Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


451

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2021

o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008  Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a)   druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,
b)   požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

(2) Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči uvedené v § 4 a 5 se nevztahují na vybrané druhy šelem a lidoopy uvedené v § 14a odst. 4 zákona.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   chovným prostorem jakýkoliv prostor, ve kterém jsou chovány druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, včetně bytu,
b)   vnitřním chovným prostorem konstrukčně vymezený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný uvnitř stavby; za vnitřní chovný prostor se u jedovatých hadů nebo krokodýlů považují zejména chovné nádrže označované jako terária, akvaterária, paludária, flexária a regálový systém,
c)   venkovním chovným prostorem konstrukčně vymezený a ohraničený prostor pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči umístěný vně stavby; za venkovní chovný prostor se považují zejména venkovní výběhy a venkovní chovné nádrže,
d)   regálovým systémem systém určený k chovu hadů, ve kterém jsou jednotlivé chovné nádrže uloženy ve stojanech zásuvkovým způsobem nad sebou.

§ 3

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

(1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)   všechny jedovaté druhy,
b)   z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy.

(2) Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)   z řádu kasuáři (Casuariiformes) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,
b)   z řádu dravci (Accipitriformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,
c)   z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy,
d)   z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny druhy,
e)   z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola a Egrett všechny druhy.

(3) Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)   z řádu primáti (Primates) všechny druhy,
b)   z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1),
c)   z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy,
d)   z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2),
e)   z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2), zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1), lamy krotké (Lama glama) a lamy alpaky (Vicugna pacos).

§ 4

Obecné požadavky týkající se péče o druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

Chovatel druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči musí

a)   poskytovat volnost pohybu zvířatům s přihlédnutím k jejich přirozeným potřebám tak, aby nebyla vystavena zbytečnému utrpení,
b)   umísťovat odděleně zvířata, která
1. se vyznačují trvalou nesnášenlivostí nebo jsou sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných zvířat,
2. jsou ve stadiu říje, březosti, porodu nebo jiné biologické aktivity, pokud jejich stav vyžaduje oddělené umístění,
3.   jsou nemocná, podezřelá z nákazy nebo nakažení nebo mají poranění vyžadující oddělené umístění,
c)   zabezpečit nejméně jedenkrát denně prohlídku zvířat, chovných prostor a vybavení pro chov zvířat a odstranit bezodkladně každou zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat,
d)   mít k dispozici stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní provedení prohlídky,
e)   zajistit krmení a napájení zvířat v souladu s fyziologickými potřebami daného druhu.

§ 5

Obecné požadavky na prostory a vybavení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

(1) Chovatel druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči musí zajistit, aby chovné prostory

a)   odpovídaly svou velikostí a vybavením fyziologickým, biologickým a etologickým potřebám zvířat,
b)   byly vybaveny prostředky, které zvířatům poskytují úkryt, umožňují přirozenou pohybovou aktivitu a péči o povrch těla a zabraňují vzniku stereotypního chování; prostory musí poskytovat zvířatům dostatek podnětů k činnosti a k přirozeným projevům; povinnost vybavit chovné prostory prostředky, které zabraňují vzniku stereotypního chování, se nevztahuje na chov plazů,
c)   byly vybaveny materiály a předměty, které jsou pro zvířata zdravotně nezávadné, nedráždivé, nemohou zvířata zranit a nenarušují jejich pohodu, zároveň však umožňují pravidelnou očistu, nebo výměnu,
d)   odpovídaly nárokům jednotlivých druhů zvířat na teplotní a vlhkostní podmínky,
e)   byly v souladu s biologickými vlastnostmi zvířat, jejich kondicí a zdravotním stavem dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem,
f)   byly větratelné a bez nežádoucí vlhkosti a
g)   byly podle konkrétního druhu chovaných zvířat a používané technologie vybaveny nástroji a pomůckami pro manipulaci se zvířaty.

(2) Chovatel druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči musí zajistit, aby chovné prostory byly pro chovatele snadno přístupné a čistitelné. Chovatel musí udržovat čistotu prostor určených k chovu zvířat a jejich okolí a provádět jejich pravidelný úklid.

§ 6

Požadavky na zabezpečení a označení prostor pro chov jedovatého hada a krokodýla

Chovatel jedovatých druhů hadů z třídy plazů (Reptilia) (dále jen „jedovatý had“) nebo zvířat z třídy plazů (Reptilia) z řádu krokodýli (Crocodylia) (dále jen „krokodýl“) musí zajistit, aby

a)   chovné prostory, nebo místnosti nebo zařízení, ve kterých se chovné prostory nacházejí, byly uzamčeny,
b)   chovné prostory byly zajištěny proti vstupu osob odlišných od chovatele, s výjimkou
1. osob blízkých chovateli3), veterinárního lékaře, osoby provádějící odchyt a přepravu zvířat, osoby, jíž byla svěřena péče o zvíře podle § 13 odst. 5 zákona, nebo zaměstnance chovatele,
2.   dalších osob neuvedených v bodě 1, které do chovných prostor vstupují za přítomnosti chovatele nebo pověřeného zaměstnance chovatele,
c)   všechny chovné nádrže a venkovní výběhy byly označeny písemnou informací o druhu a počtu chovaných zvířat.

§ 7

Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov jedovatého hada

(1) Chovatel musí zajistit následující požadavky týkající se péče o jedovatého hada:

a)   mláděti musí být podáváno krmivo alespoň jedenkrát týdně do nasycení podle vlastní potřeby zvířete, dospělému hadovi musí být nabízeno krmivo alespoň jedenkrát měsíčně do nasycení podle vlastní potřeby zvířete, četnost krmení musí zohledňovat individuální potřeby zvířete,
b)   veškeré výkaly a zbytky potravy musí být v co nejkratší možné době odstraňovány,
c)   had musí mít přístup k vodě, která neohrožuje jeho zdravotní stav,
d)   nádoba na vodu musí být pravidelně čištěna,
e)   had využívající vodu pro koupání musí mít nádobu na vodu velkou tak, aby se v ní mohl stočit, a
f)   hadovi tropického druhu využívajícímu vodu z rostlin musí být zajištěno pití rosením chovných prostor.

(2) Pokud je jedovatý had chován ve vnitřním chovném prostoru, musí chovatel zajistit následující požadavky:

a)   chovná nádrž musí být vyrobena z pevných a omyvatelných materiálů,
b)   chovná nádrž musí být ze všech stran ohraničena, včetně stropu, tak, aby zvíře nemohlo uniknout,
c)   pro jednoho pozemně žijícího hada musí být vnitřní chovný prostor nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.1; to neplatí v případě chovu uvedeného v odstavci 3, a
d)   pro jednoho stromového hada musí být vnitřní chovný prostor nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.2; to neplatí v případě chovu uvedeného v odstavci 3.

(3) Pokud je jedovatý had chován v regálovém systému, musí chovatel zajistit následující požadavky:

a)   regálový systém musí být vybaven zařízením pro lokální ohřev a termostatem,
b)   v regálovém systému nesmí být chován pozemně žijící had o délce nad 100 cm nebo stromový had o délce nad 50 cm,
c)   každá chovná nádrž musí mít zajištěno větrání,
d)   pro jednoho pozemně žijícího hada musí být chovná nádrž nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.3 a
e)   pro jednoho stromového hada musí být chovná nádrž nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.4.

(4) Pokud je jedovatý had chován ve venkovním chovném prostoru, musí chovatel zajistit následující požadavky:

a)   v tomto prostoru je povoleno chovat pouze hada z oblastí s podobnými klimatickými podmínkami, jako jsou v tomto venkovním chovném prostoru,
b)   prostor nesmí být zahlouben pod úroveň okolního terénu, pokud není zajištěna dostatečná drenáž,
c)   stěny prostor musí být zhotoveny z hladkých materiálů a zapuštěny nejméně 0,5 m do země,
d)   stěny prostor musí být dostatečně vysoké tak, aby zvíře nemohlo uniknout,
e)   do venkovního chovného prostoru nesmí zasahovat okolní vegetace nebo okolní předměty,
f)   venkovní chovný prostor musí být konstruován tak, aby pro hada zajišťoval
1. přístup k místu s přímým slunečním světlem,
2. vhodný úkryt,
3. přístup k zastíněnému místu po celý den,
4. zabránění hromadění srážkové vody a
5.   trvale suché místo,
g)   pro jednoho pozemně žijícího hada musí být chovný prostor nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.1 a
h)   pro jednoho stromového hada musí být chovný prostor nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v tabulce 1.2.

(5) Chovatel jedovatého hada musí ve vnitřních chovných prostorech zajistit následující požadavky, co se týče teploty, větrání, vlhkosti vzduchu a osvětlení:

a)   teplota prostředí musí odpovídat nárokům daného druhu zvířete,
b)   topné zařízení, zejména podlahové vytápění nebo vyhřívání shora topnými lampami, musí být umístěno tak, aby část plochy nebyla vyhřívána; zvíře vyžadující místní ohřev musí mít možnost místního ohřevu prostředí na 35 až 45 °C; topné zařízení musí být zabezpečeno proti možnosti popálení chovaného zvířete,
c)   výměna vzduchu musí být zajištěna větracími otvory navrženými tak, aby nezpůsobovaly průvan,
d)   vlhkost vzduchu musí odpovídat nárokům daného druhu zvířete a
e)   chovné prostory pro hada s denní aktivitou musí být osvětlené alespoň 10 hodin denně.

(6) Chovatel jedovatého hada musí ve vnitřních a venkovních chovných prostorech zajistit následující požadavky, co se týče jejich vybavení:

a)   pokud je použit substrát, musí odpovídat fyziologickým potřebám hada, zejména u druhu žijícího částečně nebo zcela v podzemí; substrát musí alespoň zčásti zajistit hadovi suché prostředí, a
b)   had musí mít k dispozici
1. úkryt umístěný mimo vyhřívanou část chovného prostoru,
2. drsný předmět usnadňující svlékání hada a
3.   předměty umožňující šplhání, pokud se jedná o chov stromového hada.

§ 8

Požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov krokodýla

(1) Chovatel musí zajistit následující požadavky týkající se péče o krokodýla:

a)   mláděti do čtyř let věku se musí předkládat krmivo alespoň jedenkrát týdně do nasycení podle vlastní potřeby zvířete, četnost krmení musí zohledňovat individuální potřeby zvířete, a
b)   dospělé zvíře musí být krmeno jedenkrát měsíčně do nasycení podle vlastní potřeby zvířete, nebo třikrát až čtyřikrát měsíčně odpovídajícím podílem celkové měsíční dávky krmiva podle individuálních potřeb zvířete.

(2) Při chovu krokodýla musí chovatel zajistit ve vnitřním chovném prostoru a ve venkovním chovném prostoru vodní nádrž a souš.

(3) Chovatel musí zajistit následující požadavky na chovné prostory pro chov krokodýla, s výjimkou zvířat uvedených v odstavci 4:

a)   pokud je součástí chovného prostoru vodní nádrž s hloubkou do 70 cm, musí být hloubka vodní nádrže minimálně dvojnásobek výšky těla zvířete a chovný prostor pro jedno až dvě zvířata musí být nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce v tabulce 2.1,
b)   pokud je součástí chovného prostoru vodní nádrž s hloubkou nad 70 cm, musí být chovný prostor pro jedno až dvě zvířata nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce v tabulce 2.2,
c)   v odůvodněných případech, zejména v případě oddělení zvířete od dalších chovaných zvířat v důsledku souboje, karantény nebo léčby, je možné po dobu až 12 měsíců zvíře chovat v menší vodní nádrži, než je uvedeno v písmenu a) nebo b), za předpokladu, že její délka přesahuje nejméně o 15 % délku těla zvířete a zvíře se může ve vodní nádrži bez problémů otočit,
d)   pokud je zvíře chováno za ohrazením, musí být ohrazení hladké a vysoké nejméně jako dvě třetiny celkové délky nejdelšího chovaného zvířete, výška ohrady se měří od podlahy souše nebo horní hrany vodní nádrže; chovné nádrže nižší než dvě třetiny celkové délky nejdelšího chovaného zvířete musí být kryty stropní konstrukcí, která zabraňuje úniku zvířete, a
e)   v případě chovu krokodýla o délce těla nad 2,5 m musí být k dispozici mobilní oddělovací přepážka, kterou lze krokodýla při manipulaci v chovné nádrži oddělit; to neplatí v případě chovu krokodýla rodu tomistoma (Tomistoma) a gaviál (Gavialis).

(4) Chovatel musí zajistit následující požadavky na chovné prostory pro chov mláďat malých a středně velkých druhů krokodýlů, která nepřesahují délku 75 cm, a pro chov mláďat velkých druhů krokodýlů, která nepřesahují délku 110 cm:

a)   při chovu jednoho až pěti mláďat odděleně od dospělých zvířat musí být chovný prostor nejméně o rozměrech uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce v tabulce 2.3, při chovu šestého a každého dalšího mláděte krokodýla chovaného odděleně od dospělých zvířat se musí plocha chovného prostoru zvětšit podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 2.4,
b)   hloubka vody ve vodní nádrži musí být nejméně taková, aby hladina zakrývala hřbet mláděte ležícího na dně nádrže; při větší hloubce vody je třeba ve vodní nádrži zajistit mělčinu nejméně na 10 % plochy vodní nádrže, aby mládě mohlo odpočívat těsně pod hladinou,
c)   v případě odchovu mláďat společně s rodiči je možné bez požadavku na rozšíření chovného prostoru chovat maximálně 10 mláďat, pro každé další mládě se musí plocha chovného prostoru zvětšit podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 2.4; mládě krokodýla musí být přemístěno ze společného chovného prostoru nejpozději po dosažení délky 75 cm; je možné chovat současně mláďata vylíhlá ze dvou bezprostředně následujících chovných sezón,
d)   pokud je v chovném prostoru instalováno filtrační zařízení, musí být zabezpečeno proti nasátí mláděte, a
e)   mládě musí mít možnost výstupu na břeh.

(5) Chovatel musí při chovu krokodýla ve vnitřních a venkovních chovných prostorech zajistit následující požadavky, co se týče teploty, větrání, vlhkosti vzduchu a osvětlení:

a)   teplota vody a vzduchu musí být nejméně 24 °C, s výjimkou uvedenou v písmenech d) a f),
b)   relativní vlhkost vzduchu musí být minimálně 60 %,
c)   zvíře musí mít možnost ochladit se ve vodě nebo na zastíněném místě, kde teplota nepřekročí 30 °C,
d)   zvíře rodu aligátor (Alligator) je možné zimovat při teplotách 8 až 12 °C po dobu až čtyř měsíců v jedné chovné sezóně; teplotu musí chovatel snižovat postupně v průběhu jednoho až dvou týdnů; po dobu pěti až šesti týdnů před zahájením snižování teplot je třeba zvíře rodu aligátor (Alligator) přestat krmit; zvyšování teplot po ukončení zimování musí být postupné,
e)   na souši musí mít zvíře možnost místního ohřevu u povrchu vyhřívaného místa na 35 až 50 °C, a to zespoda za využití podlahových topných systémů, nebo shora s využitím výhřevných lamp nebo infrazářičů, nebo kombinací obou systémů; to se nevztahuje na zvíře rodu krokodýl (Osteolaemus) a rodu kajmánek (Paleosuchus), kterému musí být zajištěny teploty v rozpětí 25 až 27 °C,
f)   při chovu mláďat uvedených v odstavci 4 musí být teplota vody 28 až 32 °C a teplota vzduchu 30 až 36 °C, s výjimkou zvířete rodu aligátor (Alligator), rodu kajmánek (Paleosuchus) nebo rodu krokodýl (Osteolaemus), u kterého musí být teplota vody při chovu mláďat 24 až 28 °C a teplota vzduchu 26 až 32 °C,
g)   všechny druhy je možné v období od 15. května do 15. září chovat i ve venkovních chovných prostorech, při zajištění teplotních podmínek uvedených v písmenech e) a f), a
h)   vnitřní chovné prostory musí být osvětlené 10 až 14 hodin denně; ve venkovních výbězích je zajištěn světelný režim přirozenými podmínkami.

§ 9

Přechodné ustanovení

Správní řízení o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči podle § 13 odst. 5 zákona, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
2. Vyhláška č. 205/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) a d), § 7 odst. 3 písm. b), d) a e), § 7 odst. 4 písm. c), g) a h), § 8 odst. 3, § 8 odst. 4 písm. a) až c), přílohy č. 1 a přílohy č. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 451/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 451/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.