Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


432

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013  Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014  Sb., nařízení vlády č. 133/2017 Sb. a nařízení vlády č. 97/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a c), § 17 odst. 5, § 20 odst. 1, 3 a 4, § 21 odst. 1 a 2, § 22 odst. 1 písm. a) a b), § 23, § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 1 a 2, § 26 odst. 1 písm. b), § 31 odst. 2 větě poslední, § 31 odst. 3 písm. b) a d), § 44 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1 a 2, § 63 odst. 1, 2, 3 a 5, § 65 odst. 1 písm. a) a b), § 67 písm. a) a b), § 70 odst. 1, § 71 odst. 3, § 73 odst. 2 větě první, § 76 odst. 1 písm. a) a c) a v § 76 odst. 2 písm. a) se slova „hodnoty majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“.

2. V § 20 odst. 4 se slova „ , ve sdělení klíčových informací týkajícím se tohoto standardního fondu“ zrušují.

3. V § 21 odst. 3 a v § 64 se slova „hodnoty fondového kapitálu“ nahrazují slovy „čisté hodnoty aktiv“.

4. V § 26 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

5. V § 26 odst. 2 se slova „Odstavci 1 až 3“ nahrazují slovy „Odstavcem 1“.

6. V § 26 se odstavec 3 zrušuje.

7. V § 32 odst. 2 se slova „nebo v § 84 odst. 1 písm. b)“ zrušují.

8. V § 47 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   může-li tento fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond podle svého statutu nebo srovnatelného dokumentu poskytovat úvěry a zápůjčky pouze za podmínek uvedených v § 74 odst. 1 a 2,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

9. V § 57 odst. 1 písm. c) se za slovo „nemovitostí“ vkládají slova „ , a to“.

10. V § 57 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

11. V § 57 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ani tím není dotčena možnost nemovitostní společnosti hradit náklady spojené se správou jejího majetku“.

12. V § 57 odst. 1 písm. i) bodě 2 se slova „ověřenou auditorem“ zrušují.

13. V § 57 odst. 2 písm. a) se slova „ověřená auditorem“ zrušují.

14. V § 57 odst. 2 písm. b) se slovo „aktuální“ zrušuje a slova „ověřený auditorem“ se nahrazují slovy „podle stavu ke dni vyhotovení účetní závěrky“.

15. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „g)“ nahrazuje textem „f)“.

16. V § 58 odst. 1 písm. a) se slova „f) a h) až l)“ nahrazují slovy „e) a g) až k)“.

17. V § 58 odst. 5 se slova „f) a l)“ nahrazují slovy „a k)“.

18. V § 58 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podmínky uvedené v § 57 odst. 2 nemusí být splněny v případě, kdy je fond nemovitostí jediným zakladatelem nemovitostní společnosti při plnění vkladové povinnosti peněžitým vkladem před zápisem této nemovitostní společnosti do obchodního rejstříku; to platí i v případě, kdy je jediným zakladatelem obhospodařovatel fondu nemovitostí bez právní osobnosti jednající na účet tohoto fondu nemovitostí.“.

19. V § 63 odst. 2 se slova „hodnoty svého majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty svých aktiv“.

20. V nadpisu § 64 se slova „fondovému kapitálu“ nahrazují slovy „čisté hodnotě aktiv“.

21. V § 65 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „těchto derivátů“ vkládají slova „ , a riziko protistrany plynoucí z technik obhospodařování speciálního fondu“.

22. V § 68 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

23. V § 68 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Hodnota nemovitosti může po jejím nabytí do jmění fondu nemovitostí překračovat limit stanovený v odstavci 1 o více než 10 % nejdéle po dobu 3 let ode dne, kdy k tomuto překročení poprvé došlo.

(3) Fond nemovitostí nemusí po dobu uvedenou ve statutu, nejdéle však po dobu 3 let ode dne svého vzniku, dodržet investiční limity, s výjimkou limitu stanoveného v odstavci 1, který po tuto dobu může být zvýšen až na 60 %.“.

24. V § 70 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , který není fondem nemovitostí“.

25. V § 70 odst. 4 se text „20 %“ nahrazuje textem „10 %“.

26. V § 71 odstavec 2 zní:

„(2) Na účet speciálního fondu lze přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností delší než 6 měsíců jen za účelem investování tohoto fondu.“.

27. V § 72 odst. 1, 2 a 3, § 73 odst. 1 a v § 74 odst. 4 se slova „hodnoty jeho majetku“ nahrazují slovy „čisté hodnoty jeho aktiv“.

28. § 98 včetně nadpisu zní:

㤠98

Majetek investičního fondu a majetek a dluhy z investiční činnosti

(1) Majetkem investičního fondu se pro účely tohoto nařízení rozumí ve vztahu

a)   k podílovému fondu aktiva v tomto podílovém fondu,
b)   ke svěřenskému fondu aktiva v tomto svěřenském fondu,
c)   k investičnímu fondu s právní osobností aktiva tohoto investičního fondu s právní osobností a
d)   k podfondu aktiva v tomto podfondu.

(2) Odděluje-li investiční fond s právní osobností účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění, zohledňují se pro účely tohoto nařízení pouze majetek a dluhy z investiční činnosti.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro investice speciálního fondu provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije § 47 odst. 3 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Uvádí-li statut fondu kolektivního investování vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pojem „majetek“, rozumí se jím majetek podle § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou ustanovení tohoto statutu, která se týkají limitů podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a podle § 47 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, kdy se pojmem „majetek“ rozumí „majetek“ podle § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a ...

Cena: 1 435 KčKOUPIT

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Po více než 50 letech byl přijat nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Komentář představuje srozumitelný a přehledný výklad nové právní úpravy, která přináší četné novinky ...

Cena: 680 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.