Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


315

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2021

o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví bezpečnostní úrovně pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci podle § 6 písm. e) zákona.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   poptávaným cloud computingem informační nebo komunikační systém jako celek nebo jeho část, které mohou být provozovány pomocí cloud computingu a které je orgán veřejné moci povinen zařadit do bezpečnostní úrovně,
b)   částí informačního nebo komunikačního systému taková část tohoto systému, která je jednoznačně oddělitelná, zabezpečuje cílevědomou a systematickou informační činnost1), může být provozována pomocí cloud computingu a je definována z hlediska funkčních kategorií, architektury, provozního modelu a bezpečnosti,
c)   oblastí dopadu vymezená oblast, v rámci které může mít dopad kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing vliv na bezpečnost a zdraví lidí, ochranu osobních údajů, trestněprávní řízení, veřejný pořádek, mezinárodní vztahy, řízení a provoz, důvěryhodnost, finanční model nebo zajišťování služeb,
d)   úrovní dopadu nízká, střední, vysoká nebo kritická hodnota, která odpovídá dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing v každé oblasti dopadu.

§ 3
Bezpečnostní úrovně

Bezpečnostní úroveň pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci vyjadřuje možné dopady kybernetického bezpečnostního incidentu na poptávaný cloud computing. Bezpečnostní úrovně jsou nízká, střední, vysoká nebo kritická.

§ 4
Zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně

(1) Zařazení poptávaného cloud computingu do bezpečnostní úrovně provede orgán veřejné moci podle přílohy k této vyhlášce. Orgán veřejné moci zhodnotí naplnění úrovně dopadu, které je poptávaný cloud computing schopen dosáhnout v rámci každé oblasti dopadu. Úroveň dopadu je v rámci každé oblasti dopadu dána nejhorším možným dopadem kybernetického bezpečnostního incidentu.

(2) Při zjišťování nejhoršího možného dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu zohlední orgán veřejné moci možné narušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti poptávaného cloud computingu a povahu informačního nebo komunikačního systému, který je poptávaným cloud computingem, jako celku. V případě, že je poptávaným cloud computingem pouze určitá část informačního nebo komunikačního systému, zohlední také vztah této části k bezpečnostní úrovni informačního nebo komunikačního systému jako celku.

(3) Bezpečnostní úroveň pro využívání poptávaného cloud computingu orgánem veřejné moci je shodná s nejvyšší úrovní dopadu, které poptávaný cloud computing dosáhne při hodnocení jednotlivých oblastí dopadu.

(4) Informační nebo komunikační systém, který je významným informačním systémem podle zákona, odpovídá vysoké bezpečnostní úrovni, pokud je poptávaným cloud computingem tento informační nebo komunikační systém jako celek, a pokud nebude orgánem veřejné moci postupem podle předchozích odstavců zařazen do kritické bezpečnostní úrovně.

(5) Informační nebo komunikační systém, který je kritickou informační infrastrukturou podle zákona, odpovídá kritické bezpečnostní úrovni, pokud je poptávaným cloud computingem tento informační nebo komunikační systém jako celek.

(6) Nejvyšší stanovená bezpečnostní úroveň informačního nebo komunikačního systému jako celku musí být stanovena alespoň pro jednu část informačního nebo komunikačního systému, který je poptávaným cloud computingem.

(7) O procesu stanovení bezpečnostní úrovně poptávaného cloud computingu podle předchozích odstavců provede orgán veřejné moci písemný záznam. Vzor písemného záznamu zveřejní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost na svých internetových stránkách.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ředitel:
Ing. Řehka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 315/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) § 2 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 484 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Petr Zima - C. H. Beck

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.