Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


382

ZÁKON

ze dne 15. září 2021,

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. I

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013  Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 541/2020  Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, v platném znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „podporu elektřiny a tepla“ nahrazují slovy „podporu elektřiny, tepla a biometanu“ a za slova „výroby elektřiny a tepla“ se vkládají slova „ , přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a zajištění přiměřenosti této podpory“.

3. V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,“.

4. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „a tepla“ nahrazují slovy „ , tepla a biometanu“.

5. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   práva a povinnosti osob dodávajících pohonné hmoty a elektřinu pro dopravní účely a působnost orgánů veřejné správy při zajištění naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.“.

6. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „spotřebě primárních energetických zdrojů“ nahrazují slovy „konečné spotřebě energie“.

7. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „cíle“ vkládají slova „a příspěvku České republiky k“ a slova „energie v České republice“ se nahrazují slovy „energie v Evropské unii“.

8. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   vytvořit podmínky pro naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a v odvětví dopravy.“.

9. V § 1 odst. 3 se za slovo „upravující“ vkládají slova „poskytování podpory a“.

10. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a)   obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,
b)   biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství, z lesnictví a souvisejících odvětví a z rybolovu a akvakultury, včetně rostlinných a živočišných látek, jakož i biologicky rozložitelná část odpadů, včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu, přičemž zemědělská biomasa je biomasa vyrobená v zemědělství a lesní biomasa je biomasa vyrobená v lesnictví.“.

11. V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; za bioplyn se považuje také kalový a skládkový plyn“.

12. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   biometanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu.“.

13. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   hrubou konečnou spotřebou energie energetické komodity dodané k energetickým účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov, spotřeba elektřiny a tepla v odvětví energetiky při výrobě elektřiny, tepla a paliv používaných v odvětví dopravy a ztráty elektřiny a tepla při distribuci a přenosu,“.

14. V § 2 písm. j) a k) se slova „finanční částka“ nahrazují slovy „peněžní prostředky“ a slovo „určená“ se nahrazuje slovem „určené“.

15. V § 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   zeleným bonusem na biometan peněžní prostředky na podporu výroby biometanu podle tohoto zákona určené výrobcům biometanu,“.

Dosavadní písmena l) až v) se označují jako písmena m) až w).

16. V § 2 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o)   výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan nebo zařízení k úpravě bioplynu na biometan“.

Dosavadní písmena o) až w) se označují jako písmena p) až x).

17. V § 2 se za písmeno q) vkládá nové písmeno r), které zní:

„r)   výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu“.

Dosavadní písmena r) až x) se označují jako písmena s) až y).

18. V § 2 písm. y) se slova „tepla z druhotných zdrojů“ nahrazují slovy „odpadního tepla“.

19. V § 2 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z)   odpadním teplem nebo odpadním chladem teplo nebo chlad vzniklé jako vedlejší produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v sektoru služeb, kde byl nebo bude použit proces kombinované výroby elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií bez využití rozptýlily do vzduchu nebo do vody.“.

20. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)   zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, která je schopna samostatného provozu a je do provozu uvedena samostatně,
b)   nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny energii větru, energii slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,
c)   palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování biomasy, bioplynu nebo důlního plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
d)   modernizací výrobny elektřiny obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení za účelem náhrady instalovaného výkonu nebo zvýšení účinnosti nebo instalovaného výkonu výrobny elektřiny; za modernizaci se považuje i změna paliva,
e)   referenční výkupní cenou cena elektřiny stanovená Úřadem pro účely výpočtu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
f)   referenční aukční cenou cena elektřiny nabízená předkladatelem nabídky v aukci,
g)   aukčním bonusem peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši rozdílu referenční aukční ceny a hodinové ceny, nebo peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů nabízené předkladatelem nabídky v aukci,
h)   energetickým výkonem výrobny biometanu instalovaná kapacita výrobny biometanu v Nm3/rok,
i)   palivem z biomasy plynné nebo pevné palivo vyrobené z biomasy,
j)   energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových či odpadních vodách,
k)   geotermální energií energie uložená ve formě tepla pod zemským povrchem,
l)   zárukou původu elektronický dokument, který dokládá zákazníkovi původ dodané energie,
m)   pokročilým biometanem biometan vyrobený ze surovin uvedených v prováděcím právním předpisu.“.

21. V části první hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 22 zní:

„Hlava II

Rozvoj a regulace podporovaných zdrojů energie

§ 3

(1) Návrh integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie4) (dále jen „vnitrostátní plán“) vypracovává ministerstvo. Návrh vnitrostátního plánu, způsob podávání vyjádření a úprav k němu a dostatečnou lhůtu k jejich podání zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vnitrostátní plán schvaluje vláda.

(3) Vnitrostátní plán zahrnuje vedle náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím správu energetické unie4) také cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.

(4) Vláda nařízením stanoví pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022, a pro podporu elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu (dále jen „udržovací podpora elektřiny“) a pro podporu tepla pro zachování výrobny tepla v provozu (dále jen „udržovací podpora tepla) a pro přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií na období alespoň 3 kalendářních let

a)   druhy podpor, které budou využity pro podporu,
b)   formy podpory podle § 8, které budou využity pro podporu výroben elektřiny, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022,
c)   druhy podporovaných zdrojů a velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 6a, 6c, § 24 odst. 2, § 25a odst. 1, § 26b a § 27a odst. 1, které budou předmětem podpory,
d)   množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, které budou předmětem podpory,
e)   vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,
f)   maximální výši finanční jistoty v případě aukce,
g)   vymezení druhů podporovaných zdrojů energie podle tohoto zákona, pro které bude platit
1. povolení stavby22) výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,
2. společná aukce pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro modernizované výrobny elektřiny,
h)   vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie podle tohoto zákona bude podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny,
i)   dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

(5) Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 4, kterým doplňuje vymezení podle písmen a) až h), pro další kalendářní rok nebo roky tak, aby bylo vymezení určeno vždy na období minimálně alespoň 3 kalendářních let.

§ 3a

(1) Operátor trhu do patnáctého dne každého následujícího kalendářního měsíce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž výrobce registroval v systému operátora trhu podporu modernizované výrobny elektřiny, a počtu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a o jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném a energetickém výkonu, a to v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora trhu registrována podpora. Operátor trhu dále ve lhůtě a způsobem podle věty první zveřejňuje informaci o množství podporovaného tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, a to od začátku daného kalendářního roku.

(2) Pokud souhrnný instalovaný elektrický výkon pro výrobny elektřiny, které nejsou předmětem aukce, nebo tepelný výkon pro výrobny tepla nebo energetický výkon výrobny biometanu v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný operátorem trhu dosáhne pro výrobny elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny, nebo pro výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu, souhrnné hodnoty výkonu stanovené nařízením vlády v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů za celé vymezené období, pak elektřina, teplo nebo biometan vyrobené ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo výrobnách biometanu využívajících příslušný druh podporovaného zdroje a uvedených do provozu nebo elektřina vyrobená v modernizované výrobně elektřiny, u které je provedena registrace v systému operátora trhu od prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu pro odpovídající podporovaný zdroj, nejsou předmětem podpory podle tohoto zákona. Vymezeným obdobím se rozumí období, pro které vláda stanovila vymezení podle § 3 odst. 4.

(3) Odstavec 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, na kterou vydané povolení stavby nabylo právní moci22) přede dnem zveřejnění informace operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2 a u které bude provedena registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1 nebo která bude uvedena do provozu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1. V případech, kdy cenové rozhodnutí v době uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu nebo v době registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu výši podpory nestanoví, použije se výše podpory stanovená pro tyto výrobny uvedené do provozu nebo modernizované v kalendářním roce, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2.

(4) Pokud dojde k překročení množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného nařízením vlády podle § 3 odst. 4 písm. d), sníží operátor trhu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o tomto překročení, výši zeleného bonusu na teplo z obnovitelných zdrojů dodané ze společného spalovaní obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje ve stejném poměru, ve kterém skutečné množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje od prvního dne kalendářního roku překročilo množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného v nařízení vlády podle § 3 odst. 4 písm. d).

(5) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup předpokládanou výši peněžních prostředků na provozní podporu s rozlišením na podporu elektřiny, tepla a biometanu a investiční podporu na následující 3 kalendářní roky.


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999.22)*§ 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 4 odst. 1 větě první se slova „ , anebo poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje“ zrušují.

23. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, větru, slunečního záření, skládkového a kalového plynu.“.

24. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3 až 11.

25. V § 4 odst. 3 větě první se slova „ , a na elektřinu uvedenou v odstavci 5“ zrušují.

26. V § 4 odst. 4 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

„c)   z pevných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW nebo z plynných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z paliv z biomasy splňujících kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d)   využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která není umístěna na zemědělské půdě I. nebo II. třídy ochrany podle jiného právního předpisu36),


36) § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.“.

27. V § 4 odst. 4 písmeno f) zní:

„f)   z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů.“.

28. V § 4 odst. 5 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

29. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „6, odst. 7 písm. a), 8 nebo 9, nebo“ nahrazují slovy „5 nebo 6,“.

30. V § 4 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo“.

31. V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   vyrobenou z biometanu, na který byla uplatněna podpora biometanu podle tohoto zákona.“.

32. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Výrobci, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo z biomasy i jiné palivo, vzniká právo na podporu elektřiny z obnovitelného zdroje pouze na energetický podíl připadající na bioplyn nebo biomasu. Způsob určení podporovaného množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.“.

33. V § 4 se odstavce 7 až 11 zrušují.

34. V § 5 odst. 1 větě první se slova „anebo poměrná část elektřiny pocházející z druhotného zdroje v případě společného spalování druhotného zdroje a obnovitelného zdroje nebo neobnovitelného zdroje a“ zrušují.

35. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny z druhotných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající důlní plyn.“.

36. V § 5 odst. 3 větě první se slova „v kombinované výrobě elektřiny a tepla“ zrušují a věta druhá se zrušuje.

37. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

38. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „6, nebo odst. 7 písm. a)“ nahrazují číslem „5“.

39. V § 5 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.“.

40. V § 5 se odstavce 6 až 8 zrušují.

41. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající zemní plyn.“.

42. V § 6 odst. 4 písm. b) se za číslo „3“ vkládají slova „a 4“ a slova „7 písm. a), nebo“ se nahrazují číslem „5,“.

43. V § 6 odst. 4 písmeno c) zní:

„c)   naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo“.

44. V § 6 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   vyrobenou spalováním odpadů.“.

45. V § 6 se odstavce 5 až 8 zrušují.

46. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6c, které včetně nadpisů znějí:

㤠6a

Udržovací podpora elektřiny

(1) Úřad stanoví udržovací podporu elektřiny tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben elektřiny spalujících biomasu a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv.

(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory elektřiny podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Udržovací podpora elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou z biomasy ve výrobně elektřiny, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla.

(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory elektřiny na základě monitoringu provozních nákladů a jejich změn.

(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.

(6) Udržovací podpora elektřiny není poskytována do

a)   zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření přiměřenosti podpory elektřiny podle § 31,
b)   předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
c)   předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).

(7) Na udržovací podporu elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.

§ 6b

Úprava zařízení výrobny elektřiny

(1) Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na právo na podporu elektřiny, které vzniklo před provedením úpravy zařízení, a na podmínky poskytnutí této podpory, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 a v § 6c.

(2) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se právo na podporu elektřiny vztahuje u

a)   nepalivového zdroje elektřiny na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny elektřiny před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení,
b)   palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Na úpravu zařízení výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.

§ 6c

Modernizace výrobny elektřiny

(1) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou v této výrobně elektřiny za splnění podmínek a požadavků na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Podmínkou vzniku práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.

(3) Registrací podpory modernizované výrobny elektřiny zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.

(4) V případě elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny

a)   z biomasy se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, pokud je
1. u výroben elektřiny využívajících zemědělskou biomasu s výkonem do 7,5 MWel včetně, uvedených do provozu do 31. prosince 2012, zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. u výroben elektřiny nespadajících do písmene a) bodu 1 zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla,
b)   z bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která je vzdálena
1. více než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. méně než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla; uvedené se nevztahuje na případy, kdy výrobnu elektřiny není možné připojit k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, jež je vzdáleno méně než 5 km od výrobny elektřiny; pro tyto případy platí požadavek na zajištění uplatnění užitečného tepla podle písmene b) bodu 1;
způsob prokázání vzdálenosti výrobny elektřiny od nejbližšího možného místa připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu a nemožnost připojení výrobny elektřiny k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu se dokládá protokolem o zajištění kapacity.

(5) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny není poskytována do

a)   zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření přiměřenosti podpory elektřiny podle § 31,
b)   předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
c)   předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).

(6) Na modernizaci výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.“.

47. Poznámky pod čarou č. 9 a 10 znějí:


9) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.10)*Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.“.

48. V § 7 odst. 3 se věty druhá a poslední zrušují.

49. V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6.

50. V § 7 odstavec 5 zní:

„(5) Právo na podporu elektřiny pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let. Právo na podporu pro modernizované výrobny elektřiny se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, nejsou ke dni registrace této podpory starší 5 let.“.

51. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.

52. V § 8 odst. 1 se slova „zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen“ nahrazují slovy „zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu nebo výkupní ceny. Podpora formou výkupní ceny se neuplatňuje pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro podporu podle § 6a a 6c.“.

53. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

54. V § 8 odst. 2 se slova „prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo přímo“ zrušují.

55. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

56. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

57. V § 9 odst. 4 písm. a) a b) se slova „nebo vyrobenou společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje“ zrušují.

58. V § 9 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Podpora elektřiny zeleným bonusem na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 se může poskytnout na elektřinu

a)   vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající energii větru s instalovaným výkonem nižším než 6 MW nebo složené z nejvýše 6 zdrojů elektřiny nebo vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající jiný druh obnovitelného zdroje s instalovaným výkonem nižším než 1 MW, a to pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
b)   z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů s instalovaným výkonem nižším než 1 MW, a to pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.

(7) Udržovací podpora elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.

(8) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 9.

59. V § 9 odst. 9 se za slovo „naměřených“ vkládají slova „nebo vypočtených“ a slova „nebo v případech podle § 11a odst. 4 na základě vypočtených hodnot“ se zrušují.

60. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Aukční bonus

(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu.

(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3 v souladu s rozhodnutím o udělení práva na podporu z aukce podle § 10d.

(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.“.

61. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23 znějí:

㤠10a

Vyhlášení aukce

(1) Ministerstvo vyhlašuje aukci na podporu elektřiny23) a ve vyhlášení aukce stanoví

a)   lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než 2 měsíce ode dne vyhlášení aukce,
b)   náležitosti nabídky, kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu,
c)   druh podporovaného zdroje energie,
d)   celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben elektřiny využívajících podporovaný zdroj energie,
e)   lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny,
f)   formu a způsob podání nabídky,
g)   výši finanční jistoty, její formu, způsob a lhůty prokázání jednotlivých částí finanční jistoty,
h)   pravidla pro hodnocení nabídek,
i)   způsob a formu sdělení vyhodnocení nabídek a výsledek aukce předkladatelům nabídek,
j)   důvody pro zrušení aukce.

(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce ve spolupráci s Úřadem stanovit

a)   maximální referenční aukční cenu v případě obnovitelných zdrojů,
b)   maximální výši aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, nebo
c)   v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla rovněž minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení výrobny do provozu a maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.

§ 10b

Finanční jistota

(1) Předkladatel nabídky je povinen prokázat jednotlivé části finanční jistoty ve lhůtě a výši stanovené ve vyhlášení aukce.

(2) Finanční jistota může být poskytnuta

a)   složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo
b)   bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.

§ 10c

Hodnocení nabídek

(1) Ministerstvo zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(2) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídky se pohlíží, jako by nebyla podána a ministerstvo o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí předkladatele nabídky. Ustanovení § 41 správního řádu se nepoužije.

(3) Ministerstvo po uplynutí lhůty pro podání nabídky vyhodnotí, zda podaná nabídka

a)   obsahuje požadované náležitosti a
b)   splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení aukce.

(4) Neobsahuje-li podaná nabídka prokázání první části finanční jistoty, ministerstvo rozhodne o vyřazení nabídky z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.

(5) Nabídky, které splnily požadavky, ministerstvo vzestupně seřadí podle nabízené výše referenční aukční ceny v případě obnovitelných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Podle celkové hodnoty soutěženého instalovaného výkonu stanoveného ve vyhlášení aukce ministerstvo určí, které nabídky v aukci uspěly.

(6) Ministerstvo zpracuje zprávu o vyhodnocení nabídek (dále jen „zpráva“) a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo ve zprávě uvede

a)   označení aukce,
b)   seznam hodnocených nabídek, které
1. nesplnily podmínky stanovené ve vyhlášení aukce včetně odůvodnění,
2. splnily podmínky aukce včetně pořadí podle odstavce 5,
c)   výzvu k prokázání druhé části finanční jistoty ve výši a způsobem stanoveným ve vyhlášení aukce předkladatelům nabídek, které v aukci uspěly.

(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o zrušení aukce s uvedením důvodu jejího zrušení podle § 10a odst. 1 písm. j).

§ 10d

Rozhodnutí o udělení a neudělení práva na podporu z aukce

(1) Pokud předkladatel nabídky, která uspěla v aukci, ve lhůtě stanovené ve zprávě prokáže druhou část finanční jistoty, ministerstvo do 30 dnů ode dne uplynutí této lhůty vydá rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce. Pokud předkladatel této nabídky neprokáže druhou část finanční jistoty ve lhůtě stanovené ve zprávě, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, která splnila podmínky aukce, a to v pořadí, které vyplývá ze zprávy.

(2) V rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce se kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem ve výroku uvede

a)   identifikace výrobny elektřiny včetně instalovaného výkonu a druhu podporovaného zdroje energie,
b)   referenční aukční cena nebo výše aukčního bonusu,
c)   lhůta pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo lhůta pro provedení modernizace výrobny elektřiny.

(3) Předkladatel nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, je povinen uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených tímto zákonem.

(4) Předkladateli nabídky, která neuspěla v aukci, ministerstvo vydá rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.

§ 10e

Použití finanční jistoty a odnětí práva na podporu z aukce

(1) Ministerstvo vrátí peněžní prostředky nebo záruční listinu, které přijalo od překladatele nabídky, která byla vyřazena z aukce, nebo jemuž ministerstvo vydalo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení nabídky z aukce nebo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce.

(2) Pokud bude výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud bude provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo vrátí předkladateli nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, peněžní prostředky nebo záruční listinu, které od něho přijalo, ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny elektřiny. V opačném případě má ministerstvo právo na plnění z finanční jistoty.

(3) Pokud nebyla výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a předkladatel nabídky v této lhůtě požádal o sjednání nové lhůty pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo pro provedení modernizace výrobny elektřiny, ministerstvo nemá právo na plnění z finanční jistoty.

(4) Pokud nebude výrobna elektřiny uvedena do provozu do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce nebo pokud nebude provedena modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo rozhodne o odnětí práva na podporu z aukce.


23) § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

62. V § 11 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

63. V § 11 odst. 5 větě první se slova „ , který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu na elektřinu,“ zrušují.

64. V § 11 se odstavce 7 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 7.

65. V § 11 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) V případě podpory zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena, nárok na podporu v dané hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.

(9) V případě podpory aukčním bonusem pro obnovitelné zdroje, kdy je dosaženo záporné hodinové ceny a vznikne nárok na podporu, je výše aukčního bonusu rovna referenční aukční ceně.“.

66. V § 11a odst. 1 větě druhé se slova „nebo kdy výrobce vypočítává vyrobené množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů podle odstavce 4“ zrušují, ve větě poslední se za slovo „se“ vkládá slovo „dále“ a za slova „nevyžaduje u“ se vkládají slova „stanovení množství elektřiny na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech, kde způsob stanovení uvádí prováděcí právní předpis, a u“.

67. V § 11a odst. 2 se za slova „na elektřinu“ vkládají slova „nebo aukčního bonusu“.

68. V § 11a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.

69. V § 11a odst. 4 písm. a) se slova „ , 2 a 4“ nahrazují slovy „a 2“.

70. V § 11a odst. 4 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

71. V § 11a se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

72. V § 11a odstavec 5 zní:

„(5) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu nebo aukčního bonusu je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce a výrobny elektřiny a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.“.

73. V § 11a odst. 6 větě první se slova „k jím provozované“ nahrazují slovy „o identifikaci výrobce a o“, slovo „obnovitelných“ se nahrazuje slovem „podporovaných“ a slova „podle prováděcího právního předpisu“ se zrušují.

74. V § 11a odst. 7 větě první se slova „provozované přenosové soustavě nebo“ nahrazují slovy „přenosové soustavě nebo k“ a ve větě druhé se slova „elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících formu podpory výkupní cenou“ zrušují.

75. V nadpisu § 12 se za slovo „ceny“ vkládají slova „ , referenční výkupní ceny“.

76. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok referenční výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.“.

77. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Úřad pro nepalivové zdroje elektřiny každoročně navyšuje výkupní cenu nebo referenční výkupní cenu u stávajících výroben elektřiny o 2 %. Úřad pro palivové zdroje elektřiny meziročně upravuje výši výkupní ceny nebo referenční výkupní ceny na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva.“.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

78. V § 12 odst. 3 větě první se slova „a § 4 odst. 3, 7 a 8“ zrušují, za slova „hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi“ se vkládají slova „referenční výkupní cenou nebo“ a ve větě druhé se slova „a hodinové ceny“ zrušují.

79. V § 12 odst. 4 se slova „V případech dosažení záporné hodinové ceny“ zrušují, číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“ a za slovo „aby“ se vkládají slova „v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy vzniká nárok na podporu,“.

80. V § 12 odstavec 5 zní:

„(5) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu z druhotných zdrojů a na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.“.

81. V § 12 odst. 6 se slova „k elektřině“ nahrazují slovy „z obnovitelných zdrojů, na elektřinu“ a slova „druhotných zdrojů v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny“ se nahrazují slovy „a na elektřinu z druhotných zdrojů energie na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a cen elektřiny a tepla a jejich změn“.

82. V § 12 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu elektřiny způsobem uvedeným v § 6a.

(8) Úřad může při stanovení ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovit maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 9 a 10.

83. V § 12 odstavec 9 zní:

„(9) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo je modernizována, činila referenční výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu stanovené jako průměr z hodnot ročních průměrných hodinových cen na tomto trhu za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.“.

84. V § 12 odstavec 10 zní:

„(10) Při stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.“.

85. V § 13 odst. 1 větě první se text „§ 28“ nahrazuje textem „§ 28a“.

86. V § 14 se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2022“ a slova „od 1. ledna 2010“ se nahrazují slovy „od 1. ledna 2009“.

87. V § 17 se na konci věty doplňují slova „a elektřina vyrobená ze slunečního záření přesahující celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod a které stanoví rozhodnutí podle § 34a odst. 1 nebo 2“.

88. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Sazba odvodu

(1) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 v případě hrazení formou

a)   výkupní ceny 10 %,
b)   zeleného bonusu na elektřinu 11 %.

(2) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v případě hrazení formou

a)   výkupní ceny 20 %,
b)   zeleného bonusu na elektřinu 21 %.“.

89. V části první se na konci nadpisu hlavy V doplňují slova „Podpora tepla a podpora biometanu“.

90. V části první se pod nadpis hlavy V vkládá označení dílu 1, které včetně nadpisu zní:

„Díl 1

Podpora tepla“.

91. V § 23 odstavec 5 zní:

„(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 využívající geotermální energii, energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu nebo teplo z obnovitelných zdrojů podle § 25a využívající geotermální energii nebo energii biomasy. Právo na podporu pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny tepla, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu podle prováděcího právního předpisu starší 5 let.“.

92. V § 23 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

93. V § 24 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) V případě výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se provozní podpora tepla může vztahovat pouze na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů umístěné na území České republiky

a)   spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
b)   využívající bioplyn, s výjimkou skládkového a kalového plynu, s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, kde podporovaným teplem je užitečné teplo z této výrobny tepla.

(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla

a)   splňující minimální účinnost energie stanovenou prováděcím právním předpisem, s výjimkou výroby tepla využívající geotermální energii,
b)   využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
c)   s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW při výrobě tepla z pevných paliv z biomasy nebo s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW z biomasy při výrobě tepla z plynných paliv z biomasy, pokud paliva z biomasy splňují kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d)   z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů.“.

94. V § 24 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.

95. V § 24 odst. 4 se písmena a) až c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena a) až e).

96. V § 24 odst. 4 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

97. V § 24 odst. 4 písm. b) se slova „7 písm. a), nebo“ nahrazují textem „5 písm. a),“.

98. V § 24 odst. 4 písmeno c) zní:

„c)   teplo naměřené měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce tepla v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení,“.

99. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno d), které zní:

„d)   teplo vyrobené z bioplynu, na který byla uplatněna provozní podpora biometanu.“.

100. V § 24 se odstavce 5 až 8 zrušují.

101. V § 25 odst. 1 se za slovo „zdrojů“ vkládají slova „nebo z odpadního tepla“.

102. V § 25 odst. 5 větě první se slova „podle odstavců 3 a 4“ zrušují.

103. V § 25 se odstavce 6 a 7 zrušují.

104. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a

Udržovací podpora tepla

(1) Úřad stanoví udržovací podporu tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi

a)   měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben tepla spalujících biomasu nebo u výroben tepla nebo elektřiny společně spalujících obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv,
b)   měrnými provozními náklady a tržní cenou elektřiny a cenou tepla u výroben tepla využívající geotermální energii.

(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory tepla podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií anebo v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje na poměrnou část dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory tepla na základě monitoringu provozních nákladů a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.

(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu tepla je registrace podpory v systému operátora trhu výrobcem.

(6) Udržovací podpora tepla není poskytována do

a)   zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření přiměřenosti podpory elektřiny podle § 31,
b)   předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny tepla před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
c)   předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).

(7) Na udržovací podporu tepla dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 23 a 24.“.

105. V nadpisu § 26 se slova „a jeho výše“ zrušují.

106. V § 26 se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.

107. V § 26 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“.

108. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot

a)   dodaného tepla z výroben tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a odst. 3 anebo poměrné části dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, nebo
b)   užitečného tepla pro výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.“.

109. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a

Výše zeleného bonusu na teplo

(1) Úřad stanoví pro výrobny tepla podle § 24 výši zeleného bonusu na teplo tak, aby při podpoře tepla vyrobeného ve výrobnách tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny tepla roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na teplo na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.

(3) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu tepla způsobem uvedeným v § 25a.

(4) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory tepla tak, aby pro rok, kdy je výrobna tepla uvedena do provozu, činil zelený bonus na teplo nejvýše pětinásobek průměrné výsledné ceny tepelné energie zveřejňované Úřadem stanovené jako průměr cen tepelné energie ze zemního plynu na úrovni výroby při výkonu nad 10 MWt za poslední tři ukončené kalendářní roky.

(5) Při stanovení zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.“.

110. Za § 26a se vkládají nové § 26b až 26d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 35 znějí:

㤠26b

Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií

(1) Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (dále jen „přechodná transformační podpora tepla“) se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla z neobnovitelných zdrojů, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěné na území České republiky, a na jehož výrobu byly výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje nakoupeny a vyřazeny povolenky na emise skleníkových plynů podle jiného právního předpisu35).

(2) Přechodná transformační podpora tepla se nevztahuje na teplo vymezené v nařízení vlády podle § 3.

§ 26c

Práva a povinnosti související s přechodnou transformační podporou tepla

(1) Právo na přechodnou transformační podporu tepla se vztahuje na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí teplo z neobnovitelného zdroje.

(2) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je povinen zaregistrovat tuto podporu v systému operátora trhu. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje týkající se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje a údaje pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d odst. 7 a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující údaje; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je v případě výroby tepla z uhlí povinen úplnými a pravdivými údaji doložit závazek ukončit výrobu tepla z uhlí v dané výrobně tepla z neobnovitelného zdroje nejpozději do 31. prosince 2030 a po uvedeném datu zajistit výrobu tepla z jiných zdrojů energie než z uhlí. Způsob, rozsah a termín doložení závazku stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je v případě výroby tepla z uhlí povinen předávat operátorovi trhu s údaji pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla také úplné a pravdivé údaje o pokroku při plnění závazku uvedeného v odstavci 4. Způsob a rozsah údajů o pokroku plnění závazku uvedeného v odstavci 4 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 26d

Forma a výše přechodné transformační podpory tepla

(1) Přechodná transformační podpora tepla se uskutečňuje formou bonusu k transformaci výroby tepla.

(2) Bonus k transformaci výroby tepla je stanoven v Kč a je poskytován pouze v ročním režimu.

(3) Zúčtovacím obdobím pro úhradu bonusu k transformaci výroby tepla je kalendářní rok.

(4) Operátor trhu je na základě vyúčtování podle odstavce 7 a údajů podle § 26c odst. 3 až 5 povinen hradit bonus k transformaci výroby tepla výrobci tepla z neobnovitelného zdroje, který o tuto podporu požádá.

(5) Výše bonusu k transformaci výroby tepla je stanovena jako součin rozdílu průměrné tržní ceny povolenky na emise skleníkových plynů stanovené Úřadem za kalendářní rok, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla stanovené nařízením vlády podle § 3 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2 v kalendářním roce, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje. Průměrnou tržní cenu povolenky zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. ledna roku následujícího po roku, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje.

(6) Výše bonusu stanoveného podle odstavce 5 nesmí překročit tři čtvrtiny součinu průměrné tržní ceny povolenky stanovené podle odstavce 5 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2.

(7) Vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla se uskutečňuje na základě informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.


35) Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.“.

111. V § 27 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) nebo § 25a“.

112. V § 27 odst. 3 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje textem „2 písm. b)“.

113. V § 27 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

114. V § 27 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) a § 25a“ a číslo „4“ se nahrazuje textem „2 písm. b)“.

115. V § 27 odstavec 5 zní:

„(5) Výrobce tepla je povinen

a)   předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce tepla a výrobny tepla a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis,
b)   vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu, Státní energetické inspekci (dále jen „Inspekce“) a ministerstvu, v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje zvlášť množství tepla z obnovitelného zdroje a zvlášť množství tepla z neobnovitelného zdroje, skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby tepla způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.“.

116. V § 27 se odstavec 7 zrušuje.

117. V části první hlavě V se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 až 30 zní:

„Díl 2

Podpora biometanu

§ 27a

Podpora biometanu a forma podpory

(1) Podpora biometanu formou zeleného bonusu se poskytuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu na území České republiky připojené k distribuční nebo přepravní soustavě24) České republiky nebo dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky25), která je přímo připojená k výrobně biometanu.

(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu

a)   v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými prováděcím právním předpisem,
b)   z biomasy splňující kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů,
c)   využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
d)   provozované držitelem licence na výrobu plynu,
e)   s výrobními technologickými celky, které nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let; to platí pro výrobnu biometanu, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny využívající bioplyn.

(3) Podpora biometanu se nevztahuje na

a)   neoprávněnou distribuci biometanu v distribuční soustavě nebo neoprávněnou přepravu biometanu v přepravní soustavě podle jiného právního předpisu26), nebo
b)   biometan naměřený měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce biometanu v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.

(4) Rozhodne-li se výrobce biometanu využít podporu biometanu formou zeleného bonusu na biometan, je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan. Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat podporu zeleným bonusem na biometan po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, která umožňuje výrobci provozovat výrobnu biometanu, nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu. Pokud výrobce biometanu nezaregistruje podporu zeleným bonusem na biometan podle věty druhé, právo na podporu biometanu nevzniká. Postup a rozsah při registraci podpory stanoví prováděcí právní předpis.

§ 27b

Zelený bonus na biometan

(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh výhřevnosti a je poskytován v ročním režimu.

(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc.

(3) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování27) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující biometanu povinen převzít odpovědnost za odchylku28).

(4) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování podle odstavce 5 hradit výrobci biometanu zelený bonus na biometan.

(5) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu nárok na úhradu zeleného bonusu na biometan nevzniká.

§ 27c

Výše zeleného bonusu na biometan

(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na biometan tak, aby součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny biometanu byl roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje biometanu. Úřad může stanovit samostatně výši ročního zeleného bonusu na biometan vyrobený ze surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu a na ostatní biometan. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na biometan na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a ceny zemního plynu a jejich změn.

(3) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory biometanu tak, aby pro rok, kdy je výrobna biometanu uvedena do provozu, činil zelený bonus na biometan nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny plynu na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu stanovený jako průměr z hodnot ročních vážených průměrných cen za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.

(4) Při stanovení zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.

§ 27d

Práva a povinnosti osob na trhu s biometanem

(1) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k jimi provozovanému plynárenskému zařízení, a to v nejbližším místě připojení, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem30). Tato povinnost nevzniká v případě nedostatku kapacity plynárenského zařízení, ke kterému by měla být výrobna biometanu připojena, nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích v rozsahu podle jiného právního předpisu.

(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni na vyžádání výrobce biometanu poskytnout informace nezbytné pro připojení výrobny biometanu podle odstavce 1, odhad nákladů souvisejících s tímto připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o toto připojení a odhad doby nezbytné pro provedení tohoto připojení.

(3) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu, která není připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny těchto údajů v rozsahu podle jiného právního předpisu30).

§ 27e

Podmínky podpory biometanu

(1) Výrobce biometanu je povinen na svůj náklad zajistit měření množství, kvality a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, a předávat tyto údaje provozovateli tohoto plynárenského zařízení, a to způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výrobce biometanu je povinen předávat operátorovi trhu údaje související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Výrobce biometanu, který uplatňuje právo na podporu zeleným bonusem na biometan dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky přímo připojené k výrobně biometanu bez využití plynárenské soustavy, je povinen

a)   na svůj náklad zajistit měření množství takto dodaného biometanu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii,
b)   předat operátorovi trhu elektronickou formou údaje o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3) Výrobce biometanu je dále povinen

a)   udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b)   zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 a 2 nebo do jeho součástí a příslušenství.

(4) Výrobce biometanu je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu podle odstavců 1 a 2 a údaje týkající se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot biometanu a předávaných údajů týkajících se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 27f

Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění

(1) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu vzniklých úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn musí být vyroben alespoň z 35% podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.

(2) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu, které nevznikly úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn, musí být vyroben alespoň z 45% podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze pokročilý biometan, na který byla poskytnuta podpora zeleným bonusem na biometan, uplatnit pouze v odvětví dopravy, a to pro plnění cíle pro pokročilá biopaliva a pokročilý bioplyn pro dopravu1). Pro jiné účely než v odvětví dopravy lze takto podpořený pokročilý biometan uplatnit pouze v případě, že množství pokročilého biometanu, dodaného do přepravní nebo distribuční soustavy, nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky, na který výrobce biometanu uplatnil právo na podporu biometanu, překročí celkové množství zemního plynu a biometanu spotřebovaného v dopravě.


24) § 2 odst. 2 písm. b) body 1 a 14 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25) § 2 odst. 2 písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26) § 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27) § 2 odst. 2 písm. b) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28) § 56 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29) Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.
30) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).“.

118. V části první v nadpisu hlavy VI se slova „elektřiny a tepla“ zrušují.

119. V nadpisu § 28 se slova „elektřiny a provozní podpory tepla“ zrušují.

120. V § 28 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 28 odst. 2 se slova „elektřiny a“ nahrazují slovem „elektřiny,“ a za slovo „tepla“ se vkládají slova „přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu“.

121. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena nebo referenční výkupní cena,“.

122. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   prostředky z finanční jistoty,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

123. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a za nově označené písmeno e) se doplňuje písmeno f), které zní:

„f)   výnosy z vydání záruk původu podle § 45a a výnosy z nabídnutých záruk původu podle § 45c.“.

124. V § 28 odst. 3 větě první se slova „a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „kompenzace“) podle § 28a,“ nahrazují slovy „přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu,“, ve větě druhé se slova „a d)“ nahrazují slovy „ , c) a e)“, slova „elektřiny a“ se nahrazují slovem „elektřiny,“ a slova „a náklady na kompenzaci podle § 28a“ se nahrazují slovy „přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu“.

125. V § 28 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro

a)   předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc podle sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě ve smlouvě o připojení31); rezervovaný příkon je možné sjednat v rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo, a
b)   předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě; v případě, že předávací místo není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.


31) § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

126. V § 28 se odstavce 5 až 9 zrušují.
Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 5 až 7.

127. V § 28 odst. 5 se slova „elektřiny a“ nahrazují slovem „elektřiny,“, za slovo „tepla“ se vkládají slova „ , přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu“ a slova „a na kompenzaci podle § 28a“ se zrušují.

128. V § 28 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Peněžní prostředky určené na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu vede operátor trhu odděleně na zvláštních účtech u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky.

(7) Úřad poskytuje operátorovi trhu a ministerstvu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení nebo změně licence a další informace předané výrobci, výrobci tepla a výrobci biometanu Úřadu v souvislosti se změnami výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu.“.

129. V § 28 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů a výrobnách, na které bylo toto osvědčení vydáno, včetně změn, a údaje z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

(9) Operátor trhu poskytuje povinně vykupujícímu údaje pro úhradu výkupních cen, a to bez zbytečného odkladu, po jejich obdržení od Úřadu podle odstavce 7.

(10) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu je součet těchto částek,

a)   vyplacené peněžní prostředky výrobcům, výrobcům tepla, výrobcům tepla z neobnovitelného zdroje, výrobcům biometanu a povinně vykupujícím na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu,
b)   finanční náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c)   peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d)   další náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.

(11) Skutečnými výnosy operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporou biometanu je součet těchto částek:

a)   uhrazené peněžní prostředky podle odstavce 1,
b)   finanční výnosy uhrazené v souvislosti s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c)   peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d)   další výnosy související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.

(12) Náklady uvedené v odstavci 10 písm. a) až c) a výnosy uvedené v odstavci 11 písm. a) až c), které přísluší k podpoře elektřiny, jsou zahrnuty do stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.“.

130. § 28a včetně nadpisu zní:

㤠28a

Způsob a postup úhrady plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny

(1) Platba složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny (dále jen „platba na podporu elektřiny“) se účtuje v poměru počtu dní, kdy existuje dané předávací místo v kalendářním měsíci, k počtu dní v kalendářním měsíci.

(2) Zákazník hradí za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Maximální platba na podporu elektřiny zákazníka za odběrné místo za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy ve všech předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny za zúčtovací období.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena (dále jen „nadřazená distribuční soustava“), platby na podporu elektřiny od účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení9) jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Provozovatel lokální distribuční soustavy dále hradí provozovateli nadřazené distribuční soustavy platby ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti souhrnu sjednaného rezervovaného příkonu ve všech předávacích místech lokální distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou a souhrnu plateb hrazených účastníky trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k této lokální distribuční soustavě. Maximální platba na podporu elektřiny podle věty druhé za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupujícího do lokální distribuční soustavy z nadřazené distribuční soustavy a od účastníků trhu s elektřinou sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba na podporu elektřiny podle odstavce 2, a o množství elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do jiné distribuční soustavy.

(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě na jedné napěťové hladině vedením, které ve smlouvě o připojení31) není označeno nebo je označeno jako hlavní vedení (dále jen „hlavní vedení“) i vedením, které nelze využívat současně s hlavním vedením a je ve smlouvě o připojení31) označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), je platba na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě tvořeném hlavními vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními vedeními. Pro vyhodnocení maximální platby na podporu elektřiny se použije součet množství elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném zúčtovacím období.

(5) Pro výpočet maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 se do celkového množství elektřiny nezahrnuje množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla, dodané prostřednictvím distribuční soustavy do distribuční soustavy umístěné v jiném členském státě Evropské unie, spotřebované provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy na krytí ztrát v jím provozované soustavě a množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové.

(6) Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je na dané napěťové hladině součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny výše součtu sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny místo sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na jednotlivých napěťových hladinách.“.

131. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29

Poskytnutí dotace

Dotaci na úhradu nákladů na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu podle § 28 poskytuje ministerstvo operátorovi trhu čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené ministerstvu do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo operátorovi trhu do konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády podle § 28 odst. 3.“.

132. V části první se za hlavu VI vkládají nové hlavy VII a VIII, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 32 až 34 znějí:

„Hlava VII

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu

Díl 1

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015

§ 30

Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny

(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Podpora elektřiny je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnoty v intervalu 8,4 % až 10,6 %. Hodnoty vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů stanoví vláda nařízením.

(2) V případě překročení hodnot podle odstavce 1 se jedná o nadměrnou podporu. Nadměrná podpora může vzniknout

a)   podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,
b)   souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s podporou elektřiny z druhotných zdrojů, podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou decentrální výroby elektřiny anebo s provozní podporou tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „jiná provozní podpora“), nebo
c)   souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nebo s investiční podporou a jinou provozní podporou; to neplatí pro souběh podpory elektřiny pro zdroj elektřiny uvedený do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, u kterého je výše provozní podpory podle cenového předpisu snížena o poměrnou část investiční podpory uvedené v systému operátora trhu.

(3) Přiměřenost podpory elektřiny se prověřuje sektorovým šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen „sektorové šetření“) podle § 31, v řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podle § 34 a v řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední podle § 35.

(4) Přiměřenost podpory se v řízení podle § 35 neprověřuje, pokud výrobce uplatnil v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo uplatnil právo na tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32).

(5) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, trvá po zbývající dobu životnosti zdroje elektřiny právo na podporu ve výši stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byl zdroj elektřiny uveden do provozu, snížené o poměrnou část poskytnuté investiční podpory. Způsob výpočtu snížení podpory elektřiny o poskytnutou investiční podporu stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má dále za to, že mezi obnovitelné zdroje patří také důlní plyn z uzavřených dolů využívaný k výrobě energie ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012, a při posuzování přiměřenosti podpory se pro výrobny elektřiny využívající energii důlního plynu použije hodnota vnitřního výnosového procenta stanovená tímto zákonem pro výrobny elektřiny využívající energii bioplynu.

(7) Podle tohoto dílu se obdobně postupuje při zajištění přiměřenosti podpory elektřiny v případě výroben elektřiny, u kterých je při uvedení do provozu po 31. prosinci 2015 zachováno právo na podporu za podmínky uvedení výrobny elektřiny do provozu v zákonem stanovené lhůtě ode dne udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, nebo od dne vydání územního rozhodnutí o umístění stavby výrobny elektřiny, o jejímž umístění bylo územní řízení zahájeno před 18. srpnem 2011.

§ 31

Sektorové šetření

(1) Sektorovým šetřením se prověřuje výše vnitřního výnosového procenta investic do výrobny elektřiny dosahovaného výrobci za uplynulou dobu provozování výroben elektřiny v daném sektoru a za zbývající dobu práva na podporu elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny v tomto sektoru. K provedení sektorového šetření je příslušné ministerstvo.

(2) Pro účely prověření přiměřenosti podpory se sektorem rozumí zdroje elektřiny rozdělené podle období jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie a jejich výkonu. Jednotlivé sektory stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ministerstvo provede sektorové šetření po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce uvedení výrobny elektřiny do provozu. Podkladem pro zjištění stavu věci v sektorovém šetření jsou technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu poskytnuté výrobci. Je-li to ke zjištění stavu věci potřebné, může ministerstvo použít i jiné podklady.

(4) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí výši vnitřního výnosového procenta investic do výroben elektřiny, která přesahuje hodnotu vnitřního výnosového procenta investic v daném sektoru podle § 30 odst. 1, platí, že v sektoru je riziko nadměrné podpory.

(6) Ministerstvo zveřejní zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o nich vládu každoročně do 30. června. Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí riziko nadměrné podpory, ve zprávě o provedeném sektorovém šetření rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta v sektoru převyšuje hodnoty uvedené v § 30 odst. 1.

(7) Pokud je v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory, je ministerstvo povinno do 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření uvědomit o výsledku sektorového šetření všechny jemu známé výrobce,

a)   kteří provozují výrobny elektřiny náležející do sektoru, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, a
b)   u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory.

(8) V oznámení podle odstavce 7 ministerstvo současně poučí výrobce o možnosti oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 a o lhůtě pro oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory operátorovi trhu. Operátor trhu předá ministerstvu na vyžádání kontaktní údaje výrobců.

(9) Sektorové šetření může zahrnovat také zdroj elektřiny provozovaný výrobcem, který čerpal v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32).

§ 32

Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory

(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, Úřad pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, současně s výkupní cenou stanovenou podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, stanoví s účinností od následujícího kalendářního roku další výkupní cenu, a to v takové výši, aby při podpoře takto stanovenou výkupní cenou bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo vnitřního výnosového procenta podle § 30 odst. 1.

(2) Při stanovení ročních zelených bonusů pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, a stanovení postupu pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu se odstavec 1 použije obdobně.

(3) Úřad je povinen při stanovení podpor k odstranění rizika nadměrné podpory podle odstavců 1 a 2 postupovat tak, aby snížení výkupních cen a zelených bonusů bylo v souladu se zprávou o sektorovém šetření podle § 31 odst. 6 a s podklady sektorového šetření, které ministerstvo předá Úřadu.

§ 33

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory u podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. a), může výrobce oznámit operátorovi trhu, že se od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, vzdává práva na podporu elektřiny. Pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny nevzniká právo na podporu.

(2) V případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) může výrobce oznámit operátorovi trhu, že hodlá uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře. V takovém případě trvá pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši

a)   stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory, nebo
b)   stanovené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory podle § 32 sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření bylo zjištění rizika nadměrné podpory.

(3) Způsob určení snížení podpory o poskytnutou investiční podporu podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Postup podle odstavce 2 se nepoužije, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou výši podpory elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny. Způsob určení očekávané výše celkové podpory stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce může oznámit individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím systému operátora trhu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění cenového rozhodnutí Úřadu podle § 32.

(6) Operátor trhu je povinen

a)   neprodleně informovat Inspekci o výrobci, který oznámil individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2,
b)   ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci zdroje elektřiny jako podporovaného zdroje elektřiny k začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil operátorovi trhu individuální opatření podle odstavce 1, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny,
c)   poskytovat podporu elektřiny sníženou o investiční podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny.

(7) Povinně vykupující je povinen v případě, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny, od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu,

a)   ukončit výkup elektřiny za výkupní cenu stanovenou podle tohoto zákona, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 1,
b)   vykupovat elektřinu za výkupní cenu sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2.

(8) Pokud výrobce oznámí individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 a nestanoví-li tento zákon jinak, platí, že podpora elektřiny je přiměřená.

Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory

§ 34

(1) Výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, pro který Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, může podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory podle § 32. Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory může podat rovněž výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), a to do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory. O žádosti výrobce rozhoduje Inspekce.

(2) Výrobce v žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory může požádat o rozhodnutí o

a)   tom, že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, nebo
b)   stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.

(3) Žádost výrobce o stanovení individuálních podmínek podpory obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu údaje identifikující výrobnu elektřiny a technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory nemůže podat výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil ministerstvu technické a ekonomické údaje o jím provozované výrobně elektřiny, přestože byl k jejich předložení ministerstvem požádán.

(5) Pokud výrobce v řízení prokáže, že při podpoře upravené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory nedosáhne za dobu trvání práva na podporu vnitřního výnosového procenta investice do výrobny ve výši podle § 30 odst. 1, nebo že výše podpory splňuje podmínky výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32). Inspekce rozhodne na základě žádosti podle odstavce 2 písm. a), že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.

(6) V případě rozhodnutí Inspekce podle odstavce 5 má výrobce nárok na doplatek ve výši odpovídající rozdílu mezi výší podpory stanovenou Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, a výší podpory stanovenou cenovým rozhodnutím, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, a to ode dne nabytí jeho účinnosti.

(7) Rozhodne-li Inspekce o stanovení nejvyššího množství podporované elektřiny na základě žádosti podle odstavce 2 písm. b), může výrobce v období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny uplatnit právo na podporu nejvýše za množství elektřiny stanovené v tomto rozhodnutí.

(8) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.

(9) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 8 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.

§ 34a

(1) V žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 2 může výrobce pro případ, že hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %, požádat Inspekci rovněž o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.

(2) Žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, může podat i výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, ve kterém nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, pokud hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %. Žádost podle věty předchozí lze podat do 6 měsíců od zveřejnění zprávy podle § 31 odst. 6. Ustanovení § 34 odst. 1 věty poslední, odst. 3, 4 a 8 se pro řízení o žádosti podle věty první použijí obdobně.

(3) Inspekce na základě žádosti výrobce podle odstavce 1 nebo 2 stanoví v MWh celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod, vyrobené po 1. lednu 2022, tak, aby hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny dosáhla 6,3 %. Způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod, stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Výrobce má nárok na vrácení odvodu nebo jeho poměrné části, která je předmětem osvobození, uhrazené výrobcem do nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.

(5) Pokud bylo dosaženo celkového množství vyrobené elektřiny, za které se hradí odvod, plátce odvodu přestane výrobci srážet nebo vybírat odvod ze základu daně, na základě doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2.

§ 35

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední

(1) Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, pokud výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), neoznámil operátorovi trhu žádné z individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 nebo nepodal žádost o stanovení individuálních podmínek podpory ve lhůtě podle § 34.

(2) Řízení podle odstavce 1 může Inspekce zahájit nejpozději do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory.

(3) V řízení o stanovení podmínek podpory Inspekce vychází z technických a ekonomických údajů poskytnutých výrobcem o jím provozované výrobně elektřiny a rovněž z technických a ekonomických údajů o výrobnách elektřiny a jejich provozech, jakých obvykle dosahují jiní výrobci při provozování obdobných výroben elektřiny.

(4) Pokud Inspekce zjistí, že existuje u výrobce riziko nadměrné podpory, vydá rozhodnutí, kterým stanoví nejvyšší množství podporované elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny a dále stanoví, zda právo na podporu je ve výši stanovené Úřadem

a)   podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, pokud v sektoru nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, nebo
b)   k odstranění rizika nadměrné podpory, pokud bylo v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory.

(5) Pokud Inspekce zjistí, že došlo u výrobce k nadměrné podpoře, vydá rozhodnutí, kterým

a)   odejme právo na podporu elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny,
b)   uloží povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté výrobci.

(6) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.

(7) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 6 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.

(8) Pokud se v řízení zjistí, že u výrobce nedošlo k nadměrné podpoře nebo že neexistuje riziko nadměrné podpory nebo pokud bylo zahájeno řízení v případě, kdy se podle tohoto zákona přiměřenost podpory neprověřuje, Inspekce řízení usnesením zastaví.

Díl 2

Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015

§ 36

(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se § 30 až 35 použijí obdobně, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě zdroje elektřiny využívajícího jiné než obnovitelné zdroje a podpora elektřiny z druhotných zdrojů je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 6,3 %.

(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a pro zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MW.

(4) U zdroje elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední.

(5) Seznam zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zdrojů elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW poskytne Inspekci operátor trhu.

Díl 3

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a přiměřenost udržovací podpory elektřiny a tepla a podpory modernizovaným výrobnám elektřiny

§ 37

(1) Podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016, udržovací podporu elektřiny, podporu modernizovaným výrobnám elektřiny, udržovací podporu tepla a podporu biometanu nelze souběžně poskytovat s jinou provozní podporou poskytovanou podle tohoto zákona s výjimkou souběžného poskytování udržovací podpory tepla a přechodné transformační podpory tepla.

(2) Podporu elektřiny, podporu tepla nebo podporu biometanu (dále jen „provozní podpora“) podle tohoto zákona lze souběžně poskytovat s investiční podporou. Poskytnutá investiční podpora se zohlední ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory způsobem podle prováděcího právního předpisu; to neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje investiční náklady podporované výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu.

(3) Operátor trhu je povinen v případě souběžně poskytovaných podpor podle odstavce 2

a)   zaevidovat v informačním systému operátora trhu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu nebo podpory formou výkupní ceny,
b)   hradit výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu,
c)   informovat povinně vykupujícího o snížené výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou výkupní ceny.

(4) Povinně vykupující je povinen v případě souběžně poskytovaných podpor podle odstavce 2, pokud se jedná o podporu formou výkupní ceny, hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, která je evidována operátorem trhu podle odstavce 3 písm. a).

Hlava VIII

Omezení podpory ve zvláštních případech, informační povinnost a doba podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu

§ 38

Omezení podpory ve zvláštních případech

(1) Podpora elektřiny, podpora tepla, přechodná transformační podpora tepla a podpora biometanu se nevztahují na elektřinu, teplo nebo biometan vyrobené výrobcem, výrobcem tepla, výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobcem biometanu, kteří

a)   jsou ke dni registrace formy podpory v systému operátora trhu podnikatelem v obtížích, a to po dobu, po kterou je na ně pohlíženo jako na podnikatele v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího veřejné podpory33); tuto skutečnost prokazuje výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu písemným čestným prohlášením,
b)   mají ke dni registrace formy podpory nebo její změny v systému operátora trhu neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v návaznosti na sdělení Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem34), a to po dobu, po kterou mají neuhrazený dluh; neuhrazený dluh prokazuje výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu písemným čestným prohlášením.

(2) Podpora elektřiny se nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem v období, kdy je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny po dobu nejméně 6 po sobě následujících hodin.

§ 39

Informační povinnost

(1) Výrobce s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu elektřiny nebo podporu aukčním bonusem, výrobce tepla s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje udržovací podporu tepla, a výrobce biometanu jsou povinní sdělit operátorovi trhu při registraci zvolené formy podpory

a)   výši investičních nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu nebo s modernizací výrobny elektřiny,
b)   výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, která jim byla poskytnuta, identifikační údaje poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory.

(2) Informace o výši podpory poskytnuté výrobci, výrobci tepla, výrobci tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobci biometanu na výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 000 EUR, předá operátor trhu bez zbytečného odkladu do informačního systému Evropské komise.

(3) Operátor trhu je povinen uchovávat informace získané v souvislosti s poskytováním podpory po dobu 10 let od ukončení poskytování podpory.

(4) Pokud je výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu příjemcem podpory podle tohoto zákona, je povinen uchovávat doklady týkající se investičních a provozních nákladů a výnosů po dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let. Výrobce, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobce biometanu jsou povinni na vyžádání předložit tyto doklady ministerstvu, Úřadu a Inspekci. Při změně vlastníka výrobny je právní předchůdce povinen předat právnímu nástupci tyto doklady nebo jejich kopie. Rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří používají pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu palivo z biomasy, jsou povinni uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, Inspekci, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu.

(6) Výrobce paliva, dodavatel paliva a dovozce paliva z biomasy jsou povinni uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin, bioplynu a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, Inspekci, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu.

§ 40

Doba podpory elektřiny, tepla a biometanu

(1) Právo na podporu elektřiny, s výjimkou udržovací podpory elektřiny a podpory elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, trvá, pokud z § 30 až 36 nevyplývá jinak, ode dne uvedení výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo druhotné zdroje do provozu po dobu její životnosti.

(2) Právo na podporu tepla, s výjimkou udržovací podpory tepla, a právo na podporu biometanu trvají ode dne uvedení výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu po dobu jejich životnosti.

(3) Právo na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny vzniká registrací podpory výrobny elektřiny v systému operátora trhu a trvá ode dne provedení registrace podpory po dobu její životnosti.

(4) Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu a dobu jejich životnosti podle odstavců 1 až 3 stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Právo na udržovací podporu elektřiny, udržovací podporu tepla a přechodnou transformační podporu tepla trvá po dobu stanovenou nařízením vlády podle § 3.


32) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.33)*Čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.34)*Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, v platném znění.“.

133. V části první hlava IX včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37 zní:

„HLAVA IX

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU

§ 44

Záruka původu energie

(1) Záruku původu lze vydat na elektřinu, biometan, vodík nebo teplo. Záruka původu a právo s ní spojené se považují za nehmotnou věc.

(2) Záruka původu elektřiny se vydává na množství elektřiny, které bylo výrobcem elektřiny vyrobeno v České republice a dodáno do přenosové nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.

(3) Záruka původu biometanu se vydává na množství biometanu, které bylo výrobcem biometanu vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky za období jednoho kalendářního měsíce.

(4) Záruka původu tepla se vydává na množství tepla, které bylo výrobcem tepla nebo výrobcem tepla z jaderného zařízení vyrobeno v České republice a dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií nebo dodané zákazníkovi přímo z výrobny tepelné energie za období jednoho kalendářního měsíce.

(5) Záruka původu vodíku se vydává na množství vodíku, které bylo výrobcem vodíku vyrobeno v České republice a dodáno do přepravní nebo distribuční soustavy České republiky nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky za období jednoho kalendářního měsíce.

(6) Obsahové náležitosti záruky původu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45

Vydávání záruk původu energie

(1) Záruku původu vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z jaderného zařízení, výrobce biometanu nebo výrobce vodíku (dále jen „výrobce energie“) na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. Výrobce energie může požádat o vydání záruky původu nejpozději do dvanácti měsíců od konce období výroby energie, na které se záruka původu vydává. Pro vydání záruky původu je povinen výrobce energie registrovat výrobnu elektřiny, výrobnu tepla z jaderného zařízení, výrobnu tepla, výrobnu biometanu a výrobnu vodíku v systému operátora trhu podle prováděcího právního předpisu.

(2) Pro podání žádosti o vydání záruky původu je výrobce energie povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace o vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla. Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatel rozvodných tepelných zařízení jsou povinni předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro vydávání záruky původu. Rozsah předávaných údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Operátor trhu vydá záruku původu na základě výrobcem předaných naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla podle prováděcího právního předpisu.

(4) Záruka původu je vydávána nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích.

(5) Pokud byla elektřina vyrobena z obnovitelných zdrojů a současně z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, operátor trhu vydá záruku původu elektřiny, ve které budou uvedeny obě tyto skutečnosti.

(6) Pokud jsou paliva z biomasy použita pro výrobu elektřiny nebo výrobu tepla ve výrobnách s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 20 MW v případě pevných paliv z biomasy a s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 2 MW v případě plynných paliv z biomasy, pak podmínkou pro vydání záruky původu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu.

(7) Podmínkou pro vydání záruky původu biometanu je splnění kritérií udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu. Záruka původu biometanu se vydává zvlášť na pokročilý biometan a na ostatní biometan.

§ 45a

Nakládání se zárukami původu energie a jejich evidence

(1) Záruka původu je platná po dobu dvanácti měsíců od konce období výroby odpovídající energie, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění.

(2) Operátor trhu vede záruky původu v evidenci záruk původu v elektronické podobě na účtu osoby, které byla záruka původu vydána nebo která záruky původu nabyla jiným způsobem, nebo na odděleném účtu operátora trhu. Držitelem účtu je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo výrobu tepelné energie, na rozvod tepelné energie, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem nebo činnosti operátora trhu podle jiného právního předpisu37) a výrobce vodíku.

(3) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, ve které

a)   vytváří a vede účty držitelů účtů,
b)   vydává a eviduje vydané záruky původu,
c)   převádí a eviduje převody záruk původu mezi držiteli účtu nebo mezi držitelem účtu a dodavatelem nebo výrobcem elektřiny, plynu, vodíku, tepla nebo chladu z jiného členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „jiný členský stát“),
d)   eviduje uplatnění záruky původu pro prokázání původu energie dodané zákazníkovi nebo jiné osobě spotřebovávající energii; uplatněním záruky původu dochází k jejímu zrušení,
e)   uznává záruky původu vydané v jiném členském státě a eviduje uznané záruky původu, pokud je umožněna jejich převoditelnost v elektronické podobě do evidence záruk původu provozované operátorem trhu,
f)   ruší a eviduje zrušení záruk původu,
g)   vyřadí a eviduje vyřazení záruk původu, pokud od konce období výroby energie, na kterou byla záruka původu vydána, uplyne 12 měsíců a záruka původu nebyla uplatněna, nebo pokud k vydání záruky původu došlo na základě neúplných nebo nepravdivých informací.

(4) Držitel účtu uplatní záruku původu tak, že v evidenci záruk původu přiřadí záruku původu zákazníkovi nebo jiné osobě, která spotřebovává energii. Držitelé účtu, s výjimkou operátora trhu, jsou povinni předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro převod, uznání a uplatnění záruky původu.

(5) Operátor trhu je povinen zajistit bezpečnost a důvěrnost údajů v evidenci záruk původu.

(6) Držitel účtu, s výjimkou operátora trhu, je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání záruky původu, cenu za převod záruky původu a cenu za vedení účtu v evidenci záruk původu, cenu záruky původu a cenu za převod záruk původu pokročilého biometanu, zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.

(7) Postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Operátor trhu je povinen zveřejnit pravidla používání evidence záruk původu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí cenu za vydání záruky původu, cenu za převod záruky původu, cenu za vedení účtu v evidenci záruk původu a cenu záruky původu nebo způsob stanovení ceny záruky původu a cenu za převod záruk původu pokročilého biometanu zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.

(10) Výrobce energie, který přijal pro danou výrobnu investiční podporu po nabytí účinnosti tohoto zákona nebo je daná výrobna v době podání žádosti o vydání záruky původu registrována v systému operátora trhu s formou podpory elektřiny, jejíž výše nebyla stanovena v aukci podle tohoto zákona, provozní podpory biometanu nebo podpory tepla podle tohoto zákona, je při vydání záruky původu výrobce energie povinen uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu a cenu záruky původu.

§ 45b

Nakládání se zárukami původu energie vydaných v jiném státě

(1) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu energie dodané zákazníkovi nebo jiné osobě, která spotřebovává energii v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky původu prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Evropské komisi neuznání záruky původu včetně odůvodnění. Pokud Evropská komise přijme rozhodnutí, kterým České republice požaduje uznání záruky původu, operátor trhu platnou záruku původu uzná.

(2) Operátor trhu neuzná záruku původu vydanou státem, který není členem Evropské unie s výjimkou případů, kdy Evropská unie sjednala se státem, který není členem Evropské unie, dohodu o vzájemném uznávání záruk původu vydaných v Evropské unii a v tomto státě, a dochází-li k přímému dovozu nebo vývozu energie mezi Evropskou unií a tímto státem. V tomto případě se použije ustanovení odstavce 1 obdobně.

§ 45c

Některá ustanovení o vydávání a nakládání se zárukami původu pokročilého biometanu

(1) Právo na vydání záruky původu pokročilého biometanu nemá výrobce biometanu, který zaregistroval podporu biometanu formou zelených bonusů na biometan. Záruku původu podle věty první operátor trhu vydá a eviduje ji na odděleném účtu operátora trhu.

(2) Držitel účtu je oprávněn uplatnit záruku původu pokročilého biometanu pouze k dodávce plynu nebo biometanu ke spotřebě do čerpací stanice nebo výdejní jednotky, které jsou připojeny k přepravní nebo distribuční soustavě; to neplatí v případě záruky původu pokročilého biometanu nabídnuté operátorem trhu podle věty druhé odstavce 4.

(3) Operátor trhu je povinen umožnit převod záruk původu pokročilého biometanu evidovaných na odděleném účtu operátora trhu přednostně ve prospěch dodavatelů plynu, kteří dodávají zemní plyn a biometan ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek, a to v poměru podle podílů dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu, která nezahrnuje zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek v České republice.

(4) Operátor trhu je povinen umožnit přednostní převod záruk původu podle odstavce 3 nejvýše v rozsahu celkového množství zemního plynu a biometanu dodávaného ke spotřebě zemního plynu a biometanu podle odstavce 3. Ostatní záruky původu evidované na odděleném účtu operátora trhu nabídne operátor trhu k převodu ve prospěch dalších držitelů účtů za cenu převodu záruk původu pokročilého biometanu zahrnující hodnotu záruky původu pokročilého biometanu.

(5) Způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu podle odstavce 3 a pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní předpis.


37) § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

134. V části první se za hlavu IX vkládají nové hlavy X až XII, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 38 znějí:

„HLAVA X

OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

§ 46

Osvědčení o původu elektřiny

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů (dále jen „osvědčení o původu“) slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.

§ 47

Vydání osvědčení o původu elektřiny

(1) Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ve které jsou uvedeny identifikační údaje výrobny elektřiny, popis a schéma výrobny elektřiny a výrobního zařízení, výpočet množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, účinnost, úspory primární energie a informace, zda provoz zařízení sníží dodávku tepelné energie ze stávající účinné soustavy zásobování tepelnou energií. Žádost o vydání osvědčení o původu se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a pravdivé informace nezbytné k jeho vydání.

§ 47a

Evidence, změny a zrušení osvědčení o původu

(1) Držitel osvědčení o původu je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o vydání osvědčení o původu či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělenému osvědčení o původu.

(2) Vydaná osvědčení o původu eviduje ministerstvo.

(3) Ministerstvo osvědčení o původu zruší, pokud

a)   držitel osvědčení o jeho zrušení požádá,
b)   osvědčení bylo vydáno na základě neúplných nebo nepravdivých informací, nebo
c)   zařízení ztratilo schopnost vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.

HLAVA XI

OVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI A ÚSPOR EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U VÝROBY ELEKTŘINY, VÝROBY TEPLA A VÝROBY BIOMETANU A EVIDENCE PLNĚNÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOPRAVĚ

§ 47b

Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu

(1) V případě biometanu, pokud se nejedná o vstupní surovinu pro výrobu biometanu podle odstavce 2, dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce biometanu dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(2) U vstupní suroviny pro výrobu biometanu dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu biometanu, a to dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(3) V případě výroby elektřiny a výroby tepla z paliv z biomasy, pokud se nejedná o vstupní surovinu pro výrobu paliva z biomasy podle odstavce 4, dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce a výrobce tepla dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(4) U vstupní suroviny pro výrobu paliv z biomasy dokládá splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy, a to dokladem vydaným v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(5) Osoba vydávající doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí podle odstavců 1 až 4 je povinna v něm uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje.

§ 47c

Evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě

(1) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronickou evidenci dokumentů s údaji o plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě (dále jen „evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě“).

(2) Evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě umožňuje zejména

a)   vkládat a uchovávat dokumenty týkající se kritérií udržitelnosti a emisí skleníkových plynů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis ukládá povinnost uchovávat dokumenty po stanovenou dobu,
b)   evidovat převody a využití pohonných hmot vyrobených z obnovitelných zdrojů energie na splnění povinnosti zajištění minimálního podílu biopaliv, pokročilého biometanu a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě,
c)   vkládat a uchovávat další dokumenty, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis.

(3) Operátor trhu je povinen osobě, která je podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu povinna dokládat plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, umožnit přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, na základě její žádosti.

(4) Operátor trhu je povinen ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Inspekci, orgánům celní správy umožnit přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě a v rozsahu jejich věcné působnosti umožnit přístup ke všem údajům a elektronickým dokumentům evidovaným v evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

(5) Podmínky přístupu k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, náležitosti žádosti k přístupu do evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, podrobnosti provozu evidence a podrobnosti formy a způsob vkládání dokumentů a poskytování údajů z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Operátor trhu je oprávněn požadovat od osoby, která žádá o přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nebo požaduje údaje z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, s výjimkou ministerstva, Ministerstva zemědělství, Inspekce a orgánů celní správy, úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout jeho náklady spojené se zajištěním přístupu a poskytnutím požadovaných údajů.

HLAVA XII

POVINNOSTI DODAVATELŮ PALIV ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PODÍL ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V POHONNÝCH HMOTÁCH A ELEKTŘINĚ DODÁVANÝCH PRO DOPRAVNÍ ÚČELY

§ 47d

Povinnost zajistit minimální množství biometanu v dopravě

(1) Dodavatel plynu podle energetického zákona je, nejedná-li se o zkapalněný ropný plyn, zkapalněný zemní plyn anebo zkapalněný biometan, povinen zajistit, aby v množství zemního plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely, byl za kalendářní rok i minimální podíl energie pokročilého biometanu, a to ve výši

a)   0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2023,
b)   2 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2025, a
c)   40 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2030.

(2) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je energetický obsah pokročilého biometanu dodaného pro dopravní účely násoben dvěma.

(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je zohledňován pouze biometan,

a)   pro který dodavatel plynu postupem podle tohoto zákona uplatnil záruky původu pokročilého biometanu,
b)   který byl na daňovém území České republiky spotřebován a
c)   který nebyl dosud zohledněn pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

(4) Pokud dodavatel plynu za kalendářní rok uplatní při dodávce zemního plynu a biometanu do odběrných míst připojených k přepravní nebo distribuční soustavě, ve kterých je zemní plyn a biometan dodáván ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek, záruky původu alespoň v rozsahu, v jakém měl možnost nabýt záruky původu pokročilého biometanu od operátora trhu postupem podle tohoto zákona, platí, že je povinnost zajištění podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu podle odstavce 1 splněna.

(5) Dodavatel plynu je povinen každoročně k 30. červnu podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely. V hlášení je dodavatel plynu povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální podíl energie pokročilého biometanu za kalendářní rok. Hlášení zahrnuje i převody na splnění povinnosti podle § 47f. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

(6) Nepodá-li dodavatel plynu hlášení podle odstavce 5 ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na zemní plyn a biometan, který dodal ke spotřebě pro dopravní účely za kalendářní rok, jako na zemní plyn a biometan neobsahující žádný pokročilý biometan.

(7) Dodavateli plynu, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného pokročilého biometanu podle odstavce 1 nebo 5 v kWh výhřevnosti a částky 3 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

§ 47e

Povinnost zajistit v dopravě minimální množství elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie

(1) Provozovatel dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách (dále jen „provozovatel dobíjecí stanice“) je povinen zajistit, aby v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici byl za kalendářní rok i minimální podíl elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie, a to ve výši

a)   9 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2023,
b)   11 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2025 a
c)   15 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 2030.

(2) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je zohledňována pouze

a)   elektřina, pro kterou byla v případě její dodávky z přenosové nebo distribuční soustavy uplatněna záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dodavatelem elektřiny podle energetického zákona ve prospěch provozovatele dobíjecí stanice, který tuto elektřinu spotřeboval pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici,
b)   elektřina v rozsahu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu podle energetického zákona, pokud při její dodávce z přenosové nebo distribuční soustavy nebyla uplatněna záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, nebo
c)   elektřina z obnovitelných zdrojů energie, která byla vyrobena a spotřebována bez využití přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě, ve kterém je připojena dobíjecí stanice.

(3) V případě, že provozovatel dobíjecí stanice uplatňuje pro splnění povinnosti podle odstavce 1 i elektřinu podle odstavce 2 písm. c), je provozovatel dobíjecí stanice povinen

a)   na svůj náklad zajistit měření množství elektřiny takto dodané přímo do dobíjecí stanice stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii,
b)   předat operátorovi trhu údaje o množství elektřiny vyrobené v odběrném místě a dodané do dobíjecí stanice v rozsahu, způsobu a v termínech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Provozovatel dobíjecí stanice je dále povinen

a)   udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavce 3 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b)   zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavce 3 nebo do jeho součásti a příslušenství.

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen každoročně k 30. červnu podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici. V hlášení je provozovatel dobíjecí stanice povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální podíl elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje za kalendářní rok. Hlášení zahrnuje i převody na splnění povinnosti podle § 47f. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

(6) Nepodá-li provozovatel dobíjecí stanice hlášení podle odstavce 5 ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na elektřinu spotřebovanou pro dobíjení vozidel za kalendářní rok jako na elektřinu obsahující elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v rozsahu v podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu.

(7) Provozovateli dobíjecí stanice, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje v elektřině spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodané elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje podle odstavce 1 nebo 6 v kWh a částky 18 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

§ 47f

Možnosti alternativního plnění minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje v pohonných hmotách nebo elektřině dodávaných pro dopravní účely

(1) Dodavatel plynu nebo provozovatel dobíjecí stanice může na splnění povinnosti podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 také převést množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z obnovitelného zdroje energie splňujících požadavky stanovené tímto zákonem a jiným právním předpisem38) a dodaných pro dopravní účely jinou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud se tak s osobou, která pohonnou hmotu či elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje energie pro dopravní účely dodala, písemně dohodne, a převod oznámí operátorovi trhu.

(2) Účastníci dohody dle odstavce 1 jsou povinni operátorovi trhu doložit množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z obnovitelného zdroje energie splňujících požadavky stanovené tímto zákonem a dodaných pro dopravní účely, které přijali nebo předali, a specifikovat dotčené pohonné hmoty nebo elektřinu. Pro účely převodů podle odstavce 1 je energetický obsah pohonných hmot a elektřiny stanoven prováděcím právním předpisem.

(3) Převody na splnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 eviduje operátor trhu. Termíny a postup převodu a formu oznámení převodu stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Operátor trhu zpřístupní údaje o jednotlivých převodech podle odstavce 1 za předchozí kalendářní měsíc celnímu úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Převody na splnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 lze uskutečnit nejpozději do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který dodavatel plynu a provozovatel dobíjecí stanice prokazuje splnění povinnosti zajištění minimálního podílu pokročilého biometanu v plynu v dopravě nebo minimálního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

(6) Dodavatel plynu a provozovatel dobíjecí stanice může na splnění povinnosti podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 využít i množství nebo energetický obsah pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených pro dopravní účely z jiného obnovitelného zdroje energie, než pro který má stanovenu povinnost zajištění minimálních podílů podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 a které dodal pro dopravní účely, pokud takové využití množství nebo energetického obsahu pohonných hmot oznámí operátorovi trhu.

(7) Využití množství nebo energetického obsahu pohonných hmot nebo elektřiny vyrobených z jiného obnovitelného zdroje energie na splnění povinnosti zajištění minimálního podílu pokročilého biometanu v plynu v dopravě a minimálního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v dopravě eviduje operátor trhu.

(8) Převody podle odstavce 5 a využití podle odstavce 7 lze zohlednit pro splnění povinnosti zajištění minimálních podílů energie z obnovitelného zdroje pro dopravní účely pouze v případě, že energie z obnovitelného zdroje energie použitá v pohonných hmotách nebo elektřina pro dopravní účely bude započtena pro plnění povinností podle § 47d odst. 1 a § 47e odst. 1 a jiného právního předpisu38) pouze jednou.


38) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní hlava X se označuje jako hlava XIII.

135. V § 48 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Inspekce“.

136. § 49 včetně nadpisu zní:

㤠49

Přestupky

(1) Výrobce se dopustí přestupku tím, že

a)   nezaregistruje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory nebo její změnu podle § 8 odst. 2,
b)   neoznámí povinně vykupujícímu skutečnost podle § 11 odst. 3,
c)   neuhradí zápornou hodinovou cenu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 4,
d)   neuhradí operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou podle § 11 odst. 8,
e)   nezměří vyrobenou elektřinu podle § 11a odst. 1,
f)   neudržuje nebo neprovozuje měřicí zařízení s platným ověřením podle § 11a odst. 4 písm. a),
g)   neoprávněně zasahuje do měřicího zařízení, jeho součásti nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci podle § 11a odst. 4 písm. b),
h)   v případě podpory elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty nebo další údaje nebo na vyžádání operátora trhu neposkytne doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 11a odst. 5,
i)   v případě podpory elektřiny formou výkupních cen nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje o výrobě elektřiny podle § 11a odst. 6,
j)   neposkytne ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé informace potřebné k provedení sektorového šetření podle § 31 odst. 3,
k)   nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
l)   neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny elektřiny po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4, nebo
m)   v případě, že používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5.

(2) Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje uplatňující podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční nebo přenosové soustavy, se dopustí přestupku tím, že nezměří vyrobenou elektřinu podle § 11a odst. 2.

(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se dopustí přestupku tím, že

a)   nezměří množství vyrobené elektřiny, užitečné teplo nebo spotřebované palivo podle § 11a odst. 3, nebo
b)   nepředá ministerstvu úplné a pravdivé informace k vydání osvědčení o původu podle § 47 odst. 2.

(4) Výrobce energie se dopustí přestupku tím, že

a)   nezaregistruje výrobnu tepla, výrobnu tepla z jaderného zařízení a výrobnu vodíku v systému operátora trhu podle § 45 odst. 1,
b)   nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace o vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla podle § 45 odst. 2, nebo
c)   neuhradí operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu a cenu záruky původu podle § 45a odst. 10.

(5) Výrobce tepla se dopustí přestupku tím, že

a)   nezaregistruje v systému operátora trhu provozní podporu tepla podle § 23 odst. 6,
b)   nedoloží splnění kritérií udržitelnosti biokapalin poskytovateli dotace ve stanovené lhůtě podle § 25 odst. 4,
c)   nezajistí měření dodaného nebo užitečného tepla podle § 27 odst. 3,
d)   nezaregistruje místo předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla v systému operátora trhu nebo nezaregistruje změny v těchto údajích podle § 27 odst. 4,
e)   nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty dodaného tepla nebo užitečného tepla nebo další údaje nebo na vyžádání operátora trhu neposkytne doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 27 odst. 5 písm. a),
f)   v případě, že používá pro výrobu tepla společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, nevykazuje údaje podle § 27 odst. 5 písm. b),
g)   neudržuje nebo neprovozuje měřidlo s platným ověřením podle § 27 odst. 6 písm. a),
h)   neoprávněně zasahuje do měřicího zařízení, jeho součástí nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci podle § 27 odst. 6 písm. b),
i)   nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
j)   neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny tepla po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4, nebo
k)   v případě, že používá pro výrobu tepla palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5.

(6) Výrobce biometanu se dopustí přestupku tím, že

a)   nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu, která není připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, v systému operátora trhu a dále registruje všechny změny těchto údajů podle § 27d odst. 3,
b)   nezajistí na svůj náklad měření množství, kvality a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, a nepředá tyto údaje provozovateli tohoto plynového zařízení, a nepředá operátorovi trhu údaje související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu podle § 27e odst. 1,
c)   nezajistí měření množství takto dodaného biometanu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii a nepředá operátorovi trhu elektronickou formou údaje o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu podle § 27e odst. 2,
d)   neudržuje a neprovozuje měřicí zařízení s platným ověřením podle zákona o metrologii a nezdrží se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení nebo do jeho součásti a příslušenství podle § 27e odst. 3,
e)   nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu a údaje týkající se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu a na vyžádání operátora trhu neposkytne další doplňující informace týkající se předávaných údajů podle § 27e odst. 4,
f)   nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků podle § 39 odst. 1,
g)   neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny biometanu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nepředloží podle § 39 odst. 4, nebo
h)   v případě, že používá pro výrobu biometanu palivo z biomasy, neuchová dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo je na vyžádání nezpřístupní podle § 39 odst. 5.

(7) Vykupující se dopustí přestupku tím, že

a)   nepřevezme odpovědnost za odchylku podle § 9 odst. 2 nebo § 27b odst. 3, nebo
b)   neinformuje ve stanovených případech výrobce podle § 11 odst. 5.

(8) Povinně vykupující se dopustí přestupku tím, že

a)   nevykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za stanovených podmínek podle § 10 odst. 2 nebo nenese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny,
b)   neinformuje ve stanovených případech výrobce podle § 11 odst. 4 nebo 5,
c)   neuhradí operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou a výkupní cenou stanovenou Úřadem podle § 11 odst. 6,
d)   neukončí vyplácení podpory nebo nevyplácí sníženou výši podpory podle § 33 odst. 7, § 34 odst. 9 nebo § 35 odst. 7, nebo
e)   nehradí výrobci sníženou výši podpory elektřiny podle § 37 odst. 4.

(9) Výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy se dopustí přestupku tím, že neuchová dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin, bioplynu a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv po stanovenou dobu nebo na vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 39 odst. 6.

(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy se dopustí přestupku tím, že

a)   přednostně nepřipojí k přenosové nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny podle § 7 odst. 1,
b)   neposkytne informace podle § 7 odst. 2,
c)   nezaregistruje předávací místo výrobny elektřiny v systému operátora trhu nebo nezaregistruje změny v těchto údajích podle § 7 odst. 4,
d)   nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé hodnoty podle § 11a odst. 7, nebo
e)   neuhradí operátorovi trhu složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy podle § 13 odst. 1.

(11) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu se dopustí přestupku tím, že

a)   přednostně nepřipojí výrobnu biometanu jimi provozovanému plynárenskému zařízení podle § 27d odst. 1,
b)   nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registruje všechny změny v těchto údajích podle § 27d odst. 1, nebo
c)   neposkytne informace podle § 27d odst. 2.

(12) Držitel licence na rozvod tepelné energie se dopustí přestupku tím, že nevykupuje teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů nebo neumožní připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení podle § 27 odst. 1.

(13) Držitel účtu se dopustí přestupku tím, že

a)   nepředá operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro převod, uznání a uplatnění záruky původu podle § 45a odst. 4, nebo
b)   neuhradí operátorovi trhu cenu za úkony podle § 45a odst. 6.

(14) Operátor trhu se dopustí přestupku tím, že

a)   nezveřejní ve stanovené lhůtě způsobem umožňujícím dálkový přístup informace podle § 3a odst. 1,
b)   neuhradí výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu zelený bonus podle § 9 odst. 3, § 26 odst. 3 nebo § 27b odst. 4,
c)   neuhradí výrobci tepla z neobnovitelných zdrojů bonus k transformaci výroby tepla podle § 26d odst. 4,
d)   neuhradí aukční bonus podle § 9a odst. 2,
e)   neuhradí rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou nebo cenu za činnost povinně vykupujícího podle § 13 odst. 2,
f)   neposkytne povinně vykupujícímu údaje pro úhradu výkupních cen podle § 28 odst. 9,
g)   nepředá ministerstvu kontaktní údaje výrobců podle § 31 odst. 7,
h)   neinformuje neprodleně Inspekci o výrobci, který zvolil individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 6 písm. a),
i)   neukončí vyplácení podpory nebo nezruší registraci zdroje elektřiny ve stanovené lhůtě nebo neprodleně neinformuje povinně vykupujícího podle § 33 odst. 6 písm. b),
j)   neposkytuje sníženou výši podpory ve stanovené lhůtě nebo neprodleně neinformuje povinně vykupujícího podle § 33 odst. 6 písm. c),
k)   neukončí vyplácení podpory nebo nevyplácí sníženou výši podpory podle § 34 odst. 9 nebo § 35 odst. 7,
l)   neposkytne Inspekci informace potřebné k prověření přiměřenosti podpory podle § 36 odst. 5,
m)   nezaeviduje sníženou výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. a),
n)   nehradí výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu sníženou výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. b),
o)   neinformuje povinně vykupujícího o snížené výši podpory podle § 37 odst. 3 písm. c),
p)   nepředá informace do informačního systému Evropské komise ve stanovené lhůtě podle § 39 odst. 2,
q)   neuchová informace po stanovenou dobu podle § 39 odst. 3,
r)   nezajistí bezpečnost a důvěryhodnost údajů v evidenci záruk původu podle § 45a odst. 5,
s)   nezveřejní pravidla pro evidenci záruk původu nebo neumožní přístup do evidence záruk původu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 45a odst. 8,
t)   neumožní převod záruk původu pokročilého biometanu evidovaných na odděleném účtu operátora trhu přednostně ve prospěch dodavatelů plynu, kteří dodávají zemní plyn a biometan ke spotřebě do čerpacích stanic nebo výdejních jednotek podle § 45c odst. 3,
u)   neumožní přednostní převod záruk původu nejvýše v rozsahu celkového množství zemního plynu a biometanu dodávaného ke spotřebě zemního plynu a biometanu podle § 45c odst. 4,
v)   neumožní přístup osobě, která je podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu povinna dokládat plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě přístup k evidenci podle § 47c odst. 3, nebo
w)   neumožní přístup ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Inspekci, orgánům celní správy k evidenci podle § 47c odst. 4.

(15) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy se dopustí přestupku tím, že nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registruje všechny změny v těchto údajích podle § 27d odst. 1.

(16) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů se dopustí přestupku tím, že nepředá ministerstvu úplné a pravdivé informace k vydání osvědčení o původu podle § 47 odst. 2.

(17) Držitel osvědčení o původu se dopustí přestupku tím, že bezodkladně neoznámí ministerstvu veškeré změny údajů uvedených v žádosti o vydání osvědčení o původu či jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělenému osvědčení o původu podle § 47a odst. 1.

(18) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, výrobce vodíku a provozovatel rozvodných tepelných zařízení se dopustí přestupku tím, že nepředají operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro vydávání záruky původu podle § 45 odst. 2.

(19) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

a)   nezajistí měření množství elektřiny podle § 47e odst. 3,
b)   nepředá operátorovi trhu údaje o množství elektřiny vyrobené v odběrném místě a dodané do dobíjecí stanice podle § 47e odst. 3,
c)   neudržuje a provozuje měřicí zařízení podle § 47e odst. 4,
d)   nezdrží se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle § 47e odst. 4, nebo
e)   nepodá hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici podle § 47e odst. 5.

(20) Dodavatel plynu se dopustí přestupku tím, že nepodá hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu, které dodává ke spotřebě pro dopravní účely podle § 47d odst. 5.

(21) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje se dopustí přestupku tím, že

a)   nezaregistruje v systému operátora trhu přechodnou transformační podporu tepla podle § 26c odst. 2,
b)   nepředá operátorovi trhu údaje podle § 26c odst. 3,
c)   nedoloží operátorovi trhu závazek ukončit výrobu tepla z uhlí podle § 26c odst. 4,
d)   nezajistí do 31. prosince 2030 výrobu tepla z jiných zdrojů energie než z uhlí podle § 26c odst. 4, nebo
e)   nepředá operátorovi trhu údaje o pokroku plnění závazku ukončit výrobu tepla z uhlí podle § 26c odst. 5.

(22) Za přestupek podle odstavců 1 až 21 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč. Dopustí-li se přestupku výrobce nebo výrobce tepla, nebo výrobce tepla z neobnovitelného zdroje uloží se pokuta maximálně do výše ročního nároku výrobce nebo výrobce tepla nebo výrobce tepla z neobnovitelného zdroje na podporu.“.

137. V § 50 odst. 2 se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Inspekce“.

138. V § 51 odstavec 1 zní:

„(1) Došlo-li k čerpání podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla nebo podpory biometanu v případech, kdy na podporu podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů nevzniklo právo nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla nebo podpory biometanu v nesprávné výši ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu (dále jen „neoprávněné čerpání podpory“), Inspekce z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu je povinen neoprávněně čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Inspekce o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu je zároveň povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla nebo podporu biometanu neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného čerpání podpory.“.

139. V § 51 odst. 2 větě první se slovo „Úřad“ nahrazuje slovem „Inspekce“ a ve větě druhé se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „tepla“ se vkládají slova „ , výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu“.

140. V § 52 odst. 1 se slova „týkající se“ nahrazují slovy „ , jejichž předmětem je splnění povinnosti úhrady“, slova „a podpory tepla“ se nahrazují slovy „ , podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu“.

141. V § 52 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

142. V § 53 odst. 1 písm. a) se slova „a tepla z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „ , tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a suroviny vymezující pokročilý biometan“.

143. V § 53 odst. 1 písm. c) se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „tepla“ a slova „nebo druhotného zdroje“ se zrušují.

144. V § 53 odst. 1 písm. d) se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „tepla“ a slova „a druhotného zdroje“ se zrušují.

145. V § 53 odst. 1 písm. e) se slova „a tepla z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „ , tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu“.

146. V § 53 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   registrace výrobny elektřiny, výrobny tepla, výrobny biometanu, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu, naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla, postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu a pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu,“.

147. V § 53 odst. 1 písm. j) se slova „a biokapalin“ nahrazují slovy „ , biokapalin a biometanu“.

148. V § 53 odst. 1 písmeno k) zní:

„k)   kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy“.

149. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a aukčního bonusu“.

150. V § 53 odst. 1 písm. n) se slova „v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4“ nahrazují slovy „a dalších údajů“ a slova „v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3“ a slova „v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a dalších údajů“ se zrušují.

151. V § 53 odst. 1 písm. p) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „ , výrobny tepla a výrobny biometanu“ a slova „a způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu“ se zrušují.

152. V § 53 odst. 1 se na konci písmene r) doplňují slova „způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,“.

153. V § 53 odst. 1 písmeno s) zní:

„s)   způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,“.

154. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňují písmena t) až af), která znějí:

„t)   rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření, vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,
u)   způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,
v)   způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,
w)   způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory a způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod,
x)   způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,
y)   podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny,
z)   způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny,
aa)   rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů,
ab)   rozsah údajů o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu a termíny a způsob předání těchto údajů,
ac)   způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu,
ad)   podmínky přístupu k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů v dopravě, náležitosti žádosti k přístupu do evidence, podrobnosti provozu evidence a podrobnosti formy a způsob vkládání dokumentů a poskytování údajů z evidence stanoví prováděcí právní předpis,
ae)   energetický obsah pohonných hmot a termíny a postup převodu a formu oznámení převodu podle § 47f odst. 2 a 3,
af)   způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.“.

155. V § 53 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu a výši diskontní míry,“.

156. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „ , výroben tepla a výroben biometanu“ a slova „a dobu životnosti výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených v § 24 odst. 4“ se nahrazují slovy „a dobu životnosti modernizované výrobny elektřiny“.

157. V § 53 odst. 2 písm. c) a d) se slovo „formy“ zrušuje.

158. V § 53 odst. 2 písm. f) se za slovo „tepla“ vkládají slova „ , přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu“.

159. V § 53 odst. 2 písm. g) se za slova „výkupní cenou“ vkládají slova „ , referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou“.

160. V § 53 odst. 2 písm. h) se slova „hodinové ceny“ nahrazují slovy „aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje“.

161. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l)   rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.“.

162. V § 53 se odstavec 3 zrušuje.

163. Poznámky pod čarou č. 14 a 21 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2012, trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu.

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu do 31. prosince 2005, trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025, v případě výroben elektřiny využívajících energii vody, u kterých byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena rekonstrukce, trvá právo na podporu podle dosavadních právních předpisů do konce 30. roku od ukončení rekonstrukce.

3. Výrobce nebo výrobce tepla, kteří uvedli výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit povinnosti podle § 39 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 165/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2015.

6. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to včetně režimu zeleného bonusu; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu zeleným bonusem.

7. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2012.

8. Pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 je individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provedeno od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon.

9. Ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 165/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předá operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté výrobci a výrobci tepla na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 000 EUR, do informačního systému Evropské komise nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Nařízení podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá vláda nejpozději do 4 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona.

11. V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava mají více míst připojení a smlouva o připojení uzavřená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v předávacím místě nebo sjednanou výši rezervovaného příkonu v jednotlivých místech připojení, je povinen zákazník, výrobce nebo provozovatel lokální distribuční soustavy podat do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona k provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy žádost o doplnění chybějících údajů do smlouvy o připojení. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy ve smlouvě o připojení sjedná s účastníkem trhu s elektřinou rezervovaný příkon nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti.

12. Úřad stanoví výši podpory podle zákona č. 165/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé na kalendářní rok 2022.

13. Řízení zahájená podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Kontroly zahájené Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Úřad.

15. Řízení o přestupku zahájená Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Inspekci a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Úřad.

16. Řízení o neoprávněném čerpání podpory zahájená Úřadem podle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí Úřad.

17. Pokud došlo k neoprávněnému čerpání podpory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně pouze v případě, že k tomu byl povinen rovněž podle dosavadních právních předpisů.

18. V období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2022 dokládá výrobce elektřiny, výrobce tepla a výrobce biometanu využívající paliva z biomasy splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s § 47b zákona, nebo čestným prohlášením.

19. Požadavek na splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje na paliva z biomasy vyprodukovaná a biomasu vyprodukovanou po nabytí účinnosti tohoto zákona.

20. Požadavek na plnění úspory emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona.

21. Začátek období, za které se podle § 3 odst. 4 písm. i) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, lze nařízením vlády stanovit ode dne 1. ledna 2021.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 310/2013 Sb.

Čl. III

V části první čl. II zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , nejpozději však do 31. prosince 2021“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. IV

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb. a zákona č. 403/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova „350 m2“ nahrazují slovy „750 m2“.

2. V § 13b odstavec 2 zní:

„(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Územní inspektoráty mají tato sídla

a)   v Praze s působností pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
b)   v Českých Budějovicích s působností pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina,
c)   v Plzni s působností pro Plzeňský a Karlovarský kraj,
d)   v Liberci s působností pro Liberecký a Ústecký kraj,
e)   v Hradci Králové s působností pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
f)   v Brně s působností pro Jihomoravský a Zlínský kraj,
g)   v Ostravě s působností pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Pokud byla žádost o vydání závazného stanoviska podána podle § 13 odst. 1 věty poslední zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a závazné stanovisko nebylo k tomuto dni vydáno, postupuje Státní energetická inspekce (dále jen „Inspekce“) podle § 13 odst. 1 věty poslední zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Kontroly zahájené územním inspektorátem Inspekce, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončeny, dokončí územní inspektorát Inspekce místně příslušný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; kontroly zahájené územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončeny, dokončí územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

3. Řízení o přestupku na základě kontroly, která byla dokončena územním inspektorátem Inspekce podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebylo do tohoto dne zahájeno, zahájí územní inspektorát Inspekce místně příslušný podle zákona č. 406/2000  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; řízení o přestupku na základě kontroly dokončené územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina zahájí územní inspektorát Inspekce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

4. Řízení o přestupku zahájená územním inspektorátem Inspekce podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí územní inspektorát místně příslušný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; řízení o přestupku zahájená územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna energetického zákona

Čl. VI

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, v platném znění.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 6 se za slovo „zákazníka“ vkládají slova „ , v němž dochází ke spotřebě elektřiny“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují body 22 a 23, které znějí:

‰‰‰„22. *místem připojení místo v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, ve kterém je připojeno odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo, prostřednictvím elektrické přípojky, společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace,

23. *předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo distribuční soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou prostřednictvím jednoho nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině jednoho provozovatele soustavy nebo místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a zahraniční přenosovou soustavou, přičemž za samostatné předávací místo se považuje jedno nebo více míst připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, jednoho provozovatele soustavy,“.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) bodu 1 se za slovo „přípojek“ vkládají slova „a těžebních plynovodů“.

5. V § 12a odst. 2 větě druhé se za slovo „místa“ vkládají slova „a předávacích míst“.

6. V § 16 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zpracovává a zveřejňuje státní energetickou koncepci a integrovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu České republiky a navrhuje jejich změny,“.

7. V § 16 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až y) se označují jako písmena o) až x).

8. V § 16 odst. 1 písm. r) se slova „o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla“ zrušují.

9. V § 16 odst. 1 se písmena w) a x) zrušují.
Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno w).

10. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:

„e)   vykonává působnost členského státu Evropské unie a plní úkoly v oblasti energetiky vyplývající pro něj z nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu54).


54) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999, v platném znění.“.

11. V § 17 odst. 7 písm. d) se slova „týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši“ nahrazují slovy „jejichž předmětem je určení výše“.

12. V § 17b odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a začíná dnem 1. ledna“ a ve větě čtvrté se slova „ , nejvýše však na dobu 3 let“ zrušují.

13. V § 18 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 28 se zrušuje.

14. V § 20a odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Akcie operátora trhu vlastní stát nebo provozovatel přenosové soustavy.

(3) Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7. Operátor trhu ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4. Členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu nemůže být fyzická osoba, která je současně členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem držitele licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodech 2 až 6 a v § 4 odst. 1 písm. c).“.

15. V § 20a odst. 4 písm. o) se slova „odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel“ nahrazují slovy „registrační čísla odběrných míst zákazníků a jejich předávacích míst“.

16. V § 20a odst. 4 písm. u) se za slovo „bonus“ vkládají slova „a aukční bonus“.

17. V § 20a odst. 4 se na konci textu písmene w) doplňují slova „ , výrobcům tepla z neobnovitelného zdroje bonus k transformaci výroby tepla a výrobcům biometanu zelený bonus na biometan“.

18. V § 20a odst. 4 písmeno x) zní:

„x)   vydávat záruky původu energie, zajišťovat jejich evidenci včetně jejich převodů, uplatnění, vyřazení a zrušení v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané v zahraničí,“.

19. V § 20a odst. 4 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) a bb), která znějí:

„aa)   sestavovat a zveřejňovat zbytkový energetický mix, který reprezentuje celkovou roční skladbu zdrojů energie při spotřebě elektřiny v České republice, kromě podílu pokrytého uplatněnými a vyřazenými zárukami původu, a zárukami původu převedenými do jiného členského státu,
bb)   na základě údajů předávaných ministerstvem pravidelně aktualizovat seznam provozovatelů čerpacích stanic, vlastníků výdejních jednotek a provozovatelů dobíjecích stanic, v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností podle tohoto zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o ochraně ovzduší, poskytnutých ministerstvem podle zákona o pohonných hmotách, a v rámci vedení seznamu

1. evidovat informace o množství pohonných hmot použitých v dopravě,
2. evidovat informace na základě údajů pravidelně předávaných Celní správou České republiky o množství biopaliv, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo dodáno na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie,
3. evidovat informace o množství elektřiny, která byla spotřebována v dobíjecí stanici pro dopravní účely a doložena uplatněnými zárukami původu prokazujícími původ této elektřiny z obnovitelného zdroje energie,
4. evidovat informace o množství elektřiny, která byla vyrobena a spotřebována pro dopravní účely přímo v odběrném místě, ve kterém je připojena dobíjecí stanice, bez využití přenosové nebo distribuční soustavy,
5. evidovat informace o množství biometanu, který byl spotřebován v čerpací stanici nebo výdejní jednotce a doložen uplatněnými zárukami původu prokazujícími původ tohoto biometanu z obnovitelného zdroje energie,
6. evidovat informace o množství biometanu, který byl spotřebován v čerpací stanici nebo výdejní jednotce bez využití plynárenské soustavy včetně informací a dokladů o surovinách využitých pro výrobu tohoto biometanu.“.

20. V § 20a se doplňují nové odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Operátor trhu vede evidenci využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

(9) Operátor trhu zpracovává a předává ministerstvu alespoň jednou ročně zprávu o dosaženém podílu elektřiny a biometanu na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě.“.

21. V § 24 odst. 10 písmeno y) zní:

„y)   registrovat u operátora trhu jednotlivá předávací místa výroben elektřiny, odběrných míst a distribučních soustav připojených k přenosové soustavě a odběrná místa zákazníků připojená k přenosové soustavě,“.

22. V § 25 odst. 10 písm. s) se slova „a jeho odběrném místě“ nahrazují slovy „ , jeho odběrném místě a jeho předávacích místech“.

23. V § 25 odst. 11 písmeno l) zní:

„l)   registrovat u operátora trhu jednotlivá předávací místa výroben elektřiny, odběrných míst a distribučních soustav připojených k distribuční soustavě a odběrná místa zákazníků připojená k distribuční soustavě.“.

24. V § 30 odst. 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   uvádět ve vyúčtování dodávek elektřiny podíly jednotlivých zdrojů elektřiny v souladu se zbytkovým energetickým mixem zveřejněným operátorem trhu; podíl některého zdroje elektřiny může obchodník navýšit pouze o množství elektřiny podložené zárukami původu z odpovídajícího zdroje energie, uplatněnými ve prospěch svých zákazníků za podmínek stanovených zákonem o podporovaných zdrojích energie.“.

25. V § 46 odst. 10 se slova „přejíždět vedení“ nahrazují slovy „vedení bez ochranných prvků přejíždět“.

26. V § 49 odst. 2 se slova „upravit předávací místo nebo odběrné místo“ nahrazují slovy „zajistit technické podmínky“.

27. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a jejich předávacích míst“.

28. V § 50 odst. 2 větě třetí se za slovo „míst“ vkládají slova „a jejich předávacích míst“.

29. V § 50 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

„(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon v místě připojení a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat technické podmínky připojení zařízení, umístění měřicího zařízení, termín připojení, místo připojení zařízení, specifikaci místa připojení a rezervovaný příkon předávacího místa. V případě připojení zařízení pro výrobu elektřiny přímo k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny musí smlouva o připojení také obsahovat jeho druh a skutečný instalovaný výkon. V případě připojení distribuční soustavy k nadřazené distribuční soustavě musí smlouva o připojení také obsahovat druh a instalovaný výkon připojených výroben elektřiny a údaje o zařízení s významným vlivem na nadřazenou distribuční soustavu, které stanoví prováděcí právní předpis55). Smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě vyžaduje písemnou formu.


55) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.“.

30. V § 50 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření elektřiny a výčet odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výrobny elektřiny nebo předávacích míst mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou.“.

31. V § 50 odst. 6 větě druhé se slova „odběrných nebo předávacích míst“ nahrazují slovy „odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výrobny elektřiny nebo předávacích míst mezi distribučními soustavami“.

32. V § 57 se doplňeje odstavec 9, který zní:

„(9) Výrobce plynu, který provozuje výrobnu biometanu, je povinen provozovateli plynárenského zařízení, k němuž je jím provozovaná výrobna připojena, umožnit, z důvodu zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu, v prostoru výrobny biometanu instalaci nezbytných zařízení, a to včetně zařízení potřebných pro navýšení hodnoty spalného tepla vyrobeného biometanu tak, aby bylo možno určit jeho hodnotu připojeným zákazníkům v oblasti dotčené výrobnou biometanu.“.

33. V § 59 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Pokud o to výrobce plynu, který provozuje výrobnu biometanu požádá, je provozovatel distribuční soustavy, ke které je výrobna biometanu připojena, povinen těžební plynovod a související technologické objekty od výrobce plynu odkoupit, a to za cenu odpovídající hodnotě zařízení zahrnované do ceny související služby v plynárenství. Povinnost odkupu těžebního plynovodu podle věty první nevzniká, pokud výrobce plynu nezadal zhotovení těžebního plynovodu v zadávacím řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo byl těžební plynovod zřízen v rozporu s podmínkami připojení nebo technickými požadavky na výstavbu těžebního plynovodu stanovenými prováděcím právním předpisem.“.

34. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   uvádět ve vyúčtování dodávek plynu podíl plynu vyrobeného v daném období z obnovitelných zdrojů energie pouze v případě, že obchodník s plynem uplatnil záruky původu biometanu za podmínek stanovených zákonem o podporovaných zdrojích energie.“.

35. V § 76 odst. 9 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie v dodávce tepla za předchozí kalendářní rok.“.

36. V § 90 odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   nezajistí technické podmínky pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2 nebo neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4,“.

37. V § 91 odst. 2 písm. g) a v § 91 odst. 4 písm. l) se slova „neupraví na svůj náklad předávací místo“ nahrazují slovy „nezajistí technické podmínky“.

38. V § 91 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   neuvede ve vyúčtování dodávek elektřiny podíly jednotlivých zdrojů elektřiny v souladu se zbytkovým energetickým mixem zveřejněným operátorem trhu podle § 30 odst. 2 písm. o).“.

39. V § 91 odst. 6 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p)   neumožní jako provozovatel výrobny biometanu provozovateli plynárenského zařízení, k němuž je jím provozovaná výrobna biometanu připojena, umožnit instalaci nezbytných zařízení podle § 57 odst. 9.“.

40. V § 91 odst. 11 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   neuvedl ve vyúčtování dodávek plynu podíl plynu vyrobeného v daném období z obnovitelných zdrojů energie podle § 61 odst. 1 písm. h).“.

41. V § 91 odst. 12 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   nezveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie v dodávce tepla za předchozí kalendářní rok podle § 76 odst. 9 písm. h).“.

42. V § 91a odst. 1 písm. q) se slova „neupraví odběrné místo“ nahrazují slovy „nezajistí technické podmínky“.

43. V § 98a odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   pravidla pro sestavení zbytkového energetického mixu.“.

44. V § 98a odst. 2 se v písmenu f) za slovo „cenách“ vkládají slova „ , postup stanovení hodnoty těžebního plynovodu při jeho odkupu provozovatelem distribuční soustavy,“.

45. V § 98a odst. 2 se v písmenu g) za slovy „nebo plynu“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a doplňují se slova „ , technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy a postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě,“.

46. V § 98a odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě a podmínky instalace zařízení ve výrobnách biometanu podle § 57 odst. 9,“.

47. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 8 se slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst“ zrušují.

48. V § 98a odst. 2 se na konci písmene h) doplňuje bod 15, který zní:

„15. *termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav,“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Pro stanovení výše podpory na kalendářní rok 2022 podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 17e odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

2. Smlouva o dodávce elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Smlouva o připojení uzavřená podle zákona č. 458/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o připojení podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy podle § 50 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy podle § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení zahájená podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Kontroly zahájené Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Úřad.

9. Řízení o přestupku zahájená Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Inspekci a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Úřad.

10. Řízení o neoprávněném čerpání podpory zahájená Úřadem podle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí Úřad.

11. Povinnost provozovatele distribuční soustavy odkoupit těžební plynovod a související technologické objekty od výrobce biometanu za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na těžební plynovody uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Funkční období člena Rady Energetického regulačního úřadu jmenovaného do své funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona končí ke dni 31. prosince kalendářního roku, ve kterém končí jeho funkční období, na které byl jmenován podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Délka funkčního období předsedy Rady Energetického regulačního úřadu jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. VIII

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 48/2020 Sb. a zákona č. 284/2021  Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 7 písm. b) se bod 4 zrušuje.
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

2. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Provozovatel veřejně přístupné čerpací stanice, z níž je prodáván motorový benzin a motorová nafta a současně alternativní palivo, je povinen zveřejnit na této čerpací stanici viditelně a čitelně porovnání cen pohonných hmot zveřejňované ministerstvem podle § 7 odst. 1 písm. b), a to do 15. dubna běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku, a do 15. října běžného kalendářního roku, pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

3. V § 6 odst. 1 větě třetí se text „f)“ nahrazuje textem „g)“.

4. V § 6 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e)   údaje o zdroji elektřiny v případě, že dobíjecí stanice není připojena na elektrizační soustavu České republiky,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

5. V § 6 odst. 6 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.

6. V § 6q odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „a pokud jím provozovaná dobíjecí stanice není připojena k elektrizační soustavě České republiky, údaj o podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů v rámci jím spotřebované elektřiny pro dobíjení vozidel z této dobíjecí stanice za předchozí kalendářní rok“.

7. V § 7 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

„b)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup porovnání cen pohonných hmot za uplynulé pololetí, a to vždy nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku za druhé pololetí předchozího kalendářního roku a nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku za první pololetí běžného kalendářního roku,
c)   předává operátorovi trhu1a) a Energetickému regulačnímu úřadu údaje podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 2, 5 a 7 a § 6q odst. 7, nezbytné pro plnění jejich povinností,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e).

8. V § 7 odst. 2 písm. b) se za text „f)“ vkládá text „ , § 5 odst. 8“.

9. V § 7 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

10. V § 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Provozovatel veřejně přístupné čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že nezveřejní porovnání cen pohonných hmot podle § 5 odst. 8.“.
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

11. V § 9 odst. 9 písm. b) až d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

12. V § 9 odst. 10 písm. b) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

13. V § 9 odst. 10 písm. c) se slova „odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a), e) nebo f), nebo“ nahrazují slovy „odstavce 8 nebo odstavce 9 písm. a), e) nebo f),“.

14. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7.“.

15. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 8 odst. 1“ vkládá text „ , § 8 odst. 2 písm. a)“ a text „§ 9 odst. 8“ se nahrazuje textem „§ 9 odst. 7, § 9 odst. 9“.

16. V § 10 odst. 1 písm. b) se text „§ 9 odst. 7, § 9 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 8, § 9 odst. 9“.

17. V § 10 odst. 1 písm. c) se za slova „podle § 8 odst. 2“ vkládá text „písm. b)“ a text „odst. 8“ se nahrazuje textem „odst. 9“.

18. V § 11 odst. 1 se slova „ , § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4“ zrušují.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. X

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova „a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.“ nahrazují slovy „a působnost orgánů veřejné správy při zajištění plnění těchto práv a povinností.“.

3. V § 2 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmena q) až v) se zrušují.

4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

㤠2a

Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)   pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněný ropný plyn, zemní plyn, vodík, biopalivo, biometan nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů nebo směsné palivo,
b)   pohonnou hmotou pro dopravní účely pohonná hmota používaná k pohonu silničních vozidel, zvláštních vozidel, drážních vozidel nebo plavidel na vnitrozemských vodních cestách včetně rekreačních plavidel,
c)   biopalivem kapalné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
d)   pokročilým biopalivem biopalivo vyrobené ze stanovených surovin, jejichž seznam je uveden v prováděcím právním předpise,
e)   biopalivem s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy biopalivo, jehož suroviny byly vyrobeny v režimech, které zamezují vytěsňovacím účinkům biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy za pomoci zlepšených zemědělských postupů, jakož i díky pěstování plodin v oblastech, které se dříve pro pěstování plodin nevyužívaly, a které byly vyrobeny v souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva,
f)   potravinářskými a krmnými plodinami plodiny bohaté na škrob, cukernaté plodiny nebo olejniny vypěstované na zemědělské půdě jako hlavní plodiny, s výjimkou zbytků, odpadu nebo lignocelulózové vláknoviny a dočasných plodin, jako jsou meziplodiny a krycí plodiny, pokud použití těchto dočasných plodin nevyvolává poptávku po další půdě,
g)   recyklovaným palivem s obsahem uhlíku kapalné nebo plynné palivo vyrobené z kapalného nebo pevného odpadu neobnovitelného původu, které nejsou vhodné pro materiálové využití, nebo z plynů ze zpracování odpadu a výfukových plynů neobnovitelného původu, které vznikají jako nevyhnutelný a nezáměrný důsledek výrobního procesu v průmyslových zařízeních,
h)   kapalnými a plynnými palivy z obnovitelných zdrojů nebiologického původu jiná kapalná nebo plynná paliva než biopaliva nebo biometan podle jiného právního předpisu, jejichž energetický obsah je získáván z jiných obnovitelných zdrojů než z biomasy a která jsou používána v dopravě,
i)   elektřinou pro dopravní účely elektřina používaná k pohonu silničních vozidel,
j)   emisemi skleníkových plynů na jednotku energie celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely, dělené celkovým energetickým obsahem pohonné hmoty, který je vyjádřen hodnotou výhřevnosti, nebo energií ve formě elektřiny,
k)   emisemi skleníkových plynů vzniklými během úplného životního cyklu pohonné hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, nebo elektřině, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné hmoty nebo elektřiny od těžby nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, přes dopravu, distribuci a zpracování, až po spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají,
l)   emisemi z těžby veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se začne příslušná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí pohonná hmota.“.

5. V § 19 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6 až 11.

6. V § 19 odst. 8 se slova „k 31. lednu“ nahrazují slovy „k 31. březnu“.

7. V § 19 se odstavec 11 zrušuje.

8. V § 19a se odstavec 5 zrušuje.

9. Za § 19e se vkládají nové § 19f až 19h, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

㤠19f

Povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo minimální množství pokročilého biopaliva, a to ve výši

a)   0,22 % energetických od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024,
b)   1,07 % energetických od 1. ledna 2025 a v následujících letech.

(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost podle odstavce 1 splnit také

a)   uvedením čistého pokročilého biopaliva nebo směsného paliva obsahujícího pokročilé biopalivo do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvedením pokročilého biopaliva ve formě zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodáním pokročilého biometanu podle jiného právního předpisu40) pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36).

(3) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné minimální množství pokročilých biopaliv stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství pokročilých biopaliv převést do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Množství pokročilých biopaliv převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území České republiky v uplynulém kalendářním roce.

(4) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit nadměrné množství pokročilých biopaliv podle odstavce 3, je povinen to písemně sdělit celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání zprávy o emisích podle § 20 odst. 3. Sdělení musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,
b)   množství pokročilých biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,
c)   množství pokročilých biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce, a
d)   množství pokročilých biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce.

(5) Energie obsažená v pokročilých biopalivech se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud

a)   byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to neplatí pro dopravu pokročilého biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních17),
b)   splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c)   byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d)   nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e)   nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. K prokázání skutečnosti, že pokročilé biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.

(6) Energie obsažená v pokročilém biometanu se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud nebyl pokročilý biometan zohledněn do plnění povinnosti zajištění minimálního podílu pokročilého biometanu stanovené jiným právním předpisem40), splňuje kritéria udržitelnosti stanovená jiným právním předpisem40) a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5 písm. c) a e). K prokázání skutečnosti, že pokročilý biometan nebyl dosud zohledněn podle odstavce 5 písm. e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti biometanu.

(7) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1. Spolu se zprávou o emisích předloží jednotliví společníci kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství pokročilých biopaliv nebo pokročilého biometanu podle jiného právního předpisu40), které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém podílu pokročilých biopaliv za společnost a o množství pokročilých biopaliv nebo pokročilého biometanu podle jiného právního předpisu40), které bylo přenecháno ve prospěch jednotlivých dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty ve společnosti sdružených. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti nebo čestné prohlášení podle odstavců 5 a 6 ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel. Nebude-li v případě sdružení prokázáno splnění podmínek podle odstavců 5 a 6 pro příslušnou energii obsaženou v pokročilém biopalivu, hledí se na tuto energii jako na energii, kterou zohlednil pro splnění své povinnosti podle odstavce 1 pouze ten dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii do společnosti vložil.

(8) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se může sdružit za účelem plnění povinnosti podle odstavce 1 také s osobou, která

a)   uvede čisté pokročilé biopalivo nebo směsné palivo obsahující pokročilé biopalivo do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvede pokročilé biopalivo ve formě zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodá pokročilý biometan pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36).

(9) Jde-li o případ podle odstavce 8, předloží dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty spolu se zprávou o emisích kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství pokročilých biopaliv nebo pokročilého biometanu podle jiného právního předpisu40), které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém podílu pokročilých biopaliv za společnost a o množství pokročilého biopaliva nebo biometanu podle jiného právního předpisu40), které bylo přenecháno ve prospěch společníka, který je dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti nebo čestné prohlášení podle odstavců 5 a 6 ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel.

(10) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství energie obsažené v dodaných pokročilých biopalivech a v pokročilém biometanu násobeno číslem 2.

(11) Dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného množství pokročilého biopaliva. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného pokročilého biopaliva podle odstavce 1 v megajoulech a částky 2 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

(12) Vláda nařízením stanoví seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv.

§ 19g

Povinnost zajistit minimální množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo od 1. ledna 2030 obsaženo minimálně 9,5 % energie z obnovitelného zdroje.

(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost podle odstavce 1 splnit také

a)   uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva obsahujícího biopalivo do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvedením biopaliva ve formě zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodáním biometanu podle jiného právního předpisu40) pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36),
d)   dodáním elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje pro dopravní účely na daňovém území České republiky z dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15), pokud je množství elektrické energie na vstupu do dobíjecí stanice měřeno stanoveným měřidlem podle jiného právního předpisu upravujícího metrologii38),
e)   uvedením recyklovaného paliva s obsahem uhlíku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodáním pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise, nebo
f)   uvedením kapalného a plynného paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodáním pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise.

(3) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné minimální množství energie z obnovitelného zdroje stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství energie z obnovitelného zdroje převést do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Množství energie z obnovitelného zdroje převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % energie z celkového množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území České republiky v uplynulém kalendářním roce.

(4) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit nadměrné množství energie z obnovitelného zdroje podle odstavce 1, je povinen to písemně sdělit celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání zprávy o emisích podle § 20 odst. 3. Sdělení musí obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,
b)   množství energie z obnovitelného zdroje, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,
c)   množství energie z obnovitelného zdroje, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce, a
d)   množství energie z obnovitelného zdroje, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce.

(5) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud

a)   byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to neplatí pro dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních17),
b)   splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c)   byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d)   nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e)   nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.

(6) Energie obsažená v biometanu podle jiného právního předpisu40) se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud nebyl biometan podle jiného právního předpisu40) zohledněn do plnění povinnosti zajištění minimálního množství pokročilého biometanu stanovené jiným právním předpisem40), splňuje kritéria udržitelnosti stanovená jiným právním předpisem40) a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5 písm. c) a e). K prokázání skutečnosti, že biometan podle jiného právního předpisu40) nebyl dosud zohledněn podle odstavce 5 písm. e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad prokazující splnění kritérií udržitelnosti biometanu podle jiného právního předpisu40).

(7) Energie obsažená v elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud nebyla elektřina zohledněna do plnění povinnosti zajištění minimálního množství elektřiny z obnovitelného zdroje stanovené jiným právním předpisem40) a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5 písm. c) a e).

(8) Energie obsažená v recyklovaném palivu s obsahem uhlíku a energie obsažená v kapalném a plynném palivu z obnovitelných zdrojů nebiologického původu se pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 zohlední, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 5 písm. c) a e).

(9) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1. Spolu se zprávou o emisích předloží jednotliví společníci kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství energie z obnovitelného zdroje, které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém podílu energie z obnovitelného zdroje za společnost a o množství energie z obnovitelného zdroje, které bylo přenecháno ve prospěch jednotlivých dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty ve společnosti sdružených. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel. Nebude-li v případě sdružení prokázáno splnění podmínek podle odstavce 5 až 8 pro příslušnou energii obsaženou v obnovitelném zdroji energie, hledí se na tuto energii jako na energii, kterou zohlednil pro splnění své povinnosti podle odstavce 1 pouze ten dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii do společnosti vložil.

§ 19h

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se může sdružit za účelem plnění povinnosti podle § 19g odst. 1 také s osobou, která

a)   uvede čisté biopalivo nebo směsné palivo obsahující biopalivo do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
b)   uvede biopalivo ve formě zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely,
c)   dodá biometan podle jiného právního předpisu40) pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36),
d)   dodá elektřinu z obnovitelného zdroje pro dopravní účely na daňovém území České republiky z dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15), pokud je množství elektrické energie na vstupu do dobíjecí stanice měřeno stanoveným měřidlem podle jiného právního předpisu upravujícího metrologii38),
e)   uvede recyklované palivo s obsahem uhlíku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodá pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním přepise, nebo
f)   uvede kapalné a plynné palivo z obnovitelných zdrojů nebiologického původu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodá pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise.

(2) Jde-li o případ podle odstavce 1, předloží dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty spolu se zprávou o emisích kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový přehled o množství energie z obnovitelného zdroje, které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém podílu energie z obnovitelného zdroje za společnost a o množství energie z obnovitelného zdroje, které bylo přenecháno ve prospěch společníka, který je dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty kopii smlouvy o společnosti nebo čestné prohlášení podle § 19g odst. 5 až 8 ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy svědčící v jeho prospěch brán zřetel.

(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v § 19g odst. 1 je množství energie obsažené v pokročilých biopalivech, pokročilém biometanu podle jiného právního předpisu40) a biopalivech z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu35) násobeno číslem 2.

(4) Do plnění povinnosti uvedené v § 19g odst. 1 lze zohlednit biopaliva vyrobená z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35), a to až do výše 1,7 % podílu energie obsažené v dodaných pohonných hmotách pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely.

(5) Do plnění povinnosti uvedené v § 19g odst. 1 lze zohlednit biopaliva vyrobená z potravinářských a krmných plodin do 7 % podílu energie obsažené v dodaných pohonných hmotách pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely.

(6) Do plnění povinnosti uvedené v § 19g odst. 1 nelze zohlednit biopalivo vyrobené ze surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku podle nařízení Komise (EU) 2019/807.

(7) Dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty, který nesplní povinnost stanovenou v § 19g odst. 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného množství energie z obnovitelného zdroje. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodané energie z obnovitelného zdroje podle § 19g odst. 1 v megajoulech a částky 1 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.


40) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 20 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

11. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   uvedením recyklovaného paliva s obsahem uhlíku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodáním pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise, nebo
g)   uvedením kapalného a plynného paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodáním pro dopravní účely do prostor čerpací stanice nebo výdejní jednotky na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise.“.

12. V § 20 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Obsahové náležitosti zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Strukturu a formát zprávy o emisích stanoví ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

13. V § 20 odst. 5 se ve větě poslední za slova „energii obsaženou v biopalivech,“ vkládají slova „biometanu podle jiného právního předpisu40),“, za slovem „vodíku“ se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „elektřině,“ se vkládají slova „recyklovaných palivech s obsahem uhlíku nebo v kapalném a plynném palivu z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,“.

14. V § 20 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Do plnění povinnosti uvedené v odstavci 1 lze zohlednit biopaliva vyrobená z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35), a to až do výše 1,7 % podílu energie obsažené v dodaných pohonných hmotách pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely.

(7) Do plnění povinnosti uvedené v odstavci 1 lze zohlednit biopaliva vyrobená z potravinářských a krmných plodin do 7 % podílu energie obsažené v dodaných pohonných hmotách pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely.

(8) Do plnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nelze zohlednit biopalivo vyrobené ze surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku podle nařízení Komise (EU) 2019/807.

(9) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely, obsahové náležitosti zprávy o emisích a podmínky pro zohlednění recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu.“.

15. V § 20a odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

16. V § 20a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f)   uvede recyklované palivo s obsahem uhlíku do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodá pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise, nebo
g)   uvede kapalné a plynné palivo z obnovitelných zdrojů nebiologického původu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely, respektive dodá pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu upravujícího daň z některých plynů36), splňujícího požadavky uvedené v prováděcím právním předpise.“.

17. V § 20a odstavce 2 až 5 znějí:

„(2) Energie obsažená v čistém biopalivu nebo směsném palivu obsahujícím biopalivo, v biopalivu ve formě zkapalněného ropného plynu, v biometanu podle jiného právního předpisu40), v elektřině z obnovitelných zdrojů, v recyklovaném palivu s obsahem uhlíku nebo v kapalném a plynném palivu z obnovitelných zdrojů nebiologického původu se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 19g odst. 5 až 8 obdobně.

(3) Energie obsažená ve zkapalněných ropných plynech se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud platí podmínky stanovené v § 19g odst. 5 písm. a), c) a d) obdobně. Energie obsažená v zemním plynu, vodíku nebo elektřině se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 19g odst. 5 písm. c) obdobně.

(4) Pro zohlednění energie obsažené ve zkapalněných ropných plynech, zemním plynu, vodíku nebo elektřině pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předkládá celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou podle odstavce 1, s níž se sdružil za účelem splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1, potvrzující, že příslušná pohonná hmota nebo elektřina nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie dosud zohledněna.

(5) Podmínky pro zohlednění energie podle odstavců 2 až 4 se vztahují na pohonné hmoty a elektřinu dodanou pro dopravní účely dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty nebo osobou uvedenou v odstavci 1. V případě sdružení podle § 20 odst. 5 prokazuje splnění podmínek pro zohlednění energie podle odstavců 2 až 4 dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii obsaženou v pohonných hmotách nebo elektřině do společnosti vložil. V případě sdružení podle § 20a odst. 1 prokazuje splnění podmínek pro zohlednění energie podle odstavců 2 až 4 osoba uvedená v odstavci 1.“.

18. V § 20a se odstavce 6 a 7 zrušují.

19. V § 21 odst. 1 se za text „§ 19a odst. 1“ vkládá text „ , § 19f odst. 1, § 19g odst. 1“ a ve větě poslední se čárka za slovy „dovozce či prodejce biopaliva“ zrušuje.

20. V § 21 odst. 12 se slova „čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES“ nahrazují slovy „čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU“.

21. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

22. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.

23. V § 34 odst. 3 se slova „biopaliva, které má nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy“ nahrazují slovy „pokročilého biopaliva“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 133, bodu 134, pokud jde o § 47c, a ustanovení části čtvrté čl. VI bodů 18, 19, 20, 24 a 35, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice

Vratislav Košťál - C. H. Beck

Publikace přináší poučený vhled autora opírající se o jeho dlouholetou profesní zkušenost jak na straně regulovaných podnikatelů, tak z pozice regulátora, do spletité právní úpravy elektroenergetiky a plynárenství se zaměřením na nejproblematičtější místa tuzemské právní úpravy. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ...

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 725 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.