Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


428

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 2021

o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 72/2000  Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:

§ 1

(1) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie nesmí za celou dobu čerpání investiční pobídky překročit tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 30 %,
b)   v regionu soudržnosti Střední Morava 30 %,
c)   v regionu soudržnosti Severovýchod 30 %,
d)   v regionu soudržnosti Severozápad 40 %.

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v regionu způsobilém pro podporu podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie nesmí za celou dobu čerpání investiční pobídky překročit tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Jihozápad v okresech Plzeň-sever a Tachov 25 %,
b)   v regionu soudržnosti Jihozápad v okresech neuvedených v písmenu a) 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025,
c)   v regionu soudržnosti Jihovýchod 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025,
d)   v regionu soudržnosti Střední Čechy v okresech Rakovník, Kladno a Mělník 25 %,
e)   v regionu soudržnosti Střední Čechy v okresech neuvedených v písmenu d) 20 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno do 31. prosince 2024, a 15 %, pokud je rozhodnutí o příslibu vydáno od 1. ledna 2025.

(3) Pokud investiční akci uskutečňuje malý nebo střední podnikatel1), navyšuje se přípustná míra veřejné podpory podle odstavců 1 a 2 o 20 procentních bodů u malých podnikatelů a o 10 procentních bodů u středních podnikatelů, s výjimkou investičních akcí podle § 2 a 3.

§ 2

(1) Přípustná míra veřejné podpory pro část způsobilých nákladů, které přesahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, činí 50 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky podle § 1 odst. 1 nebo 2.

(2) Hodnota způsobilých nákladů podle odstavce 1 se přepočte na eura kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným pro den vydání rozhodnutí o příslibu.

§ 3

(1) Přesahují-li způsobilé náklady 100 000 000 EUR, lze veřejnou podporu poskytnout pouze po jejím předchozím schválení Evropskou komisí.

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro část způsobilých nákladů, které přesahují 100 000 000 EUR, činí 34 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky podle § 1 odst. 1 nebo 2.

(3) Hodnota způsobilých nákladů podle odstavců 1 a 2 se přepočte na eura kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným pro den oznámení veřejné podpory Evropské komisi.

§ 4

Maximální míra veřejné podpory pro investiční akci v datovém centru činí 25 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory podle § 1.

§ 5

Za jednu investiční akci se považují všechny dílčí investiční akce zahájené jednou nebo více osobami považovanými za propojený podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem1) v období 3 let na území jednoho kraje.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Pokud byl záměr získat investiční pobídku předložen přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a rozhodnutí o příslibu k němu nebylo vydáno do 31. prosince 2021, použije se pro investiční akci v regionech soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko přípustná míra veřejné podpory podle § 1 odst. 1 tohoto nařízení ve výši podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.   Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.
2. Nařízení vlády č. 194/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.
3. Nařízení vlády č. 32/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č.  194/2012 Sb.
4. Nařízení vlády č. 118/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nařízení vlády č. 100/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


1) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.

E-shop

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková - C. H. Beck

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.