Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


426

ZÁKON

ze dne 27. října 2021,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019  Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury.“.

2. V § 2 se doplňují odstavce 14 až 18, které znějí:

„(14) Technickou specifikací pro interoperabilitu se rozumí přímo použitelný předpis Evropské unie, který upravuje konkrétní požadavky za účelem dosažení technické a provozní propojenosti drah v Evropské unii a na nich provozovaných drážních vozidel a je jako technická specifikace pro interoperabilitu označen.

(15) Prvkem interoperability se rozumí součást subsystému, na které závisí dosažení technické a provozní propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních a vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel na nich provozovaných a která je jako prvek interoperability označena v technické specifikaci pro interoperabilitu.

(16) Subsystémem se rozumí součást dráhy nebo drážního vozidla, na které závisí dosažení technické a provozní propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních a vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel na nich provozovaných a která je jako subsystém označena v technické specifikaci pro interoperabilitu.

(17) Výrobcem se rozumí osoba, která vyrábí nebo nechává si navrhnout nebo vyrobit prvek interoperability, subsystém nebo drážní vozidlo a uvádí prvek interoperability, subsystém nebo drážní vozidlo na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou.

(18) Držitelem drážního vozidla se rozumí osoba, která

a)   drážní vozidlo vlastní nebo má právo jej užívat,
b)   drážní vozidlo využívá nebo umožňuje využívat k provozování drážní dopravy a
c)   je jako jeho držitel zapsána v registru drážních vozidel.“.

3. V § 2 odstavec 18 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„(18) Držitelem drážního vozidla se rozumí osoba, která

a)   drážní vozidlo vlastní nebo má právo jej užívat,
b)   drážní vozidlo využívá nebo umožňuje využívat k provozování drážní dopravy a
c)   je jako jeho držitel zapsána v evropském registru vozidel20).


20) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES.“.

4. V § 3a se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

5. V § 7 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy celostátní nebo regionální je vydání průkazu způsobilosti dráhy, je-li tento průkaz podle § 49d nebo 49f vyžadován.“.

6. V § 7 odst. 2 větě čtvrté se za slova „Zkušební provoz stavby dráhy“ vkládají slova „jiné než celostátní nebo regionální“.

7. V § 7 odst. 2 větě páté se za slova „Stavebník průkaz způsobilosti“ vkládají slova „dráhy nebo“.

8. V § 11 odst. 1 a v § 57a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „osvědčení provozovatele dráhy“.

9. V § 11 odst. 2 se za slovo „povolení“ vkládají slova „a osvědčení provozovatele dráhy“.

10. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠19

Vydání osvědčení provozovatele dráhy

(1) Žádost o vydání osvědčení provozovatele dráhy se podává u drážního správního úřadu. K žádosti se přiloží doklady prokazující zavedení systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21) a přijetí opatření k jeho dodržování.

(2) Nelze-li o žádosti o vydání osvědčení provozovatele dráhy rozhodnout bezodkladně, rozhodne o ní drážní správní úřad nejpozději do 4 měsíců od zahájení řízení.

(3) Drážní správní úřad vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení provozovatele dráhy,

a)   zavedl-li žadatel systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21) a
b)   přijal-li žadatel opatření k dodržování systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy.

(4) Při rozhodování o žádosti o vydání osvědčení provozovatele dráhy se zohlední zjištění získaná při výkonu státního dozoru, provozoval-li žadatel již před podáním žádosti dráhu celostátní nebo regionální. Drážní správní úřad v osvědčení provozovatele dráhy může stanovit podmínky k zajištění bezpečné výstavby, modernizace, údržby a opravy dráhy. Proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení provozovatele dráhy se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(5) Osvědčení provozovatele dráhy je platné po dobu 5 let.

(6) Jde-li o dráhu přesahující státní hranici České republiky, drážní správní úřad spolupracuje v řízení o vydání osvědčení provozovatele dráhy s příslušným orgánem dotčeného členského státu.

(7) Vzor osvědčení provozovatele dráhy stanoví prováděcí právní předpis.


21) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.“.

11. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:

㤠19a

Změna údajů v osvědčení provozovatele dráhy

Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální oznámí změnu údaje obsaženého v osvědčení provozovatele dráhy drážnímu správnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu prokazující. Drážní správní úřad vydá nové osvědčení provozovatele dráhy se změněnými údaji a s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního osvědčení. Provozovatel dráhy odevzdá původní osvědčení provozovatele dráhy do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

§ 19b

Omezení a odnětí oprávnění provozovat dráhu

(1) Přestane-li být zavedený systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy dostatečný z důvodu podstatné změny právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečné provozování dráhy, uloží drážní správní úřad provozovateli dráhy povinnost tento systém upravit a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Neupraví-li provozovatel dráhy ve stanovené lhůtě systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy tak, aby byl dostatečný, drážní správní úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu omezí nebo odejme; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(2) Přestal-li provozovatel dráhy splňovat podmínky pro vydání osvědčení provozovatele dráhy, drážní správní úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu omezí nebo odejme. Proti rozhodnutí o omezení nebo odnětí oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(3) Rozhodl-li drážní správní úřad o omezení oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu, vydá nové osvědčení provozovatele dráhy se změněným rozsahem provozované dráhy a s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního osvědčení. Provozovatel dráhy odevzdá původní osvědčení provozovatele dráhy drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

§ 19c

Informování o osvědčení provozovatele dráhy

Drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské unie pro železnice o vydání osvědčení provozovatele dráhy a o omezení nebo odnětí oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.“.

12. V § 22 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

13. V § 22 odst. 2 písmeno d) zní:

„d)   zajistit, aby jím zavedený systém bezpečnosti provozovatele dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21)
1.   zohledňoval rozsah a předmět jeho činnosti a činnosti různých dopravců vykonávaných na jím provozované dráze,
2. umožňoval provozování dráhy a drážní dopravy v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu, jinými právními předpisy a osvědčeními dopravce a
3. byl dodržován,“.

14. V § 22 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až i), která včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 znějí:

„e)   přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22),
f)   prostřednictvím smluvních ujednání zajistit, aby osoby, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy a jež jsou zahrnuty v systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21),
1. dodávaly věci nebo poskytovaly služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy,
2. přijaly nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22) a
3.   přijaly nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění jim známého bezpečnostního rizika vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámily osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,
g)   sledovat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu sledování používanou provozovateli infrastruktury, železničními podniky a subjekty odpovědnými za údržbu23), zda byla opatření podle písmene f) bodu 2 přijata,
h)   předložit na žádost Agentury Evropské unie pro železnice smluvní ujednání podle písmene f),
i)   přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění jemu známého bezpečnostního rizika vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámit osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,


22) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění.
23) Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu.“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno j).

15. V § 22 odst. 2 písm. j) a v § 35 odst. 2 písm. g) se slova „30. června“ nahrazují slovy „31. května“.

16. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k)   neprodleně oznámit nebo jinak zpřístupnit v elektronické podobě drážnímu správnímu úřadu údaje získané od dopravce podle § 35 odst. 2 písm. p) a uchovávat je po dobu 3 let od jejich získání.“.

17. V § 22 odst. 5 se slova „ , prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy“ zrušují.

18. § 23a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a zrušuje.

19. V § 24a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „vydaného drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice“.

20. V § 24a odst. 4 větě druhé se za slova „na dráze místní nebo vlečce“ vkládají slova „nebo dopravce, který není držitelem osvědčení dopravce“.

21. V § 25 odst. 2 větě první se slova „písm. a) až c) a h)“ nahrazují slovy „písm. a) až c), g) a h)“.

22. V § 27 odst. 1 písm. a) a b) se slova „ve funkci vedoucího zaměstnance“ nahrazují slovy „v řídící činnosti“.

23. V § 31 odst. 2 se slova „Evropské agentuře pro železnice“ nahrazují slovy „Agentuře Evropské unie pro železnice“.

24. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 24 a 25 znějí:

㤠31a

Vydání osvědčení dopravce

(1) Hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu pouze na území České republiky nebo na území jiného členského státu na úseku dráhy v blízkosti státní hranice České republiky, podá žádost o vydání osvědčení dopravce u drážního správního úřadu nebo Agentury Evropské unie pro železnice. Hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu rovněž v jiném členském státě, nejde-li pouze o úsek dráhy podle věty první, podá žádost o vydání osvědčení dopravce u Agentury Evropské unie pro železnice.

(2) Žádost o vydání osvědčení dopravce obsahuje

a)   náležitosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24),
b)   údaje o druhu provozu, jímž se rozumí
1. osobní drážní doprava zahrnující vysokorychlostní dopravu,
2. osobní drážní doprava nezahrnující vysokorychlostní dopravu,
3. nákladní drážní doprava zahrnující dopravu nebezpečných věcí,
4. nákladní drážní doprava nezahrnující dopravu nebezpečných věcí, nebo
5.   výhradně posun,
c)   údaje o oblasti provozu, jíž se rozumí
1.   dráha celostátní a regionální,
2. úsek dráhy celostátní nebo regionální, na kterém žadatel hodlá provozovat drážní dopravu, nebo
3. dráha na území jiného členského státu, na které žadatel hodlá provozovat drážní dopravu,
d)   údaje o rozsahu provozu, jímž se rozumí předpokládaný počet přepravovaných cestujících a množství přepravovaného nákladu za rok a předpoklad toho, zda bude žadatel s ohledem na předpokládaný počet zaměstnanců mikropodnikem nebo malým, středním či velkým podnikem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25).

(3) K žádosti o vydání osvědčení dopravce se přiloží doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24).

(4) Postup žadatele před podáním žádosti o vydání osvědčení dopravce a postup v řízení o vydání osvědčení dopravce stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24). Je-li to nezbytné pro vyřízení žádosti, umožní žadatel zaměstnanci Agentury Evropské unie pro železnice vstupovat do staveb, drážních vozidel, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá, s výjimkou obydlí, a poskytne mu další potřebnou součinnost.

(5) Osvědčení dopravce obsahuje náležitosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24) a údaje o druhu, oblasti a rozsahu provozu.

(6) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení dopravce lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 1 měsíc. Drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal, je na základě podaného odvolání do 2 měsíců ode dne jeho doručení přezkoumá, a jsou-li pro to důvody, napadené rozhodnutí zruší a osvědčení dopravce vydá. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledá-li drážní správní úřad důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, v téže lhůtě předá spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

§ 31b

Změna druhu, rozsahu nebo oblasti provozu a změna údajů v osvědčení dopravce

(1) Dopravce může na základě vydaného osvědčení dopravce provozovat drážní dopravu jiného než v něm uvedeného druhu nebo v jiném než v něm uvedeném rozsahu pouze tehdy, nejde-li o podstatnou změnu.

(2) Hodlá-li dopravce provozovat drážní dopravu jiného než v osvědčení dopravce uvedeného druhu nebo v jiném než v něm uvedeném rozsahu, požádá orgán, který osvědčení dopravce vydal, aby rozhodl, zda zamýšlená změna je podstatná, a je-li tomu tak, aby vydal nové osvědčení. Hodlá-li dopravce rozšířit oblast provozu, požádá o vydání nového osvědčení dopravce

a)   drážní správní úřad, vydal-li osvědčení dopravce, nebo
b)   Agenturu Evropské unie pro železnice, vydala-li osvědčení dopravce nebo hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu rovněž v jiném členském státě, nejde-li pouze o úsek dráhy na území tohoto státu v blízkosti státní hranice České republiky.

(3) Žádost o vydání nového osvědčení dopravce obsahuje náležitosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24). K žádosti se přiloží doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24). Je-li to nezbytné k vyřízení žádosti, umožní žadatel zaměstnanci Agentury Evropské unie pro železnice vstupovat do staveb, drážních vozidel, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá, s výjimkou obydlí, a poskytne mu další potřebnou součinnost.

(4) Shledá-li drážní správní úřad, že zamýšlená změna druhu nebo rozsahu provozu

a)   je podstatná a ve vztahu k této změně jsou splněny podmínky pro změnu osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24), vydá nové osvědčení dopravce,
b)   je podstatná a ve vztahu k této změně nejsou splněny podmínky pro změnu osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24), žádost o vydání nového osvědčení dopravce zamítne, nebo
c)   není podstatná, prohlásí tuto skutečnost v rozhodnutí a řízení ve zbytku zastaví.

(5) Shledá-li drážní správní úřad, že ve vztahu k rozšiřované oblasti provozu jsou splněny podmínky pro vydání osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24), vydá nové osvědčení dopravce.

(6) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4 nebo 5 se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(7) Rozhodl-li drážní správní úřad o vydání nového osvědčení dopravce podle odstavce 4 nebo 5, odevzdá dopravce původní osvědčení drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(8) Dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální oznámí změnu údaje obsaženého v osvědčení dopravce drážnímu správnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu prokazující; to neplatí pro změnu údaje o druhu, rozsahu nebo oblasti provozu. Drážní správní úřad vydá nové osvědčení dopravce se změněnými údaji a s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního osvědčení. Dopravce odevzdá původní osvědčení dopravce do 15 dnů ode dne vydání nového osvědčení.

§ 31c

Omezení a odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu

(1) Přestane-li být zavedený systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy dostatečným z důvodu podstatné změny právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečné provozování drážní dopravy, uloží drážní správní úřad dopravci povinnost tento systém upravit a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Neupraví-li dopravce ve stanovené lhůtě systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy tak, aby byl dostatečný, drážní správní úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění dopravce provozovat drážní dopravu omezí nebo odejme; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(2) Přestal-li dopravce splňovat podmínky pro vydání osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24), drážní správní úřad

a)   podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění dopravce provozovat drážní dopravu omezí nebo odejme, vydal-li osvědčení dopravce, nebo
b)   informuje o této skutečnosti Agenturu Evropské unie pro železnice, vydala-li osvědčení dopravce.

(3) Rozhodl-li drážní správní úřad o omezení oprávnění dopravce provozovat drážní dopravu, vydá nové osvědčení dopravce se změněnými údaji o druhu, oblasti nebo rozsahu provozu a s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního osvědčení. Dopravce odevzdá původní osvědčení dopravce drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(4) Zjistí-li drážní správní úřad při výkonu státního dozoru nedostatky závažně ohrožující bezpečné provozování drážní dopravy, uloží dopravci povinnost k jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V rozhodnutí drážní správní úřad může do doby odstranění zjištěných nedostatků zakázat provozování drážní dopravy nebo omezit druh, oblast nebo rozsah provozu. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení. O svém rozhodnutí drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské unie pro železnice, vydala-li osvědčení dopravce, a poskytne jí rovněž podklady pro jeho vydání; neodstranil-li dopravce zjištěné nedostatky do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí, drážní správní úřad o tom informuje Agenturu Evropské unie pro železnice.

§ 31d

Informování o osvědčení dopravce

Drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské unie pro železnice o vydání osvědčení dopravce a o omezení nebo odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.


24) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č.  653/2007.
25) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.“.

25. V § 32 odst. 4 se slova „mezinárodní trasy vlaků“ nahrazují slovy „trasy vlaků, při nichž vlak překročí státní hranici České republiky, (dále jen „mezinárodní trasa vlaků“)“.

26. V § 33 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně údaje, zda jde o úsek dráhy s výhradním provozem vlaků pod dohledem evropského vlakového zabezpečovacího systému“.

27. V § 33 odst. 4 písm. f) se slova „kapacity a“ nahrazují slovem „kapacity,“.

28. V § 33 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   vymezení dráhy nebo její části, na níž bude kapacita dráhy přednostně přidělována za účelem provozování osobní drážní dopravy nebo nákladní drážní dopravy, s uvedením dostupných tras vlaků, došlo-li k určení takové dráhy nebo její části podle § 34 odst. 5.“.

29. V § 34 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li dostupná trasa vlaků mezi 2 totožnými místy na dráze při využití jiné dráhy se srovnatelnými provozně technickými vlastnostmi, může přídělce určit dráhu nebo její část, na níž bude přednostně přidělovat kapacitu dráhy za účelem provozování osobní drážní dopravy nebo nákladní drážní dopravy; její určení přídělce předem projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na této dráze a objednateli, kteří jsou stranou smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jejímž předmětem je zajišťování dopravní obslužnosti na této dráze.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

30. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Podmínky, za nichž je trasa vlaků považována za dostupnou, a provozně technické vlastnosti drah z hlediska jejich srovnatelnosti stanoví prováděcí právní předpis.“.

31. V § 34a odst. 4 se za větu první vkládá věta „Požádá-li více žadatelů o přidělení téhož dílu kapacity dráhy v případě dráhy nebo její části, která byla určena k přednostnímu přidělování kapacity dráhy za účelem provozování osobní nebo nákladní drážní dopravy, rozvrhne přídělce její přidělení tak, aby mohl vyhovět každé žádosti o přidělení kapacity dráhy za účelem provozování příslušného druhu drážní dopravy, a poté, zbývá-li dostupná kapacita dráhy, ostatním žádostem; tento rozvrh s žadateli projedná.“.

32. V § 34a odst. 5 větách druhé a čtvrté se slova „mezinárodní nákladní drážní dopravy“ nahrazují slovy „nákladní drážní dopravy, při níž vlak překračuje státní hranici České republiky“.

33. V § 34a odst. 5 větě poslední se slova „vlaky nadregionálního nebo mezinárodního charakteru, poté drážní dopravy v územním obvodu kraje a poté drážní dopravy v územním obvodu obce“ nahrazují slovy „při zajišťování dopravní obslužnosti státu, poté drážní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti kraje a poté drážní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti obce“.

34. V § 34a se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Nepodaří-li se v případě dráhy nebo její části, která byla určena k přednostnímu přidělování kapacity dráhy za účelem provozování osobní nebo nákladní drážní dopravy, postupem podle odstavce 4 vyhovět všem požadavkům na přidělení kapacity dráhy za účelem provozování příslušného druhu drážní dopravy, prohlásí přídělce dotčenou dráhu nebo její část za přetíženou; odstavec 5 se v takovém případě nepoužije.

(7) Na přetížené dráze nebo její části, která byla určena k přednostnímu přidělování kapacity dráhy za účelem provozování osobní drážní dopravy, vyhoví přídělce přednostně žádostem o přidělení kapacity dráhy za účelem provozování drážní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Přednostní přidělení kapacity dráhy přídělce s příslušnými žadateli projedná; v případě potřeby se přiměřeně použije postup podle odstavce 4. Nepodaří-li se ani po projednání vyhovět všem přednostním žádostem, přídělce přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem provozování drážní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti státu, poté drážní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti kraje a poté drážní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti obce, zbývá-li dostupná kapacita dráhy.

(8) Na přetížené dráze nebo její části, která byla určena k přednostnímu přidělování kapacity dráhy za účelem provozování nákladní drážní dopravy, vyhoví přídělce přednostně žádostem o přidělení kapacity dráhy za účelem provozování kombinované dopravy a nákladní drážní dopravy, při níž vlak překračuje státní hranici České republiky. Přednostní přidělení kapacity dráhy přídělce s příslušnými žadateli projedná; v případě potřeby se přiměřeně použije postup podle odstavce 4. Nepodaří-li se ani po projednání vyhovět všem přednostním žádostem, přídělce přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem provozování kombinované dopravy a poté nákladní drážní dopravy, při níž vlak překračuje státní hra-nici České republiky, zbývá-li dostupná kapacita dráhy.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 9  a 10.

35. V § 34a odst. 10 větě první se slova „1 až 6“ nahrazují slovy „1 až 9“.

36. V § 34a odst. 10 větě poslední se slova „4 až 6“ nahrazují slovy „4 až 9“.

37. V § 34b odst. 1 větě první se text „§ 34a odst. 7“ nahrazuje textem „§ 34a odst. 10“.

38. V § 34d odst. 1 až 4 se slovo „vyváženosti“ nahrazuje slovem „vyváženosti15)“.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU.“.

39. § 34h se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6g zrušuje.

40. V § 35 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

41. V § 35 odst. 2 písmeno f) zní:

„f)   zajistit, aby jím zavedený systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21) zohledňoval druh, oblast a rozsah provozu a byl dodržován,“.

42. V § 35 odst. 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až m), která včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

„g)   přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22),
h)   prostřednictvím smluvních ujednání zajistit, aby osoby, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy a jež jsou zahrnuty v systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21),
1.   dodávaly věci nebo poskytovaly služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy,
2. přijaly nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22) a
3. přijaly nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění jim známého bezpečnostního rizika vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámily osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,
i)   sledovat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu sledování používanou provozovateli infrastruktury, železničními podniky a subjekty odpovědnými za údržbu23), zda byla opatření podle písmene h) bodu 2 přijata,
j)   předložit na žádost Agentury Evropské unie pro železnice smluvní ujednání podle písmene h),
k)   přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění jemu známého bezpečnostního rizika vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámit osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,
l)   oznámit drážnímu správnímu úřadu 2 měsíce předem zahájení provozování veřejné drážní dopravy prostřednictvím jím dosud neprovozovaného typu drážních vozidel nebo s využitím nových funkcí zaměstnanců a následně neprodleně jakoukoliv podstatnou změnu těchto údajů; v oznámení dopravce uvede údaje o nově používaném typu drážních vozidel nebo nových funkcích zaměstnanců,
m)   opatřit si informace o technickém a provozním stavu drážního vozidla a přepravovaném nákladu důležité z hlediska bezpečného provozu tohoto vozidla, včetně příslušných částí dokumentace nezbytné pro údržbu drážního vozidla podle technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém kolejová vozidla26), hodlá-li provozovat drážní vozidlo, které bylo doposud provozováno jinou osobou,


26) Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii, v platném znění.“.

Dosavadní písmena g) a i) se označují jako písmena n) a o).

43. V § 35 odst. 2 písm. o) se slova „§ 34a odst. 4 nebo 5“ nahrazují slovy „§ 34a odst. 4 až 8“.

44. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   zajistit, aby neprodleně po
1.   zahájení řízení drážního vozidla strojvedoucím na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze oznámeny okamžik zahájení řízení drážního vozidla, číslo licence strojvedoucího a evropské číslo vozidla,
2. ukončení řízení drážního vozidla strojvedoucím na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze oznámeny okamžik ukončení řízení drážního vozidla, číslo licence strojvedoucího a evropské číslo vozidla.“.

45. V § 35 odst. 3, § 53b odst. 3 a 7, § 53e odst. 3 písm. b) a v § 53e odst. 5 se slova „Evropské železniční agentuře“ nahrazují slovy „Agentuře Evropské unie pro železnice“.

46. V § 35 odst. 4 se slova „ , prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy podle druhu a rozsahu vykonávaných činností“ zrušují.

47. V § 35 odst. 5 se text „§ 35 odst. 2 písm. i)“ nahrazuje slovy „odstavce 2 písm. o)“.

48. V § 36 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)   v případě vážné nehody na dráze celostátní nebo regionální ve veřejné drážní osobní dopravě poskytnout pomoc osobám s újmou na zdraví nebo majetku při vyřizování stížností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) a zajistit poskytnutí psychologické podpory uvedeným osobám a osobám jim blízkým,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

49. § 43 až 43b včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 29 znějí:

㤠43

Provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální

(1) Na dráze celostátní nebo regionální smí dopravce provozovat pouze takové drážní vozidlo,

a)   k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice,
b)   které je zapsáno v registru drážních vozidel nebo obdobné evidenci jiného členského státu anebo v evropském registru vozidel20),
c)   které je technicky kompatibilní s touto dráhou v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a s údaji obsaženými v registru drah podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru železniční infrastruktury27) a
d)   u něhož je v případě jeho spojení s jiným drážním vozidlem toto spojení provedeno bezpečně v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a systémem zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

(2) Drážní správní úřad zapíše drážní vozidlo na žádost jeho držitele do registru drážních vozidel,

a)   bylo-li k drážnímu vozidlu vydáno povolení k jeho uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice a
b)   zahrnuje-li oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu k drážnímu vozidlu dráhu na území České republiky.

(3) Držitel drážního vozidla oznámí drážnímu správnímu úřadu jakoukoliv změnu údaje zapsaného v registru drážních vozidel nebo zničení drážního vozidla do 15 dní ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Drážní správní úřad přidělí drážnímu vozidlu při jeho zápisu do registru drážních vozidel evropské číslo vozidla podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru vozidel28).

(5) Držitel drážního vozidla zajistí viditelné označení drážního vozidla přiděleným evropským číslem vozidla podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru vozidel28).

(6) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální umožní na jím provozované dráze po dohodě s dopravcem uskutečnit v nezbytném rozsahu zkušební provoz drážního vozidla, k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice, do 3 měsíců ode dne, kdy o to dopravce požádá, za účelem ověření technické kompatibility drážního vozidla s dráhou.

§ 43a

Registr drážních vozidel

(1) Drážní správní úřad vede registr drážních vozidel, v němž jsou vedeny údaje o drážních vozidlech provozovaných na dráze celostátní nebo regionální. Údaje v registru drážních vozidel jsou vedeny způsobem a v rozsahu podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru vozidel28).

(2) Drážní správní úřad umožní v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie upravujícím specifikace registru vozidel28) dálkový a nepřetržitý přístup k údajům obsaženým v registru drážních vozidel

a)   Agentuře Evropské unie pro železnice za účelem evidence těchto údajů v evropském registru vozidel20),
b)   bezpečnostním orgánům jiných členských států, Drážní inspekci a inspekčním orgánům jiných členských států,
c)   na odůvodněnou žádost Úřadu a regulačním orgánům jiných členských států a
d)   na žádost dopravcům, provozovatelům dráhy, vlastníkům a držitelům drážních vozidel, osobám provádějícím údržbu drážních vozidel a dalším osobám uvedeným v registru drážních vozidel, prokážou-li právní zájem.

§ 43b

Údržba drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální

(1) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální zajistí, aby jeho údržbu v souladu se systémem údržby zabezpečovala osoba,

a)   která splňuje podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29),
b)   jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3 dokládající splnění podmínek uvedených v písmenu a) a
c)   která je zapsána v registru drážních vozidel.

(2) Údržbu drážního vozidla provozovaného za účelem přepravy věcí nebo zvířat na dráze celostátní nebo regionální zabezpečuje osoba, jíž bylo drážním správním úřadem, orgánem jiného členského státu nebo tímto orgánem pověřenou osobou vydáno osvědčení osoby zabezpečující údržbu.

(3) Údržbu drážního vozidla jiného než uvedeného v odstavci 2 provozovaného na dráze celostátní nebo regionální zabezpečuje

a)   dopravce provozující toto vozidlo,
1.   u něhož splnění podmínek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29) dokládá osvědčení dopravce, nebo
2. jemuž bylo drážním správním úřadem, orgánem jiného členského státu nebo tímto orgánem pověřenou osobou vydáno osvědčení osoby zabezpečující údržbu, nebo
b)   jiná osoba, jíž bylo drážním správním úřadem, orgánem jiného členského státu nebo tímto orgánem pověřenou osobou vydáno osvědčení osoby zabezpečující údržbu.

(4) Drážní správní úřad vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení osoby zabezpečující údržbu, jsou-li splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29). Náležitosti žádosti, přílohy k ní přikládané, postup v řízení o žádosti o vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu a náležitosti tohoto osvědčení stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29). Proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(5) Osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální musí splňovat podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29) a za tímto účelem zavede systém údržby a zajišťuje jeho dodržování. Systém údržby zahrnuje opatření zajišťující bezpečné provozování drážního vozidla spočívající v

a)   řízení a usměrňování postupů souvisejících s údržbou drážního vozidla a dohledu nad těmito postupy,
b)   soustavné a prokazatelné dokumentaci postupů při údržbě drážního vozidla,
c)   plánovaném odstavování drážního vozidla z provozu za účelem provádění jeho údržby a jeho navrácení do provozu,
d)   řádném provádění údržby drážního vozidla v souladu s dokumentací nezbytnou pro údržbu drážního vozidla podle technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém kolejová vozidla26), technickými specifikacemi pro interoperabilitu a právními a vnitřními předpisy,
e)   provádění analýzy, hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22) a
f)   uzavírání smluvních ujednání s osobami dodávajícími věci nebo poskytujícími služby osobě zabezpečující údržbu drážního vozidla, jejichž předmětem je provádění analýzy, hodnocení a usměrňování rizik těmito osobami podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik22).

(6) Osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální předloží na žádost Agentury Evropské unie pro železnice smluvní ujednání podle odstavce 5 písm. f).


27) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU.
28) Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES, v platném znění.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614.
29) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č.  445/2011.“.

Poznámka pod čarou č. 7g se zrušuje.

50. V § 43 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Na dráze celostátní nebo regionální smí dopravce provozovat pouze takové drážní vozidlo,

a)   k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice,
b)   které je zapsáno v evropském registru vozidel20),
c)   které je technicky kompatibilní s touto dráhou v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a s údaji obsaženými v registru drah podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru železniční infrastruktury27) a
d)   u něhož je v případě jeho spojení s jiným drážním vozidlem toto spojení provedeno bezpečně v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a systémem zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

(2) Drážní správní úřad zapíše drážní vozidlo na žádost jeho držitele do evropského registru vozidel,

a)   bylo-li k drážnímu vozidlu vydáno povolení k jeho uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice a
b)   zahrnuje-li oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu k drážnímu vozidlu dráhu na území České republiky.

(3) Držitel drážního vozidla oznámí drážnímu správnímu úřadu jakoukoliv změnu údaje zapsaného v evropském registru vozidel nebo zničení drážního vozidla do 15 dní ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Drážní správní úřad přidělí drážnímu vozidlu při jeho zápisu do evropského registru vozidel evropské číslo vozidla podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru vozidel28).“.

51. § 43a se včetně nadpisu zrušuje.

52. V § 43b odstavec 1 zní:

„(1) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální zajistí, aby jeho údržbu v souladu se systémem údržby zabezpečovala osoba,

a)   která splňuje podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29),
b)   jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3 dokládající splnění podmínek uvedených v písmenu a) a
c)   která je zapsána v evropském registru vozidel20).“.

53. Za § 43b se vkládají nové § 43c až 43f, které včetně nadpisů znějí:

㤠43c

Provozování drážních vozidel na dráze jiné než celostátní nebo regionální

(1) Na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce smí dopravce provozovat pouze takové drážní vozidlo,

a)   k němuž bylo vypracováno typové osvědčení,
b)   k němuž byl vydán průkaz způsobilosti drážního vozidla, jde-li o drážní vozidlo
1.   hnací a provozované na dráze místní nebo speciální nebo na vlečce,
2. tažené s rychlostí nad 160 km/h a provozované na dráze místní nebo speciální nebo na vlečce, anebo
3. provozované na dráze tramvajové nebo trolejbusové, a
c)   které svojí konstrukcí a technickým stavem splňuje technické požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí.

(2) Pokud drážní vozidlo splňuje podmínky podle § 43 odst. 1, lze jej na dráze místní a vlečce provozovat bez typového osvědčení a průkazu způsobilosti drážního vozidla.

(3) Výrobce nebo jiná osoba může k drážnímu vozidlu vypracovat typové osvědčení, pokud drážní vozidlo odpovídá schválenému typu vozidla.

(4) Drážní správní úřad na žádost schválí typ vozidla,

a)   byl-li vydán ES certifikát nebo vnitrostátní certifikát dokládající splnění požadavků stanovených pro subsystém kolejová vozidla a subsystém palubní řízení a zabezpečení, nebo
b)   splňuje-li technické požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí.

(5) K žádosti o schválení typu vozidla se přiloží

a)   ES certifikát nebo vnitrostátní certifikát dokládající splnění požadavků stanovených pro subsystém kolejová vozidla a subsystém palubní řízení a zabezpečení, nebo
b)   zkušební protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí.

(6) Drážní správní úřad na žádost rozhodne o vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla a vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí tento průkaz,

a)   bylo-li k drážnímu vozidlu vypracováno typové osvědčení a
b)   odpovídá-li technická dokumentace drážního vozidla jeho technickému provedení a schválenému typu vozidla a jsou-li jeho jednotlivé části plně provozuschopné.

(7) K žádosti o vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla se přiloží

a)   typové osvědčení a
b)   zkušební protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující výsledek ověření technické dokumentace drážního vozidla a provozuschopnosti jeho jednotlivých částí.

(8) Náklady na ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí a ověření technické dokumentace drážního vozidla a provozuschopnosti jeho jednotlivých částí hradí žadatel.

(9) Technické požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí, rozsah a způsob jejich ověření, rozsah a způsob ověření technické dokumentace drážního vozidla a provozuschopnosti jeho jednotlivých částí a údaje zapisované do průkazu způsobilosti drážního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43d

Změna na drážním vozidle provozovaném na dráze jiné než celostátní nebo regionální

(1) Drážní vozidlo, u něhož byla provedena změna konstrukce představující podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, smí být provozováno na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce pouze tehdy, byla-li tato změna schválena drážním správním úřadem. Drážní správní úřad schválí změnu konstrukce drážního vozidla, splňuje-li drážní vozidlo i po jejím provedení technické požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí.

(2) K žádosti o schválení změny konstrukce drážního vozidla se přiloží zkušební protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí.

(3) Náklady na ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí drážním vozidlem, jehož konstrukce byla změněna, hradí žadatel.

(4) Schválí-li drážní správní úřad provedení změny konstrukce drážního vozidla, k němuž byl vydán průkaz způsobilosti drážního vozidla, vyznačí v něm tuto skutečnost; držitel průkazu způsobilosti drážního vozidla jej za tímto účelem předloží drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(5) Změny, které představují podstatné odchylky od schváleného typu vozidla, a rozsah a způsob ověření splnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí drážním vozidlem, jehož konstrukce byla změněna, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43e

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze jiné než celostátní nebo regionální

(1) Drážní správní úřad na žádost povolí zkušební provoz drážního vozidla nesplňujícího některou z podmínek uvedených v § 43c odst. 1 na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce,

a)   je-li to nutné za účelem ověření splnění podmínek pro schválení typu vozidla, vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla nebo schválení změny konstrukce drážního vozidla a
b)   nebude-li tím ohroženo bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy.

(2) Účastníkem řízení o vydání povolení zkušebního provozu drážního vozidla je žadatel a provozovatel dotčené dráhy.

(3) V rozhodnutí, jímž se povoluje zkušební provoz, stanoví drážní správní úřad dobu jeho trvání a podmínky jeho provádění zajišťující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy.

(4) Provozovatel dráhy poskytne za účelem provádění zkušebního provozu potřebnou součinnost.

§ 43f

Provozování historických drážních vozidel, jejich údržba a změny

(1) Drážní správní úřad na žádost vlastníka drážního vozidla rozhodne o tom, že toto vozidlo je historickým drážním vozidlem, byla-li jeho výroba ukončena před více než 40 lety a jsou-li jeho vnější vzhled a vnitřní uspořádání uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace. K žádosti se přiloží

a)   průkaz způsobilosti drážního vozidla, byl-li vydán,
b)   technický popis a obrazová dokumentace stávajícího provedení drážního vozidla a
c)   původní technická dokumentace drážního vozidla, je-li dochována, nebo jiný doklad prokazující původní provedení drážního vozidla.

(2) Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze celostátní nebo regionální, splňuje-li podmínky uvedené v § 43 odst. 1 písm. b) až d) a § 43c odst. 1.

(3) Pro údržbu historického drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální se § 43b nepoužije.

(4) Pro obnovu nebo modernizaci historického drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální, rozšíření oblasti jeho provozu nebo případ změny technické specifikace pro interoperabilitu se § 49l nepoužije. Historické drážní vozidlo, u něhož byla provedena změna konstrukce představující podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, smí být na dráze celostátní nebo regionální provozováno pouze tehdy, byla-li tato změna schválena drážním správním úřadem. Pro schválení změny konstrukce historického drážního vozidla se použije § 43d obdobně.

(5) Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce výlučně k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.“.

54. V § 44 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí pro vozidla, k nimž bylo vydáno povolení k jejich uvedení na trh“.

55. V § 44 se odstavec 3 zrušuje.

56. V § 45 odst. 3 se slova „ , věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek“ zrušují.

57. V § 45 odstavec 7 zní:

„(7) Předepsaný věk a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí právní předpis.“.

58. V části sedmé se za hlavu druhou vkládá nová hlava třetí, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 zní:

„Hlava třetí

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE DRÁHY CELOSTÁTNÍ NEBO REGIONÁLNÍ A DOPRAVCE PROVOZUJÍCÍHO DRÁŽNÍ DOPRAVU NA TÉTO DRÁZE

§ 46s

(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální a dopravce provozující drážní dopravu na této dráze zajistí, aby strojvedoucí, člen doprovodu vlaku a jiní jeho zaměstnanci, kteří jsou jakožto osoby mající rozhodující vliv na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy zahrnuti v systému zajišťování bezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21), absolvovali školení v souladu s tímto systémem.

(2) Školení musí být zaměřeno na získání nebo prohlubování znalosti dráhy, systému řízení a zabezpečení30), postupů při mimořádných událostech, technických specifikací pro interoperabilitu, právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele dráhy nebo dopravce upravujících provozování dráhy nebo drážní dopravy.

(3) Školení poskytuje provozovatel dráhy nebo dopravce anebo akreditovaná osoba na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy nebo dopravcem. Akreditaci udělí drážní správní úřad na žádost osobě, která

a)   má vytvořen plán pro zajištění teoretické i praktické části školení, ve kterém vymezí organizaci, rozsah a způsob provádění školení a jeho kontroly, a
b)   má smluvně zajištěno, že teoretické a praktické části školení budou provádět osoby, které ukončily alespoň střední vzdělání a vykonaly v posledních 10 letech alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zajišťování bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy.

(4) K žádosti o udělení akreditace se přiloží doklady osvědčující splnění podmínek podle odstavce 3.

(5) Drážní správní úřad odejme akreditaci, pokud osoba, jíž byla udělena,

a)   opakovaně nebo závažným způsobem nedodržuje plán pro zajištění školení, nebo
b)   nezajišťuje provádění školení osobami uvedenými v odstavci 3 písm. b).

(6) Drážní správní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam osob, kterým udělil akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje.

(7) O absolvování školení vydá ten, kdo je poskytl, osvědčení.


30) Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, v platném znění.“.

59. V části sedmé se za hlavu třetí vkládá nová hlava čtvrtá, která včetně nadpisu zní:

„Hlava čtvrtá

POVINNOSTI OSOBY ŘÍDÍCÍ DRÁŽNÍ VOZIDLO NA DRÁZE CELOSTÁTNÍ, REGIONÁLNÍ NEBO MÍSTNÍ ANEBO NA VLEČCE

§ 46t

(1) Osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce

a)   musí zastavit drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu,
b)   musí ohlásit dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy osobě pověřené provozovatelem dráhy a řídit se jejím pokynem směřujícím k řízení drážního vozidla,
c)   se musí podrobit na výzvu drážního správního úřadu orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
d)   musí mít u sebe při řízení drážního vozidla doklad osvědčující oprávnění k jeho řízení na této dráze, je-li pro řízení drážního vozidla na této dráze tímto zákonem vyžadován, a
e)   musí na výzvu drážního správního úřadu předložit doklad podle písmene d).

(2) Podmínky, za nichž lze drážní dopravu organizovat zjednodušeně, a způsob zjednodušené organizace drážní dopravy v těchto místech stanoví prováděcí právní předpis.“.
Dosavadní hlavy čtvrtá a pátá se označují jako hlavy pátá a šestá.

60. V § 47 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití, nebo subsystémem, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o ověření“.

61. V § 47 odst. 5 se věta poslední zrušuje.

62. V § 47 odstavec 6 zní:

„(6) Provozovatel dráhy nebo dopravce smí při provozování dráhy nebo drážní dopravy provozovat pouze určené technické zařízení, k němuž byl vydán průkaz způsobilosti a které splňuje podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení; to neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití, nebo subsystémem, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o ověření.“.

63. V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití, nebo subsystémem, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o ověření“.

64. V § 49 odst. 2 větě druhé se slova „velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí“ nahrazují slovy „na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí ve výši nejméně 2 000 000 EUR“.

65. V § 49 odst. 3 písm. a) se slova „a současně“ nahrazují slovy „v rozsahu údajů stanovených v prováděcím právním předpisu a toto oznámení aktualizovat neprodleně poté, co se dozvěděli o změně oznámených údajů nebo o nových údajích dosud do oznámení nezahrnutých, a současně oznámit“.

66. Část osmá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31 až 40 zní:

„ČÁST OSMÁ

PROVOZNÍ A TECHNICKÁ PROPOJENOST DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRAH REGIONÁLNÍCH, VYBRANÝCH DRAH JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A DRÁŽNÍCH VOZIDEL PROVOZOVANÝCH NA TĚCHTO DRÁHÁCH

§ 49a

Úvodní ustanovení

(1) Pro účely této části se rozumí

a)   uvedením na trh první dodání prvku interoperability, subsystému nebo drážního vozidla k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Evropské unie v rámci obchodní činnosti, připraveného v souladu s technickou dokumentací a dokumentací údržby k běžnému provozu a provozu za předvídatelně zhoršených podmínek zahrnujících běžné opotřebení,
b)   zadavatelem osoba, která objedná návrh nebo provedení nového subsystému anebo návrh nebo provedení obnovy nebo modernizace stávajícího subsystému,
c)   zplnomocněným zástupcem osoba usazená na území členského státu Evropské unie, která byla písemně pověřena zadavatelem nebo výrobcem, aby v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem,
d)   obnovou subsystému výměna subsystému nebo jeho podstatné části neměnící jeho celkovou výkonnost,
e)   modernizací subsystému podstatná změna subsystému nebo jeho části představující změnu obsahu technické dokumentace připojené k ES prohlášení o ověření, byla-li vypracována, a zvyšující jeho celkovou výkonnost,
f)   stažením z oběhu opatření, jehož cílem je navrácení prvku interoperability nebo subsystému, který byl již dodán konečnému uživateli, osobě, která prvek interoperability nebo subsystém konečnému uživateli dodala,
g)   stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byly prvek interoperability, subsystém nebo drážní vozidlo, které se nacházejí v dodavatelském řetězci, dodávány na trh a
h)   základním požadavkem požadavek na prvek interoperability, subsystém, dráhu nebo drážní vozidlo týkající se jejich bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti, technické kompatibility, přístupnosti pro vybrané skupiny osob nebo ochrany zdraví nebo životního prostředí.

(2) Základní požadavky stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují požadavky na jejich technickou a provozní propojenost v Evropské unii, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 49b

Uvedení prvku interoperability na trh

(1) Na trh smí být uveden pouze takový prvek interoperability, který splňuje základní požadavky. Splnění základních požadavků se prokazuje ES prohlášením o shodě nebo vhodnosti pro použití vypracovaným výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití lze vypracovat, pokud

a)   prvek interoperability splňuje požadavky na něj stanovené v technické specifikaci pro interoperabilitu, obecné evropské specifikaci v oblasti informačních a komunikačních technologií31), evropském technickém posouzení32) nebo evropské normě přijaté evropskou normalizační organizací33) a
b)   bylo u prvku interoperability provedeno posouzení shody nebo vhodnosti pro použití postupem podle příslušné technické specifikace pro interoperabilitu, jímž bylo ověřeno splnění požadavků uvedených v písmenu a).

(2) Splňuje-li prvek interoperability požadavky obsažené v harmonizovaných normách34) nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že splňuje základní požadavky, jichž se tyto normy nebo jejich části týkají.

(3) Stanoví-li tak u prvku interoperability technická specifikace pro interoperabilitu, provede posouzení shody nebo vhodnosti pro použití oznámený subjekt podle § 49r, s nímž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uzavřel smlouvu. Splňuje-li prvek interoperability požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a), vydá oznámený subjekt ES certifikát podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35).

(4) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35) a připojí k němu přílohy v tomto předpisu uvedené. V ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability se uvedou všechny předpisy Evropské unie vztahující se k danému prvku interoperability.

(5) Podmínky uvedené v odstavcích 1 a 4 musí splnit osoba, která

a)   uvádí prvek interoperability na trh, nebyly-li již splněny výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
b)   sestavuje prvky interoperability nebo jejich části různého původu, nebo
c)   vyrábí prvky interoperability pro vlastní potřebu.

(6) Byl-li ke dni vstupu příslušné technické specifikace pro interoperabilitu v platnost prvek interoperability již uveden na trh, musí splňovat základní požadavky; odstavec 1 věta druhá se nepoužije, umožňuje-li to tato technická specifikace pro interoperabilitu.

(7) Prvek interoperability musí být řádně instalován, udržován a používán, zejména v souladu s ES prohlášením o shodě nebo vhodnosti pro použití, technickou dokumentací nebo dokumentací údržby.

§ 49c

Nedodržení požadavků u prvku interoperability

(1) Zjistí-li drážní správní úřad, že ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability dosud neuvedeného na trh nebylo vypracováno v souladu s § 49b odst. 1 nebo 4, zakáže uvedení prvku interoperability na trh. Pominou-li důvody pro uložení zákazu, drážní správní úřad rozhodne o jeho zrušení.

(2) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření nebo zjistí-li, že prvek interoperability již uvedený na trh, k němuž bylo vypracováno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití, nesplňuje základní požadavky, rozhodne o uložení ochranného opatření v podobě zákazu dodání prvku interoperability na trh, zákazu jeho používání, omezení oblasti jeho používání nebo jeho stažení z trhu nebo oběhu. O tomto rozhodnutí drážní správní úřad bezodkladně informuje Evropskou komisi, Agenturu Evropské unie pro železnice a ostatní členské státy. Pominou-li důvody pro uložení ochranného opatření, drážní správní úřad rozhodne o jeho zrušení.

(3) Proti rozhodnutí o zákazu uvedení prvku interoperability na trh nebo o uložení ochranného opatření se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

§ 49d

Uvedení subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální do provozu

(1) Subsystém infrastruktura, subsystém energie nebo subsystém traťové řízení a zabezpečení smí být uveden do provozu, vydal-li drážní správní úřad průkaz způsobilosti dráhy tvořené tímto subsystémem.

(2) Drážní správní úřad na žádost rozhodne o vydání průkazu způsobilosti dráhy a vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí tento průkaz, umožňuje-li dráha celostátní nebo regionální bezpečný a plynulý provoz drážních vozidel při splnění základních požadavků kladených na návrh, zhotovení a instalaci subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení, z něhož je tvořena. K žádosti se přiloží

a)   ES prohlášení o ověření subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální,
b)   doklad prokazující technickou kompatibilitu subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení s dráhou celostátní nebo regionální, do níž má být začleněn, v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem a údaji obsaženými v registru drah podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru železniční infrastruktury27),
c)   doklad prokazující bezpečné vzájemné propojení subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společné bezpečnostní metody, technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem,
d)   rozhodnutí Agentury Evropské unie pro železnice, jímž byl schválen evropský vlakový zabezpečovací systém nebo globální systém pro mobilní komunikace v železničním provozu (dále jen „evropský systém řízení železniční dopravy“), je-li tento systém zahrnut do subsystému traťové řízení a zabezpečení, a
e)   doklad prokazující dodržení postupu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské unie pro železnice36), došlo-li po vydání rozhodnutí Agentury Evropské unie pro železnice podle písmene d) ke změně návrhu zadávací dokumentace týkající se evropského systému řízení železniční dopravy nebo popisu plánovaných technických řešení týkajícího se tohoto systému.

(3) Drážní správní úřad do 1 měsíce od podání žádosti vyrozumí žadatele o tom, že žádost netrpí vadami, nebo jej vyzve k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy činí 4 měsíce.

(4) V poučení obsaženém v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy se uvede, že je možné proti němu podat námitky, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o nich rozhoduje a u kterého správního orgánu se podávají.

§ 49e

Schválení evropského systému řízení železniční dopravy

(1) Evropský systém řízení železniční dopravy musí být schválen Agenturou Evropské unie pro železnice před

a)   zahájením zadávacího řízení týkajícího se zavedení tohoto systému do subsystému traťové řízení a zabezpečení, nebo
b)   jeho zavedením do subsystému traťové řízení a zabezpečení, dochází-li k němu bez zadávacího řízení.

(2) Žádost o schválení evropského systému řízení železniční dopravy se podává prostřednictvím jednotného kontaktního místa podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské unie pro železnice36). K žádosti se přiloží

a)   návrh zadávací dokumentace nebo popis plánovaných technických řešení,
b)   doklad prokazující soulad zadávací dokumentace nebo plánovaných technických řešení s technickou specifikací pro interoperabilitu,
c)   doklad prokazující splnění podmínek nezbytných pro technickou a provozní kompatibilitu subsystému traťového řízení a zabezpečení s vozidly určenými pro provoz na dotčené dráze,
d)   stanovisko drážního správního úřadu, bylo-li vydáno před podáním žádosti,
e)   ES certifikát nebo vnitrostátní certifikát vztahující se k subsystému traťové řízení a zabezpečení, byl-li vydán, a
f)   prohlášení o ověření subsystému traťové řízení a zabezpečení, bylo-li vydáno.

(3) Nevyhověla-li Agentura Evropské unie pro železnice žádosti o schválení evropského systému řízení železniční dopravy, může žadatel do 1 měsíce od doručení jejího rozhodnutí podat Agentuře Evropské unie pro železnice žádost o jeho přezkoumání.

(4) Došlo-li po schválení evropského systému řízení železniční dopravy Agenturou Evropské unie pro železnice ke změně návrhu zadávací dokumentace nebo popisu plánovaných technických řešení týkajících se tohoto systému, informuje žadatel o této skutečnosti neprodleně Agenturu Evropské unie pro železnice a drážní správní úřad prostřednictvím jednotného kontaktního místa podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské unie pro železnice36); následně se postupuje podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.

§ 49f

Obnova a modernizace subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální

(1) Hodlá-li provozovatel dráhy celostátní nebo regionální obnovit nebo modernizovat subsystém infrastruktura, subsystém energie nebo subsystém traťové řízení a zabezpečení tvořící jím provozovanou dráhu, požádá drážní správní úřad, aby rozhodl, zda je nezbytné vydání nového průkazu způsobilosti dráhy. Vydání nového průkazu způsobilosti dráhy je nezbytné, pokud

a)   to vyžaduje technická specifikace pro interoperabilitu,
b)   činnosti spojené se zamýšlenou obnovou nebo modernizací subsystému mohou nepříznivě ovlivnit celkovou úroveň jeho bezpečnosti,
c)   to vyplývá z prováděcího plánu zpracovaného podle technické specifikace pro interoperabilitu, nebo
d)   došlo ke změně hodnoty základního parametru vymezeného technickou specifikací pro interoperabilitu, na jehož základě byl vydán průkaz způsobilosti dráhy.

(2) K žádosti se přiloží technický popis zamýšlených změn subsystému. Drážní správní úřad do 1 měsíce od podání žádosti vyrozumí žadatele o tom, že žádost netrpí vadami, nebo jej vyzve k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Nelze-li o žádosti rozhodnout bezodkladně, rozhodne o ní drážní správní úřad nejpozději do 4 měsíců od zahájení řízení. Drážní správní úřad v rozhodnutí prohlásí, zda obnova nebo modernizace subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení vyžaduje vydání nového průkazu způsobilosti dráhy. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Rozhodl-li drážní správní úřad, že obnova nebo modernizace subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení vyžaduje vydání nového průkazu způsobilosti dráhy, vydá na žádost nový průkaz způsobilosti dráhy, jsou-li ve vztahu k subsystému, který je předmětem obnovy nebo modernizace, splněny podmínky podle § 49d odst. 2. K žádosti se přiloží doklady podle § 49d odst. 2.

(5) Rozhodl-li drážní správní úřad o vydání nového průkazu způsobilosti dráhy, odevzdá provozovatel dráhy celostátní nebo regionální původní průkaz způsobilosti dráhy drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) V poučení obsaženém v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti dráhy se uvede, že je možné proti němu podat námitky, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o nich rozhoduje a u kterého správního orgánu se podávají.

§ 49g

Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy

(1) Proti rozhodnutí o žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy podle § 49d nebo § 49f odst. 4 se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení. Žadatel může proti rozhodnutí o zamítnutí této žádosti podat námitky k drážnímu správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal.

(2) Námitky musí vedle náležitostí podání podle správního řádu obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřují, v jakém rozsahu jej žadatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, platí, že se požaduje zrušení celého rozhodnutí. Námitky pouze proti odůvodnění rozhodnutí nejsou přípustné.

(3) Lhůta k podání námitek činí 1 měsíc ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o možnosti podat námitky lze námitky podat do 1 měsíce ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(4) Včas podané a přípustné námitky mají odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku námitek nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Opožděné námitky drážní správní úřad zamítne.

(5) O námitkách rozhoduje drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal. Drážní správní úřad přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu plynoucím z podaných námitek. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, případně na jeho správnost, se nepřihlíží. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v námitkách nebo v průběhu řízení o nich vedeném, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které ten, kdo námitky podává, nemohl uplatnit dříve. Namítá-li ten, kdo námitky podává, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s námitkami.

(6) Rozhodnutí o námitkách vydá drážní správní úřad do 2 měsíců ode dne jejich doručení. Neshledá-li důvod pro zrušení nebo změnu rozhodnutí, námitky zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Dojde-li drážní správní úřad k závěru, že námitkami napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo je nesprávné, napadené rozhodnutí

a)   zruší a vydá průkaz způsobilosti dráhy, jsou-li pro jeho vydání splněny podmínky, nebo
b)   změní, nejsou-li pro vydání průkazu způsobilosti dráhy splněny podmínky.

(7) Zjistí-li drážní správní úřad, že po podání námitek nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví.

(8) Pokud ten, kdo námitky podal, vzal námitky zpět, řízení o námitkách je zastaveno dnem jejich zpětvzetí; o této skutečnosti drážní správní úřad vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o ní toho, kdo námitky podal. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. Námitky lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí drážního správního orgánu o námitkách. Vzal-li žadatel podané námitky zpět, nemůže je podat znovu.

(9) Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat námitky a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(10) Není-li v odstavcích 1 až 9 stanoveno jinak, použijí se v řízení o námitkách ustanovení hlav I až IV, VI a VII části druhé správního řádu obdobně.

§ 49h

Vztah nově uváděného subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální, jeho obnovy nebo modernizace k osvědčení provozovatele dráhy

(1) V řízení o vydání průkazu způsobilosti dráhy podle § 49d nebo 49f drážní správní úřad rovněž posoudí, zda systém zajišťování bezpečnosti provozování dráhy ve vztahu k subsystému infrastruktura, subsystému energie nebo subsystému traťové řízení a zabezpečení nově uváděnému do provozu nebo ve vztahu k jeho obnově či modernizaci zajišťuje bezpečné provozování dráhy celostátní nebo regionální. Není-li tomu tak, uloží provozovateli dráhy celostátní nebo regionální provedení změny systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy v přiměřené lhůtě a podle jím stanovených podmínek; o přijatých opatřeních provozovatel dráhy v téže lhůtě vyrozumí drážní správní úřad.

(2) Dojde-li v návaznosti na provedenou změnu systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy ke změně údajů uvedených v osvědčení provozovatele dráhy, vydá drážní správní úřad nové osvědčení provozovatele dráhy; provozovatel dráhy odevzdá původní osvědčení do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(3) Neprovedl-li provozovatel dráhy změnu systému zajišťování bezpečnosti ve stanovené lhůtě nebo podle stanovených podmínek, drážní správní úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu omezí nebo odejme. Pro omezení oprávnění provozovat dráhu a pro odevzdání osvědčení se § 19b odst. 3 použije obdobně.

(4) Proti rozhodnutí, jímž bylo uloženo provedení změny systému zajišťování bezpečnosti provozovatele dráhy nebo jímž bylo omezeno nebo odňato oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu, se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

§ 49i

Uvedení subsystému tvořícího drážní vozidlo na trh

Na trh smí být uveden pouze takový subsystém kolejová vozidla nebo subsystém palubní řízení a zabezpečení, který splňuje základní požadavky kladené na jeho návrh, zhotovení a instalaci.

§ 49j

Uvedení drážního vozidla určeného k provozování na dráze celostátní nebo regionální na trh

(1) Drážní vozidlo určené k provozování na dráze celostátní nebo regionální smí být uvedeno na trh, bylo-li drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice vydáno povolení k jeho uvedení na trh.

(2) Povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla se vydá na žádost, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel37). Bylo-li vydáno povolení typu vozidla, vydá se povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh na žádost, k níž bude přiloženo prohlášení o shodě s tímto typem vozidla. Prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla může držitel povolení typu vozidla vypracovat, pokud

a)   drážní vozidlo odpovídá povolenému typu vozidla a
b)   bylo u drážního vozidla provedeno posouzení shody s povoleným typem podle
1.   technické specifikace pro interoperabilitu, nebo
2. modulů B a D, modulů B a F nebo modulu H1 podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků38), nepoužije-li se technická specifikace pro interoperabilitu.

(3) Jsou-li splněny podmínky povolení k uvedení drážního vozidla na trh, vydá se na žádost současně s povolením k uvedení drážního vozidla na trh povolení typu vozidla pro stejnou oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu k tomuto vozidlu.

(4) Prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla se vypracuje podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35).

(5) Má-li být drážní vozidlo provozováno pouze na území České republiky nebo na území jiného členského státu na úseku dráhy v blízkosti státní hranice České republiky, podá se žádost o vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh a žádost o vydání povolení typu vozidla u drážního správního úřadu nebo Agentury Evropské unie pro železnice. Má-li být drážní vozidlo provozováno rovněž v jiném členském státě, podá se žádost u Agentury Evropské unie pro železnice, nejde-li pouze o úsek dráhy podle věty první.

(6) Postup žadatele před podáním žádosti o vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo o vydání povolení typu vozidla, náležitosti žádosti, přílohy k ní přikládané, postup v řízení o žádosti o vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo o vydání povolení typu vozidla a náležitosti povolení stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel37).

(7) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo o vydání povolení typu vozidla lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 1 měsíc. Drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal, je na základě podaného odvolání do 2 měsíců ode dne jeho doručení přezkoumá, a jsou-li pro to důvody, napadené rozhodnutí zruší a vydá povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo povolení typu vozidla. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledá-li drážní správní úřad důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, v téže lhůtě předá spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

§ 49k

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální

(1) Drážní správní úřad na žádost povolí zkušební provoz drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, k němuž dosud nebylo vydáno povolení k uvedení na trh, nebude-li tím ohroženo bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a je-li to nezbytné za účelem

a)   ES ověření subsystému kolejová vozidla nebo subsystému palubní řízení a zabezpečení, z něhož je drážní vozidlo tvořeno,
b)   ověření technické kompatibility subsystému kolejová vozidla a subsystému palubní řízení a zabezpečení, z nichž je drážní vozidlo tvořeno, v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem, nebo
c)   ověření technické kompatibility subsystému tvořícího drážní vozidlo s dráhou celostátní nebo regionální, na níž má být provozováno, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společnou bezpečnostní metodu, technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem.

(2) Účastníkem řízení o vydání povolení zkušebního provozu drážního vozidla je žadatel a provozovatel dotčené dráhy.

(3) V rozhodnutí, jímž se povoluje zkušební provoz, stanoví drážní správní úřad dobu jeho trvání a podmínky jeho provádění zajišťující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Proti rozhodnutí o žádosti o povolení zkušebního provozu se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(4) Provozovatel dráhy poskytne za účelem provádění zkušebního provozu potřebnou součinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel37).

§ 49l

Obnova a modernizace drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální a rozšíření oblasti jeho provozu

(1) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální, držitel povolení k jeho uvedení na trh nebo povolení typu vozidla anebo osoba jimi pověřená smí obnovit nebo modernizovat drážní vozidlo, k němuž bylo vydáno povolení k uvedení na trh nebo povolení typu vozidla, pouze na základě nového povolení vydaného orgánem, který vydal původní povolení, pokud

a)   to vyžaduje technická specifikace pro interoperabilitu,
b)   činnosti spojené se zamýšlenou obnovou nebo modernizací drážního vozidla mohou nepříznivě ovlivnit celkovou úroveň jeho bezpečnosti, nebo
c)   došlo nad rozsah stanovený technickou specifikací pro interoperabilitu ke změně hodnoty základního parametru vymezeného touto specifikací, na jehož základě bylo vydáno původní povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla.

(2) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální, držitel povolení k jeho uvedení na trh nebo povolení typu vozidla anebo osoba jimi pověřená smí rozšířit oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu k drážnímu vozidlu, k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh nebo povolení typu vozidla, pouze na základě nového povolení vydaného

a)   drážním správním úřadem, vydal-li povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla, nebo
b)   Agenturou Evropské unie pro železnice, vydala-li povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla anebo má-li být drážní vozidlo provozováno rovněž v jiném členském státě, nejde-li pouze o úsek dráhy na území tohoto státu v blízkosti státní hranice České republiky.

(3) Vyžaduje-li to změna technické specifikace pro interoperabilitu, požádá držitel povolení typu vozidla nebo osoba jím pověřená orgán, který toto povolení vydal, o vydání nového povolení typu vozidla. Na základě původního povolení typu vozidla již nelze vydat nové povolení k uvedení vozidla na trh. Posouzení splnění podmínek pro vydání nového povolení typu vozidla drážní správní úřad provede pouze v rozsahu odpovídajícím příslušné změně technické specifikace pro interoperabilitu. Právní účinky povolení k uvedení drážního vozidla na trh již vydaného na základě původního povolení typu vozidla nejsou vydáním nového povolení typu vozidla dotčeny.

(4) Postup žadatele před podáním žádosti o vydání nového povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla, náležitosti žádosti, přílohy k ní přikládané, postup v řízení o vydání nového povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla a náležitosti tohoto povolení stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel37).

(5) Rozhodl-li drážní správní úřad o vydání nového povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla, odevzdá držitel původního povolení toto povolení drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(6) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání nového povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo o vydání nového povolení typu vozidla lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 1 měsíc. Drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal, je na základě podaného odvolání do 2 měsíců ode dne jeho doručení přezkoumá, a jsou-li pro to důvody, napadené rozhodnutí zruší a vydá nové povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo nové povolení typu vozidla. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledá-li drážní správní úřad důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, v téže lhůtě předá spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

§ 49m

Nedodržení požadavků u drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální

(1) Zjistí-li dopravce, že drážní vozidlo jím provozované na dráze celostátní nebo regionální, k němuž bylo vydáno povolení k uvedení na trh, nesplňuje základní požadavky, přijme nezbytná opatření k jeho uvedení do souladu s těmito požadavky. Zjistí-li dopravce, že drážní vozidlo nesplňovalo základní požadavky již v okamžiku vydání povolení k jeho uvedení na trh, informuje o tom bez zbytečného odkladu Agenturu Evropské unie pro železnice, drážní správní úřad a orgán jiného členského státu, který se podílel na vydání povolení k uvedení tohoto drážního vozidla na trh.

(2) Zjistí-li drážní správní úřad při výkonu státního dozoru, že drážní vozidlo provozované na dráze celostátní nebo regionální, k němuž bylo vydáno povolení k uvedení na trh, nebo jeho typ nesplňuje základní požadavky, uloží dopravci povinnost přijmout nezbytná opatření k jeho uvedení do souladu s těmito požadavky, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu a informuje o tom Agenturu Evropské unie pro železnice a orgán jiného členského státu, který se podílel nebo podílí na vydání povolení k uvedení tohoto drážního vozidla nebo drážního vozidla téhož typu na trh.

(3) Nebyla-li přijata nezbytná opatření uvedená v odstavci 1 nebo 2 anebo nevedla-li přijatá opatření k uvedení drážního vozidla do souladu se základními požadavky a je-li tím závažně ohrožena bezpečnost provozování drážní dopravy,

a)   drážní správní úřad do doby odstranění zjištěných nedostatků stanoví podmínky zajišťující bezpečné provozování drážního vozidla nebo jeho provoz zakáže,
b)   orgán, který povolení typu vozidla vydal, může do doby odstranění zjištěných nedostatků zakázat uvádění drážních vozidel odpovídajících tomuto typu na trh, nebo
c)   orgán, který povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla vydal, může podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků povolení změnit nebo zrušit, nesplňovalo-li drážní vozidlo nebo jeho typ základní požadavky již v okamžiku vydání povolení.

(4) Pominou-li důvody, pro které bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 3 písm. a) nebo b), orgán, který je vydal, toto rozhodnutí zruší.

(5) Proti rozhodnutí, jímž se ukládá povinnost přijmout nezbytná opatření k uvedení drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální do souladu se základními požadavky, jímž se stanoví podmínky zajišťující bezpečné provozování drážního vozidla nebo se jeho provoz zakazuje anebo jímž se zakazuje uvádění drážních vozidel daného typu na trh, se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(6) V poučení obsaženém v rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla se uvede, že je možné proti němu podat námitky, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o nich rozhoduje a u kterého správního orgánu se podávají.

(7) Bylo-li povolení k uvedení drážního vozidla na trh zrušeno, nesmí být drážní vozidlo provozováno. Bylo-li povolení typu vozidla zrušeno, nesmí být drážní vozidlo odpovídající tomuto typu uvedeno na trh a vozidlo na trh již uvedené z něj musí být staženo. Orgán, který povolení typu zrušil, následně postupuje vůči dopravcům provozujícím drážní vozidla odpovídající tomuto typu podle odstavců 2 až 4.

§ 49n

Námitky proti rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla

(1) Proti rozhodnutí, kterým bylo povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla změněno nebo zrušeno, se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení. Držitel povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla může proti tomuto rozhodnutí podat námitky k drážnímu správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal.

(2) Námitky musí vedle náležitostí podání podle správního řádu obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřují, v jakém rozsahu jej žadatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v námitkách uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, platí, že se požaduje zrušení celého rozhodnutí. Námitky pouze proti odůvodnění rozhodnutí nejsou přípustné.

(3) Lhůta k podání námitek činí 1 měsíc ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o možnosti podat námitky lze námitky podat do 1 měsíce ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

(4) Včas podané a přípustné námitky mají odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku námitek nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Opožděné námitky drážní správní úřad zamítne.

(5) O námitkách rozhoduje drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal. Drážní správní úřad přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu plynoucím z podaných námitek. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, případně na jeho správnost, se nepřihlíží. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v námitkách nebo v průběhu řízení o nich vedeném, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které ten, kdo námitky podává, nemohl uplatnit dříve. Namítá-li ten, kdo námitky podává, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s námitkami.

(6) Rozhodnutí o námitkách vydá drážní správní úřad do 1 měsíce ode dne jejich doručení. Neshledá-li důvod pro zrušení rozhodnutí, námitky zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Dojde-li drážní správní úřad k závěru, že námitkami napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo je nesprávné, napadené rozhodnutí zruší a

a)   rozhodne o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla, jsou-li pro to splněny podmínky, nebo
b)   řízení zastaví, nejsou-li splněny podmínky pro změnu nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla.

(7) Zjistí-li drážní správní úřad, že po podání námitek nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví.

(8) Pokud ten, kdo námitky podal, vzal námitky zpět, řízení o námitkách je zastaveno dnem jejich zpětvzetí; o této skutečnosti drážní správní úřad vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o ní toho, kdo námitky podal. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. Námitky lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí drážního správního orgánu o námitkách. Vzal-li žadatel podané námitky zpět, nemůže je podat znovu.

(9) Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat námitky a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

(10) Není-li v odstavcích 1 až 9 stanoveno jinak, použijí se v řízení o námitkách ustanovení hlav I až IV, VI a VII části druhé správního řádu obdobně.

§ 49o

Požadavky na subsystémy

(1) Splnění základních požadavků subsystémem infrastruktura, subsystémem energie, subsystémem traťové řízení a zabezpečení, subsystémem kolejová vozidla nebo subsystémem palubní řízení a zabezpečení se prokazuje ES prohlášením o ověření vypracovaným zadavatelem, výrobcem nebo jejich zplnomocněným zástupcem. ES prohlášení o ověření lze vypracovat, pokud

a)   subsystém splňuje požadavky na něj stanovené technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis se použije
1. u dráhy nebo drážního vozidla, na něž se nevztahuje technická specifikace pro interoperabilitu,
2. v rozsahu, v němž technická specifikace pro interoperabilitu neupravuje některé konkrétní požadavky odpovídající základním požadavkům,
3. ve zvláštním případě vymezeném v technické specifikaci pro interoperabilitu, v němž je vyžadováno uplatnění pravidel v ní neobsažených,
4. v rozsahu, v němž bylo drážním správním úřadem oznámeno neuplatnění technické specifikace pro interoperabilitu z důvodu uvedeného v odstavci 3,
5. v případě posuzování technické kompatibility drážního vozidla s dráhou, která plně neodpovídá požadavkům stanoveným v technické specifikaci pro interoperabilitu, a
6.   v případě dočasné a naléhavé nutnosti přijetí opatření navazujícího na mimořádnou událost,
b)   bylo u subsystému provedeno ES ověření, jímž se rozumí postup posouzení splnění požadavků uvedených v písmenu a).

(2) Splňuje-li subsystém požadavky obsažené v harmonizovaných normách34) nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, má se za to, že splňuje základní požadavky, jichž se tyto normy nebo jejich části týkají.

(3) Technická specifikace pro interoperabilitu nemusí být dodržena

a)   v případě, že ke dni nabytí účinnosti technické specifikace pro interoperabilitu návrh nebo provedení nového subsystému nebo jeho části anebo návrh nebo provedení obnovy nebo modernizace stávajícího subsystému
1. dospěly do takové fáze, v níž by dodržení technické specifikace pro interoperabilitu mohlo ekonomicky ohrozit dotčený záměr v jeho zamýšlené podobě, nebo
2.   je předmětem již probíhajícího plnění smlouvy,
b)   v případě obnovy, modernizace nebo rozšíření stávajícího subsystému nebo jeho části, pokud by dodržení technické specifikace pro interoperabilitu ekonomicky ohrozilo dotčený záměr anebo technickou nebo provozní propojenost drah celostátních nebo regionálních nebo na nich provozovaných drážních vozidel, nebo
c)   po dobu, po kterou tomu brání ekonomické nebo technické důvody související s neodkladným obnovením provozu na dráze po živelní události nebo nehodě.

(4) Nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3 písm. a), sdělí zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce drážnímu správnímu úřadu seznam dotčených záměrů do 9 měsíců ode dne vstupu této technické specifikace pro interoperabilitu v platnost. Drážní správní úřad seznam dotčených záměrů oznámí Evropské komisi do 1 roku ode dne vstupu této technické specifikace pro interoperabilitu v platnost.

(5) Nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3, zašle zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce drážnímu správnímu úřadu údaje a doklady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího předkládání informací o neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu39). Drážní správní úřad tyto údaje a doklady bez zbytečného odkladu předá Evropské komisi. Rozhodne-li Evropská komise do 4 měsíců od obdržení údajů a dokladů, že technická specifikace pro interoperabilitu musí být dodržena, drážní správní úřad sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu osobě, která mu zaslala údaje a doklady podle věty první; v takovém případě musí být technická specifikace pro interoperabilitu dodržena.

(6) Byl-li subsystém uveden do provozu přede dnem vstupu příslušné technické specifikace pro interoperabilitu v platnost, mohou v něm být použity náhradní díly nesplňující požadavky stanovené v § 49b odst. 1.

(7) Zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce vypracuje ES prohlášení o ověření podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35) a připojí k němu technickou dokumentaci; tuto technickou dokumentaci uchová po celou dobu, po kterou má být subsystém užíván. ES prohlášení o ověření a k němu přiložená technická dokumentace se vypracují v úředním jazyce členského státu. Požádá-li o to orgán jiného členského státu nebo Agentura Evropské unie pro železnice, zašle jim zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce kopii technické dokumentace.

(8) Vyžaduje-li to příslušný přímo použitelný předpis Evropské unie35), zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce v případě obnovy nebo modernizace subsystému vypracuje nové nebo změní již vypracované ES prohlášení o ověření.

(9) Obsah technické dokumentace přikládané k ES prohlášení o ověření stanoví prováděcí právní předpis. Technické požadavky na dráhu celostátní, dráhy regionální a drážní vozidla na nich provozovaná zajišťující bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy stanoví pro případ, že se nepoužije technická specifikace pro interoperabilitu, prováděcí právní předpis.

§ 49p

Provedení ES ověření

(1) ES ověření provede na základě smlouvy uzavřené se zadavatelem, výrobcem nebo jejich zplnomocněným zástupcem

a)   oznámený subjekt podle § 49r, jde-li o ověření splnění požadavků stanovených technickou specifikací pro interoperabilitu, nebo
b)   určený subjekt podle § 49w, jde-li o ověření splnění požadavků stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) ES ověření zahrnuje posouzení subsystému ve fázi jeho návrhu, provedení a závěrečného zkoušení a rovněž posouzení jeho technické kompatibility s dráhou celostátní nebo regionální nebo drážním vozidlem určeným k provozování na této dráze, do nichž má být začleněn.

(3) Bylo-li ES ověřením zjištěno, že subsystém splňuje požadavky stanovené v

a)   technické specifikaci pro interoperabilitu, vydá oznámený subjekt ES certifikát podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35), nebo
b)   prováděcím právním předpisu,
1.   vydá určený subjekt vnitrostátní certifikát podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35), nebo
2. zahrne oznámený subjekt, který je současně určeným subjektem, výsledek posouzení do ES certifikátu vydaného podle písmene a).

(4) Požádá-li o to zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce, provede oznámený subjekt nebo určený subjekt ES ověření omezené na fázi návrhu nebo provedení subsystému nebo na část subsystému a o výsledku tohoto ověření vydá průběžné stanovisko podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35). Umožňuje-li to technická specifikace pro interoperabilitu a požádá-li o to zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce, vydá oznámený subjekt v rozsahu provedeného ES ověření ES certifikát týkající se části subsystému nebo několika subsystémů.

(5) ES certifikát a průběžné stanovisko se vypracují v úředním jazyce členského státu určeného zadavatelem, výrobcem nebo jejich zplnomocněným zástupcem.

(6) Vyžaduje-li to příslušný přímo použitelný předpis Evropské unie35), zajistí zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce v případě obnovy nebo modernizace subsystému provedení ES ověření.

(7) Postup oznámeného subjektu nebo určeného subjektu při ES ověření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 49q

Nedodržení požadavků u subsystému

(1) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření, že k subsystému bylo vypracováno ES prohlášení o ověření v rozporu s § 49o, může uložit zadavateli, výrobci nebo jejich zplnomocněnému zástupci, aby provedli dodatečné posouzení a o jeho výsledcích informovali drážní správní úřad. O uložení povinnosti provést dodatečné posouzení informuje drážní správní úřad bez zbytečného odkladu Evropskou komisi.

(2) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření nebo zjistí-li, že subsystém nesplňuje základní požadavky, rozhodne o uložení ochranného opatření v podobě zákazu dodání subsystému na trh, zákazu jeho používání, omezení oblasti jeho používání nebo jeho stažení z trhu nebo oběhu. Pominou-li důvody pro uložení ochranného opatření, drážní správní úřad rozhodne o jeho zrušení.

(3) Proti rozhodnutí o uložení povinnosti provést dodatečné posouzení nebo uložení ochranného opatření se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

§ 49r

Oznámený subjekt

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na žádost právnické osoby provede její oznámení jako oznámeného subjektu, jde-li o osobu se sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 2, lze o ní předpokládat, že tyto požadavky bude splňovat trvale a skýtá záruky dodržování povinností oznámeného subjektu a řádného výkonu jeho činností.

(2) Pro náležitosti žádosti o oznámení právnické osoby jako oznámeného subjektu, přílohy k žádosti, požadavky, které musí oznámený subjekt splnit, a způsob jejich prokazování, postup v řízení a způsob, rozsah a účinky oznámení se použijí § 18 odst. 2, § 19, 20 a § 23 odst. 1 a 2 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

(3) Oznámení provádí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vůči Evropské komisi a oznámeným subjektům v jiných členských státech provádějícím posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability nebo ES ověřování subsystémů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jim oznámí rovněž významné změny týkající se oznámení. K těmto účelům využívá elektronický nástroj pro oznamování spravovaný Evropskou komisí. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informuje Evropskou komisi též o postupech, které využívá při posuzování a oznamování žadatelů o oznámení a při kontrole jím oznámených subjektů, a o změnách těchto postupů.

(4) Posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému může provádět rovněž oznámený subjekt, u něhož oznámení provedl příslušný orgán jiného členského státu.

§ 49s

Činnost oznámeného subjektu

(1) Oznámený subjekt provádí posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu. Pro postup při provádění posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému, postup při zjištění nesplnění stanovených požadavků a pozastavení, omezení nebo odnětí ES certifikátu se použije § 24 odst. 1 až 5 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

(2) Pro informační povinnost oznámeného subjektu vůči Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ostatním oznámeným subjektům se použije § 26 odst. 1 a 3 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně. Oznámený subjekt rovněž

a)   zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech
1. požadovaných provedení ES ověření a požadovaných vydání průběžných stanovisek,
2. požadovaných posouzení shody a vhodnosti pro použití u prvků interoperability,
3. vydaných a zamítnutých průběžných stanovisek a
4.   vydaných ES certifikátů a zamítnutí vydání ES certifikátů,
b)   informuje drážní správní úřad o zamítnutí vydání ES certifikátu a o pozastavení, omezení nebo odnětí jím vydaného ES certifikátu a
c)   poskytne Agentuře Evropské unie pro železnice jím vydaný ES certifikát.

(3) Oznámený subjekt se podílí na normalizačních činnostech vztahujících se k rozsahu jeho oznámení a na činnostech koordinačních skupin oznámených subjektů zřízených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské unie pro železnice36) nebo jiného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dosažení technické a provozní propojenosti drah v Evropské unii a na nich provozovaných drážních vozidel nebo zajistí, aby byli jeho zaměstnanci o těchto činnostech informováni. Oznámený subjekt se řídí rozhodnutími a pokyny, které jsou výsledkem činnosti těchto skupin.

§ 49t

Kontrola oznámeného subjektu

Pro kontrolu oznámeného subjektu Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, postup při zjištění nesplnění stanovených požadavků nebo porušení stanovených povinností oznámeným subjektem, pozastavení, omezení nebo zrušení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu a povinnosti a oprávnění oznámeného subjektu z toho vyplývající se použijí § 21 a 22 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

§ 49u

Využití akreditovaného vnitropodnikového útvaru a subdodavatele

(1) Na posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému se může podílet akreditovaný vnitropodnikový útvar žadatele o toto posouzení nebo ověření,

a)   je-li provedeno podle
1. modulu A1, A2, C1 nebo C2 podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků38), nebo
2.   modulu CA1 nebo CA2 podle předpisu Evropské unie upravujícího moduly pro postupy použité v technických specifikacích pro interoperabilitu40) a
b)   splňuje-li tento útvar kritéria stanovená v § 12 odst. 3 a 4 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38).

(2) Žadatel o posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověření subsystému nebo akreditační orgán poskytne na žádost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o akreditaci vnitropodnikového útvaru a jejím rozsahu.

(3) Pro zadávání úkolů subdodavateli oznámeným subjektem se použije § 25 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

§ 49v

Použití technické specifikace pro interoperabilitu

Odkazuje-li zákon o posuzování shody stanovených výrobků38) na nařízení Evropské unie, rozumí se tím v případě, kdy se podle § 49r až 49u mají použít jeho ustanovení, technická specifikace pro interoperabilitu.

§ 49w

Určený subjekt

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na žádost právnické osoby tuto osobu pověří výkonem činnosti určeného subjektu, pokud jde o osobu se sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 2, lze o ní předpokládat, že tyto požadavky bude splňovat trvale, a skýtá záruky dodržování povinností určeného subjektu a řádného výkonu jeho činností.

(2) Pro náležitosti žádosti o pověření právnické osoby výkonem činnosti určeného subjektu, přílohy k žádosti, požadavky, které musí určený subjekt splnit, a způsob jejich prokazování a pro postup v řízení se použijí § 18 odst. 2, § 19 odst. 1 a 2 a § 23 odst. 1 a 2 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

(3) Pro ES ověřování subsystému, postup při zjištění nesplnění stanovených požadavků, pozastavení, omezení nebo odnětí vnitrostátního certifikátu a informační povinnost určeného subjektu se použijí § 24 odst. 2 až 5 a § 26 odst. 1 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

(4) Pro zadávání úkolů subdodavateli určeným subjektem se použije § 25 zákona o posuzování shody stanovených výrobků38) obdobně.

(5) Určený subjekt informuje drážní správní úřad o zamítnutí vydání vnitrostátního certifikátu a o pozastavení, omezení nebo odnětí jím vydaného vnitrostátního certifikátu.

(6) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pověření k výkonu činnosti určeného subjektu odejme, pokud určený subjekt

a)   o odnětí pověření požádal,
b)   přestane splňovat stanovené požadavky, nebo
c)   porušuje závažně stanovené povinnosti.

(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí určený subjekt Evropské komisi a jiným členským státům.

(8) Odkazuje-li zákon o posuzování shody stanovených výrobků38) na nařízení Evropské unie, rozumí se tím v případě, kdy se podle odstavců 2 až 4 mají použít jeho ustanovení, prováděcí právní předpis.


31) Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, v platném znění.
32) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění.
33) Čl. 2 bod 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1025/2012, v platném znění.
34) Čl. 2 bod 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1025/2012, v platném znění.
35) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011.
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004.
37) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797.
38) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
39) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797.
40) Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.“.

Poznámky pod čarou č. 7f, 8a, 8b a 8c se zrušují.

67. V § 50 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   jako stavebník v rozporu s § 7 odst. 2 zahájí zkušební provoz dráhy, aniž byl vydán průkaz způsobilosti určeného technického zařízení,“.

Dosavadní písmena b) až m) se označují jako písmena c) až n).

68. V § 50 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena j) až m).

69. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Fyzická osoba se jako osoba řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 46t odst. 1 písm. a) nezastaví drážní vozidlo včas před návěstí zakazující jízdu,
b)   v rozporu s § 46t odst. 1 písm. b) neohlásí dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy osobě pověřené provozovatelem dráhy nebo se neřídí jejím pokynem směřujícím k řízení drážního vozidla,
c)   v rozporu s § 46t odst. 1 písm. c) se na výzvu drážního správního úřadu nepodrobí orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření,
d)   v rozporu s § 46t odst. 1 písm. d) nemá u sebe při řízení drážního vozidla doklad osvědčující oprávnění k jeho řízení, nebo
e)   v rozporu s § 46t odst. 1 písm. e) na výzvu drážního správního úřadu nepředloží stanovený doklad.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

70. V § 50 odstavec 6 zní:

„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. d) nebo e),
b)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo j), odstavce 4 nebo odstavce 5 písm. a) nebo b),
c)   50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) nebo odstavce 5 písm. c),
d)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo l),
e)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo k), nebo
f)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo odstavce 2 nebo 3.“.

71. V § 50 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti do 1 roku spočívající v zákazu řízení drážního vozidla, byl-li spáchán alespoň dvakrát v období 1 roku.“.

72. V § 51 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   jako stavebník v rozporu s § 7 odst. 2 zahájí zkušební provoz dráhy, aniž byl vydán průkaz způsobilosti určeného technického zařízení,“.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena e) až n).

73. V § 51 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

74. V § 51 odst. 1 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje.

75. V § 51 odst. 1 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) až y), která znějí:

„m)   jako osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla
1. nezavede systém údržby podle § 43b odst. 5 nebo nezajistí jeho dodržování,
2. nesplňuje některou z podmínek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29), nebo
3.   v rozporu s § 43b odst. 6 nepředloží Agentuře Evropské unie pro železnice požadovaná smluvní ujednání,
n)   vypracuje typové osvědčení v rozporu s § 43c odst. 3,
o)   v rozporu s § 49b odst. 1 uvede na trh prvek interoperability nesplňující základní požadavky,
p)   vypracuje k prvku interoperability ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití v rozporu s § 49b odst. 1 nebo 4,
q)   poruší zákaz uvedení prvku interoperability na trh uložený podle § 49c odst. 1 nebo nedodrží ochranné opatření uložené podle § 49c odst. 2 nebo § 49q odst. 2,
r)   v rozporu s § 49i uvede na trh subsystém kolejová vozidla nebo subsystém palubní řízení a zabezpečení nesplňující základní požadavky,
s)   v rozporu s § 49j odst. 1 uvede na trh drážní vozidlo určené k provozování na dráze celostátní nebo regionální bez povolení k jeho uvedení na trh nebo v rozporu s tímto povolením,
t)   vypracuje prohlášení o shodě s povoleným typem vozidla v rozporu s § 49j odst. 2 nebo 4,
u)   jako držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální, držitel povolení k jeho uvedení na trh nebo povolení typu vozidla anebo jako osoba jimi pověřená
1. obnoví nebo modernizuje drážní vozidlo bez nového povolení, jehož vydání bylo nezbytné podle § 49l odst. 1,
2. v rozporu s § 49l odst. 2 rozšíří oblast provozu drážního vozidla bez nového povolení, nebo
3.   v rozporu s § 49l odst. 5 neodevzdá původní povolení k uvedení drážního vozidla na trh drážnímu správnímu úřadu,
v)   v rozporu se zákazem podle § 49m odst. 3 písm. b) uvede na trh drážní vozidlo určené pro provozování na dráze celostátní nebo regionální,
w)   jako zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce
1. vypracuje k subsystému ES prohlášení o ověření v rozporu s § 49o odst. 1 nebo 7,
2. nesdělí drážnímu správnímu úřadu seznam dotčených záměrů podle § 49o odst. 4,
3. v rozporu s § 49o odst. 7 nevypracuje ES prohlášení o ověření nebo k němu nepřipojí technickou dokumentaci ve stanoveném jazyce, neuchová technickou dokumentaci připojenou k ES prohlášení o ověření nebo ji nezašle orgánu jiného členského státu nebo Agentuře Evropské unie pro železnice,
4. v rozporu s § 49o odst. 8 nevypracuje nové nebo nezmění již vypracované ES prohlášení o ověření v případě obnovy nebo modernizace subsystému,
5. v rozporu s § 49p odst. 6 nezajistí provedení ES ověření v případě obnovy nebo modernizace subsystému, nebo
6.   v rozporu s § 49q odst. 1 neprovede dodatečné posouzení nebo o jeho výsledcích neinformuje drážní správní úřad,
x)   jako oznámený subjekt
1. vydá ES certifikát v rozporu s § 49b odst. 3 nebo § 49p odst. 3, nebo
2.   vykonává činnost v rozporu s § 49s,
y)   jako určený subjekt
1.   vydá vnitrostátní certifikát v rozporu s § 49p odst. 3, nebo
2. vykonává činnost v rozporu s § 49w odst. 3 nebo neinformuje drážní správní úřad podle § 49w odst. 5, nebo“.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno z).

76. V § 51 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až x) se označují jako písmena g) až w).

77. V § 51 odst. 4 písmeno w) zní:

„w)   v rozporu s § 43e odst. 4 neposkytne potřebnou součinnost za účelem provádění zkušebního provozu.“.

78. V § 51 odst. 5 písm. a) se slova „osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „osvědčení provozovatele dráhy nebo provozuje dráhu v rozporu s tímto osvědčením“.

79. V § 51 odst. 5 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   v rozporu s § 19a neoznámí změnu údaje obsaženého v osvědčení provozovatele dráhy nebo neodevzdá toto osvědčení drážnímu správnímu úřadu,
c)   v rozporu s § 19b odst. 3 nebo § 49h odst. 3 neodevzdá osvědčení provozovatele dráhy drážnímu správnímu úřadu,“.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena d) až k).

80. V § 51 odst. 5 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až i), která znějí:

„f)   nezajistí, aby jím zavedený systém zajišťování bezpečnosti provozovatele dráhy splňoval požadavky podle § 22 odst. 2 písm. d) nebo nezajistí jeho dodržování,
g)   v rozporu s § 22 odst. 2 písm. e), f) nebo g) nepřijme stanovená opatření, nezajistí přijetí stanovených opatření osobami, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo nesleduje, zda byla tato opatření přijata,
h)   v rozporu s § 22 odst. 2 písm. h) nepředloží Agentuře Evropské unie pro železnice požadovaná smluvní ujednání,
i)   v rozporu s § 22 odst. 2 písm. i) nepřijme nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění bezpečnostního rizika nebo toto riziko neoznámí osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena j) až o).

81. V § 51 odst. 5 písm. j) se text „§ 22 odst. 2 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 22 odst. 2 písm. j)“.

82. V § 51 odst. 5 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k)   v rozporu s § 22 odst. 2 písm. k) neoznámí nebo jinak nezpřístupní drážnímu správnímu úřadu stanovené údaje anebo tyto údaje neuchová,“.

Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena l) až p).

83. V § 51 odst. 5 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) až o).

84. V § 51 odst. 5 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.

85. V § 51 odst. 5 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) až u), která znějí:

„o)   v rozporu s § 43 odst. 6 neumožní uskutečnit zkušební provoz drážního vozidla na jím provozované dráze,
p)   v rozporu s § 49d odst. 1 uvede do provozu subsystém infrastruktura, subsystém energie nebo subsystém traťové řízení a zabezpečení bez průkazu způsobilosti dráhy nebo v rozporu s ním,
q)   v rozporu s § 49f odst. 5 neodevzdá původní průkaz způsobilosti dráhy,
r)   v rozporu s § 49h odst. 1 nevyrozumí drážní správní úřad o přijatých opatřeních,
s)   v rozporu s § 49h odst. 2 neodevzdá původní osvědčení provozovatele dráhy,
t)   neposkytne potřebnou součinnost za účelem provádění zkušebního provozu podle § 49k odst. 4,
u)   v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím specifikace registru železniční infrastruktury27) nezapíše údaje týkající se jím provozované dráhy do registru infrastruktury vedeného Agenturou Evropské unie pro železnice, nebo“.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno v).

86. V § 51 odst. 7 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   při provozování dráhy celostátní nebo regionální anebo drážní dopravy na této dráze nezajistí, aby jeho zaměstnanci absolvovali školení podle § 46s odst. 1,
c)   v rozporu s § 47 odst. 6 provozuje určené technické zařízení, k němuž nebyl vydán průkaz způsobilosti nebo které nesplňuje stanovené podmínky,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena d) až h).

87. V § 51 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo učiněné oznámení v rozporu s tímto ustanovením neaktualizuje“.

88. V § 51 odst. 7 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.

89. V § 51 odst. 7 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

„i)   provozuje dráhu celostátní nebo regionální anebo drážní dopravu na této dráze v rozporu s technickou specifikací pro interoperabilitu pro subsystém provoz a řízení dopravy, subsystém údržba nebo subsystém využití telematiky v osobní a nákladní dopravě41).


41) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU.
Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č.  1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006, v platném znění.“.

90. V § 51 odstavec 10 zní:

„(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l),
b)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. z),
c)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m) bodu 3 nebo písm. u) bodu 3, odstavce 4 písm. o), q), r) nebo w) nebo odstavce 5 písm. b), c), h), o), q), s) nebo t),
d)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), n), p), t), písm. u) bodu 1 nebo 2, písm. w), x) nebo y), odstavce 4 písm. a), b), e), f), h), i), s), t), u) nebo v), odstavce 5 písm. d), e), g), i), j), k), l), m), n), r), u) nebo v), odstavce 6, odstavce 7 písm. a), b) nebo i), odstavce 8 nebo 9, nebo
e)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), h), i), k), písm. m) bodu 1 nebo 2, písm. o), q), r), s) nebo v), odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), d), g), j), k), l), m), n) nebo p), odstavce 5 písm. a), f) nebo p) nebo odstavce 7 písm. c), d), e), f), g) nebo h).“.

91. V § 51 odst. 11 se slova „a), d), g), h) nebo j)“ nahrazují slovy „a), e), h), i) nebo k)“.

92. V § 52 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

93. V § 52 odst. 1 písm. d) se text „§ 35 odst. 1 písm. e)“ nahrazuje textem „§ 35 odst. 1 písm. d)“.

94. V § 52 odst. 1 písm. e) se text „§ 35 odst. 1 písm. f)“ nahrazuje textem „§ 35 odst. 1 písm. e)“.

95. V § 52 odst. 1 písm. f) se text „§ 35 odst. 1 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 35 odst. 1 písm. f)“.

96. V § 52 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až i), která znějí:

„g)   provozuje na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce drážní vozidlo nesplňující některou z podmínek uvedených v § 43c odst. 1, pokud se nejedná o drážní vozidlo provozované v souladu s § 43c odst. 2,
h)   v rozporu s § 43d odst. 1 provozuje drážní vozidlo, u něhož byla provedena změna konstrukce představující podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, bez schválení,
i)   v rozporu s § 43f odst. 5 provozuje historické drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce k jinému účelu než k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena j) až l).

97. V § 52 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo provozuje drážní dopravu v rozporu s tímto osvědčením“.

98. V § 52 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   v rozporu s § 31b odst. 7 neodevzdá osvědčení dopravce drážnímu správnímu úřadu,“.

99. V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí:

„c)   v rozporu s § 31b odst. 8 neoznámí změnu údaje obsaženého v osvědčení dopravce nebo neodevzdá toto osvědčení drážnímu správnímu úřadu,
d)   v rozporu s § 31c odst. 3 neodevzdá původní osvědčení dopravce drážnímu správnímu úřadu,
e)   poruší zákaz provozování drážní dopravy uložený rozhodnutím vydaným podle § 31c odst. 4 nebo provozuje drážní dopravu v rozporu s tímto rozhodnutím,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena f) až i).

100. V § 52 odst. 2 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.

101. V § 52 odst. 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až n), která znějí:

„i)   v rozporu s § 35 odst. 2 písm. f) nezajistí, aby jím zavedený systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy zohledňoval druh, oblast a rozsah provozu nebo nezajistí jeho dodržování,
j)   v rozporu s § 35 odst. 2 písm. g), h) nebo i) nepřijme stanovená opatření, nezajistí přijetí stanovených opatření osobami, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo nesleduje, zda byla tato opatření přijata,
k)   v rozporu s § 35 odst. 2 písm. j) nepředloží Agentuře Evropské unie pro železnice požadovaná smluvní ujednání,
l)   v rozporu s § 35 odst. 2 písm. k) nepřijme nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění bezpečnostního rizika nebo toto riziko neoznámí osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,
m)   neoznámí drážnímu správnímu úřadu zahájení provozování veřejné drážní dopravy prostřednictvím jím dosud neprovozovaného typu drážních vozidel nebo s využitím nových funkcí zaměstnanců podle § 35 odst. 2 písm. l),
n)   neopatří si informace o technickém a provozním stavu drážního vozidla a přepravovaného nákladu podle § 35 odst. 2 písm. m),“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno o).

102. V § 52 odst. 2 písm. o) se text „§ 35 odst. 2 písm. g) nahrazuje textem „§ 35 odst. 2 písm. n)“.

103. V § 52 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až u), která znějí:

„p)   nezajistí oznámení stanovených údajů provozovateli dráhy celostátní nebo regionální podle § 35 odst. 2 písm. p),
q)   na dráze celostátní nebo regionální provozuje drážní vozidlo, které nesplňuje některou z podmínek podle § 43 odst. 1 nebo § 43f odst. 2,
r)   v rozporu s § 43f odst. 4 provozuje historické drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální, u něhož byla provedena změna konstrukce představující podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, bez schválení,
s)   nepřijme nezbytná opatření k uvedení drážního vozidla do souladu se základními požadavky podle § 49m odst. 1 nebo 2,
t)   nesplní informační povinnost vůči Agentuře Evropské unie pro železnice, drážnímu správnímu úřadu nebo orgánu jiného členského státu podle § 49m odst. 1, nebo
u)   provozuje drážní vozidlo v rozporu se stanovenými podmínkami nebo se stanoveným zákazem podle § 49m odst. 3 písm. a).“.

104. V § 52 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   neposkytne pomoc osobám s újmou na zdraví nebo majetku anebo těmto osobám nebo osobám jim blízkým nezajistí poskytnutí psychologické podpory v případě vážné nehody na dráze celostátní nebo regionální podle § 36 odst. 1 písm. g),“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

105. V § 52 odst. 3 písm. c) se text „§ 36 odst. 1 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. h)“.

106. V § 52 odst. 3 písm. d) se text „§ 36 odst. 1 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. i)“.

107. V § 52 odst. 3 písm. e) se text „§ 36 odst. 1 písm. i)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. j)“.

108. V § 52 odst. 6 písm. g) se slova „příslušnými technickými specifikacemi propojenosti“ nahrazují slovy „technickými specifikacemi pro interoperabilitu“.

109. V § 52 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 43 odst. 3 neoznámí drážnímu správnímu úřadu změnu údaje zapsaného v registru drážních vozidel nebo zničení drážního vozidla,
b)   v rozporu s § 43 odst. 5 nezajistí označení drážního vozidla přiděleným evropským číslem vozidla, nebo
c)   nezajistí, aby údržbu jím provozovaného drážního vozidla zabezpečovala osoba splňující podmínky stanovené v § 43b odst. 1.“.

Dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 8 až 15.

110. V § 52 odst. 7 písmeno a) zní:

„a)   v rozporu s § 43 odst. 3 neoznámí drážnímu správnímu úřadu změnu údaje zapsaného v evropském registru vozidel nebo zničení drážního vozidla,“.

111. V § 52 odstavec 14 zní:

„(14) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), d), k), m) nebo n) nebo odstavce 7 písm. a),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), h) nebo i), odstavce 2 písm. f), g), h), j), l), o), p), r) nebo t), odstavce 3 písm. a), b), c), d), e) nebo g), odstavce 4, 5 nebo 6, odstavce 7 písm. b), odstavce 8 nebo 9, odstavce 10 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 11, 12 nebo 13,
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), j), k) nebo l), odstavce 2 písm. a), e), i), q), s) nebo u), odstavce 3 písm. f), odstavce 7 písm. c) nebo odstavce 10 písm. d).“.

112. V § 52 odst. 15 se slova „9 až 12“ nahrazují slovy „10 až 13“.

113. V § 52a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou

a)   přestupků podle § 50 odst. 1 písm. m) a § 51 odst. 1 písm. z), které projednává Drážní inspekce,
b)   přestupků podle § 50 odst. 1 písm. g), h), k) a l), § 51 odst. 1 písm. j), § 51 odst. 4 písm. g), jde-li o dráhu celostátní nebo regionální anebo vlečku, § 51 odst. 4 písm. h) až o) a q) až v), § 51 odst. 5 písm. m), n) a v), § 51 odst. 6, § 51 odst. 7 písm. a), § 51 odst. 8 a 9 a § 52 odst. 4, 8 a 9, které projednává Úřad, a
c)   přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.

(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. a), d), e), f) a i) může projednat příkazem na místě Policie České republiky.“.

114. V § 53b odst. 1 se slova „souslednost nebo jejich dopady na provozovatele dráhy a dopravce“ nahrazují slovy „souslednost, jejich dopady na bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo požadavky provozovatele dráhy, dopravce, Drážního úřadu nebo orgánu jiného členského státu“.

115. V § 53b odst. 3 větě první se slova „7 dnů“ nahrazují slovy „2 měsíců“.

116. V § 53b odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Drážní inspekce zveřejní informaci o zahájení šetření způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Drážní inspekce přijímá a při šetření zohledňuje podněty a vyjádření od Drážního úřadu, dotčeného provozovatele dráhy, dotčeného dopravce, Agentury Evropské unie pro železnice, dotčeného výrobce drážního vozidla nebo jiného drážního zařízení, odborové organizace působící u dotčeného provozovatele dráhy nebo dopravce, dotčené složky integrovaného záchranného systému, zástupce cestujících a odesílatelů, osoby s újmou na zdraví nebo majetku a osoby blízké oběti nehody. Osobu s újmou na zdraví nebo majetku a osobu blízkou oběti nehody Drážní inspekce informuje o pokroku v šetření, jsou-li jí známy; přitom zohlední jejich odůvodněné potřeby.“.

117. V § 53c odst. 1 se slova „Evropskou železniční agenturu“ nahrazují slovy „Agenturu Evropské unie pro železnice“.

118. V § 53c odst. 2 se slova „je-li účastníkem mimořádné události dopravce, který je držitelem licence pro provozování drážní dopravy vydané tímto členským státem“ nahrazují slovy „je-li to vhodné a je-li účastníkem mimořádné události dopravce, který je držitelem licence pro provozování drážní dopravy vydané tímto členským státem, nebo účastní-li se mimořádné události drážní vozidlo, které je registrováno nebo jehož údržba je prováděna v tomto členském státu“.

119. V § 53c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Drážní inspekce zajistí přizvanému orgánu jiného členského státu přístup k důkazům a informacím týkajícím se nehody nebo incidentu.“.

120. V § 53d odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   vyžadovat přístup k záznamovým zařízením a zajišťovat záznamy z těchto zařízení,“.

121. V § 53e odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Drážní inspekce bez zbytečného odkladu po dokončení šetření, nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné události došlo, zpracuje závěrečnou zprávu o výsledcích šetření a po odstranění osobních údajů ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

122. V § 53e odst. 1 větě druhé se za slova „Drážnímu úřadu,“ vkládají slova „Agentuře Evropské unie pro železnice,“.

123. V § 53e odst. 1 větě čtvrté se slova „a dotčeným dopravcem“ nahrazují slovy „ , dotčeným dopravcem a, považuje-li to za vhodné, rovněž s jinou osobou nebo jiným správním orgánem“.

124. V § 53e odst. 2 se slova „zpracuje a zveřejní Drážní inspekce závěrečnou zprávu o výsledcích šetření bez zbytečného odkladu po jeho dokončení“ nahrazují slovy „zveřejní Drážní inspekce v této lhůtě, případně i každoročně, informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem“.

125. V § 53e se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Závěrečnou zprávu o výsledcích šetření v takovém případě Drážní inspekce zpracuje a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu po dokončení šetření.“.

126. V § 53e odst. 3 písm. i) se slovo „příbuzným“ nahrazuje slovy „osobám blízkým“.

127. V § 53e se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j)   dotčené složce integrovaného záchranného systému a
k)   případným zástupcům cestujících a odesílatelů.“.

128. V § 53e odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; toto sdělení činí pravidelně, alespoň jednou ročně, do doby přijetí odpovídajících opatření“.

129. V § 55 odst. 2 se slova „strukturálními a provozními subsystémy na dráhách zařazených do evropského železničního systému“ nahrazují slovy „prvky interoperability a subsystémy“.

130. V § 55 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:

„(5) Drážní úřad každoročně ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zpracovává plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy celostátní a drah regionálních a drážní dopravy na těchto dráhách. Opatření obsažená v plánu musí směřovat k naplnění společných bezpečnostních cílů podle předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní cíle pro železniční systém42). Tento plán Drážní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Vnitrostátní právní předpisy stanovující technické požadavky nebo požadavky na bezpečnost, týkající se provozování dráhy celostátní nebo regionální anebo drážní dopravy provozované na této dráze, a jejich návrhy oznamuje Evropské komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice drážní správní úřad.

(7) Drážní úřad uchovává údaje získané od provozovatele dráhy celostátní nebo regionální podle § 22 odst. 2 písm. k) po dobu 3 let od jejich získání.

(8) Drážní úřad zveřejní výroční zprávu o své činnosti za kalendářní rok a do 30. září následujícího kalendářního roku ji postoupí Agentuře Evropské unie pro železnice. Obsah výroční zprávy stanoví prováděcí právní předpis.


42) Rozhodnutí Komise 2012/226/EU ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém, v platném znění.“.

131. V § 58 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Drážní správní úřad spolupracuje s příslušným orgánem jiného členského státu v souvislosti s výkonem státního dozoru v oblasti bezpečnosti

a)   provozování dráhy celostátní nebo regionální, přesahuje-li dráha státní hranici České republiky, nebo
b)   drážní dopravy provozované na dráze celostátní nebo regionální, je-li provozována rovněž v jiném členském státu.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

132. § 65a zní:

㤠65a

(1) Rozhodnutí drážního správního úřadu, proti němuž se nelze odvolat ani podat námitky a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení, není vyloučeno ze soudního přezkoumání. Podání žaloby proti rozhodnutí drážního správního úřadu podle § 19b odst. 1, § 19b odst. 2, § 31c odst. 1 a § 49h odst. 4 má odkladný účinek.

(2) K soudnímu přezkumu rozhodnutí Úřadu vydaného podle tohoto zákona jsou příslušné soudy jednající a rozhodující ve správním soudnictví.“.

133. V § 66 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 4a odst. 3, § 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 19 odst. 7, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8, § 23d odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 34 odst. 7, § 35 odst. 4, § 36 odst. 4, § 37 odst. 7, § 42 odst. 3, § 43c odst. 9, § 43d odst. 5, § 44 odst. 1 a 2, § 45 odst. 7, § 46c odst. 3, § 46e odst. 5, § 46j odst. 5, § 46t odst. 2, § 47 odst. 2, § 48 odst. 1, § 49 odst. 3 písm. a) a d), § 49a odst. 2 a 3, § 49o odst. 9, § 49p odst. 7, § 53b odst. 7, § 53d odst. 6, § 53e odst. 6, § 55 odst. 8 a § 58 odst. 6.“.

134. V § 66 odst. 2 se slova „dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví vydá právní předpis“ nahrazují slovy „zdravotnictví vydá vyhlášku“.

135. V § 66 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3“.

136. V § 66 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy vydané podle § 23a zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu, na kterou bylo vydáno, považuje za osvědčení provozovatele dráhy podle § 19 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li vydáno nové osvědčení provozovatele dráhy podle § 19a nebo 19b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle věty první platnosti dnem právní moci rozhodnutí o vydání nového osvědčení provozovatele dráhy.

2. Osvědčení dopravce vydané podle § 34h zákona č.  266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu, na kterou bylo vydáno. Bylo-li vydáno nové osvědčení dopravce podle § 31b nebo 31c zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá osvědčení dopravce podle věty první platnosti dnem právní moci rozhodnutí o vydání nového osvědčení dopravce.

3. Na dráze celostátní nebo regionální lze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat drážní vozidlo bez povolení k jeho uvedení na trh, byla-li jeho technická způsobilost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona prokázána podle § 43 nebo § 43b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo byla-li jeho technická způsobilost schválena přede dnem 15. června 2016 podle mezinárodní smlouvy upravující vzájemné používání vozů v mezinárodní přepravě1). Pro obnovu nebo modernizaci drážního vozidla podle věty první nebo pro rozšíření oblasti jeho provozu se § 49l zákona č. 266/1994  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije obdobně.

4. Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální za účelem jiným než pro přepravu věcí nebo zvířat musí ode dne 16. června 2022 zajistit, aby jeho údržbu v souladu se systémem údržby zabezpečovala osoba podle § 43b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze podle § 46s zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vedle provozovatele dráhy, dopravce nebo akreditované osoby poskytovat rovněž osoba, jíž byla akreditace k poskytování školení udělena drážním správním úřadem podle § 46s zákona č. 266/1994  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 367/2019 Sb.

6. Řízení o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy zahájené podle § 49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Byla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ověřena způsobilost k užívání nově budované nebo modernizované dráhy podle § 49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může být vydán kolaudační souhlas k užívání stavby dráhy celostátní nebo regionální, aniž byl vydán průkaz způsobilosti dráhy.

8. Evropský systém řízení železniční dopravy nemusí být schválen podle § 49e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud

a)   bylo předkládání nabídek v zadávacím řízení týkajícím se jeho zavedení do subsystému traťové řízení a zabezpečení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b)   byla smlouva týkající se jeho zavedení do subsystému traťové řízení a zabezpečení uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Právnické osoby, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pověřeny k činnostem posuzování shody součástí a subsystému evropského železničního systému podle čl. II bodu 5 zákona č. 367/2019 Sb., se považují za oznámené subjekty podle tohoto zákona.

10. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pozbývá dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávnění k akreditaci a autorizaci právnických osob k činnostem posuzování shody součástí a subsystému evropského železničního systému podle čl. II bodu 6 zákona č. 367/2019 Sb.

11. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č.  48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.  136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008  Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009  Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009  Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011  Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011  Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012  Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012  Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013  Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č.  249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014  Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015  Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016  Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017  Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017  Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018  Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019  Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019, zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č.  254/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021  Sb., zákona č. 277/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 300/2021 Sb., se mění takto:

1. V položce 58 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena h) až k).

2. V položce 58 písmeno i) zní:

„i)   Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování dráhy nebo drážní dopravy Kč 5 000“.

3. V položce 58 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

„j)   Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení, nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu, rozsahu nebo oblasti provozu Kč 1 500“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

4. V položce 58 písm. l) se slova „k ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy“ nahrazují slovy „k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze“.

5. V položce 58 se poznámka zrušuje.

6. Položka 59 včetně poznámky zní:

„Položka 59

a)   Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo Kč 30 000
b)   Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000
c)   Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000
d)   Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu, elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz, osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo trolejbus Kč 30 000
e)   Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000
f)   Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000
g)   Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla Kč 500
h)   Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní vozidlo Kč 30 000
i)   Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 15 000
j)   Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000
k)   Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla Kč 500
l)   Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu Kč 5 000
m)   Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek Kč 5 000
n)   Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna zapsaných údajů Kč 1 000
o)   Vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu Kč 5 000
p)   Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Kč 100
q)   Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek Kč 1 000
r)   Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená v písmenu q) Kč 200
s)   Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu Kč 100

Poznámka
Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.“.
Poznámky pod čarou č. 36 a 37 se zrušují.

7. V položce 59a písmeno a) zní:

„a)   Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy Kč 1 500“.

ČÁST TŘETÍ

Zrušovací ustanovení

Čl. IV

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.
2. Nařízení vlády č. 371/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.
3. Nařízení vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č.  371/2007 Sb.
4. Nařízení vlády č. 88/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nařízení vlády č. 72/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 50, 51, 52 a 110, která nabývají účinnosti dnem 16. června 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.