Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


455

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014  Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995  Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/2016 Sb., nařízení vlády č. 245/2018 Sb. a nařízení vlády č. 297/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slova „by celková výše finančního příspěvku byla“ nahrazují slovy „je celková výše finančního příspěvku požadovaného v žádosti“.

2. V § 2 odst. 7 se slovo „doručí“ nahrazuje slovem „podává“ a slova „doručení ohlášení“ se nahrazují slovy „podání, nejdříve však od začátku kalendářního roku, pro který je ohlášení podáváno,“.

3. V § 2 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

„(12) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku právnická osoba evidující skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů39), přikládá k žádosti úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby platných k okamžiku podání žádosti, který není starší než 3 měsíce od okamžiku podání žádosti.


39) Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.“.

4. V § 3, 35 a v § 35a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě“.

5. V § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 34 odst. 4, § 35 odst. 4, § 35a odst. 4, § 35b odst. 4, § 36 odst. 2, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se slova „doručí žadatel“ nahrazují slovy „žadatel podává“.

6. V § 4 odst. 1 a v § 12 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova „ , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě“.

7. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

8. V § 4 odst. 2 písm. g) a v § 35b odst. 3 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

9. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i)   mechanická příprava půdy před obnovou lesa, nebo
j)   ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.“.

10. V § 5 odst. 2 písm. c), § 6 odst. 2 písm. d) a v § 7 odst. 3 se slovo „základní“ zrušuje.

11. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.“.

12. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   byl použit semenný materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),“.

13. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„d)   byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a“.


13) Vyhláška č. 456/2021 Sb.“

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

14. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   byl použit výsadby schopný sadební materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),“.

15. V § 7 odst. 2 a v § 15 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,
d)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu jiným právním předpisem13) a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

16. V § 7 odst. 4 písm. b) a v § 15 odst. 5 písm. b) se slova „melioračních a zpevňujících dřevin“ nahrazují slovy „zajištěných porostů“.

17. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

18. Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) § 2 odst. 8 vyhlášky č. 456/2021 Sb.“.

19. V § 9 odst. 2 písm. b) se slovo „výsadba“ nahrazuje slovy „umělá obnova sadbou první“.

20. V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.“.
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.

21. V § 11a odst. 2 písm. c) se slova „třicetiprocentním plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin“ nahrazují slovy „čtyřicetiprocentním plošným zastoupením dřevin, které jsou pro příslušný soubor lesních typů podle jiného právního předpisu18) dřevinami melioračními a zpevňujícími,“.

22. V § 11a odst. 3 se slova „§ 6 odst. 2 písm. b) a d) nebo § 7 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 2 písm. b) a e) nebo § 7 odst. 2 písm. d)“.

23. V § 11b odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   dřevina uváděná do žádosti je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),
c)   v průběhu kalendářního roku bylo v potřebném rozsahu provedeno doplnění výsadby tak, aby počet životaschopných jedinců činil alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu jiným právním předpisem13),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena d) až f).

24. V § 11b odst. 2 písm. f) se za slovo „provedena“ vkládají slova „umělou obnovou sadbou první“.

25. V § 11b odstavec 3 zní:

„(3) Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dokončení následné péče o výsadbu lesního porostu v příslušném kalendářním roce, zpravidla provedení ochrany neoplocené výsadby proti zimnímu okusu zvěří nebo kontrola a v potřebném rozsahu i oprava oplocení výsadby před koncem kalendářního roku.“.

26. V § 11b se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „bezprostředně následujících po sobě“.

27. V § 11b odst. 5 se slovo „jednotlivých“ nahrazuje slovy „stanovištně vhodných“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „k okamžiku splnění předmětu finančního příspěvku“.

28. Za § 11b se vkládají nové § 11c a 11d, které včetně nadpisů znějí:

㤠11c

Mechanická příprava půdy před obnovou lesa

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Splněním předmětu příspěvku se rozumí odstranění nebo rozrušení drnu nebo hrabanky.

(3) Finanční příspěvek se neposkytne v případě provedení mechanické přípravy půdy frézováním, pokud je současně požadován příspěvek podle § 3 odst. 3 písm. d).

§ 11d

Ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v porostu

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého hroubí. Na vyžádání příslušného krajského úřadu žadatel prokáže objem vytěženého hroubí fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným výrobně technickým dokladem.“.

29. V § 12 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

30. V § 12 odst. 2 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.

31. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v lesním porostu.“.

32. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se neposkytne, jedná-li se o modřín opadavý nebo douglasku tisolistou.“.

33. V § 13 odst. 2 písm. d), § 14 odst. 2 písm. e) a v § 15 odst. 4 se slova „meliorační a zpevňující dřeviny“ nahrazují slovem „dřevinu“.

34. V § 14 odst. 2 písmeno c) zní:

„c)   byl použit semenný materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),“.

35. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   byla dodržena pravidla přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle jiného právního předpisu13) a podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

36. V § 15 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)    byl použit výsadby schopný sadební materiál dřeviny, která je pro příslušný soubor lesních typů stanovištně vhodná podle jiného právního předpisu18),“.

37. § 16 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  30 zrušuje.

38. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a

Ukládání klestu na hromady nebo valy s jeho ponecháním k zetlení v porostu

(1) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Objem klestu odpovídá objemu vytěženého hroubí. Na vyžádání poskytovatele žadatel prokáže objem vytěženého hroubí fakturou, výpisem z lesní hospodářské evidence nebo jiným výrobně technickým dokladem.“.

39. V § 35 odstavec 7 zní:

„(7) Výše finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha, nejvýše však 400 Kč na 1 ha, a plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou uvedeny v průvodním listu ke schválenému lesnímu hospodářskému plánu. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za vyhotovení lesního hospodářského plánu, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty, u které uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.“.

40. V § 35b odst. 1 úvodní části ustanovení se za text „odst. 5“ vkládají slova „ , pokud byli jednou z uvedených osob v době splnění předmětu příspěvku, jsou právními nástupci takové osoby nebo osobami spravujícími pozůstalost po takové osobě“.

41. V § 35b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a g)“.

42. V § 35b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   instalace feromonového odparníku do bariérového lapače.“.

43. V § 35b odst. 6 písmeno a) zní:

„a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a“.

44. V § 36 odst. 1 se slova „uživateli honitby22)“ nahrazují slovy „osobě, která byla uživatelem honitby22) v době splnění předmětu finančního příspěvku“.

45. V § 36 odst. 2 se slova „příspěvek uvedený v § 41b“ nahrazují slovy „příspěvky podle § 41a a 41b“ a slova „finančního příspěvku uvedeného v § 41b“ se nahrazují slovy „finančních příspěvků podle § 41a a 41b“.

46. V § 37 odst. 1 písm. i) se slova „4 měsíců“ nahrazují slovy „nedostatku potravy v zimě“.

47. V § 37 odst. 3 písm. f) se slovo „kovová“ nahrazuje slovy „bedna nebo“ a za slovo „vybaveno“ se vkládají slova „samospouštěcím zařízením a“.

48. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Finanční příspěvek podle odstavce 1 písm. c) se neposkytuje na území národních parků.“.

49. V § 41b odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

„(3) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout, jestliže u kusů uvedených do výpočtu příspěvku za hospodářský rok, za který je příspěvek požadován,

a)   bylo příslušným subjektem40) provedeno vyšetření na přítomnost svalovce,
b)   byly v objednávce jejich laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomby a
c)   není Státní veterinární správou evidováno předložení nevyšetřitelného vzorku nebo vzorku bez ocasu k vyšetření, ledaže je předložen doklad o dodávce uloveného kusu odběrateli, který kus dodá do zařízení, ve kterém probíhá úřední veterinární prohlídka, nebo jej sám předloží k úřední veterinární prohlídce, pokud v takovém dokladu je uvedeno označení plomby kusu a odběratelem potvrzena dodávka kusu s ocasem.


40) § 27b odst. 6 a 7 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

50. V § 41b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Místem splnění předmětu finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého se rozumí území honitby, ve které byly kusy uvedené do výpočtu příspěvku uloveny.“.

51. V § 41d odst. 1 a v § 41d odst. 2 písm. b) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „a jeho součástí“.

52. V § 41d odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   kopie dokladu o schválení nebo o registraci chladicího zařízení krajskou veterinární správou,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

53. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. Přílohy č. 6 až 11 znějí:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

55. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:

„Příloha č. 12 k nařízení vlády č.  30/2014 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl splněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Finanční příspěvek podle § 11b nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě výsadby lesního porostu provedené v roce 2019 poskytuje každoročně počínaje rokem 2020 do doby zajištění lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let bezprostředně následujících po sobě.

3. V roce 2022 se do žádosti o finanční příspěvek podle § 41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádějí kusy ulovené od 1. září 2021 do 31. března 2022.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 45. které nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ... pokračování

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.