Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


360

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011  Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   významu; podle významu se rozlišují zejména
1. koridory [§ 2 odst. 1 písm. i) stavebního zákona],
2. zastavitelné plochy [§ 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona],
3. plochy změn v krajině [§ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona],
4. plochy přestavby [§ 2 odst. 1 písm. l) stavebního zákona] a
5. územní rezervy (§ 23b stavebního zákona).“.

2. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 až 19 se s ohledem na specifické podmínky a charakter území vymezují v podrobnějším členění.“.

3. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Plochy s rozdílným způsobem využití uvedené v § 4 odst. 3 písm. e), § 5 odst. 3 písm. e), § 6 odst. 3 písm. f), § 7 odst. 3 písm. b), § 7a odst. 3 písm. f), § 8 odst. 3 písm. d), § 9 odst. 3 písm. f), § 10 odst. 3 písm. e), § 11 odst. 3 písm. g), § 12 odst. 3 písm. b), § 13 odst. 3 písm. c), § 14 odst. 3 písm. d), § 15 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 17 odst. 3 písm. b), § 18 odst. 3 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. b) lze vymezovat pouze ve zvlášť odůvodněných případech.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy bydlení se podrobněji člení na plochy

a)   bydlení venkovského,
b)   bydlení individuálního,
c)   bydlení všeobecného,
d)   bydlení hromadného,
e)   bydlení jiného.“.

5. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy rekreace se podrobněji člení na plochy

a)   rekreace individuální,
b)   rekreace – zahrádkářské osady,
c)   rekreace – oddechové plochy,
d)   rekreace hromadné – rekreační areály,
e)   rekreace jiné.“.

6. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy občanského vybavení se podrobněji člení na plochy

a)   občanského vybavení veřejného,
b)   občanského vybavení komerčního,
c)   občanského vybavení – sport,
d)   občanského vybavení lázeňského,
e)   občanského vybavení – hřbitovy,
f)   občanského vybavení jiného.“.

7. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy veřejných prostranství se podrobněji člení na plochy

a)   veřejných prostranství všeobecných,
b)   veřejných prostranství jiných.“.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a
Plochy zeleně

(1) Plochy zeleně se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění územních podmínek pro existenci či vývoj vegetace v území.

(2) Plochy zeleně zahrnují zejména pozemky nelesní vegetace. Další přípustné využití plochy zeleně nesmí významným způsobem omezit její hlavní využití.

(3) Plochy zeleně se podrobněji člení na plochy

a)   zeleně – parky a parkově upravené plochy,
b)   zeleně – zahrady a sady,
c)   zeleně ochranné a izolační,
d)   zeleně krajinné,
e)   zeleně sídelní ostatní,
f)   zeleně jiné.“.

9. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy smíšené obytné se podrobněji člení na plochy

a)   smíšené obytné venkovské,
b)   smíšené obytné městské,
c)   smíšené obytné centrální,
d)   smíšené obytné jiné.“.

10. V § 9 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

11. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy dopravní infrastruktury se podrobněji člení na plochy

a)   dopravy silniční,
b)   dopravy drážní,
c)   dopravy letecké,
d)   dopravy vodní,
e)   dopravy kombinované,
f)   dopravy jiné.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

12. V § 9 odst. 4 se slova „silniční dopravy“ nahrazují slovy „dopravy silniční“.

13. V § 9 odst. 5 se slova „drážní dopravy“ nahrazují slovy „dopravy drážní“.

14. V § 9 odst. 6 se slova „letecké dopravy“ nahrazují slovy „dopravy letecké“.

15. V § 9 odst. 7 se slova „vodní dopravy“ nahrazují slovy „dopravy vodní“.

16. V § 9 odst. 8 se slova „Logistická centra jako plochy kombinované dopravy“ nahrazují slovy „Plochy dopravy kombinované“.

17. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy technické infrastruktury se podrobněji člení na plochy

a)   vodního hospodářství,
b)   energetiky,
c)   elektronických komunikací,
d)   nakládání s odpady,
e)   technické infrastruktury jiné.“.

18. V § 11 odst. 2 větě první se slovo „těžbu,“ zrušuje.

19. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy výroby a skladování se podrobněji člení na plochy

a)   výroby těžké a energetiky,
b)   výroby lehké,
c)   výroby drobné a služeb,
d)   skladových areálů,
e)   výroby zemědělské a lesnické,
f)   výroby energie z obnovitelných zdrojů,
g)   výroby jiné.“.

20. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy smíšené výrobní se podrobněji člení na plochy

a)   smíšené výrobní – výroba, obchod a služby,
b)   smíšené výrobní jiné.“.

21. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy vodní a vodohospodářské se podrobněji člení na plochy

a)   vodní a vodních toků,
b)   vodohospodářské,
c)   vodní a vodohospodářské jiné.“.

22. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy zemědělské se podrobněji člení na plochy

a)   zemědělské všeobecné,
b)   polí a trvalých travních porostů,
c)   trvalých kultur,
d)   zemědělské jiné.“.

23. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy lesní se podrobněji člení na plochy

a)   lesní všeobecné,
b)   lesní jiné.“.

24. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy přírodní se podrobněji člení na plochy

a)   přírodní všeobecné,
b)   přírodní jiné.“.

25. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy smíšené nezastavěného území se podrobněji člení na plochy

a)   smíšené nezastavěného území všeobecné,
b)   smíšené nezastavěného území jiné.“.

26. V § 18 odst. 2 větě první se slovo „kaliště“ nahrazuje slovem „odkaliště“.

27. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Plochy těžby nerostů se podrobněji člení na plochy

a)   těžby nerostů – dobývání a úprava,
b)   těžby nerostů – stavby a zařízení,
c)   těžby nerostů jiné.“.

28. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Plochy specifické se podrobněji člení na plochy

a)   specifické zvláštního určení,
b)   specifické jiné.“.

29. V § 20 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   hospodaření se srážkovými vodami jejich
1. akumulací s následným využitím, vsakováním nebo výparem, pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití umožňují a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní stavby nebo pozemky,
2. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace, pokud jejich akumulace s následným využitím, vsakováním nebo výparem není možná, nebo
3. regulovaným odváděním do jednotné kanalizace, není-li možné odvádění do vod povrchových.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pořízení územního plánu, u něhož došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky k doručení oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Pořízení změny územního plánu, u níž došlo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ke schválení zadání, zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období obsahující pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu nebo pokyny pro zpracování návrhu nového územního plánu, nebo obsahu změny, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Při první změně územního plánu, jejíž pořizování bude zahájeno po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se územní plán uvede do souladu s touto vyhláškou.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-ce 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.