Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


449

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

Zaměření a rozsah vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti, zahrnuje rozpoznání rizik, potřeb a ochranných činitelů a provádí se na základě

a)   popisu příčin ohrožení dítěte a důvodů zahájení sociálně-právní ochrany,
b)   vyhodnocení situace dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zdraví a prospívání dítěte,
2. schopnosti dítěte poznávat a učit se,
3. emočního vývoje a chování dítěte,
4. rodinných a sociálních vztahů dítěte,
5. sebepojetí dítěte,
6. sociální prezentace dítěte,
7. samostatnosti a sebeobsluhy dítěte,
8. názoru dítěte a přání dítěte,
9.   dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace dítěte v konkrétním případě,
c)   vyhodnocení situace rodiny, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. zajištění péče o dítě,
2. zajištění bezpečí a ochrany dítěte,
3. citové vřelosti vůči dítěti,
4. podnětů a stimulace rozvoje dítěte,
5. hranic chování dítěte a jeho výchovného vedení,
6. stability situace rodiny,
7.   dalších skutečností nezbytných pro hodnocení situace rodiny v konkrétním případě,
d)   vyhodnocení širšího prostředí dítěte, které v návaznosti na příčiny ohrožení dítěte a důvody zahájení sociálně-právní ochrany podle písmene a) zahrnuje posouzení
1. rodinné historie a fungování rodiny,
2. širší rodiny a komunity,
3. bydlení dítěte a rodiny,
4. zaměstnání rodičů, dítěte a dalších členů rodinné domácnosti,
5. finanční situace rodiny,
6. sociálního začlenění rodiny,
7. občanské vybavenosti v místě bydliště dítěte a rodiny, spočívající v zajištění a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, škol a školských zařízení, dalších zařízení a služeb určených pro děti, veřejné dopravy a veřejné správy
8.   dalších skutečností nezbytných pro hodnocení širšího prostředí dítěte v konkrétním případě,
e)   souhrnné analýzy posuzovaných oblastí uvedených pod písmeny a) až d).“.

2. V § 2 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena a) až k).

3. V § 2 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j).

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

5. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Formou intervence a pomoci při péči o dítě a při jeho výchově podle odstavce 1 písm. d) se rozumí zejména

a)   konzultace a poradenství,
b)   případové a rodinné konference,
c)   terapie a mediace,
d)   odborné služby pro rodiny a děti,
e)   právní pomoc,
f)   podpora dětem,
g)   pomoc rodinám při zlepšování jejich životní situace, včetně získání dovedností pro řádné vedení domácnosti,
h)   pomoc rodinám při řešení sociálních nebo psychických problémů,
i)   pomoc rodinám při řešení výchovných problémů s dětmi,
j)   podpora společenských aktivit rodiny.“.

6. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , včetně potřeb specifických skupin dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání nebo zanedbávání, a dalších zvláště zranitelných skupin dětí“.

7. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „zahrnující vysvětlení smyslu náhradní rodinné péče a jejích forem, důležitosti rodiny, procesu a principů zprostředkování náhradní rodinné péče“.

8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   identita dítěte v náhradní péči.“.

9. V § 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)   při prevenci syndromu vyhoření a v dalších oblastech psychohygieny.“.

10. V § 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   témata, která jsou obsahem přípravy podle § 3, jde-li o osoby poskytující nezprostředkovanou pěstounskou péči.“.

11. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V rámci činností při poskytování ochrany a pomoci v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se poskytují tyto úkony, jde-li o činnost

a)   poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2.   úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně,
c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně pomoci při použití speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5.   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d)   pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.   pomoc při použití WC,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
3.   pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování,
f)   zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4.   volnočasové a zájmové aktivity,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
h)   zajištění sociálně-terapeutických činností: zajištění sociálně-terapeutické činnosti, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
i)   zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče:
1. zajištění zdravotních služeb,
2. zajištění psychologické péče,
3.   zajištění jiné odborné péče než péče uvedené v bodech 1 a 2.

§ 5b

Nejvyšší výše úhrady za péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, nejvyšší výše úhrady za stravu a nejvyšší výše úhrady za ubytování dítěte, které není nezaopatřené

Nejvyšší výše úhrady činí za

a)   péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, 30 Kč denně, a je-li ochrana a pomoc poskytována po celý kalendářní měsíc, 900 Kč měsíčně,
b)   poskytnutí stravy podle § 5a písm. b)
1. 170 Kč za celodenní stravu,
2.   75 Kč za oběd,
   a to včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c)   poskytnutí ubytování podle § 5a písm. a) dítěti, které není nezaopatřené, 70 Kč denně, a to včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.“.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

a)   3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b)   2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
c)   1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo
d)   0 bodů, jestliže kritérium není splněno.“.

13. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Vzor služebního průkazu

Vzor služebního průkazu zaměstnance zařazeného k výkonu práce v orgánu sociálně-právní ochrany, který není státním zaměstnancem, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. V příloze č. 1 standardu 9 kritériu 9c se slovo „základní“ a věta poslední zrušují.

15. V příloze č. 1 standardu 9 kritériu 9d se slovo „podrobné“ zrušuje.

16. Na konci přílohy č. 1 se doplňují standardy 15 až 17, které znějí:

17. V příloze č. 3 standardu 3 kritériu 3b se slova „ , a dále část, kde probíhají návštěvy dětí“ zrušují.

18. V příloze č. 3 standardu 9 kritérium 9a zní:
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má vypracován písemný postup pro příjem dítěte do zařízení, pro návštěvy dítěte mimo zařízení, pro návštěvy rodičů, jiných osob dítěti příbuzných nebo blízkých a dalších osob v zařízení, pro co nejširší osobní, telefonický nebo písemný styk anebo jakoukoliv jinou formu komunikace dítěte s rodiči nebo jinými osobami dítěti příbuznými nebo blízkými a dalšími osobami; s těmito postupy prokazatelně seznámí dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a další osoby dítěti příbuzné nebo blízké a podle nich postupuje v praxi.“.

19. V příloze č. 3 standardu 9 kritérium 9b zní:
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smluv o poskytování ochrany a pomoci, zejména kdo je oprávněn smlouvu uzavřít, jaké další náležitosti, vedle těch zákonem stanovených, smlouva obsahuje, jaké přílohy jsou spolu se smlouvou předány dítěti nebo oprávněnému zástupci dítěte, je-li s ním smlouva uzavírána, a též možnosti zrušení smlouvy. Při uzavírání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc postupuje tak, aby obsah a účel smlouvy byl pro smluvní strany srozumitelný.“.

20. V příloze č. 3 standardu 9 kritériu 9c větě první se slova „umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě dohody se zákonným zástupcem“ nahrazují slovy „žádost o uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci“.

21. V příloze č. 3 standardu 9 kritériu 9d se slova „umístěného dítěte“ nahrazují slovy „dítěte nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu“.

22. V příloze č. 3 standardu 13 kritérium 13a zní:
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracována pravidla pro zpracování, vedení a evidenci písemné, případně elektronické dokumentace o dětech, kterým poskytuje ochranu a pomoc, zejména pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení dokumentace, pravidla pro nahlížení do dokumentace a pořizování kopií z této dokumentace a pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do této dokumentace. Evidence dokumentace o dětech, jimž je poskytována ochrana a pomoc, vždy obsahuje údaje, podle nichž lze zjistit totožnost dítěte, datum a čas přijetí dítěte do zařízení a ukončení poskytování ochrany a pomoci tomuto dítěti, důvod pro poskytování ochrany a pomoci a záznam o splnění oznamovací povinnosti vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí o přijetí dítěte do zařízení.“.

23. V příloze č. 3 standardu 16 kritériu 16b se slova „ , obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ zrušují.

24. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 473/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.