Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


419

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.


2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „(dále jen „účastník“)“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES), v platném znění.“.

5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4)“.
Poznámka pod čarou č.  4 zní:


4) § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

7. V § 5 písm. c) se slovo „výroby“ nahrazuje slovy „první registrace“.

8. V § 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   údaje o platnosti technické prohlídky,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

9. V § 7 písm. a) se za slovo „celek,“ vkládají slova „souřadnice globálního navigačního družicového systému místa dopravní nehody,“.

10. V nadpisu § 8 se slova „a centrální evidence dopravních nehod“ zrušují.

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová - C. H. Beck

Pojem whistleblowing (dle angl. hvízdat na píšťalku) se začal používat zhruba od 70. let 20. století pro situace, kdy obvykle zaměstnanci upozorní na ilegální či neetické jednání svého zaměstnavatele, nebo na pracovišti obecně. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé, označovaní jako ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.