Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


482

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 371/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb., vyhlášky č. 563/2020 Sb. a vyhlášky č. 243/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 části 3 bodu 3 se slova „revizního lékaře“ zrušují.

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.5 písm. a) se číslo „2,6814“ nahrazuje číslem „2,9495“, číslo „1,5972“ se nahrazuje číslem „1,7569“ a číslo „2,1562“ se nahrazuje číslem „2,3718“.

3. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 8 doplňuje bod 8.2, který včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

4. V příloze v Kapitole 4 bod 45 včetně nadpisu zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

5. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

6. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „32,89-106,84“ nahrazuje textem „33,94-110,26“.

7. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se číslo „197,23“ nahrazuje číslem „203,54“.

8. V příloze v Kapitole 7 bodu 3 v části Služby se slovo „software“ nahrazuje slovy „informační technologie“.

9. V příloze v Kapitole 8 bodu 7 se číslo „14,66“ nahrazuje číslem „16,49“.

10. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01188 vkládají výkony č. 01196 a 01197, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se text popisu výkonu č. 01210 „Standardizovaný test mentálních funkcí.“ nahrazuje textem „Obsahem výkonu je standardizovaný test mentálních funkcí (MMSE). Výkon se vykazuje:

a)   u bezpříznakových pacientů v rámci časného záchytu demence v případě pozitivního výsledku testu MiniCog,
b)   u pacientů s nově zachycenými příznaky poruchy mentálních funkcí,
c)   u dispenzarizovaných pacientů s demencí (vykazován výkon č. 01211) v ordinaci praktického lékaře, kteří při předchozích vyšetřeních dosáhli vyššího skóre než 6, a to s periodicitou 1x za 2 roky (ke zhodnocení vývoje mentálních funkcí a ověření efektu léčby) s tím, že testování se ukončuje ve chvíli, kdy pacient dosáhne skóre 6 a méně.“.

12. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládá výkon č. 02036, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02037 vkládá výkon č. 02038, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost se v popisu výkonu č. 02125 slova „OF: 2/1 den“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

15. V příloze v Kapitole 006 – klinická farmacie se za výkon č. 05751 vkládá výkon č. 05752, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

16. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie se u výkonu č. 04051 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

17. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie se u výkonu č. 04506 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

18. V příloze v Kapitole 014 – klinická stomatologie se u výkonu č. 04819 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

19. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna se výkon č. 11140 zrušuje.

20. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13027 vkládá výkon č. 13028, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

21. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie se za výkon č. 15143 vkládá výkon č. 15150, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

22. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15050 vkládá výkon č. 15060, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

23. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15060 vkládají výkony č. 15062, 15064, 15066, 15068 a 15070, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

24. V příloze v Kapitole 110 – klinická osteologie se za výkon č. 10023 vkládají výkony č. 10034, 10035 a 10036, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

25. V příloze v Kapitole 201– rehabilitační a fyzikální medicína se za výkon č. 21023 vkládají výkony č. 21026, 21028 a 21029, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

26. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25137 vkládá výkon č. 25141, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

27. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25217 vkládá výkon č. 25220, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

28. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25223 vkládá výkon č. 25224, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

29. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se na konci popisu výkonu č. 25225 doplňuje věta, která zní: „U dětí do 15 let a u pacientů s CHOPN je omezení frekvence 2/1 den.“.

30. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25265 vkládají výkony č. 25266 a 25268, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

31. V příloze se na konci Kapitoly 205 – pneumologie a ftizeologie doplňují výkony č. 25504 a 25507, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

32. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkon č. 25111 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

33. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 se v popisu výkonu č. 25113 slova " Bodová hodnota: ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro + 464,22" nahrazují slovy " Bodová hodnota: ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro + 1070,99" a slova " ZULP: Ano" se nahrazují slovy " ZULP: Ne".

34. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkony č. 25115, 25116, 25117, 25118 a 25119 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

35. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkony č. 25121, 25122 a 25123 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

36. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkony č. 25126, 25127 a 25128 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

37. V příloze se na konci Kapitoly 306 – dětská a dorostová psychiatrie doplňuje výkon č. 36048, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

38. V příloze v Kapitole 413 – radiační onkologie - skupina 1 se za výkon č. 43443 vkládá výkon č. 43447, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

39. V příloze v Kapitole 413 – radiační onkologie - skupina 1 se u výkonů č. 43652 a 43653 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

40. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se u výkonu č. 44241 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

41. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie se v popisu výkonu č. 44284 slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

42. V příloze v Kapitole 407 – nukleární medicína se výkon č. 47243 zrušuje.

43. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se v popisu výkonu č. 51140 slova " ZUM: Ano" nahrazují slovy " ZUM: Ne" a slova " ZULP: Ne" se nahrazují slovy " ZULP: Ano".

44. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se v popisu výkonů č. 55110, 55115, 55120, 55130, 55140, 55150, 55220, 55230, 55240 a 55250 slova „OM: S - pouze na specializovaném pracovišti“ nahrazují slovy „OM: SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“.

45. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se v popisu výkonu č. 55225 věta „Transkatetrovou implantaci aortální chlopně chirurgickou cestou je možné provést dvěma způsoby: transapikálně – přes srdeční hrot, nebo transaortálně – přes ascendentní aortu.“ nahrazuje větou „Transkatetrová implantace biologické srdeční chlopně miniinvazivní chirurgickou cestou.“.

46. V příloze v Kapitole 526 - neurochirurgie - skupina 2 se v popisu výkonu č. 56135 slova " Bodová hodnota: ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro + 1461,25" nahrazují slovy " Bodová hodnota: ni=1 (Ii * MSi * ČNi) + ČV * Ro + 1261,25".

47. V příloze v Kapitole 536 – neurochirurgie - skupina 3 se za výkon č. 56213 vkládá výkon č. 56216, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

48. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se výkon č. 61391 zrušuje.

49. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61401 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

50. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se u výkonů č. 61411 a 61422 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

51. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 výkony č. 61425 a 61471 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

52. V příloze v Kapitole 611 – plastická chirurgie – skupina 1 se u výkonů č. 61551, 61553 a 61555 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

53. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 výkon č. 61165 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

54. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 výkony č. 61211 a 61213 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

55. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se za výkon č. 61365 vkládá výkon č. 61391, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

56. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se u výkonů č. 61421 a 61423 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

57. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se výkon č. 61443 zrušuje.

58. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se u výkonu č. 61445 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

59. V příloze v Kapitole 621 – plastická chirurgie – skupina 2 se u výkonů č. 61449, 61453, 61455 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

60. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie – skupina 3 se za výkon č. 61441 vkládá výkon č. 61443, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

61. V příloze v Kapitole 631 – plastická chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 61473 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

62. V příloze v Kapitole 613 – gynekologie a porodnictví – skupina 1 výkon č. 63531 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

63. V příloze v Kapitole 615 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 1 se u výkonů č. 65151 a 65153 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

64. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 65311 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

65. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 65315 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

66. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonů č. 65321, 65323 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

67. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 65327 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

68. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 65347 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

69. V příloze v Kapitole 635 – orální a maxilofaciální chirurgie – skupina 3 se u výkonu č. 65945 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

70. V příloze v Kapitole 616 – ortopedie – skupina 1 výkony č. 66439 a 66441 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

71. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 66435 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

72. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkony č. 66443 a 66445 znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

73. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 se u výkonu č. 66635 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

74. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 se za výkon č. 66641 vkládá výkon č. 66642, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

75. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 66817 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

76. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 se u výkonu č. 66923 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

77. V příloze v Kapitole 626 – ortopedie – skupina 2 výkon č. 67225 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

78. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71330 vkládá výkon č. 71333, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

79. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se v popisu výkonu č. 72113 slova „ZUM: Ano“ nahrazují slovy „ZUM: Ne“.

80. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie výkon č. 72114 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

81. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie se na konci názvu výkonu č. 72121 doplňují slova „(1 UCHO)“ a věta „Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.“ se nahrazuje větami „Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, jeho hodnota je porovnána s tlakem, které sluchadlo skutečně generuje, a podle výsledku je upraveno nastavení sluchadla. Výkon se vykazuje s výkonem laterality.“.

82. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkon č. 75367 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

83. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se za výkon č. 75367 vkládá výkon č. 75368, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

84. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se u výkonu č. 75399 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

85. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 se u výkonu č. 75414 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

86. V příloze se na konci Kapitoly 706 – urologie doplňuje výkon č. 76318, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

87. V příloze v Kapitole 716 – urologie – skupina 1 se u výkonu č. 76459 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

88. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se u výkonu č. 76537 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

89. V příloze se na konci Kapitoly 736 – urologie – skupina 3 doplňuje výkon č. 76713, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

90. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie – léčba bolesti se za výkon č. 80035 vkládá výkon č. 80100, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

91. V příloze v Kapitole 697 – algeziologie – léčba bolesti - skupina 1 se za výkon č. 80129 vkládají výkony č. 80131 a 80132, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

92. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se výkon č. 81163 zrušuje.

93. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81223 vkládají výkony č. 81224 a 81226, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

94. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se v popisu výkonu č. 89327 poslední věta nahrazuje větou „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

95. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se u výkonu č. 89519 v řádku „Kategorie“ slova „revizním lékařem“ nahrazují slovy „zdravotní pojišťovnou“.

96. V příloze v Kapitole 809 – radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89619 vkládají výkony č. 89663, 89664 a 89665, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

97. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonů č. 89319, 89321 a 89323 poslední věta nahrazuje větou „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

98. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 popis výkonu č. 89325 zní: „Perkutánní zavedení drenážního katetru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Připojení drenážního vaku. Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

99. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89333 poslední věta nahrazuje větou „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

100. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89362 za větu první vkládá věta „O ambulantní formu péče se jedná pouze v případě rekanalizace a-v shuntů.“ a slova „SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci“ se nahrazují slovy „S - pouze na specializovaném pracovišti“.

101. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89411 věty druhá a čtvrtá zrušují a na konci textu se doplňuje věta „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

102. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89419 věta druhá zrušuje a na konci textu se doplňuje věta „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

103. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89423 poslední věta nahrazuje větou „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

104. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se za výkon č. 89441 vkládá výkon č. 89448, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

105. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89453 poslední věta nahrazuje větou „Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.“.

106. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se v popisu výkonu č. 89455 ve větě první slova „RTG snímků“ nahrazují slovy „obrazové dokumentace“ a text „(Film: velký či střední formát, digitální záznam).“ se zrušuje.

107. V příloze v Kapitole 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 se za výkon č. 89455 vkládá výkon č. 89459, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

108. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87231 slova „OF: 30/1 týden, 100/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 60/1 týden, 120/1 rok“.

109. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87433 slova „OF: 1/1 týden, 15/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 6/1 týden, 20/1 rok“.

110. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87435 slova „OF: 1/1 týden, 15/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 6/1 týden, 20/1 rok“.

111. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie se ve výkonu č. 87437 slova „OF: 1/1 týden, 15/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 6/1 týden, 20/1 rok“.

112. V příloze se na konci Kapitoly 823 – laboratoř patologie doplňují výkony č. 87694 a 87695, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

113. V příloze v Kapitole 911 – všeobecná sestra se za výkon č. 06132 vkládá výkon č. 06134, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

114. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se v popisu výkonu č. 35811 poslední věta nahrazuje větou „Výkon je indikován pro pacienty s dg. ze skupiny F s výjimkou F17, F41.1, F41.2, F41.3, F45, F48, F51, F52, F54, F55, F59, F64, F66, F68, F69, F93.3, F98, F99 a dále je indikován pro pacienty s dg. G30-G30.9.“.

115. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se v popisu výkonu č. 35815 věta pátá nahrazuje větou „Výkon je indikován pro pacienty s dg. ze skupiny F s výjimkou F17, F41.1, F41.2, F41.3, F45, F48, F51, F52, F54, F55, F59, F64, F66, F68, F69, F93.3, F98, F99 a dále je indikován pro pacienty s dg. G30-G30.9.“ a na konci textu se doplňuje věta „Nelze vykazovat s výkonem č. 35821.“.

116. V příloze v Kapitole 914 – sestra pro péči v psychiatrii se v názvu výkonu č. 35821 slovo „TERÉNNÍ“ zrušuje a popis výkonu zní: „Soubor speciálních postupů a technik, které užívá sestra pro péči v psychiatrii při krizové intervenci psychiatrických pacientů v období hrozící dekompenzace. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro pacienty s dg. ze skupiny F s výjimkou F17, F41.1, F41.2, F41.3, F45, F48, F51, F52, F54, F55, F59, F64, F66, F68, F69, F93.3, F98, F99 a dále je indikován pro pacienty s dg. G30-G30.9. Výkon lze vykázat pouze při akutní dekompenzaci stavu pacienta maximálně po dobu 14 po sobě jdoucích dní. Nelze vykazovat s výkonem č. 35815.“.

117. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06323 vkládá výkon č. 06324, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

118. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se do popisu výkonu č. 09113doplňuje věta, která zní: „U pacientů s respirační insuficiencí před indikací DDOT lze vykázat 6/1 den.“.

119. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se na konci popisu výkonu č. 09125 doplňuje věta, která zní: „U výkonů č. 25243 a 25233 lze vykázat 6/1 den.“.

120. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se v popisu výkonu č. 09564 ve větě druhé slova „a č. 09566“ zrušují.

121. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09572 vkládá výkon č. 11140, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

122. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkon č. 25211 zní:

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 22, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

E-shop

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.