Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


433

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2021

o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 527/2020  Sb.:

ČÁST PRVNÍ

VÝSTUPNÍ DOKUMENTY ODBORNÉHO POSOUZENÍ A OSVĚDČENÍ

Hlava I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje požadavky na minimální náležitosti výstupního dokumentu a poskytování výstupního dokumentu orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her.

(2) Výstupním dokumentem se pro účely této vyhlášky rozumí

a)   odborné posouzení,
b)   osvědčení o provozuschopnosti,
c)   registrační známka a
d)   zpráva o posouzení změn.

§ 2

Jazyk

Výstupní dokument se vydává v českém jazyce.

§ 3

Identifikátor výstupního dokumentu

(1) Výstupnímu dokumentu s výjimkou registrační známky je přiřazen identifikátor výstupního dokumentu.

(2) Jednou přiřazený identifikátor nelze nikdy přiřadit jinému výstupnímu dokumentu.

(3) V případě chybného přiřazení identifikátoru se opravnému dokumentu přiřadí nový identifikátor. Oddíl 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce se nepoužije.

(4) Identifikátor je tvořen částmi podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny. Jednotlivé části identifikátoru se oddělují spojovníkem.

§ 4

Vztah výstupního dokumentu k základnímu odbornému posouzení

Výstupní dokument sleduje osud základního odborného posouzení, ke kterému se tento výstupní dokument vztahuje. Platnost výstupního dokumentu podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) skončí nejpozději poslední den platnosti tohoto základního odborného posouzení.

§ 5

Opravný výstupní dokument

(1) K výstupnímu dokumentu s výjimkou registrační známky lze vydat opravný výstupní dokument, který sleduje jeho osud. K opravnému výstupnímu dokumentu nelze vydat opravný výstupní dokument.

(2) Opravný výstupní dokument nelze vydat k odbornému posouzení zařízení, ke kterému bylo vydáno aktualizované odborné posouzení zařízení.

(3) Pro opravný výstupní dokument se použijí obdobně ustanovení o výstupním dokumentu, který opravuje.

(4) V opravném výstupním dokumentu vyznačí pověřená osoba změněný, doplněný nebo zrušený obsah oproti výstupnímu dokumentu, který opravuje, a to tak, aby původní obsah zůstal zřetelný.

Hlava II

Odborné posouzení

§ 6

Odborné posouzení

(1) Odborným posouzením se prokazuje splnění parametrů stanovených zákonem o hazardních hrách pro zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo pro součást takového zařízení, kterou je

a)   hazardní hra,
b)   samostatně stojící generátor náhodných čísel,
c)   koncové zařízení, pokud jde o samostatně stojící část zařízení, nebo
d)   technické zařízení, které tvoří spolu se serverem sloužícím k řízení činností podle § 5 zákona o hazardních hrách a k ukládání finančních a herních dat (dále jen „server“) funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně.

(2) Odborné posouzení lze vydat jako odborné posouzení

a)   zařízení nebo
b)   součásti.

(3) Odborné posouzení lze vydat jako

a)   základní odborné posouzení, kterým je odborné posouzení jiné než aktualizované odborné posouzení, nebo
b)   aktualizované odborné posouzení, kterým je odborné posouzení obsahující změny oproti jednomu dříve vydanému platnému odbornému posouzení od stejné pověřené osoby nebo jejího právního předchůdce, od kterého přešlo pověření k odbornému posuzování a osvědčování (dále jen „předcházející odborné posouzení“).

(4) Aktualizované odborné posouzení zařízení nelze vydat k odbornému posouzení zařízení, ke kterému je již vydáno jiné aktualizované odborné posouzení zařízení.

(5) Platnost a obsah předcházejícího odborného posouzení nejsou vydáním aktualizovaného odborného posouzení dotčeny.

§ 7

Předmět a obsah odborného posouzení

(1) Předmětem odborného posouzení zařízení je posouzení zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, spolu se všemi jeho součástmi.

(2) Předmětem odborného posouzení součásti je posouzení jednotlivé součásti.

(3) Odborné posouzení zařízení nemusí obsahovat popis průběhu posouzení jednotlivé součásti, pokud je

a)   její posouzení předmětem odborného posouzení součásti, na které je v odborném posouzení zařízení odkázáno,
b)   v odborném posouzení zařízení obsaženo shrnutí průběhu posouzení součásti podle odborného posouzení součásti podle písmene a) a
c)   zajištěno, že toto odborné posouzení zařízení jako celek prokazuje splnění jednotlivých parametrů stanovených zákonem o hazardních hrách pro zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, spolu se všemi jeho součástmi.

(4) V případě postupu podle odstavce 3 lze odkázat pouze na odborné posouzení součásti nebo jeho část obsahující samostatné nebo oddělitelné posouzení součásti, pokud je platné ke dni vydání tohoto odborného posouzení zařízení. To neplatí pro odkaz na odborné posouzení součásti obsažený v části odborného posouzení zařízení, která je beze změny převzatá z předcházejícího odborného posouzení zařízení.

(5) Odborné posouzení obsahuje položky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny.

Hlava III

Osvědčení o provozuschopnosti a registrační známka

§ 8

Osvědčení o provozuschopnosti a jeho předmět a obsah

(1) Osvědčením o provozuschopnosti je

a)   výpis z odborného posouzení zařízení v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována,
b)   dokument, kterým je prohlášena parametrická shoda samostatně stojícího generátoru náhodných čísel s typem generátoru náhodných čísel, který je uveden v odborném posouzení zařízení, nebo
c)   dokument, kterým je prohlášena parametrická shoda koncového zařízení, bez ohledu na to, zda je samostatně stojící, s typem koncového zařízení, který je uveden v odborném posouzení zařízení.

(2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje položky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce v pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny.

§ 9

Registrační známka a její obsah

(1) Registrační známka se vydává pro samostatně stojící generátor náhodných čísel a koncové zařízení spolu s osvědčením o provozuschopnosti, které se k nim vztahuje, a sleduje jeho osud.

(2) S opravným osvědčením o provozuschopnosti se registrační známka nově vydává pouze, pokud je údaj uvedený na dříve vydané registrační známce odlišný od údaje uvedeného na opravném osvědčení o provozuschopnosti. Pokud je jediným odlišným údajem identifikátor podle odstavce 3 písm. e), vydá se nová registrační známka pouze, pokud se postupuje podle § 3 odst. 3.

(3) Registrační známka obsahuje

a)   text „Registrační známka“,
b)   označení pověřené osoby,
c)   výrobní číslo koncového zařízení nebo samostatně stojícího generátoru náhodných čísel nebo jiné obdobné identifikační označení, pokud nemají výrobní číslo,
d)   počet herních pozic koncového zařízení a jejich výrobní čísla, v případě koncového zařízení vybaveného více než jednou herní pozicí, a
e)   identifikátor a den konce platnosti osvědčení o provozuschopnosti nebo opravného osvědčení o provozuschopnosti, se kterými se vydává.

(4) Registrační známka musí být opatřena ochranným holografickým prvkem a ochranným fluorescenčním prvkem.

(5) Na registrační známce se použije písmo, které musí

a)   být jasně čitelné a
b)   mít velikost nejméně 2 mm.

Hlava IV

Zpráva o posouzení změn

§ 10

Zpráva o posouzení změn a její obsah

(1) Zpráva o posouzení změn prokazuje, že v posuzovaném období

a)   byla provedena pouze změna malého rozsahu a současně byly všechny provedené změny ve svém souhrnu změnou malého rozsahu,
b)   byla provedena změna, která není změnou malého rozsahu,
c)   byly provedeny změny, které ve svém souhrnu nejsou změnou malého rozsahu, nebo
d)   k žádné změně nedošlo.

(2) Zpráva o posouzení změn obsahuje položky podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny.

ČÁST DRUHÁ

POSKYTOVÁNÍ VÝSTUPNÍHO DOKUMENTU

§ 11

Vzdálený přístup do úložiště pověřené osoby

(1) Výstupní dokument s výjimkou registrační známky poskytuje pověřená osoba orgánu vykonávajícímu státní správu v oblasti provozování hazardních her zabezpečeným vzdáleným přístupem do úložiště výstupních dokumentů pověřené osoby.

(2) Přístupové údaje ke vzdálenému přístupu podle odstavce 1 předá pověřená osoba

a)   Ministerstvu financí,
b)   orgánům Celní správy České republiky prostřednictvím Generálního ředitelství cel,
c)   obecnímu úřadu na základě vyžádání předaného prostřednictvím Ministerstva financí.

(3) Pověřená osoba předá přístupové údaje, které nejsou přidělené určité fyzické osobě, orgánu podle odstavce 2 písm. a) a b) bez zbytečného odkladu ode dne nabytí právní moci pověření k odbornému posuzování a osvědčování. Pokud jsou přístupové údaje ke vzdálenému přístupu podle odstavce 1 přidělené určité fyzické osobě, vyzve pověřená osoba Ministerstvo financí a Generální ředitelství cel bez zbytečného odkladu ode dne nabytí právní moci pověření k odbornému posuzování a osvědčování ke sdělení jmenného seznamu úředních osob, kterým mají být předány přístupové údaje. Pověřená osoba do 5 pracovních dnů po sdělení jmenného seznamu úředních osob předá těmto osobám přístupové údaje.

(4) Pro předání přístupových údajů obecnímu úřadu se odstavec 3 použije obdobně s tím, že lhůty počínají běžet od vyžádání podle odstavce 2 písm. c).

(5) Pověřená osoba předá orgánu vykonávajícímu státní správu v oblasti provozování hazardních her nebo dotčené úřední osobě nové nebo změněné přístupové údaje do 5 pracovních dnů od jejich vyžádání.

(6) Pověřená osoba a orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her si poskytnou potřebnou součinnost při předávání přístupových údajů.

§ 12

Obsah úložiště pověřené osoby

(1) Odborné posouzení a zpráva o posouzení změn se poskytují v elektronické podobě jako datový soubor s textovou vrstvou umožňující vyhledávání obsahující jejich

a)   originál, nebo
b)   dokument, který vznikl převedením originálu do elektronického dokumentu obsaženého v tomto datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu originálu s tímto dokumentem, pokud je originál v listinné podobě.

(2) Osvědčení o provozuschopnosti se poskytuje zpřístupněním údajů alespoň o

a)   dni konce platnosti, jedinečném identifikátoru a datu vydání osvědčení o provozuschopnosti,
b)   výrobním čísle koncového zařízení nebo samostatně stojícího generátoru náhodných čísel nebo jiném obdobném identifikačním označení, pokud nemají výrobní číslo, a
c)   jedinečném identifikátoru odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno.

(3) Vzdálený přístup podle § 11 odst. 1 musí umožňovat vyhledávání odborného posouzení, zprávy o posouzení změn nebo údajů podle odstavce 2, a to na základě kteréhokoliv z těchto údajů:

a)   výrobní číslo koncového zařízení nebo samostatně stojícího generátoru náhodných čísel nebo jiné obdobné identifikační označení, pokud nemají výrobní číslo,
b)   identifikátor výstupního dokumentu nebo jeho část,
c)   období, ve kterém je vydán výstupní dokument, a to s přesností alespoň na den, měsíc a rok,
d)   skutečnost, zda je výstupní dokument platný,
e)   název objednatele,
f)   identifikační číslo objednatele nebo jiné obdobné číslo přidělené v zahraničí,
g)   rozlišovací kód v identifikátoru výstupního dokumentu.

(4) V úložišti výstupních dokumentů pověřené osoby podle § 11 se také poskytuje seznam všech výstupních dokumentů vztahujících se k jednomu základnímu odbornému posouzení. Výstupní dokumenty v tomto seznamu musí být propojeny křížovými odkazy.

(5) V seznamu podle odstavce 4 se u jednotlivého výstupního dokumentu uvede

a)   identifikátor,
b)   označení,
c)   den vydání,
d)   den konce platnosti a
e)   seznam opravných výstupních dokumentů s uvedením dne jejich vydání.

§ 13

Doba poskytování výstupního dokumentu

(1) Pověřená osoba poskytne výstupní dokument v úložišti výstupních dokumentů pověřené osoby do 3 pracovních dnů ode dne jeho vydání.

(2) Pověřená osoba poskytuje výstupní dokument v úložišti výstupních dokumentů po dobu jeho platnosti a dále po dobu 5 let ode dne skončení jeho platnosti.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Přechodné ustanovení k podmínkám odborného posuzování a osvědčování

Odporuje-li této vyhlášce podmínka odborného posuzování a osvědčování uvedená v pověření k odbornému posuzování a osvědčování vydaném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, tato vyhláška se v rozsahu této podmínky nepoužije. To neplatí pro podmínku odborného posuzování a osvědčování, podle které se

a)   výstupní dokument vydává podle vyhlášky č. 439/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
b)   výstupní dokument v cizím jazyce opatří úředně ověřeným překladem do českého jazyka,
c)   osvědčení o provozuschopnosti vydává na kratší dobu, pokud nelze zaručit provozuschopnost zařízení nebo jeho samostatně stojící části po celou dobu, po kterou lze vydat osvědčení o provozuschopnosti,
d)   registrační známka vydává pro server nebo
e)   stanoví doba poskytování výstupního dokumentu v úložišti výstupních dokumentů.

§ 15

Přechodná ustanovení k výstupním dokumentům

(1) Pro odborné posouzení vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, osvědčení o provozuschopnosti vydané na základě tohoto odborného posouzení a registrační známku vydanou podle tohoto osvědčení o provozuschopnosti se použije vyhláška č. 439/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Pověřená osoba může do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky při vydání odborného posouzení, osvědčení o provozuschopnosti vydaného na základě tohoto odborného posouzení a registrační známky vydané podle tohoto osvědčení o provozuschopnosti postupovat podle vyhlášky č. 439/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud bylo posuzování zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Na odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti podle odstavce 1 se použije § 11 odst. 1, § 12 a 13. To neplatí pro odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, která nejsou ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky platná.

(3) Pověřená osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování, může do dne zprovoznění úložiště výstupních dokumentů podle této vyhlášky, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poskytovat výstupní dokument včetně výstupního dokumentu podle odstavce 1 prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu do úložiště výstupních dokumentů podle § 3 vyhlášky č. 439/2016  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Na zprávu o posouzení změn se použije § 3 odst. 1, 2 a 4 vyhlášky č. 439/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, obdobně.

(4) Lhůta pro předání přístupových údajů nebo pro výzvu ke sdělení jmenného seznamu úředních osob podle § 11 odst. 3 v případě pověřené osoby, které bylo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování, počne běžet ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. V případě postupu podle odstavce 3 počne tato lhůta běžet dnem zprovoznění úložiště výstupních dokumentů podle této vyhlášky, nejdéle však 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(5) Pro účely vydání aktualizovaného odborného posouzení se na odborné posouzení podle odstavce 1 hledí jako na základní odborné posouzení podle této vyhlášky. Pověřená osoba mu nejpozději v den vydání aktualizovaného odborného posouzení přiřadí identifikátor základního odborného posouzení. Na první aktualizované odborné posouzení vydané k tomuto základnímu odbornému posouzení se oddíl 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce nepoužije.

(6) Pro účely § 7 odst. 3 a 4 se na odborné posouzení podle odstavce 1, které prokazuje splnění jednotlivých parametrů stanovených zákonem o hazardních hrách pro součást v rozsahu odpovídajícím odbornému posouzení součásti podle této vyhlášky, hledí jako na odborné posouzení součásti.

§ 16

Přechodné ustanovení k registračním známkám

Pověřená osoba může vydat nejdéle do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky registrační známku, která nesplňuje podmínky podle § 9 odst. 3, 4 a § 9 odst. 5 písm. b), pokud je vyrobena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Takovou registrační známku vydá v souladu s podmínkami odborného posuzování a osvědčování uvedenými v pověření k odbornému posuzování a osvědčování.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her, se zrušuje.

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2021  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 433/2021  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ... pokračování

Cena: 375 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.