Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


469

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008  Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021  Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 33 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:

Čl. I

Vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „tísňového volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikace“.

2. V § 1 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Pro účely výpočtu účelně vynaložených nákladů podle § 33 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích se za odpisy majetku považují účetní odpisy technologických zařízení využívaných pro vedení databáze, včetně serverů, nehmotného majetku, zejména licencí a softwaru, nutného k vedení databáze, a za provozní náklady takové provozní náklady, které byly vynaloženy na zřízení, údržbu a provoz těchto zařízení.

(2) Do výpočtu účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 se zahrnou pouze takové náklady, o nichž vede podnikatel zajišťující připojení centra tísňové komunikace k veřejné pevné komunikační síti účetní záznamy podle zákona o účetnictví.

(3) Výše měsíční úhrady fakturované centru tísňové komunikace, se určuje podle vzorce

   P     Oi   
 Ui = 
 . 
 . N, 
   Pc     O   

kde:

Ui   je výše měsíční úhrady účelně vynaložených nákladů podle odstavce 1 fakturovaná jednotlivému centru tísňové komunikace,
P je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci, kdy je databáze schopna po dobu celého dne poskytovat osobní a identifikační údaje v souladu s vyhláškou o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace,
Pc je počet dnů v příslušném kalendářním měsíci celkem,
Oi je počet obyvatel přiřazený k příslušnému tísňovému číslu, kterému se přisuzuje pro jednotlivá tísňová čísla následující hodnota:
pro tísňové číslo 112 počet obyvatel České republiky,
pro tísňové číslo 150 počet obyvatel České republiky,
pro tísňové číslo 155 počet obyvatel příslušného kraje, který je zřizovatelem poskytovatele zdravotnické záchranné služby tohoto kraje,
pro tísňové číslo 156 počet obyvatel obce, která je zřizovatelem příslušné obecní policie,
pro tísňové číslo 158 počet obyvatel České republiky,
O je součet všech Oi
N je celková výše měsíčních nákladů podle odstavce 1.“.

Poznámky pod čarou č. 1 až 3 se zrušují.

3. V § 2 odst. 1 se za slovo „podnikateli“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „o předávání údajů pro účely tísňových volání3)“ se nahrazují slovy „o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace“.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

5. V § 2 odst. 2 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“.

6. V § 2 odst. 4 písm. c) se slova „v souvislosti se zřízením a vedením databáze“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1“.

7. V § 2 odst. 4 písm. f) se za slovo „příslušném“ vkládá slovo „kalendářním“ a slova „číslo tísňového volání“ se nahrazují slovy „tísňové číslo“.

8. V § 2 odst. 5 se slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“ a slova „odstavci 5“ se nahrazují slovy „odstavci 4“.

9. V § 2 odst. 6 se za slovo „podnikatel“ vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ se nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“.

10. V § 2 odst. 7 se slova „pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“ nahrazují slovy „centrum tísňové komunikace“, za slovo „podnikatel“ se vkládají slova „podle § 1 odst. 2“, slova „5 nebo 6“ se nahrazují slovy „4 nebo 5“ a slova „odstavci 7“ se nahrazují slovy „odstavci 6“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:
Mgr. Ing. Továrková v. r.

E-shop

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.