční zkoušky mohla narušit, nebo
c)   vykázat osobu uvedenou v písmenu b) z místa konání ústní části odborné justiční zkoušky.

(5) O přijetí opatření podle odstavce 4 se provede záznam do protokolu o průběhu odborné justiční zkoušky.

§ 9

Pohovor

(1) Uchazeči přistupují před zkušební komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.

(2) Při pohovoru kladou členové zkušební komise uchazeči otázky zaměřené na písemnou část odborné justiční zkoušky a také otázky zaměřené na odbornou stránku výkonu funkce soudce, celkovou orientaci v právním řádu a schopnost uchazeče aplikovat a interpretovat právní předpisy.

(3) Při ústní části odborné justiční zkoušky se ověřují znalosti uchazeče

a)   z ústavního práva,
b)   z civilního práva,
c)   z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení,
d)   z trestního práva,
e)   ze správního práva,
f)   z finančního práva,
g)   z notářského řádu a exekučního řádu,
h)   z jednacích řádů soudů a z organizace soudů a státního zastupitelství,
i)   z práva Evropské unie a
j)   ze základních pramenů mezinárodního práva veřejného.

(4) Při ústní části odborné justiční zkoušky může uchazeč použít sbírky právních a jiných předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí a časopiseckou nebo knižní právnickou literaturu jen se souhlasem předsedy zkušební komise.

(5) Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách seznam předpisů a pramenů práva, jejichž znalost je u ústní části odborné justiční zkoušky vyžadována, a to včetně obecných okruhů, které jsou předmětem odborné justiční zkoušky.

(6) Ústní část odborné justiční zkoušky trvá nejdéle 2 hodiny.

§ 10

Omluva uchazeče

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů dostavit ve stanoveném termínu k písemné nebo ústní části odborné justiční zkoušky a svoji neúčast bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne řádného termínu konání písemné nebo ústní části odborné justiční zkoušky, ministerstvu omluví, stanoví mu ministerstvo jeden z termínů následujícího bloku konání odborných justičních zkoušek, ve kterém bude uchazeči umožněno vykonat odbornou justiční zkoušku.

§ 11

Výsledky odborné justiční zkoušky

(1) Při stanovení výsledků odborné justiční zkoušky hodnotí zkušební komise písemnou část odborné justiční zkoušky vypracovanou uchazečem a odpovědi uchazeče během ústní části odborné justiční zkoušky, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování. Výsledek odborné justiční zkoušky se hodnotí stupni „výtečně způsobilý“, „způsobilý“ a „nezpůsobilý“.

(2) Výsledky odborné justiční zkoušky stanoví zkušební komise při neveřejné poradě hlasováním. Žádný z členů zkušební komise se nemůže zdržet hodnocení uchazeče. Hlasuje se nejprve o tom, zda uchazeč je „způsobilý“ nebo „nezpůsobilý“, u uchazečů, kteří byli uznáni jako způsobilí, pak o hodnocení „výtečně způsobilý“.

(3) Za nezpůsobilého se vždy považuje uchazeč, který odmítl odbornou justiční zkoušku nebo její část vykonat, od odborné justiční zkoušky v jejím průběhu odstoupil, v průběhu písemné části odborné justiční zkoušky nevypracoval rozhodnutí samostatně, použil nedovolené pomůcky, nebo se bez včasné a důvodné omluvy nedostavil k písemné nebo ústní části odborné justiční zkoušky.

(4) Výsledek odborné justiční zkoušky sdělí předseda zkušební komise uchazeči bezprostředně po ukončení porady zkušební komise podle odstavce 1.

(5) Ministerstvo zašle způsobilému a výtečně způsobilému uchazeči osvědčení o úspěšném složení odborné justiční zkoušky bez zbytečného odkladu.

(6) Údaje o průběhu odborné justiční zkoušky se uchovávají po dobu 70 let.

(7) Při hodnocení odborné justiční zkoušky stupněm „nezpůsobilý“ zkušební komise též určí, zda a v jakém rozsahu je uchazeč při opakování odborné justiční zkoušky povinen opakovat i její písemnou část.

Hlava II

Výběr a odborná příprava justičních kandidátů

§ 12

Vyhlášení výběrového řízení na pozici justičního kandidáta

(1) Výběrové řízení vyhlašuje předseda příslušného krajského soudu podle potřeby obsazení volných míst justičních kandidátů s přihlédnutím k předpokládanému počtu obsazovaných míst soudců v obvodu příslušného krajského soudu. Lhůtu pro podání přihlášky stanoví předseda příslušného krajského soudu nejméně na 30 dní. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici justičního kandidáta se uveřejní na internetových stránkách soudu a ministerstva.

(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici justičního kandidáta obsahuje termín pro podání přihlášek, termín konání písemné části výběrového řízení, předpokládaný počet obsazovaných míst a počet uchazečů, kteří budou pozváni k ústní části výběrového řízení na základě výsledků písemné části tohoto řízení. Součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je formulář přihlášky.

§ 13

Přihláška

(1) Přihlášku do výběrového řízení na pozici justičního kandidáta podává uchazeč krajskému soudu na předepsaném formuláři ve lhůtě stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Lhůta pro podání je zachována, je-li přihláška nejpozději poslední den lhůty předána provozovateli poštovních služeb.

(2) Náležitostmi přihlášky jsou

a)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče,
b)   datum narození uchazeče,
c)   adresa místa trvalého pobytu uchazeče,
d)   kontaktní adresa místa pro doručování uchazeči, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu uchazeče,
e)   telefonní číslo a adresa elektronické pošty uchazeče,
f)   informace o složení odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky podle § 60 odst. 5 zákona,
g)   informace o dosavadní praxi uchazeče,
h)   informace o předchozí účasti uchazeče ve výběrovém řízení na pozici justičního kandidáta,
i)   informace o jazykových znalostech uchazeče,
j)   informace o stážích uchazeče,
k)   informace o odborné publikační činnosti uchazeče a
l)   datum a podpis uchazeče.

(3) Součástí přihlášky jsou

a)   doklady o dosaženém vzdělání,
b)   doklad o státním občanství,
c)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d)   lékařská zpráva o způsobilosti k výkonu funkce soudce ne starší než 3 měsíce,
e)   osvědčení o úspěšném absolvování odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky podle § 60 odst. 5 zákona,
f)   strukturovaný životopis,
g)   motivační dopis,
h)   uchazečem podepsaná informace o zpracování osobních údajů a
i)   případné další náležitosti stanovené jiným právním předpisem1).

(4) Předseda krajského soudu posoudí úplnost přihlášky. V případě neúplnosti přihlášky vyzve předseda krajského soudu uchazeče k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li přihláška ve stanovené lhůtě doplněna, bude uchazeč z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení předseda krajského soudu uchazeče vyrozumí.

§ 14

Pozvánka

(1) Justiční akademie zašle uchazeči pozvánku k výběrovému řízení na pozici justičního kandidáta nejpozději 30 dní před konáním písemné části výběrového řízení.

(2) Pozvánka k výběrovému řízení na pozici justičního kandidáta obsahuje termín a místo konání písemné části výběrového řízení a informace o průběhu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta.

(3) Náhradní termín pro vykonání písemné a ústní části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta se nepřipouští.

§ 15

Písemná část výběrového řízení

(1) Písemná část výběrového řízení na pozici justičního kandidáta se koná formou testu aplikace práva základní úrovně obtížnosti. Písemnou část výběrového řízení zajišťuje a organizuje Justiční akademie v souladu s metodikou Justiční akademie schválenou ministerstvem a projednanou s předsedy krajských a vyšších soudů. Testem aplikace práva základní úrovně obtížnosti se ověřují odborné znalosti a předpoklady zájemce pro přijetí do odborné přípravy justičního kandidáta.

(2) Uchazeč vypracuje test aplikace práva samostatně. Jako pomůcku je uchazeč oprávněn v průběhu písemné části výběrového řízení použít pouze právní informační systém poskytnutý Justiční akademií, sbírky právních předpisů v listinné podobě, další programové vybavení poskytnuté Justiční akademií a psací potřeby. Uchazeč, který nevypracuje test aplikace práva samostatně nebo použije nedovolené pomůcky, bude z výběrového řízení vyloučen.

(3) Testové otázky jsou neveřejné, ledaže je Justiční akademie vyřadila z užívání.

(4) Písemná část výběrového řízení trvá nejdéle 2 hodiny.

(5) Uchazeč prokazuje před zahájením písemné části výběrového řízení svou totožnost.

§ 16

Vyrozumění o výsledku písemné části výběrového řízení

(1) Písemná část výběrového řízení je hodnocena na základě metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů.

(2) O výsledku písemné části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta vyrozumí předseda krajského soudu uchazeče v pseudonymizované podobě na internetových stránkách krajského soudu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží výsledky od Justiční akademie.

(3) K ústní části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta postoupí počet uchazečů odpovídající dvojnásobku počtu volných míst na pozici justičního kandidáta v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení. K ústní části výběrového řízení postoupí také všichni uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako poslední postupující uchazeč. 

(4) Uchazeče, kteří postoupili do ústní části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, vyrozumí předseda krajského soudu o termínu konání ústní části výběrového řízení a složení výběrové komise včetně náhradníků jmenovaných předsedou krajského soudu.

(5) Uchazeč může namítnout podjatost člena komise nebo náhradníka. Námitka musí být uplatněna do 1 týdne ode dne vyrozumění uchazeče o složení výběrové komise. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být odůvodněna konkrétními skutečnostmi, z nichž je podjatost dovozována. Předseda krajského soudu posoudí námitku podjatosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

(6) Člen komise nebo náhradník se k námitce vyjádří ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o jejím vznesení vyrozuměn.

(7) Člen komise nebo náhradník oznámí předsedovi krajského soudu skutečnosti, pro které se domnívá, že je podjatý ve vztahu k některému z uchazečů, do 1 týdne ode dne, kdy byl vyrozuměn o složení uchazečů. Předseda krajského soudu posoudí oznámené skutečnosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

§ 17

Psychologické vyšetření

(1) Uchazeč, který na základě výsledku písemné části výběrového řízení postoupí do ústní části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, podstoupí před ústní částí výběrového řízení psychologické vyšetření prováděné podle metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů. Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie.

(2) Výsledek psychologického vyšetření uchazeče na pozici justičního kandidáta se hodnotí stupni „doporučuje se“ a „nedoporučuje se“. Součástí výsledku psychologického vyšetření je charakteristika osobnosti uchazeče a její celkové zhodnocení včetně odůvodnění.

(3) Uchazeč nemusí podstoupit psychologické vyšetření v případě, že takové vyšetření absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ v předchozích 5 letech před podáním přihlášky do výběrového řízení na pozici justičního kandidáta; to neplatí, pokud uchazeč trvá na podstoupení nového vyšetření.

(4) Výsledek psychologického vyšetření je jedním z podkladů pro ústní část výběrového řízení na pozici justičního kandidáta.

§ 18

Ústní část výběrového řízení

(1) Ústní část výběrového řízení může vykonat uchazeč, který na základě výsledku písemné části výběrového řízení postoupil do ústní části výběrového řízení.

(2) Ústní část výběrového řízení se koná formou pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor před výběrovou komisí je veřejný.

(3) Výběrová komise se před zahájením ústní části výběrového řízení seznámí s výsledkem písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem a s výsledkem jeho psychologického vyšetření.

(4) Uchazeč prokazuje před zahájením ústní části výběrového řízení svou totožnost.

§ 19

Jednání výběrové komise

(1) Výběrová komise může jednat jen v přítomnosti všech svých členů, kteří nebyli vyloučeni na základě námitky podjatosti, a náhradníků, kteří nahradili vyloučené členy.

(2) Z jednání výběrové komise se vyhotoví protokol o jednání výběrové komise.

(3) Jednání výběrové komise řídí předseda jmenovaný předsedou krajského soudu. Předseda výběrové komise dbá na nestrannost jednání výběrové komise, na řádný průběh ústní části výběrového řízení a na správnost protokolu o jednání výběrové komise.

(4) Za účelem zajištění řádného průběhu ústní části výběrového řízení může předseda výběrové komise přijmout přiměřená opatření, zejména může

a)   omezit počet osob z řad veřejnosti,
b)   odepřít přístup fyzické osobě, u níž je obava, že by řádný průběh ústní části výběrového řízení mohla narušit, nebo
c)   vykázat osobu uvedenou v písmenu b) z místa konání ústní části výběrového řízení.

(5) O přijetí opatření podle odstavce 4 se provede záznam do protokolu o jednání výběrové komise.

§ 20

Pohovor

(1) Uchazeči přistupují před výběrovou komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.

(2) Při pohovoru kladou členové výběrové komise uchazeči otázky zaměřené na písemnou část výběrového řízení a také otázky zaměřené na odborné znalosti uchazeče a na jeho osobnostní předpoklady.

(3) Členové výběrové komise hodnotí odpovědi uchazeče, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování.

(4) Pohovor trvá nejdéle 2 hodiny.

§ 21

Výsledky výběrového řízení

(1) Každý člen výběrové komise hodnotí uchazeče samostatně přidělením 0 až 10 bodů s přihlédnutím k podkladům, které měla výběrová komise k dispozici, výsledkům písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem, výsledkům jeho psychologického vyšetření a odpovědím uchazeče v ústní části výběrového řízení, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování. Bodové hodnocení uchazeče každý člen výběrové komise písemně odůvodní. Žádný z členů výběrové komise se nemůže zdržet hodnocení uchazeče. Výběrová komise na základě přidělených bodů určí pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a určí, který z uchazečů ve výběrovém řízení uspěl a který neuspěl.

(2) Předseda výběrové komise zašle protokol o jednání výběrové komise a výsledky výběrového řízení bez zbytečného odkladu předsedovi příslušného krajského soudu.

(3) Výsledky výběrového řízení na pozici justičního kandidáta uveřejní předseda příslušného krajského soudu v pseudonymizované podobě na internetových stránkách soudu.

§ 22

Protokol o jednání výběrové komise

(1) O jednání výběrové komise se vyhotoví protokol, který obsahuje jména členů výběrové komise, jména uchazečů, informaci o případném vznesení námitky podjatosti členů výběrové komise nebo náhradníků, uvedení průběhu výběrového řízení, počtu bodů přidělených uchazeči jednotlivými členy výběrové komise a odůvodnění, celkového počtu dosažených bodů, pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a informaci, zda uchazeč ve výběrovém řízení uspěl nebo neuspěl. Protokol o jednání výběrové komise obsahuje také seznam dalších podkladů o uchazeči, které byly výběrovou komisí v rámci hodnocení uchazeče zohledněny, a případné vyjádření uchazeče k těmto podkladům. Protokol o jednání výběrové komise podepisují všichni členové výběrové komise.

(2) Údaje o průběhu výběrového řízení se uchovávají po dobu 70 let.

§ 23

Obsahová náplň odborné přípravy justičního kandidáta

(1) Odborná příprava justičního kandidáta probíhá u okresních, krajských a vrchních soudů.

(2) Průběh odborné přípravy se řídí věcným a časovým plánem odborné přípravy, který stanoví předseda příslušného krajského soudu podle metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů.

(3) Plán odborné přípravy je zaměřen tak, aby odborná příprava justičního kandidáta sloužila zejména k

a)   prohloubení odborných znalostí a organizačních a komunikačních dovedností justičního kandidáta,
b)   rozvíjení jeho schopností aplikovat právní předpisy v konkrétní věci,
c)   získávání znalostí o jednotlivých agendách vedených soudy a o jejich výkonu,
d)   osvojení si procesních postupů a návyků nezbytných pro výkon funkce soudce a
e)   jeho seznámení se s etickými principy vztahujícími se k výkonu funkce soudce.

(4) Průběh odborné přípravy a její úroveň zajišťují po odborné a pedagogické stránce určení školitelé. Školitele jmenuje a odvolává předseda krajského soudu ze soudců, kteří mají předpoklady k výchově justičních kandidátů, v rámci plánu odborné přípravy.

(5) Vhodné podmínky pro práci s justičními kandidáty vytvářejí školitelům předsedové krajských soudů ve spolupráci s předsedy vrchních a okresních soudů.

§ 24

Hodnocení justičního kandidáta

(1) Nejpozději 30 dnů před koncem odborné přípravy zpracuje předseda příslušného krajského soudu nebo jím pověřený místopředseda hodnocení justičního kandidáta za dobu výkonu odborné přípravy podle metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů. Jeden stejnopis hodnocení obdrží hodnocený justiční kandidát.

(2) Podkladem pro hodnocení justičního kandidáta je předsedou senátu nebo samosoudcem, u nichž justiční kandidát vykonával odbornou justiční přípravu, provedené zhodnocení průběhu přípravy na jednotlivých soudních odděleních u okresního, krajského nebo vrchního soudu a také zhodnocení organizačních a komunikačních dovedností uchazeče. Výsledkem hodnocení je závěr „vynikající“, „výborný“, „dobrý“, „dostatečný“ nebo „nedostatečný“.

(3) Hodnocení justičního kandidáta se uchovává po dobu 70 let.

Hlava III

Výběr uchazečů na funkci soudce

§ 25

Vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce

(1) Výběrové řízení na funkci soudce vyhlašuje ministr nejméně 30 dnů před termínem stanoveným k podání přihlášky. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce se uveřejňuje na internetových stránkách ministerstva.

(2) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce obsahuje označení obvodu krajského soudu, pro který je výběrové řízení na funkci soudce vyhlašováno, počet míst soudců obsazovaných v tomto výběrovém řízení a termín pro podání přihlášky do výběrového řízení na funkci soudce. Součástí oznámení o výběrovém řízení je formulář přihlášky.

§ 26

Přihláška

(1) Přihlášku do výběrového řízení na funkci soudce podává uchazeč příslušnému krajskému soudu na předepsaném formuláři ve lhůtě stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Lhůta pro podání je zachována, je-li přihláška nejpozději poslední den lhůty předána provozovateli poštovních služeb.

(2) Náležitostmi přihlášky jsou

a)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče,
b)   datum narození uchazeče,
c)   adresa místa trvalého pobytu uchazeče,
d)   kontaktní adresa místa pro doručování uchazeči, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu uchazeče,
e)   telefonní číslo a adresa elektronické pošty uchazeče,
f)   název školy, na které uchazeč získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva podle § 60 odst. 3 zákona, a datum ukončení studia,
g)   informace o složení odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky podle § 60 odst. 5 zákona,
h)   informace o dosavadní praxi uchazeče,
i)   informace o předchozí účasti uchazeče ve výběrovém řízení na funkci soudce,
j)   informace o jazykových znalostech uchazeče,
k)   informace o stážích uchazeče,
l)   informace o odborné publikační činnosti uchazeče a
m)   datum a podpis uchazeče.

(3) Součástí přihlášky jsou

a)   doklady o dosaženém vzdělání,
b)   doklad o státním občanství,
c)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d)   osvědčení o vykonání odborné justiční zkoušky nebo jiné profesní zkoušky podle § 60 odst. 5 zákona,
e)   lékařská zpráva o způsobilosti k výkonu funkce soudce ne starší než 3 měsíce,
f)   strukturovaný životopis,
g)   motivační dopis,
h)   čestné prohlášení uchazeče o splnění předpokladů pro výkonu funkce soudce a podmínek podle § 117 zákona,
i)   uchazečem podepsaná informace o zpracování osobních údajů,
j)   hodnocení justičního kandidáta, absolvoval-li uchazeč praxi justičního kandidáta, nebo hodnocení dosavadní praxe uchazeče, neabsolvoval-li praxi justičního kandidáta, a
k)   případné další náležitosti stanovené jiným právním předpisem1).

(4) Předseda krajského soudu posoudí úplnost přihlášky. V případě neúplnosti přihlášky vyzve předseda krajského soudu uchazeče k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li přihláška ve stanovené lhůtě doplněna, bude uchazeč z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení předseda krajského soudu uchazeče vyrozumí.

§ 27

Pozvánka

(1) Justiční akademie zašle uchazeči pozvánku k výběrovému řízení na funkci soudce nejpozději 30 dní před konáním písemné části výběrového řízení.

(2) Pozvánka k výběrovému řízení na funkci soudce obsahuje termín a místo konání písemné části výběrového řízení a informace o průběhu výběrového řízení na funkci soudce.

(3) Náhradní termín pro vykonání písemné a ústní části výběrového řízení na funkci soudce se nepřipouští.

§ 28

Písemná část výběrového řízení

(1) Písemná část výběrového řízení se koná formou testu aplikace práva vyšší úrovně obtížnosti. Písemnou část výběrového řízení zajišťuje a organizuje Justiční akademie v souladu s metodikou Justiční akademie schválenou ministerstvem a projednanou s předsedy krajských a vyšších soudů. Testem aplikace práva vyšší úrovně obtížnosti se ověřují odborné znalosti a předpoklady zájemce na funkci soudce.

(2) Uchazeč vypracuje test aplikace práva samostatně. Jako pomůcku je uchazeč oprávněn v průběhu písemné části výběrového řízení použít pouze právní informační systém poskytnutý Justiční akademií, sbírky právních předpisů v listinné podobě, další programové vybavení poskytnuté Justiční akademií a psací potřeby. Uchazeč, který nevypracuje test aplikace práva samostatně nebo použije nedovolené pomůcky, bude z výběrového řízení vyloučen.

(3) Testové otázky jsou neveřejné, ledaže je Justiční akademie vyřadila z užívání.

(4) Písemná část výběrového řízení trvá nejdéle 2 hodiny.

(5) Uchazeč prokazuje před zahájením písemné části výběrového řízení svou totožnost.

§ 29

Vyrozumění o výsledku písemné části výběrového řízení

(1) Písemná část výběrového řízení je hodnocena na základě metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů.

(2) O výsledku písemné části výběrového řízení na funkci soudce vyrozumí předseda krajského soudu uchazeče v pseudonymizované podobě na internetových stránkách krajského soudu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží výsledky od Justiční akademie.

(3) K ústní části výběrového řízení na funkci soudce postoupí počet nevyloučených uchazečů odpovídající při obsazování 10 a méně míst soudců trojnásobku počtu volných míst na funkci soudce v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení. V případě obsazování více než 10 míst soudců k ústní části výběrového řízení na funkci soudce postoupí počet nevyloučených uchazečů odpovídající dvojnásobku počtu volných míst na funkci soudce v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení, nejméně však 30 uchazečů.

(4) K ústní části výběrového řízení postoupí také všichni nevyloučení uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako poslední postupující uchazeč. 

(5) Uchazeče, kteří postoupili do ústní části výběrového řízení na funkci soudce, vyrozumí předseda krajského soudu o termínu konání ústní části výběrového řízení a složení výběrové komise včetně náhradníků jmenovaných ministrem.

(6) Uchazeč může namítnout podjatost člena komise nebo náhradníka. Námitka musí být uplatněna do 1 týdne ode dne vyrozumění uchazeče o složení výběrové komise. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být odůvodněna konkrétními skutečnostmi, z nichž je podjatost dovozována. Ministerstvo námitku podjatosti posoudí, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

(7) Člen komise nebo náhradník se k námitce vyjádří ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o jejím vznesení vyrozuměn.

(8) Člen komise nebo náhradník oznámí ministerstvu skutečnosti, pro které se domnívá, že je podjatý ve vztahu k některému z uchazečů, do 1 týdne ode dne, kdy byl vyrozuměn o složení uchazečů. Ministerstvo posoudí oznámené skutečnosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

§ 30

Psychologické vyšetření

(1) Uchazeč, který na základě výsledku písemné části výběrového řízení postoupí do ústní části výběrového řízení na funkci soudce, podstoupí před ústní částí výběrového řízení psychologické vyšetření prováděné podle metodiky Justiční akademie schválené ministerstvem a projednané s předsedy krajských a vyšších soudů, a to v případě, že u uchazeče nebylo toto vyšetření provedeno ve výběrovém řízení na funkci justičního kandidáta. Psychologické vyšetření provádí psychologické pracoviště Justiční akademie.

(2) Uchazeč též nemusí podstoupit psychologické vyšetření v případě, že takové vyšetření absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ v předchozích 5 letech před podáním přihlášky do výběrového řízení na funkci soudce; to neplatí, pokud uchazeč trvá na podstoupení nového vyšetření.

(3) Výsledek psychologického vyšetření uchazeče na funkci soudce se hodnotí stupni „doporučuje se“ a „nedoporučuje se“. Součástí výsledku psychologického vyšetření je charakteristika osobnosti uchazeče a její celkové zhodnocení včetně odůvodnění.

(4) Výsledek psychologického vyšetření je jedním z podkladů pro ústní část výběrového řízení na funkci soudce.

§ 31

Ústní část výběrového řízení

(1) Ústní část výběrového řízení může vykonat uchazeč, který na základě výsledku písemné části výběrového řízení postoupil do ústní části výběrového řízení.

(2) Ústní část výběrového řízení na funkci soudce se koná formou pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor před výběrovou komisí je veřejný.

(3) Výběrová komise se před zahájením ústní části výběrového řízení seznámí s výsledkem písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem a s výsledkem jeho psychologického vyšetření.

(4) Uchazeč prokazuje před zahájením ústní části výběrového řízení svou totožnost.

§ 32

Jednání výběrové komise

(1) Výběrová komise může jednat jen v přítomnosti všech svých členů, kteří nebyli vyloučeni na základě námitky podjatosti, a náhradníků, kteří nahradili vyloučené členy.

(2) Z jednání výběrové komise se vyhotoví protokol o jednání výběrové komise.

(3) Jednání výběrové komise řídí předseda jmenovaný ministrem. Předseda výběrové komise dbá na nestrannost jednání výběrové komise, na řádný průběh ústní části výběrového řízení a na správnost protokolu o jednání výběrové komise.

(4) Za účelem zajištění řádného průběhu ústní části výběrového řízení může předseda výběrové komise přijmout přiměřená opatření, zejména může

a)   omezit počet osob z řad veřejnosti,
b)   odepřít přístup fyzické osobě, u níž je obava, že by řádný průběh ústní části výběrového řízení mohla narušit, nebo
c)   vykázat osobu uvedenou v písmenu b) z místa konání ústní části výběrového řízení.

(5) O přijetí opatření podle odstavce 4 se provede záznam do protokolu o jednání výběrové komise.

§ 33

Pohovor

(1) Uchazeči přistupují před výběrovou komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.

(2) Při pohovoru kladou členové výběrové komise uchazeči otázky zaměřené na písemnou část výběrového řízení a také otázky zaměřené na odbornou stránku výkonu funkce soudce a na osobnostní předpoklady uchazeče pro výkon funkce soudce.

(3) Členové výběrové komise hodnotí odpovědi uchazeče, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování.

(4) Pohovor trvá nejdéle 2 hodiny.

§ 34

Výsledky výběrového řízení

(1) Každý člen výběrové komise hodnotí uchazeče samostatně přidělením 0 až 10 bodů s přihlédnutím k podkladům, které měla výběrová komise k dispozici, výsledkům písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem, výsledkům jeho psychologického vyšetření a odpovědím uchazeče v ústní části výběrového řízení, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování. Bodové hodnocení uchazeče každý člen výběrové komise písemně odůvodní. Žádný z členů výběrové komise se nemůže zdržet hodnocení uchazeče. Výběrová komise na základě přidělených bodů určí pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a určí, který z uchazečů ve výběrovém řízení uspěl a který neuspěl.

(2) Předseda výběrové komise zašle protokol o jednání výběrové komise a výsledky výběrového řízení bez zbytečného odkladu předsedovi krajského soudu a ministerstvu.

(3) Výsledky výběrového řízení na funkci soudce uveřejní ministerstvo v pseudonymizované podobě na svých internetových stránkách.

§ 35

Protokol o jednání výběrové komise

(1) O jednání výběrové komise se vyhotoví protokol, který obsahuje jména členů výběrové komise, jména uchazečů, informaci o případném vznesení námitky podjatosti členů výběrové komise nebo náhradníků, průběhu výběrového řízení, počtu bodů přidělených uchazeči jednotlivými členy výběrové komise a odůvodnění, uvedení celkového počtu dosažených bodů, pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a informaci, zda uchazeč ve výběrovém řízení uspěl nebo neuspěl. Protokol o jednání výběrové komise obsahuje také seznam dalších podkladů o uchazeči, které byly výběrovou komisí v rámci hodnocení uchazeče zohledněny, a případné vyjádření uchazeče k těmto podkladům. Protokol o jednání výběrové komise podepisují všichni členové výběrové komise.

(2) Údaje o průběhu výběrového řízení se uchovávají po dobu 70 let.

Hlava IV

Výběr předsedů soudů

§ 36

Vyhlášení výběrového řízení na funkci předsedy soudu

(1) Výběrové řízení na funkci předsedy okresního soudu vyhlašuje předseda příslušného krajského soudu nejpozději 30 dní před termínem stanoveným k podání přihlášky. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení se uveřejní na internetových stránkách soudu a ministerstva.

(2) Výběrové řízení na funkci předsedy vrchního a krajského soudu vyhlašuje ministr nejpozději 30 dní před termínem stanoveným k podání přihlášky. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení se uveřejní na internetových stránkách ministerstva.

(3) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci předsedy soudu obsahuje označení funkce, která je v rámci daného výběrového řízení obsazována, uvedení, od kdy je funkce obsazována, a termín pro podání přihlášek. Součástí oznámení o vyhlášení výběrového řízení je formulář přihlášky.

§ 37

Přihláška

(1) Přihlášku do výběrového řízení na funkci předsedy soudu podává uchazeč předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu na předepsaném formuláři ve lhůtě stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Lhůta pro podání je zachována, je-li přihláška nejpozději poslední den lhůty předána provozovateli poštovních služeb.

(2) Náležitostmi přihlášky jsou

a)   titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče,
b)   datum narození uchazeče,
c)   adresa místa trvalého pobytu uchazeče,
d)   kontaktní adresa místa pro doručování uchazeči, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu uchazeče,
e)   telefonní číslo a adresa elektronické pošty uchazeče,
f)   informace o dosavadní praxi uchazeče,
g)   informace o jazykových znalostech uchazeče,
h)   informace o stážích uchazeče,
i)   informace o odborné publikační činnosti uchazeče,
j)   označení soudu, k němuž je uchazeč přidělen nebo přeložen,
k)   informace o dosavadním působení uchazeče ve funkci soudce, předsedy nebo místopředsedy soudu a
l)   datum a podpis uchazeče.

(3) Součástí přihlášky jsou

a)   strukturovaný životopis,
b)   výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c)   doklad o jmenování uchazeče soudcem,
d)   doklad o posledním přidělení uchazeče k výkonu funkce soudce,
e)   přehled publikační, pedagogické, vědecké nebo jiné odborné činnosti uchazeče,
f)   koncepce rozvoje soudu,
g)   uchazečem podepsané prohlášení o případném kárném řízení vedeném proti jeho osobě a
h)   uchazečem podepsaná informace o zpracování osobních údajů.

(4) Předseda příslušného krajského soudu nebo ministerstvo posoudí úplnost přihlášky. V případě neúplnosti přihlášky vyzve předseda krajského soudu nebo ministerstvo uchazeče k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li přihláška ve stanovené lhůtě doplněna, bude uchazeč z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení předseda krajského soudu nebo ministerstvo uchazeče vyrozumí.

(5) Předseda příslušného krajského soudu nebo ministerstvo zajistí stanovisko soudcovské rady soudu, ke kterému je uchazeč přidělen, a soudcovské rady soudu, u kterého je funkce obsazována, hodnocení soudce a roční statistický výkaz soudce (dále jen „výkaz“). S těmito podklady bude uchazeč seznámen během pohovoru před výběrovou komisí.

§ 38

Stanovisko soudcovské rady

(1) Soudcovská rada poskytne předsedovi příslušného krajského soudu nebo ministerstvu stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dní od doručení žádosti.

(2) Soudcovská rada soudu, ke kterému je uchazeč přidělen, i soudcovská rada soudu, u kterého je funkce obsazována, uvedou ve svém stanovisku svůj postoj k případnému jmenování daného uchazeče do obsazované funkce a odůvodnění tohoto postoje.

§ 39

Výkaz

(1) Předseda soudu nebo jím pověřený místopředseda vyhotoví výkaz za předcházející kalendářní rok bez zbytečného odkladu od doručení žádosti předsedy příslušného krajského soudu nebo ministerstva.

(2) Výkaz obsahuje označení soudu a uchazeče a dále

a)   celkový nápad věcí na daného uchazeče za předchozí kalendářní rok,
b)   počet uchazečem skončených věcí za předchozí kalendářní rok a
c)   počet uchazečem nevyřízených věcí k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.

(3) Výkaz uchazeče, který v předcházejícím kalendářním roce vykonával funkci předsedy nebo místopředsedy soudu, obsahuje také statistické údaje o výkonnosti v hlavních agendách soudu a porovnání se soudy v obvodu působnosti soudu vyššího stupně.

§ 40

Hodnocení

(1) Předseda soudu nebo jím pověřený místopředseda vyhotoví hodnocení soudce obsahující stručné zhodnocení uchazeče za celou dobu jeho působení na daném soudu a detailní zhodnocení uchazeče za předcházející kalendářní rok. V případě, že je hodnocen soudce, který vykonává funkci předsedy, hodnocení soudce vyhotoví předseda soudu vyššího stupně, v jehož obvodu uchazeč vykonává funkci soudce.

(2) Hodnocení soudce je zaměřené zejména na zhodnocení rozhodovací činnosti, plynulosti a důstojnosti vedení soudního řízení, přičemž se přihlíží ke skutkově složitým věcem a stanoviskům odvolacího a dovolacího soudu. Součástí hodnocení je také zhodnocení odbornosti uchazeče, jeho organizačních a komunikačních dovedností, osobnostních předpokladů, přehled stáží uchazeče u soudů vyššího stupně a údaje o kárných řízeních vedených proti jeho osobě.

§ 41

Pozvánka

(1) Předseda krajského soudu nebo ministerstvo zašle uchazeči pozvánku k výběrovému řízení na funkci předsedy soudu nejpozději 30 dní před konáním výběrového řízení.

(2) Pozvánka k výběrovému řízení na funkci předsedy soudu obsahuje termín a místo konání výběrového řízení, informace o průběhu výběrového řízení na funkci předsedy soudu a složení výběrové komise včetně náhradníků jmenovaných předsedou krajského soudu nebo ministrem.

(3) Uchazeč může namítnout podjatost člena komise nebo náhradníka. Námitka musí být uplatněna do 1 týdne ode dne jeho vyrozumění uchazeče o složení výběrové komise. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být odůvodněna konkrétními skutečnostmi, z nichž je podjatost dovozována. Předseda krajského soudu nebo ministerstvo námitku podjatosti posoudí, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

(4) Člen komise nebo náhradník se k námitce vyjádří ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy byl o jejím vznesení vyrozuměn.

(5) Člen komise nebo náhradník oznámí předsedovi krajského soudu nebo ministerstvu skutečnosti, pro které se domnívá, že je podjatý ve vztahu k některému z uchazečů, do 1 týdne ode dne, kdy byl vyrozuměn o složení uchazečů. Předseda krajského soudu nebo ministerstvo posoudí oznámené skutečnosti, případně člena komise nebo náhradníka vyloučí a o tomto postupu uchazeče vyrozumí.

§ 42

Výběrové řízení

(1) Výběrové řízení na funkci předsedy soudu probíhá formou pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor je veřejný.

(2) Náhradní termín pro vykonání pohovoru se nepřipouští.

(3) Uchazeč prokazuje před zahájením výběrového řízení svou totožnost.

§ 43

Jednání výběrové komise

(1) Výběrová komise může jednat jen v přítomnosti všech svých členů, kteří nebyli vyloučeni na základě námitky podjatosti, a náhradníků, kteří nahradili vyloučené členy.

(2) Z jednání výběrové komise se vyhotoví protokol o jednání výběrové komise.

(3) Jednání výběrové komise řídí předseda jmenovaný předsedou krajského soudu nebo ministrem. Předseda výběrové komise dbá na nestrannost jednání výběrové komise, na řádný průběh pohovoru a na správnost protokolu o jednání výběrové komise.

(4) Za účelem zajištění řádného průběhu pohovoru může předseda výběrové komise přijmout přiměřená opatření, zejména může

a)   omezit počet osob z řad veřejnosti,
b)   odepřít přístup fyzické osobě, u níž je obava, že by řádný průběh pohovoru mohla narušit, nebo
c)   vykázat osobu uvedenou v písmenu b) z místa konání pohovoru.

(5) O přijetí opatření podle odstavce 4 se provede záznam do protokolu o jednání výběrové komise.

§ 44

Pohovor

(1) Uchazeči přistupují před výběrovou komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.

(2) Při pohovoru kladou členové výběrové komise uchazeči otázky zaměřené na odbornou stránku výkonu funkce, o kterou se uchazeč uchází, na koncepci rozvoje soudu a na jeho osobnostní předpoklady pro výkon funkce.

(3) Členové výběrové komise hodnotí odpovědi uchazeče, včetně jeho celkového vystupování a vyjadřování.

(4) Pohovor trvá nejdéle 2 hodiny.

§ 45

Výsledky výběrového řízení

(1) Každý člen výběrové komise hodnotí uchazeče samostatně přidělením 0 až 10 bodů. Bodové hodnocení uchazeče každý člen výběrové komise písemně odůvodní. Žádný z členů výběrové komise se nemůže zdržet hodnocení uchazeče. Výběrová komise na základě přidělených bodů určí pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a určí, který z uchazečů ve výběrovém řízení uspěl a který neuspěl.

(2) Předseda výběrové komise zašle protokol o jednání výběrové komise a výsledky výběrového řízení bez zbytečného odkladu předsedovi příslušného krajského soudu nebo ministrovi.

(3) Výsledky výběrového řízení uveřejní bez zbytečného odkladu po konání výběrového řízení předseda příslušného krajského soudu nebo ministerstvo v pseudonymizované podobě na internetových stránkách soudu nebo ministerstva.

§ 46

Protokol o jednání výběrové komise

(1) O jednání výběrové komise se vyhotoví protokol, který obsahuje jména členů výběrové komise, jména uchazečů, informace o případném vznesení námitky podjatosti členů výběrové komise nebo náhradníků, průběhu výběrového řízení, počtu bodů přidělených uchazeči jednotlivými členy výběrové komise a odůvodnění, uvedení celkového počtu dosažených bodů, pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a informaci, zda uchazeč ve výběrovém řízení uspěl nebo neuspěl. Protokol o jednání výběrové komise obsahuje také seznam dalších podkladů o uchazeči, které byly výběrovou komisí v rámci hodnocení uchazeče zohledněny, a případné vyjádření uchazeče k těmto podkladům. Protokol o jednání výběrové komise podepisují všichni členové výběrové komise.

(2) Údaje o průběhu výběrového řízení se uchovávají po dobu 70 let.

§ 47

Přechodná ustanovení

(1) Přihlášky k odborné justiční zkoušce podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za přihlášky k odborné justiční zkoušce podle této vyhlášky.

(2) Justiční čekatelé přijatí do přípravné služby přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky dokončí přípravnou službu v souladu s vyhláškou č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Oprávnění justičních čekatelů přijatých do přípravné služby přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provádět úkony soudu se řídí vyhláškou č. 37/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Uchazeč nemusí podstoupit psychologické vyšetření v případě, že takové vyšetření realizované pracovištěm, které vybralo ministerstvo k provádění psychodiagnostických vyšetření v rámci výběru uchazečů o funkci soudce, absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ nebo „doporučuje se s výhradou“ v předchozích 5 letech před podáním přihlášky do výběrového řízení na pozici justičního kandidáta nebo na funkci soudce; to neplatí, pokud uchazeč trvá na podstoupení nového vyšetření.

§ 48

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 382/2017 Sb., o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce.

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU PRO OKRESNÍ A KRAJSKÉ SOUDY

§ 49

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č.  482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007  Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb., vyhlášky č. 384/2017 Sb. a vyhlášky č. 222/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2a odst. 2 se slovo „čekateli“ nahrazuje slovem „kandidátovi“.

2. V § 4 se slovo „čekatelé“ nahrazuje slovem „kandidáti“.

3. Ve společném nadpisu § 6a a 6b se slovo „čekateli“ nahrazuje slovem „kandidáty“.

4. V § 6a úvodní části ustanovení se slovo „čekatel“ nahrazuje slovem „kandidát“.

5. V § 6b úvodní části ustanovení se slovo „čekatel“ nahrazuje slovem „kandidát“.

6. V § 7 se v nadpisu slovo „čekatele“ nahrazuje slovem „kandidáta“.

7. V § 7 odst. 1 se slovo „čekatelem“ nahrazuje slovem „kandidátem“.

8. V § 23 odst. 2 se slovo „čekatel“ nahrazuje slovem „kandidát“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 50

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.


1)   Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.