Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


392

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9, § 8 odst. 6 a § 9 odst. 10 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 61/2017 Sb. a zákona č. 299/2021 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

Čl. I

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) a b) se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

2. V § 1 písm. c) se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.

3. V § 1 se na konci písmene d) doplňují slova „a hlášení letecké aplikace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a
f)   provozování příkrmiště.“.

5. Nadpis § 5 zní:

„Skladování organických a organominerálních hnojiv a technologických vod“.

6. V § 5 odst. 1 se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „a technologické vody“ a na konci odstavce se doplňují věty „Jímky a nádrže odpovídají kapacitně nejméně čtyřměsíční předpokládané produkci digestátu nebo fugátu digestátu. U provozů bioplynových stanic, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.“.

7. V § 5 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se za větu první vkládá věta „U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.“ a věta poslední se zrušuje.

9. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U chovů hospodářských zvířat, které jsou nově uváděny do provozu a svou projektovanou kapacitou spadají mezi stacionární zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, musí být ve skladech použity nízkoemisní systémy.“.

10. V § 6 odst. 3 se slovo „odpadních“ nahrazuje slovem „technologických“.

11. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Příkrmiště je možné provozovat, pokud je

a)   vzdáleno nejméně 50 m od útvaru povrchových vod nebo na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů nejméně 100 m od útvaru povrchových vod a
b)   nejméně jednou ročně v období od 1. února do 30. dubna provedeno odstranění výkalů, steliva a zbytků krmiv.“.

12. V nadpisu § 7 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů“.

13. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

14. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů.“.

15. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Tekutá statková hnojiva, kapalná organická hnojiva nebo technologické vody se po aplikaci na povrch orné půdy zapravují do půdy nejpozději do 24 hodin, v případě hnojiv pocházejících ze zařízení podle zákona o integrované prevenci nejpozději do 12 hodin. Zapravení do půdy se nevyžaduje po řádkové aplikaci do porostů hadicovými aplikátory a aplikaci do travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapravují hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.“.

16. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Močovina jako hnojivo smí být aplikována pouze v případě, je-li do ní přidán inhibitor ureázy způsobem a v dávce uvedených v jejím označení. To neplatí, je-li okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

17. V § 7 odst. 5 úvodní části ustanovení se slovo „hnojiv“ nahrazuje slovem „hnojení“.

18. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to podle hodnot získaných vlastním rozborem konkrétní pěstované plodiny provedeným v minulosti nebo údajů o odběru živin plodinami uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce“.

19. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Pro používání technologických vod platí ustanovení odstavce 9 písm. a) obdobně.“.

20. V nadpisu § 9 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.

21. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Zemědělští podnikatelé, kteří jsou povinni vést evidenci podle § 9 odst. 7 a 8 zákona o hnojivech v elektronické podobě, ji předávají ústavu elektronicky formou automatizovaného datového výstupu prostřednictvím elektronické aplikace přístupné na internetových stránkách ministerstva. Ministerstvo zřídí přístup k této aplikaci zemědělskému podnikateli na požádání. Předání dat prostřednictvím této elektronické aplikace nevyžaduje podpis. Podrobné požadavky na způsob a formu elektronického předávání evidence stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.“.

22. V § 9 odst. 2 se slova „nebo substrátu“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud se použijí na zemědělské půdě pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství živin.“.

23. V § 9 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

24. V § 9 odst. 4 se slova „pastevní období“ nahrazují slovem „pastva“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „1“.

25. V nadpisu § 9a se slova „nebo pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

26. V § 9a se slova „nebo pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

27. V příloze č. 1 písm. A) prvním sloupci tabulky se za slovo „Prasnice“ vkládá text „7)“.

28. V příloze č. 1 písm. A) se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:

7) Uvedené hodnoty se použijí i pro prasničky po zapuštění.“.

29. V příloze č. 1 písm. B) prvním sloupci tabulky se za slovo „Prasnice“ vkládá text „4)“.

30. V příloze č. 1 písm. B) se doplňuje vysvětlivka č. 4, která zní:

4) Uvedené hodnoty se použijí i pro prasničky po zapuštění.“.

31. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“ a v prvním řádku tabulky se slova „Pomocné látky“ nahrazují slovy „Pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty“.

32. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. V příloze č. 3 písmena A) a C) zní:

34. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. Doplňují se přílohy č. 6 a 7, které znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 377/2013  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb., vyhlášky č. 209/2005 Sb., vyhlášky č. 271/2009  Sb., vyhlášky č. 131/2014 Sb., vyhlášky č. 237/2017 Sb. a vyhlášky č. 312/2021 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 bodě 2 písmeno d) zní:

„d)   organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

2. V příloze č. 3 bodě 6 řádek 19.10 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

ČÁST TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

Čl. III

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení

a)   čl. I bodů 21, 32 a bodu 36, pokud jde o přílohu č. 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a
b)   čl. I bodu 16, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

E-shop

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze

Kristina Ramešová - C. H. Beck

Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity veřejné moci při zajištění kybernetické bezpečnosti jak z pohledu občanů České ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.