Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


505

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 4 odst. 15 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), e) až h), § 6 odst. 8 písm. d) a g), § 7 odst. 6 písm. a), § 7a odst. 5 a § 17 odst. 16 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č.  300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017  Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., vyhlášky č. 3/2018 Sb. a vyhlášky č. 315/2020  Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“, „Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.“ a „Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.“ zrušují a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků.“.

2. V příloze bod 1.1. Obilniny zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

3. V příloze v bodě 1.2.1 Trávy se slova „Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina“ nahrazují slovy „Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

Čl. II

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., vyhlášky č. 3/2018 Sb. a vyhlášky č. 156/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/971 ze dne 16. června 2021, kterou se mění příloha I směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, příloha I směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, příloha I směrnice Rady 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, příloha I směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh a příloha I směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, pokud jde o používání biochemických a molekulárních technik.“.

3. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě, že po provedení přehlídky množitelského porostu obilnin, trav, luskovin, jetelovin, jiných krmných plodin, olejnin, přadných rostlin, řep a zelenin přetrvávají pochybnosti, pokud jde o odrůdovou pravost osiva, může Ústav pro přezkoušení této pravosti použít mezinárodně uznávanou a reprodukovatelnou biochemickou nebo molekulární techniku v souladu s platnými mezinárodními normami.“.

4. V příloze č. 1 části 2 bodu 2.1 podbodě 2.1.2. odst. 2 se slova „Triticum aestivum“ nahrazují slovy „Triticum aestivum L. subsp. aestivum“.

5. V příloze č. 5 tabulce č. 1 se ve druhém sloupci slova „Sorghum bicolor“ nahrazují slovy „Sorghum bicolor subsp. bicolor“, slova „Sorghum bicolor x S. sudanense“ slovy „Sorghum bicolor subsp. bicolor x Sorghum bicolor subsp. drummondii“, slova „Sorghum sudanense“ slovy „Sorghum bicolor subsp. drummondii“, slova „Triticum aestivum“ slovy „Triticum aestivum subsp. aestivum“, slova „Triticum spelta“ slovy „Triticum aestivum subsp. spelta“ a slova „Triticum durum“ slovy „Triticum turgidum subsp. durum“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Čl. III

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb., vyhlášky č. 334/2017 Sb., vyhlášky č. 299/2018 Sb. a vyhlášky č.  313/2020 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“ zrušuje a na konci se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/1927 ze dne 5. listopadu 2021, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility.“.

3. V § 6 odst. 1 a § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „zveřejněny na internetových stránkách Ústavu“.

4. V § 13 odst. 3 se slova „uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „zveřejněn na internetových stránkách Ústavu“.

5. V příloze č. 1 část I zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

6. V příloze č. 1 části III oddílu 1 se pod tabulkou 3.1a v poznámce 3 slova „a prosa“ nahrazují slovy „ , prosa a lesknice“.

7. V příloze č. 1 části III oddílu 2 pododdílu 1 v tabulce 3.2a řádek „pšenice setá, tvrdá a špalda“ zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

8. V příloze č. 1 části III oddílu 2 pododdílu 2 se slova „ječmene, s výjimkou hybridů ječmene“ nahrazují slovy „ječmene, s výjimkou hybridů pšenic a ječmene“.

9. V příloze č. 1 části III oddílu 2 pododdílu 3 se pod tabulkou 3.2b v úvodní větě druhého odstavce slova „[(Sorghum halepense (L.)]“ nahrazují slovy „(Sorghum halepense)“ a slova „[Sorghum sudanense (Piper) Stapf]“ se nahrazují slovy „(Sorghum bicolor subsp. drummondii)“.

10. V příloze č. 1 části III oddílu 2 pododdílu 3 se pod tabulkou 3.2b ve druhém odstavci v písmenech a) a b) za slovo „bicolor“ vkládají slova „subsp. bicolor“.

11. V příloze č. 1 části III oddílu 3 pododdílu 1 se v poznámce č. 18 za slovo „ječmene“ vkládají slova „a pšenic“.

12. V příloze č. 1 části III oddílu 3 pododdílu 2 se v bodě 4 za slovo „hybridů“ vkládají slova „pšenic a“.

13. V příloze č. 1 části III oddílu 3 pododdílu 2 se v bodě 5 za slova „s výjimkou hybridních odrůd“ a za slova „C 90 %, pro osivo hybridních odrůd“ vkládají slova „pšenic a“.

14. V příloze č. 1 části III oddílu 3 pododdílu 2 se v bodě 6 slova „hybridních odrůd ječmene“ nahrazují slovy „hybridních odrůd pšenic a ječmene“.

15. V příloze č. 1 části III oddílu 3 pododdílu 2 se za bod 8 doplňuje bod 9, který zní:

„9.   v případě osiva hybridních odrůd pšenic využívající CMS je nejvyšší povolený počet rostlin odchylných typů v porostech pro výrobu osiva kategorie E u udržovatele a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,6 % a u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě jednoduchého hybridu 1 %. Minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C 99 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou. Osivo kategorie C se může vyrábět při pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.“.

16. V příloze č. 1 části V oddílu 3 pododdílu 2 se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

17. V příloze č. 2 části I tabulce 1 se ve druhém sloupci, osmém řádku slova „Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina“ nahrazují slovy „Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.“.

18. V příloze č. 4 části III oddílu 1 pododdílu 1 tabulce 3.1 v řádku náležejícím plodině „ředkev olejná“ se ve sloupci „počet roků2“ číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

19. V příloze č. 9 se zrušují písmena b) až g), včetně vzorů formulářů uvedených pod těmito písmeny.
Dosavadní písmena h) až v) se označují jako písmena b) až p).

20. V nadpisu přílohy č. 10 se za slovo „osobou“ doplňují slova „a Ústavem“.

21. V příloze č. 10 úvodní odstavec zní:
„Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou

a)   Uznávací list na množitelský porost
b)   Uznávací list na osivo

Vzor dokladu vydávaného Ústavem
c)   Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací.“.

22. V příloze č. 16 se v nadpisu bodu 6 slovo „Odejmutí“ nahrazuje slovem „Zrušení“.

23. V příloze č. 17 se v nadpisu části III slovo „Odejmutí“ nahrazuje slovem „Zrušení“.

24. V příloze č. 17 části III se v bodech 1 a 3 slovo „odebráno“ nahrazuje slovem „zrušeno“.

25. V příloze č. 17 žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty a vzor úředního razítka pověřené osoby znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

26. V příloze č. 18 části II a III znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

27. V příloze č. 18 formulář žádosti o pověření k odběru vzorků a vzor úředního razítka pověřené osoby znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

28. V příloze č. 19 se v nadpisu části III slovo „Odejmutí“ nahrazuje slovem „Zrušení“.

29. V příloze č. 19 části III písm. a) se slova „mu odebráno“ nahrazují slovem „zrušeno“.

30. V příloze č. 19 části III písm. c) se slovo „odebrání“ nahrazuje slovem „zrušení“.

31. V příloze č. 19 uvedená žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo zní:

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 a 3 a čl. III bodů 2, 7, 8 a 11 až 15, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2022.

(2) Ustanovení čl. III bodů 7, 8 a 11 až 15 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. srpna 2029.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Obchodní korporace - VOS, KS, SRO VII

Chalupa, Reitermann, Grinc - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.