Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


354

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 9, § 11a odst. 4, § 11b odst. 7, § 12a odst. 5, § 12m odst. 6, § 12y odst. 4, § 13 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 7, § 8aj odst. 5, § 8b odst. 5, § 11 odst. 2 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 12f písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017  Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843, (EU) 2019/878, (EU) 2019/2034 a (EU) 2021/338.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.“.

2. V § 2 se slovo „vztahuje“ nahrazuje slovem „použije“ a za slovo „papíry“ se vkládají slova „ , finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1 zákona o bankách, osobu dočasně označenou podle § 31 odst. 2 zákona o bankách“.

3. § 3 až 6 znějí:

㤠3

(1) Na banku se nepoužije část třetí hlavy I a III a část čtvrtá hlavy I a V.

(2) Na banku, která není podle § 12u zákona o bankách určena jako globální systémově významná instituce, se nepoužijí § 69a až 69c.

(3) Na banku, která nemá v bankovní licenci povolenou činnost podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, se nepoužije § 116a.

(4) Na spořitelní a úvěrní družstvo se nepoužije část třetí hlava I, § 69a až 69c, část třetí hlava III a část čtvrtá hlavy I a V.

§ 4

Na obchodníka s cennými papíry podle § 8a zákona o podnikání na kapitálovém trhu se použije § 116a.

§ 5

(1) Na finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1 zákona o bankách a na osobu dočasně označenou podle § 31 odst. 2 zákona o bankách se použijí § 8 až 51, § 63 až 70, § 97, 99 a 101.

(2) Na osobu podle odstavce 1, která je podle § 12u zákona o bankách určena jako globální systémově významná instituce, se použijí § 69a až 69c.

§ 6

Na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí § 52 až 62, § 70a až 74, § 76, 78, 91, 92, 95, 98, 100 a 101, § 107 až 116, § 116b a 118.“.

4. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012“ zrušují.

5. V § 7 odst. 1 písm. i) se slova „ , zákazník obchodníka s cennými papíry“ zrušují.

6. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „obchodník s cennými papíry“ nahrazují slovy „finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 zákona o bankách, osoba dočasně označená podle § 31 odst. 2 zákona o bankách“.

7. V části druhé nadpis hlavy I zní:

„POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
(K § 8b odst. 9, § 8c odst. 3 a § 10a odst. 3 zákona o bankách a § 7a odst. 5, § 7ab odst. 3 a § 7ad odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

8. V § 8 se věta druhá zrušuje.

9. V § 10 odst. 1 se slova „a konsolidačního celku“ zrušují.

10. V § 11 odst. 3 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

11. V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Povinná osoba zajistí, že organizační uspořádání a vnitřní předpisy, které jej upravují, stanoví jednoznačně a uceleně působnost a pravomoci, hlavní informační toky a vazby orgánů, výborů, pokud jsou zřízeny, jejich členů a dalších pracovníků a útvarů povinné osoby.“.

12. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povinná osoba také zajistí, že uspořádání výkonu některých činností v rámci skupiny, jejímž je členem, formou jejich centralizace nebo obdobnou formou, včetně uplatňování skupinových modelů,

a) nenaruší řádné plnění právních a smluvních povinností povinné osoby,
b) neomezí nepřiměřeně informovanost povinné osoby a
c) neoslabí jiné významné předpoklady výkonu dané činnosti v souladu s pravidly obezřetného podnikání, včetně předpokladu dostatečného porozumění takto uspořádaným činnostem a možnosti odpovídajícího ovlivňování jejich výkonu povinnou osobou.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

13. V § 26 odst. 2 se slova „na individuálním i konsolidovaném základě,“ zrušují.

14. V § 26 odst. 3 se slova „i v rámci konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků“ zrušují.

15. V § 31 písm. b) se slova „účastí v konsolidačním celku“ nahrazují slovy „členstvím ve skupině“ a slova „téhož konsolidačního celku“ se nahrazují slovy „téže skupiny“.

16. V § 38 se odstavce 2 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2.

17. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

(1) Povinná osoba zavede a udržuje interní systémy pro řízení úrokového rizika investičního portfolia a používá standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku pro identifikaci, hodnocení, řízení a snižování rizik vyplývajících z případných změn v úrokových sazbách, které mají vliv jak na ekonomickou hodnotu vlastního kapitálu, tak na čistý úrokový výnos z investičního portfolia povinné osoby.

(2) Povinná osoba zavede a udržuje systémy vyhodnocování a monitorování rizik vyplývajících z případných změn v úvěrových rozpětích, které mají vliv jak na ekonomickou hodnotu vlastního kapitálu, tak na čistý úrokový výnos z investičního portfolia povinné osoby.

(3) Povinná osoba používá standardizovanou metodiku podle odstavce 1 také tehdy, pokud Česká národní banka v rámci procesu přezkumu a vyhodnocování vyhodnotila, že použití zjednodušené standardizované metodiky podle odstavce 1 není vzhledem k interním systémům povinné osoby pro řízení úrokového rizika investičního portfolia dostatečné.

(4) Povinná osoba, která je malou a nepříliš složitou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení, používá standardizovanou metodiku, pokud zjednodušená standardizovaná metodika není vhodná ke zjištění úrokového rizika vyplývajícího z jejího investičního portfolia.

(5) Pokud se ekonomická hodnota vlastního kapitálu povinné osoby z důvodu náhlé a neočekávané změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o více než 15 % jejího kapitálu tier 1, povinná osoba přijme bez zbytečného odkladu opatření, o nichž bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku. Povinná osoba promítne do výpočtu ekonomické hodnoty vlastního kapitálu modelovací a parametrické předpoklady.

(6) Pokud u povinné osoby z důvodu náhlé a neočekávané změny v úrokových sazbách popsané v jednom ze 2 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k velkému poklesu čistého úrokového výnosu, povinná osoba přijme bez zbytečného odkladu opatření, o nichž bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku. Povinná osoba promítne do výpočtu čistého úrokového výnosu modelovací a parametrické předpoklady.

(7) Upřesnění standardizované metodiky a zjednodušené standardizované metodiky podle odstavce 1, modelovací a parametrické předpoklady podle odstavců 5 a 6 a dohledové scénáře podle odstavců 5 a 6 stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 84 odst. 5 a čl. 98 odst. 5a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.“.

18. V § 40 odst. 1 se za slovo „modelů“ vkládají slova „a rizika outsourcingu“.

19. V části třetí nadpis hlavy I zní:
„PRAVIDLA PRO VÝPOČET
KAPITÁLOVÉHO POMĚRU POBOČKYBANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU
(K § 12a odst. 5 zákona o bankách)“.

20. V § 56 odst. 3 až 5 se za číslo „79“ vkládají slova „a 79a“.

21. V části třetí nadpis hlavy II zní:
„KAPITÁLOVÉ REZERVY
(K § 12m odst. 6 zákona o bankách a § 8aj odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

22. V § 63 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(4) Povinná osoba při určení státu, ve kterém je úvěrová expozice rozhodná pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy umístěna, postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vydaného podle čl. 140 odst. 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU14).


14) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy.“.

23. V § 64 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika pro příslušnou povinnou osobu se vypočte podle vztahu

SRB = rT . TRE + ∑iri . TREi ,

kde

SRB   označuje kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro příslušnou povinnou osobu, vyjádřenou v korunách českých,

rT   označuje sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro celkový objem rizikové expozice stanovenou Českou národní bankou,

ri   označuje sazbu kapitálové rezervy platnou pro podmnožinu objemu rizikové expozice,

i   označuje index podmnožiny expozic určených podle odstavce 2,

TRE   označuje celkový objem rizikové expozice vypočtený podle čl. 92 odst. 3 nařízení, stanovený na individuálním nebo konsolidovaném základě, vyjádřený v korunách českých,

TREi   označuje objem rizikové expozice pro podmnožinu expozic

i   vypočtený podle čl. 92 odst. 3 nařízení.

(2) Povinná osoba zařadí každou rizikovou expozici do příslušné podmnožiny rizikových expozic, pro kterou Česká národní banka stanoví nebo uzná speciální sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika. Jednotlivá riziková expozice musí být zařazena do všech relevantních podmnožin. Povinná osoba podmnožiny vytvoří v závislosti na podskupině povinných osob, odvětví, případně pododvětví nebo zeměpisném umístění expozic v jednotlivých státech.

(3) Způsob určení zeměpisného umístění rizikových expozic v určitém státě je shodný jako u rozhodných expozic v případě proticyklické kapitálové rezervy. Rizikové expozice, jejichž umístění nelze tímto způsobem jednoznačně určit, považuje povinná osoba za rizikové expozice umístěné v České republice.“.

24. V § 65 se slova „zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ zrušují.

25. V § 66 odstavec 2 zní:

„(2) Pro stanovení kapitálové rezervy pro systémově významnou instituci a kapitálové rezervy pro systémové riziko se použijí tato pravidla:

a) pokud povinná osoba na konsolidovaném základě podléhá kapitálové rezervě pro globální systémově významnou instituci a kapitálové rezervě pro jinou systémově významnou instituci, uplatní se ta kapitálová rezerva, která je vyšší,
b) pokud povinná osoba podléhá kapitálové rezervě buď pro globální systémově významnou instituci, nebo pro jinou systémově významnou instituci a zároveň podléhá kapitálové rezervě pro krytí systémového rizika, pak se uplatní obě rezervy.“.

26. V § 66 se odstavce 3 až 5 zrušují.

27. V § 67 odstavec 1 zní:

„(1) Povinná osoba naplňuje jednotlivé složky kombinované kapitálové rezervy, které se na ni vztahují, kmenovým kapitálem tier 1, jenž má pro tento účel k dispozici, odděleně, a nepoužije kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem plnění jedné z kapitálových rezerv nebo její části na plnění jiné kapitálové rezervy nebo její části.“.

28. V § 67 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

29. V § 68 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Povinná osoba, která neplní kombinovanou kapitálovou rezervu,

a) vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení podle odstavce 2 a bez zbytečného odkladu o ní informuje Českou národní banku,
b) předtím, než vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení, není oprávněna
1. rozhodnout o rozdělení kmenového kapitálu tier 1 podle § 67 odst. 2,
2. převzít závazek výplaty pohyblivé složky odměny nebo zvláštních penzijních výhod nebo vyplatit pohyblivou složku odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v době, kdy povinná osoba nesplňovala kombinovanou kapitálovou rezervu,
3. provést výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu tier 1,
 
c) prostřednictvím činností podle písmene b) nerozdělí částku vyšší, než je nejvyšší částka k možnému rozdělení podle odstavce 2.

(2) Povinná osoba vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení podle vztahu

MDA = (PI + PYE - T) . F,

kde

MDA   označuje nejvyšší částku k možnému rozdělení související s kombinovanou kapitálovou rezervou,

PI   označuje mezitímní zisk nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení po odečtení jakéhokoliv rozdělení zisku nebo provedení plateb vyplývajících z kteréhokoli z opatření podle odstavce 1 písm. b),

PYE   označuje zisk za předchozí účetní období nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení po odečtení jakéhokoliv rozdělení zisku nebo provedení plateb vyplývajících z kteréhokoli z opatření podle odstavce 1 písm. b),

T   označuje daň, která by byla splatná, pokud by zisky

PI a PYE   nebyly rozděleny,

F   označuje multiplikační faktor.

(3) Multiplikační faktor povinná osoba stanoví tak, že pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 92a a 92b nařízení, nad rámec požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu vyjádřený v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení nachází

a) v prvním (nejnižším) intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,
b) ve druhém intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,2,
c) ve třetím intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,4,
d) ve čtvrtém intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,6.

(4) Povinná osoba vypočte dolní a horní hranici každého intervalu podle vztahů

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

30. V § 68 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Povinná osoba neplní požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nemá-li kapitál ve výši a kvalitě potřebné ke splnění požadavku kombinované kapitálové rezervy zároveň s každým následujícím požadavkem:

a) podle čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení, čl. 92a a 92b nařízení a požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky, a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
b) podle čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení, čl. 92a a 92b nařízení a požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky, a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
c) podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení, čl. 92a a 92b nařízení a požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky, a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.“.

31. V § 69 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „rozdělení“ vkládají slova „nebo její části“.

32. V § 69 odstavec 3 zní:

„(3) Povinná osoba zajistí správnost vyčíslení nejvyšší částky k možnému rozdělení vypočtené podle § 68 odst. 2 a dopadů zamýšlených opatření podle odstavce 2 písm. e) a je schopna České národní bance na vyžádání správnost tohoto výpočtu prokázat.“.

33. Za § 69 se vkládají nové § 69a až 69c, které včetně nadpisu znějí:

„Kapitálová rezerva k pákovému poměru a omezení s ní související

§ 69a

Rozdělením kmenového kapitálu tier 1 v souvislosti s pákovým poměrem se rozumí rozdělení podle § 67 odst. 2.*

§ 69b

(1) Povinná osoba, která nesplňuje požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru,

a) vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení související s pákovým poměrem a oznámí tuto částku České národní bance,
b) není předtím, než vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení související s pákovým poměrem, oprávněna
1. rozhodnout o rozdělení kmenového kapitálu tier 1 v souvislosti s pákovým poměrem,
2. převzít závazek výplaty pohyblivé složky odměny nebo zvláštních penzijních výhod nebo vyplatit pohyblivou složku odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v době, kdy povinná osoba nesplňovala kombinovanou kapitálovou rezervu,
3. provést výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu tier 1,
c) nerozdělí prostřednictvím činností podle písmene b) částku vyšší, než je nejvyšší částka k možnému rozdělení související s pákovým poměrem vypočtená podle odstavce 2.

(2) Povinná osoba vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení související s pákovým poměrem podle vztahu

L-MDA = (PI + PYE - T) . F,

kde

L-MDA   označuje nejvyšší částku k možnému rozdělení související s pákovým poměrem,

PI   označuje mezitímní zisk nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení po odečtení jakéhokoliv rozdělení zisku nebo provedení plateb vyplývajících z kteréhokoli z opatření podle odstavce 1 písm. b),

PYE   označuje zisk za předchozí účetní období nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení po odečtení jakéhokoliv rozdělení zisku nebo provedení plateb vyplývajících z kteréhokoli z opatření podle odstavce 1 písm. b),

T   označuje daň, která by byla splatná, pokud by zisky

Pa PYE   nebyly rozděleny,

F   označuje multiplikační faktor.

(3) Multiplikační faktor povinná osoba stanoví tak, že pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. d), čl. 92a a 92b nařízení a nad rámec požadavků na kapitál uložených v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky a nad rámec nerizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu vyjádřený v procentech v poměru k celkové míře expozic podle čl. 429 odst. 4 nařízení, nachází

a) v prvním (nejnižším) intervalu požadované kapitálové rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,
b) ve druhém intervalu požadované kapitálové rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,2,
c) ve třetím intervalu požadované kapitálové rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,4,
d) ve čtvrtém intervalu požadované kapitálové rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než jeho dolní hranice, pak je multiplikační faktor roven 0,6.

(4) Povinná osoba vypočte dolní a horní hranici každého intervalu podle vztahů

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

(5) Povinná osoba neplní požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru, nemá-li kmenový kapitál tier 1 zároveň dostatečný ke splnění požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení, čl. 92a a 92b nařízení a požadavku podle čl. 92 odst. 1a nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky, které není dostatečně pokryto požadavkem podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení.

§ 69c

(1) Omezení podle § 69b odst. 1 se týkají pouze plateb, které by měly za následek snížení kmenového kapitálu tier 1 nebo snížení zisků za podmínky, že odložení nebo neprovedení platby nenaplní událost selhání nebo podmínku pro zahájení insolvenčního řízení vztahující se na dotčenou povinnou osobu.

(2) Pokud povinná osoba nesplňuje kapitálovou rezervu k pákovému poměru a hodlá provést výplatu nejvyšší částky k možnému rozdělení související s pákovým poměrem nebo její části nebo přijmout některé z opatření podle § 69b odst. 1 písm. b), informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku a poskytne jí alespoň informace podle § 69 odst. 2 s výjimkou písmene a) bodu 3 a sdělí nejvyšší částku k možnému rozdělení související s pákovým poměrem vypočtenou podle § 69b odst. 2.

(3) Povinná osoba zajistí správnost vyčíslení nejvyšší částky k možnému rozdělení související s pákovým poměrem a dopadů zamýšlených opatření podle § 69 odst. 2 písm. d) na kmenový kapitál tier 1 nebo výši zisku za běžné účetní období a zisku za předchozí účetní období a je schopna České národní bance na vyžádání správnost tohoto výpočtu prokázat.“.

34. V § 70 písm. a) se za slovo „rezervy“ vkládají slova „a případně požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru“.

35. V části třetí se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA III
PRAVIDLA PRO VÝPOČET PÁKOVÉHO POMĚRU POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU
(K § 12a odst. 5 zákona o bankách)

§ 70a

(1) Kapitálem pro účely výpočtu pákového poměru pobočky banky z jiného než členského státu se rozumí kapitál tier 1 určený obdobně podle § 56 odst. 2 až 4.

(2) Celková míra expozic pro účely výpočtu pákového poměru pobočky banky z jiného než členského státu se určí obdobně podle čl. 429 odst. 4 až 8 a čl. 429a až 429g nařízení.“.

36. V § 72 se slova „s tím, že použitelným kapitálem se rozumí použitelný kapitál pobočky banky z jiného než členského státu podle § 71“ zrušují.

37. V § 73 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

38. V § 74 se slova „obdobně podle článků 404 až 409 nařízení rizik“ nahrazují slovy „podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č.  1060/2009 a (EU) č. 648/2012“.

39. V § 79 se slova „v příloze V části druhé odst. 217 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění (dále jen „prováděcí nařízení 680/ /2014“)“ nahrazují slovy „v čl. 47a odst. 1 nařízení“.

40. V § 81 se slova „v příloze V části druhé odst. 213 až 216 a 219 až 239 prováděcího nařízení 680/2014“ nahrazují slovy „v čl. 47a odst. 3 až 7 nařízení“.

41. Nadpis části páté zní:

„UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
(K § 11a odst. 4 a § 11b odst. 7 zákona o bankách a § 7b odst. 7 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

42. § 93 zní:

㤠93

Obsah údajů, které povinná osoba uveřejňuje o sobě, o složení společníků nebo členů, o struktuře skupiny, jejíž je součástí, o své činnosti a finanční situaci na individuálním základě, je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.“.

43. § 94 se zrušuje.

44. § 96 zní:

㤠96

Povinná osoba čtvrtletně uveřejňuje údaje podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.“.

45. V § 98 odstavec 1 zní:

„(1) Pobočka banky z jiného než členského státu ročně uveřejňuje údaje o plnění obezřetnostních pravidel podle přílohy č. 13 bodu 3 písm. a) a čtvrtletně uveřejňuje ostatní údaje podle přílohy č. 13 ke dni

a) 31. března do 13. května,
b) 30. června do 12. srpna,
c) 30. září do 12. listopadu,
d) 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.“.

46. V § 98 odst. 2 se slova „čtvrtletní rozvahu, čtvrtletní výkaz zisku a ztráty a“ zrušují.

47. Nadpis nad označením § 102 se zrušuje.

48. § 102 a 103 se zrušují.

49. Nadpis části šesté zní:

„NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
(K § 24 odst. 1 a 2 zákona o bankách a § 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)“.

50. V § 104 odst. 1 se slovo „bankách,“ nahrazuje slovy „bankách nebo“ a slova „nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.

51. V § 104 odst. 3 se za slovo „konsolidovaném“ vkládají slova „nebo subkonsolidovaném“ a slova „téhož konsolidačního celku“ se nahrazují slovem „skupiny“.

52. V § 104a odst. 1 se slovo „bankách,“ nahrazuje slovy „bankách nebo“ a slova „nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ se zrušují.

53. V § 113 odst. 2 se za slovo „období“ vkládají slova „v členění do pásem po 1 000 000 eur“.

54. V § 113 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) informace o rozdílech v odměňování pracovníků, pokud jde o rozdíly v odměňování žen a mužů.“.

55. § 114 včetně nadpisu zní:

㤠114
Informace o změně osoby

(1) Pokud povinná osoba provádí změnu osoby ve vedení klíčové funkce, informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Prováděním změny se rozumí také situace, kdy termín ukončení výkonu dané funkce stávající osobou a termín zahájení výkonu takové funkce jinou osobou se liší; v takovém případě sdělí povinná osoba oba termíny.

(2) Součástí informace podle odstavce 1 je

a) přesné označení funkce, o kterou jde,
b) uvedení, zda jde o změnu prováděnou výhradně z podnětu dosavadní osoby ve vedení klíčové funkce; nejde-li o takovou změnu, součástí informace je důvod změny,
c) základní identifikační údaje o obou oznamovaných osobách,
d) termín nebo termíny změny,
e) zpráva povinné osoby o výsledcích posouzení vhodnosti osoby pro výkon funkce, již bude vykonávat, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby, a
f) případné další podstatné informace k oznamované změně.

(3) Povinná osoba informuje Českou národní banku o výsledcích posouzení vhodnosti vždy, pokud navrhuje změnu člena vedoucího orgánu.

(4) Součástí informace podle odstavce 3 je výsledek

a) vyhodnocení, zda v řádném výkonu funkce nebrání hodnocené osobě profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, například činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,
b) vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti hodnocené osoby pro výkon dané funkce a
c) vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti vedoucího orgánu jako celku po zohlednění změn v jeho složení.

(5) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.“.

56. Za § 116a se vkládá nový § 116b, který včetně nadpisu zní:

㤠116b
Informace o aktivitách předkládané pobočkou banky z jiného než členského státu

(1) Pobočka banky z jiného než členského státu předkládá České národní bance alespoň jednou ročně údaje o

a) bilanční sumě pobočky,
b) likvidních aktivech, jež má pobočka k dispozici, zejména o dostupnosti likvidních aktiv v měnách členských států,
c) kapitálu, který má pobočka k dispozici,
d) účasti na systémech ochrany vkladů, které mají vkladatelé k dispozici,
e) systémech řízení rizik,
f) systémech správy a řízení a údaje o osobách zastávajících klíčové funkce pro činnosti pobočky,
g) ozdravných plánech, které se na pobočku vztahují, a
h) jakýchkoli dalších skutečnostech nezbytných pro celkové sledování činností pobočky, a to v obdobném rozsahu, složení a struktuře, jako je předkládá banka.

(2) Požadavek na předložení údaje podle odstavce 1 se považuje za splněný, pokud je příslušný údaj předkládán České národní bance na základě jiného právního předpisu upravujícího informační povinnost vůči České národní bance.“.

57. V příloze č. 1 bod 1 zní:

„1. Povinná osoba zavede kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 94 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU a uplatňuje zásady a postupy odměňování podle této přílohy takto:

a) zásady odměňování podle bodů 3 a 28 uplatňuje na celkový systém odměňování povinné osoby a pro odměňování všech pracovníků,

b) zvláštní zásady a postupy odměňování podle bodů 4 až 12, 16 až 20 a 22 až 27 uplatňuje na vybrané oblasti celkového systému odměňování povinné osoby a vždy pro odměňování

1. člena vedoucího orgánu,

2. pracovníka vrcholného vedení,

3. pracovníka s manažerskou odpovědností za kontrolní funkci nebo ve významné obchodní jednotce,

4. pracovníka s nárokem na významnou odměnu v předchozím účetním období, jsou-li splněny tyto podmínky:

4.1. *odměna pracovníka dosahuje nejméně částky 500 000 eur a současně nejméně výše průměrné odměny členů vedoucího orgánu a pracovníků ve vrcholném vedení,

4.2. pracovník vykonává pracovní činnost ve významné obchodní jednotce a jeho činnost je takového druhu, že má podstatný vliv na rizikový profil dané obchodní jednotky,

5. pracovníka neuvedeného v bodech 1 až 4, pokud patří do kategorie pracovníků, jejíž kritéria stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 94 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, a

c) je-li povinná osoba velkou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 146 nařízení nebo hodnota jejích aktiv na individuálním základě v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího běžnému účetnímu roku činí v průměru více než 5 miliard eur, uplatňuje i zvláštní zásady a postupy odměňování uvedené v bodech 13 až 15 a 21 s tím, že je neuplatní pro odměňování pracovníka, jehož roční pohyblivá složka odměny nepřesahuje 50 000 eur a nepředstavuje více než jednu třetinu jeho celkové roční odměny.“.

58. V příloze č. 1 bodu 2 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovem „osob“.

59. V příloze č. 1 bodu 3 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje slovy „včetně zamezování střetům zájmů mezi motivací na plnění výkonnostních cílů a motivací na plnění cílů vnitřního kontrolního systému,“.

60. V příloze č. 1 bodu 3 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) zamezují rozdílům v odměňování pracovnic a pracovníků za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.“.

61. V příloze č. 1 bodu 4 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovy „osob podle bodu 1 písm. b)“.

62. V příloze č. 1 bod 5 zní:„5. *Uplatňování zásad odměňování osob s rizikovým vlivem nebo jejich skupin je alespoň jedenkrát ročně podrobeno celkovému nezávislému vnitřnímu prověření z hlediska souladu se souhrnnými zásadami odměňování osob s rizikovým vlivem nebo jejich skupin, schválenými kontrolním orgánem.“.

63. V příloze č. 1 bodu 6 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovy „osob podle bodu 1 písm. b)“.

64. V příloze č. 1 bodu 6 písm. b) se slovo „vybraného“ zrušuje.

65. V příloze č. 1 bodu 10 se slova „vybraného pracovníka“ nahrazují slovy „osoby podle bodu 1 písm. b)“.

66. V příloze č. 1 bod 11 včetně poznámky pod čarou č.  20 zní:

„11. Povinná osoba stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny individuálně pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob. O schválení vyššího maximálního poměru pevné a pohyblivé složky odměny20) povinná osoba bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku, včetně sdělení veškerých vyšších maximálních poměrů, počtu osob, pro které byly schváleny, a jejich funkcí.


20) § 9a zákona o bankách.
§ 7ae zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
§ 12j zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.
 

67. V příloze č. 1 bodu 12 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovy „osob podle bodu 1 písm. b)“.

68. V příloze č. 1 bod 13 zní:

„13. Vznik nároku na podstatnou část pohyblivé složky odměny, a to nejméně 40 %, je odložen alespoň na dobu, která není kratší než 4 až 5 let. Délka období je vhodně stanovena s ohledem na povahu podnikání povinné osoby, jeho rizika a činnosti dotčené osoby s rizikovým vlivem a u člena vedoucího orgánu není kratší než 5 let. Nárok na odloženou část pohyblivé složky odměny nelze přiznat rychleji než na poměrném základě vůči celkové délce období, do kterého bylo přiznání nároku podstatné části pohyblivé složky odměny odloženo. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, je odloženo přiznání nároku alespoň ve výši 60 % tohoto objemu. Povinná osoba je povinna vhodně určit objem pohyblivé složky odměny, který pro účely odložení vzniku nároku na odměnu do více let považuje za mimořádně vysoký. Povinná osoba vždy posoudí objem pohyblivé složky odměny jako mimořádně vysoký také v případě, že maximální pohyblivá složka odměny jednotlivce může přesahovat 100 % jeho pevné složky odměny.“.

69. V příloze č. 1 bodu 14 úvodní části ustanovení se slova „oddálené a 50 % neoddálené pohyblivé složky odměny vybraného pracovníka“ nahrazují slovy „odložené a 50 % neodložené pohyblivé složky odměny osoby podle bodu 1 písm. b)“.

70. V příloze č. 1 bodu 14 písmeno a) zní:

„a) akcií, anebo podle právní formy povinné osoby obdobných cenných papírů představujících podíl na právnické osobě, nebo nástrojů souvisejících s takovými kapitálovými nástroji, anebo jiných srovnatelných nepeněžních nástrojů, a“.

71. V příloze č. 1 bodu 15 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovy „osob podle bodu 1 písm. b)“.

72. V příloze č. 1 bodu 16 se slova „povinnou osobou nebo“ zrušují.

73. V příloze č. 1 bodu 17 se slova „dotčeného vybraného pracovníka“ nahrazují slovy „dotčené osoby podle bodu 1 písm. b)“.

74. V příloze č. 1 bodu 20 se slova „vybraný pracovník“ nahrazují slovy „osoba podle bodu 1 písm. b)“, slovo „účastnil“ se nahrazuje slovem „účastnila“, slovo „nesl“ se nahrazuje slovem „nesla“ a slovo „nedodržel“ se nahrazuje slovem „nedodržela“.

75. V příloze č. 1 bodu 21 úvodní části ustanovení se slova „vybraným pracovníkům“ nahrazují slovy „osobám podle bodu 1 písm. b)“ a slova „vybraný pracovník“ se nahrazují slovy „osoba uvedená v bodu 1 písm. b)“.

76. V příloze č. 1 bodu 21 písm. a) se slovo „oddáleny“ nahrazuje slovem „odloženy“.

77. V příloze č. 1 bodu 21 písm. b) se slovo „mu“ nahrazuje slovem „jí“.

78. V příloze č. 1 bodu 23 se slova „vybrané pracovníky, aby neuplatňovali“ nahrazují slovy „osoby podle bodu 1 písm. b), aby neuplatňovaly“.

79. V příloze č. 1 bodu 24 se slovo „vybraných“ a slovo „vybraného“ zrušují.

80. V příloze č. 1 bod 26 zní:

„26. Smluvní odstupné poskytované pracovníkům v souvislosti s předčasným ukončením vztahu odráží jejich výkonnost dosaženou v průběhu daného období a je navrženo způsobem, který neodměňuje selhání či porušení povinností.“.

81. V příloze č. 2 bodu 11 se slova „vybraných pracovníků“ nahrazují slovy „osob podle přílohy č. 1 bodu 1 písm. b)“.

82. V příloze č. 3 bodu 10 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

83. V příloze č. 3 bodu 10 písm. c) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) správa a řízení nevýkonných expozic je v souladu s body 58 až 124 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou.“.

84. V příloze č. 7 bodu 10 se slova „konsolidačního celku“ nahrazují slovem „skupiny“.

85. V příloze č. 8 bodech 12 a 16 se slova „téhož konsolidačního celku“ nahrazují slovy „téže skupiny“.

86. V nadpisu přílohy č. 10 se slova „konsolidačního celku, jehož“ nahrazují slovy „skupiny, jejíž“.

87. V příloze č. 10 bodu 1 se v písmenu i) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámek pod čarou č. 21 až 23 zní:

„j) údaje o výborech zřízených povinnou osobou samostatně za každý výbor v tomto rozsahu:

1. označení výboru,

2. stručné shrnutí působnosti, pravomoci, způsobu jednání a rozhodování a začlenění výboru do organizačního uspořádání a informačních toků povinné osoby a

3. údaje o jednotlivých členech v tomto rozsahu:

a) jméno a příjmení, včetně titulů,

b) označení funkce vykonávané ve výboru, datum, od kdy osoba příslušnou funkci ve výboru vykonává,

c) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ve výboru a zda povinná osoba považuje člena za nezávislého21),

d) členství a vykonávaná funkce v orgánech povinné osoby a

e) členství a vykonávané funkce v orgánech jiných právnických osob;

přičemž pokud povinná osoba nemá zřízen výbor pro rizika, výbor pro jmenování nebo výbor pro odměňování22) a funkci výboru plní kontrolní orgán23), uvede v bodu 3 písm. a) povinná osoba tuto skutečnost a důvody pro nezřízení výboru a v písmenech c) až e) uvede namísto údajů o členech výboru požadované údaje o členech kontrolního orgánu; body 1 a 2 a písm. b) v bodu 3 se nepoužijí.


21) § 15 odst. 1.
22) § 8c odst. 1 zákona o bankách.
§ 7ab zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.
23) § 15 odst. 3.“.
 

88. V příloze č. 10 bodu 3 úvodní části ustanovení se slova „konsolidačního celku, jehož“ nahrazují slovy „skupiny, jejíž“.

89. V příloze č. 10 bodu 3 písm. c) a d) se slova „konsolidačního celku, jehož“ nahrazují slovy „skupiny, jejímž“.

90. V příloze č. 10 bodu 5 písmena c) a d) znějí:

„c) reálné a jmenovité hodnoty derivátů, a to

1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace,

2. souhrnně za deriváty, u nichž povinná osoba uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní,

d) poměrové ukazatele povinné osoby, a to

1. rentabilita průměrných aktiv,

2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,

3. aktiva na jednoho pracovníka,

4. správní náklady na jednoho pracovníka,

5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka.“.

91. V příloze č. 10 bodu 5 se písmena e) až h) zrušují.

92. Příloha č. 11 a příloha č. 12 se zrušují.

93. V příloze č. 13 bodu 1 písm. c) se za slovo „firma,“ vkládají slova „právní forma,“.

94. V příloze č. 13 bodu 2 písm. g) se za slovo „osob“ vkládají slova „včetně označení dané osoby, orgánu a funkce“.

95. V příloze č. 13 bod 3 zní:

„3. Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského státu

a) údaje podle čl. 433c odst. 2 nařízení,

b) reálné a jmenovité hodnoty derivátů, a to

1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace,

2. souhrnně za deriváty, u nichž pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní a

c) poměrové ukazatele pobočky banky z jiného než členského státu, a to

1. rentabilita průměrných aktiv,

2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,

3. aktiva na jednoho pracovníka,

4. správní náklady na jednoho pracovníka,

5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka.“.

96. Příloha č. 14 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou bodů 33 a 34, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.

E-shop

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ... pokračování

Cena: 2 265 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.