Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


500

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 2021

o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 zákona č. 127/2005  Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 374/2021  Sb.:

§ 1

Doklady prokazující postavení osoby se zvláštními sociálními potřebami

(1) Osoba s nízkými příjmy pro prokázání splnění podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích předává poskytovateli univerzální služby čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení, a dále předloží k nahlédnutí doklad totožnosti.

(2) Zdravotně postižená osoba pro prokázání splnění podmínek podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích předloží poskytovateli univerzální služby k nahlédnutí doklad totožnosti a v případě

a)   podle § 43 odst. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikacích průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou podle § 34 odst. 3 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
b)   podle § 43 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích průkaz ZTP/P podle § 34 odst. 4 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
c)   podle § 43 odst. 4 písm. c) zákona o elektronických komunikacích oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV; jde-li o nezletilou osobu, předloží spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů podle § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
d)   podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona o elektronických komunikacích doklady podle písmene a) nebo b) vydané nezletilé osobě, kterou spotřebitel vychovává nebo o ni osobně pečuje; spotřebitel, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů podle § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře.

(3) Zdravotně postižená osoba, která není státním občanem České republiky a není držitelem dokladů podle odstavce 2, předloží doklad totožnosti a obdobné doklady vydané státem, jehož je občanem, nebo státem jejího posledního pobytu.

§ 2

Výše cenového zvýhodnění

Výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatele univerzální služby činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.

§ 3

Náležitosti a doba uchovávání seznamu osob s přiznanou zvláštní cenou

(1) Seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána, obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, bydliště; jedná-li se o osobu, která je příjemcem zvláštní ceny z titulu osobní péče podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona o elektronických komunikacích, uvede se také jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nezletilé osoby,
b)   telefonní číslo nebo jiný identifikátor, pro které je zvláštní cena poskytována,
c)   datum zahájení a datum ukončení poskytování zvláštní ceny,
d)   výši poskytnutého cenového zvýhodnění na základě vybrané zvláštní ceny v jednotlivých měsíčních zúčtovacích obdobích a za kalendářní rok celkem,
e)   cenový plán,
f)   informaci o tom, zda se jedná o osobu se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona o elektronických komunikacích, nebo podle § 43 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.

(2) V případě osoby se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 písm. a) a b) je přílohou seznamu čestné prohlášení podle § 1 odst. 1.

(3) Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona, uchovává seznam podle odstavce 1 po dobu poskytování zvláštní ceny a po skončení jejího poskytování po dobu 5 let.

§ 4

Přechodné ustanovení

Bude-li zdravotně postižená osoba čerpat zvláštní ceny podle tohoto nařízení od stejného poskytovatele univerzální služby, který jí poskytoval zvláštní ceny a kterému prokázala svůj nárok podle nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, tento svůj nárok podle tohoto nařízení již neprokazuje.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.
2. Nařízení vlády č. 354/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.
3. Nařízení vlády č. 119/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 500/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daň. povinnosti a kont. hlášení

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především s aktuálně platnými pravidly v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na ...

Cena: 296 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.