Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


419

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., k provedení § 123 odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod.


2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 1998 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „(dále jen „účastník“)“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) § 122 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“.

4. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; pro účely poskytování dat podle předpisu Evropské unie3) se za těžké zranění považuje těžká újma na zdraví podle stupnice MAIS3+,“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (93/704/ES), v platném znění.“.

5. Na konci textu § 3 se doplňují slova „ , s výjimkou těch, které nejsou účastníci dopravní nehody povinni Policii České republiky oznamovat4)“.
Poznámka pod čarou č.  4 zní:


4) § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   jeho věk, pohlaví a státní příslušnost,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

7. V § 5 písm. c) se slovo „výroby“ nahrazuje slovy „první registrace“.

8. V § 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   údaje o platnosti technické prohlídky,“.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).

9. V § 7 písm. a) se za slovo „celek,“ vkládají slova „souřadnice globálního navigačního družicového systému místa dopravní nehody,“.

10. V nadpisu § 8 se slova „a centrální evidence dopravních nehod“ zrušují.

11. V § 8 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti dne 1. července 2023.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Michal Janoušek - C. H. Beck

Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jednu ze základních zásad právě ochranu slabší strany, smluvní stranu nevyjímaje. Kniha se zabývá historickými kořeny ochrany jedné ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání

Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kolektiv - C. H. Beck

O novém vydání stále platí, že jde o zcela ojedinělý počin nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Kniha mapuje nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.