Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


489

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2021

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výrobcem energie výrobce1), výrobce tepla2), výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu,
b)   formou podpory výkupní cena, zelený bonus na elektřinu v ročním nebo hodinovém režimu, aukční bonus v ročním nebo hodinovém režimu, zelený bonus na teplo, zelený bonus na biometan nebo bonus k transformaci výroby tepla.

§ 3

Postup registrace podpory

(1) Výrobce energie při registraci podpory v systému operátora trhu uvede údaje o

a)   výrobci energie,
b)   zdroji elektřiny, výrobně tepla3), výrobně tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobně biometanu a
c)   podpoře.

(2) Výrobce energie dále při registraci podpory v systému operátora trhu čestně prohlásí, zda je podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona a zda má neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona. Změnu stavu podle věty první výrobce energie v systému operátora trhu bezodkladně zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně uvedení data, ke kterému k této změně došlo.

(3) Dnem provedení registrace podpory se rozumí den, kdy výrobce energie úplně a správně zaevidoval údaje potřebné k registraci podpory podle odstavce 1.

§ 4

Evidence údajů o výrobci energie

(1) Výrobce energie uvede v systému operátora trhu své identifikační, kontaktní a platební údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je uznávaným elektronickým podpisem.

(2) Operátor trhu v systému operátora trhu přidělí výrobci energie po zaevidování údajů podle odstavce 1 registrační číslo, pokud jej již nemá přiděleno podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou nebo plynem, a umožní mu přístup do systému operátora trhu.

§ 5

Evidence údajů o zdroji elektřiny

(1) Výrobce v systému operátora trhu uvede údaje o zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor

a)   zdroji elektřiny a
b)   výrobně elektřiny, jejíž součástí je evidovaný zdroj elektřiny, pokud jej již výrobna elektřiny nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou.

§ 6

Evidence údajů o výrobně tepla a výrobně tepla z neobnovitelného zdroje

(1) Výrobce tepla a výrobce tepla z neobnovitelného zdroje v systému operátora trhu uvede údaje o výrobně tepla nebo výrobně tepla z neobnovitelného zdroje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobce tepla a výrobce tepla z neobnovitelného zdroje provozující výrobnu tepla nebo výrobnu tepla z neobnovitelného zdroje, která je zároveň výrobnou elektřiny, eviduje dále údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu výrobně tepla a výrobně tepla z neobnovitelného zdroje jednoznačný identifikátor.

§ 7

Evidence údajů o výrobně biometanu

(1) Výrobce biometanu v systému operátora trhu uvede údaje o výrobně biometanu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Výrobce biometanu provozující výrobnu biometanu, která je zároveň výrobnou elektřiny, uvede dále údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Výrobce biometanu provozující výrobnu biometanu, která je zároveň výrobnou tepla, uvede dále údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) Operátor trhu přidělí v systému operátora trhu výrobně biometanu jednoznačný identifikátor, pokud jej již nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem.

§ 8

Evidence údajů o podpoře

(1) Výrobce energie uvede údaje o podpoře včetně formy podpory a režimu zeleného nebo aukčního bonusu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(2) Výrobce z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s podporou ve formě zeleného bonusu dále zvolí počet provozních hodin výrobny elektřiny.

(3) V případě registrace podpory formou aukčního bonusu uvede výrobce referenční aukční cenu nebo výši aukčního bonusu a další údaje podle § 10d odst. 2 zákona.

§ 9

Ověření údajů k registraci podpory elektřiny

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o zdroji elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu a výrobce prostřednictvím systému operátora trhu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne obdržení informací podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení zdroje elektřiny, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu zdroje elektřiny, datu připojení zdroje elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobného dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji uvedenými výrobcem v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje neshodují, informuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy operátora trhu, o které údaje se jedná.

(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 4 a 5 s údaji již dříve evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, s informací provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 a v případě podpory formou aukčního bonusu též s údaji v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.

§ 10

Ověření údajů k registraci podpory tepla

Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 4 a 6 s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie. V případě výrobny tepla nebo výrobny tepla z neobnovitelného zdroje podle § 6 odst. 2 operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů týkající se zdroje elektřiny postupem podle § 9.

§ 11

Ověření údajů k registraci podpory biometanu

(1) V případě, že je výrobna biometanu připojena přímo, nebo prostřednictvím plynárenského zařízení jiného výrobce plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě, operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, k jehož zařízení je výrobna biometanu připojena, prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně biometanu podle § 7. Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu informuje operátora trhu a výrobce biometanu prostřednictvím systému operátora trhu bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, instalovaném výkonu výrobny biometanu, datu připojení výrobny biometanu k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo zařízení jiného výrobce plynu z montážního protokolu nebo obdobného dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými výrobcem biometanu v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje neshodují, informuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu operátora trhu, o které údaje se jedná.

(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů evidovaných podle § 4 a 7 s údaji již dříve evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu a v případě výrobny biometanu připojené k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo k plynárenskému zařízení jiného výrobce plynu dále s informací provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu. V případě výrobny biometanu, která je současně výrobnou elektřiny nebo výrobnou tepla, operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů podle § 9 nebo 10.

§ 12

Výsledek ověření

(1) Operátor trhu prostřednictvím systému operátora trhu neprodleně informuje výrobce energie o ověření shody údajů podle § 9 až 11 a o dni provedení registrace podpory.

(2) Pokud se ověřované údaje podle § 9 až 11 neshodují, operátor trhu neprodleně informuje výrobce energie, že registrace podpory nebyla provedena a u kterých údajů nedošlo k ověření shody.

(3) Výrobce energie opraví údaje, u nichž nedošlo k ověření shody, nebo doloží operátorovi trhu nové podklady a vysvětlí rozpor v údajích ověřovaných s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo jiným výrobcem plynu. Operátor trhu ověří opravené údaje podle § 9 až 11, a pokud byl rozpor v údajích opraven nebo jednoznačným a nezpochybnitelným způsobem vysvětlen, operátor trhu informuje výrobce energie o provedení registrace, v opačném případě registrace nebude provedena. Operátor trhu výrobci energie zdůvodní neprovedení registrace. Pokud došlo k opravě údajů, dnem provedení registrace je den zaevidování opravených údajů.

§ 13

Změny evidovaných údajů k registraci podpory

(1) Výrobce energie v systému operátora trhu neprodleně provede změny registrovaných údajů podle § 4 až 8. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postupem podle § 9 až 11. Operátor trhu prostřednictvím systému operátora trhu neprodleně informuje výrobce energie o ověření shody údajů a o provedené změně registrovaných údajů. Pokud se údaje neshodují, operátor trhu informuje výrobce energie, že změna evidovaných údajů nebyla provedena. Výrobce energie neprodleně opraví údaje, které se neshodují. Po evidenci opravených údajů výrobcem energie provede operátor trhu znovu jejich ověření podle § 9 až 11.

(2) V případě změny podpory na

a)   udržovací podporu elektřiny,
b)   udržovací podporu tepla,
c)   podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, nebo
d)   podporu biometanu

operátor trhu ověří všechny údaje evidované výrobcem postupem podle § 9 až 11. Ustanovení § 3 odst. 3 věty druhé a § 12 platí obdobně.

(3) V případě změn, které nejsou uvedeny v odstavci 2, nedochází ke změně dne provedení registrace podpory.

(4) Výrobce elektřiny v systému operátora trhu provede pro následující kalendářní rok nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku s výjimkou případů podle odstavce 2

a)   změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu,
b)   změnu počtu provozních hodin výrobny elektřiny, nebo
c)   změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zeleného bonusu na výkupní cenu nebo z výkupní ceny na zelený bonus.

(5) Operátor trhu informuje neprodleně povinně vykupujícího o změně registrovaných údajů a v systému operátora trhu mu zpřístupní údaje potřebné pro uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy o povinném výkupu.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).

(2) Registrace podpor provedené podle vyhlášky č.  9/2016 Sb. zůstávají v platnosti.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška), se zrušuje.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 489/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 489/2021  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 489/2021  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 489/2021  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 489/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.