Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


324

ZÁKON

ze dne 18. srpna 2021

o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ VLACHOVICE-VRBĚTICE

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územních samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.

§ 2
Rozhodné období

(1) Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na poskytnutí jednorázového odškodnění je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.

(2) Rozhodné období se pro účely stanovení výše jednorázového odškodnění oprávněných osob dále člení na

a)   období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014,
b)   období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a
c)   období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020.

§ 3
Oprávněné subjekty

(1) Oprávněným krajem je Zlínský kraj.

(2) Oprávněnou obcí je tato obec nacházející se na území Zlínského kraje:

a)   Bohuslavice nad Vláří,
b)   Haluzice,
c)   Lipová,
d)   Slavičín,
e)   Vlachovice.

(3) Oprávněnou osobou je

a)   fyzická osoba, která byla v rozhodném období přihlášena k trvalému pobytu v obci uvedené v odstavci 2,
b)   fyzická osoba, která byla v rozhodném období držitelem povolení k trvalému pobytu a byla přihlášena k pobytu v obci uvedené v odstavci 2.

(4) Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.

§ 4
Jednorázové odškodnění územních samosprávných celků

(1) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši 59 000 000 Kč pro Zlínský kraj.

(2) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši

a)   36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
b)   15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
c)   36 064 000 Kč pro obec Lipová,
d)   104 290 000 Kč pro obec Slavičín,
e)   116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

§ 5

(1) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a oprávněné obci poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.

(2) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a obci poukáže Ministerstvo financí do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona na účet kraje a obce vedený u České národní banky.

(3) Jednorázové odškodnění podle § 4 není účelově určeno a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

§ 6
Jednorázové odškodnění oprávněných osob

(1) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. a) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 300 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu, s výjimkou oprávněné osoby s trvalým pobytem na území obce Slavičín, kde je tento nárok přiznán pouze oprávněné osobě s trvalým pobytem na území části obce Divnice.

(2) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. b) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 100 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu.

(3) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. c) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 20 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu.

(4) Nárok oprávněné osoby s trvalým pobytem na území obce Slavičín, s výjimkou oprávněné osoby s trvalým pobytem na území části obce Divnice, se stanovuje ve výši 20 % sazeb určených podle odstavců 2 a 3.

(5) Oprávněná osoba nemá nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění za tu část rozhodného období, kdy bylo místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny.

§ 7

Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. června 2022, jinak nárok zaniká.

§ 8

(1) K řízení o poskytnutí jednorázového odškodnění oprávněným osobám a k jeho výplatě je příslušné Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

(2) Řízení o poskytnutí jednorázového odškodnění se zahajuje na písemnou žádost oprávněné osoby. Žádost kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje

a)   číslo a druh identifikačního dokladu oprávněné osoby,
b)   číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, pokud oprávněná osoba požaduje výplatu jednorázového odškodnění tímto způsobem.

§ 9

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o poskytnutí jednorázového odškodnění do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro poskytnutí jednorázového odškodnění, ministerstvo namísto písemného vyhotovení rozhodnutí učiní záznam do spisu, který obsahuje náležitosti uvedené v § 67 odst. 2 správního řádu. Záznamem do spisu rozhodnutí o poskytnutí jednorázového odškodnění nabývá právní moci. Ministerstvo vyplatí jednorázové odškodnění do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(3) Nesplňuje-li žadatel podmínky pro poskytnutí jednorázového odškodnění, ministerstvo vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

(4) Proti rozhodnutí ministerstva není přípustný rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

§ 10

(1) Jednorázové odškodnění se vyplácí v české měně převodem na účet příslušného poskytovatele platebních služeb podle určení oprávněné osoby, nebo poštovním poukazem.

(2) Náklady na jednorázové odškodnění hradí stát.

(3) Státní orgány, právnické i fyzické osoby jsou povinny na žádost ministerstva poskytnout bezplatně podklady nezbytné k prokázání nároku a vyvinout potřebnou součinnost.

§ 11

(1) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)   omezení svéprávnosti,
g)   čísla a druhy identifikačních dokladů.

(2) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d)   adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
g)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů nepřežil,
i)   u nezletilých dětí jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě datum narození otce a matky,
j)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě datum narození dítěte.

(3) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   místo a stát, kde se subjekt údajů narodil; v případě, že se subjekt údajů narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e)   číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky,
f)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
g)   datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
h)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
i)   den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d)   datum vydání občanského průkazu,
e)   datum skončení platnosti občanského průkazu,
f)   čísla, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 12
Společné ustanovení

Uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody uplatňované v souladu s účelem uvedeným v § 1 podle jiných právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

§ 13

V § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996  Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999  Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 492/2000  Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003  Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005  Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 29/2007  Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 303/2009  Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 364/2019  Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se doplňuje bod 6, který zní:

„6. jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o životním a existenčním minimu

§ 14

V § 7 odst. 2 písm. h) bodu 2 zákona č. 110/2006  Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.  129/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.  401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č.  377/2015 Sb., zákona č. 540/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se za slovo „pohromy“ vkládají slova „ , jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.