Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


299

ZÁKON

ze dne 21. července 2021,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech

Čl. I

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č.  147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005  Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb., zákona č. 61/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu zákona se slova „pomocných rostlinných přípravcích“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantech“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č.  2003/2003, v platném znění.“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „pomocných rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů“.

4. V § 1 odst. 2 písm. a) a b), § 1 odst. 4 a v § 3 odst. 3 se slova „pomocné rostlinné přípravky“ nahrazují slovy „rostlinné biostimulanty“.

5. V § 1 odst. 5 se slova „Na hnojiva ES se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie o hnojivech2)“ nahrazují slovy „Na hnojivé výrobky EU se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU2)“.

6. V § 2 písmeno j) zní:

„j)   rostlinným biostimulantem látka podle čl. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009,“.

7. V § 2 písm. l) se slova „pomocných rostlinných přípravků“ nahrazují slovy „rostlinných biostimulantů“.

8. V § 2 písm. p) se slova „pomocný rostlinný přípravek“ nahrazují slovy „rostlinný biostimulant“.

9. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), která znějí:

„q)   technologickými vodami samostatně skladované a používané pomocné půdní látky, které vznikají při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku,
r)   digestátem organické hnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu,
s)   příkrmištěm část hospodářství na zemědělské půdě pod širým nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování, s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.“.

10. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „a hnojiva ES“ zrušují.

11. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „[odstavec 2 písm. c)]“ zrušují.

12. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

13. V § 3 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   obsahující přípravek na ochranu rostlin21).“.

14. V § 3 odst. 3 se slova „(dále jen „pomocné látky“)“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Technologické vody, které vznikají při jednoduchém zpracování rostlinných produktů, nesmí obsahovat žádné přidané látky kromě základní suroviny a vody.“.

15. V § 3 odst. 4, § 3a odst. 1, § 3a odst. 2 písm. b) a v § 3a odst. 4 písm. a) se slova „nebo pomocné látky“ nahrazují slovy „ , pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu nebo substrátu“.

16. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.“.

17. V § 3 odst. 5, § 7 odst. 7 a 8 a v § 9 odst. 10 písm. a) a c) se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

18. V nadpisech § 3a a 7 se slova „a pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů“.

19. V § 3a odst. 1, § 3a odst. 2 písm. c), § 3a odst. 3, § 3a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 3b odst. 1 a v § 14a odst. 2 písm. a) až f) se slova „nebo pomocnou látku“ nahrazují slovy „ , pomocnou půdní látku, rostlinný biostimulant nebo substrát“.

20. V § 3a odst. 2 písm. d) se slova „nebo pomocná látka“ nahrazují slovy „ , pomocná půdní látka, rostlinný biostimulant nebo substrát“.

21. V § 3b odst. 1 a v § 8 odst. 1 písm. d) se slova „nebo pomocných látek“ nahrazují slovy „ , pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů nebo substrátů“.

22. V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   provozní řád, je-li žadatelem provozovatel zařízení na využívání odpadů podle zákona o odpadech.“.

23. V § 4 odst. 8, § 5 odst. 8, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6, § 12 odst. 2 a v § 13 odst. 5 se slova „pomocné látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty“.

24. V § 4 odstavec 9 zní:

„(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou typy hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, závazné postupy pro odběr vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, a pro provádění chemických rozborů, biologických zkoušek a testů.“.

25. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Registrovaná, ohlášená a ohlášená vzájemně uznaná hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty se zapisují do registru hnojiv (dále jen „registr“), který vede ústav.“.

26. V § 7 odst. 1 písm. c) se za slovo „chemické“ vkládá slovo „ , biologické“ a za slovo „jejich“ se vkládají slova „obsah v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo,“.

27. V § 7 odst. 2 se za slovo „označující“ vkládají slova „nebo propagující“.

28. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Balená hnojiva uváděná do oběhu musí mít označení uvedené na obalu nebo s obalem spojené. Hnojiva, která mohou být uváděna do oběhu z bezpečnostních důvodů pouze balená, stanoví vyhláška. U volně ložených hnojiv a velkých balení nad 50 kg může být stanovené označení uvedeno jen v průvodní dokumentaci.“.

29. V § 7 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv a musí být uzavřen tak, aby otevřením byl obal nebo uzávěr obalu neopravitelně poškozen.“.

30. V § 8 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„Zemědělský podnikatel11), výrobce3a), dovozce3a) nebo dodavatel, který skladuje hnojiva, popřípadě pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty, je povinen hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty“.

31. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny činit opatření k zabránění úniku tekutých hnojiv. Ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se nevztahuje na statková hnojiva a organická hnojiva vyrobená zemědělským podnikatelem pro vlastní potřebu.“.

32. V § 8 odst. 4 se za slovo „skladována“ vkládají slova „a příkrmiště musí být provozováno“.

33. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Tuhé organické hnojivo kompost, separát digestátu a statkové hnojivo, včetně separátu kejdy, mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24 měsíců na místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 3 letech.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

34. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů, kapacitu skladovacích prostor a podmínky pro provozování příkrmiště.“.

35. V nadpisu § 9 se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.

36. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Zemědělští podnikatelé11) jsou povinni používat hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty, upravené kaly a sedimenty způsobem stanoveným tímto zákonem, zákonem o odpadech a zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu12b). Hnojivy, pomocnými půdními látkami, rostlinnými biostimulanty, substráty a upravenými kaly nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové látky v množství, které pro hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem a pro upravené kaly stanoví zvláštní právní předpis12c). Hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty, upravené kaly a sedimenty musí být používány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod, k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek. Pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami. Sedimenty nesmějí být používány, pokud obsah rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou mají být použity, a další vlastnosti sedimentu překročí limity stanovené prováděcím právním předpisem.“.

37. V § 9 odst. 2 a 6 se slova „a pomocné látky“ nahrazují slovy „ , pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty“.

38. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slovo „použití“ vkládají slova „není v souladu s údaji uvedenými v jejich označení nebo“.

39. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zemědělský podnikatel musí používat sedimenty v souladu se souhlasem o použití sedimentů na zemědělské půdě uděleným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu24).“.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.“.

40. V § 9 odst. 4 a v § 14a odst. 2 písm. g) a h) se slova „nebo pomocné látky“ nahrazují slovy „ , pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty nebo substráty“.

41. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu.“.

42. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Digestáty smějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích pouze, pokud jsou registrovány podle tohoto zákona; to neplatí, jsou-li vyrobeny výhradně ze statkových hnojiv nebo krmiv.“.

43. V § 9 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o

a)   hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy,
b)   upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a
c)   výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

Tato evidence se vede o množství, druhu a době jejich použití podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů.

(8) Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 20 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci podle odstavce 7 v elektronické formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické podobě ve stanoveném formátu.“.

44. V § 9 odst. 9 se slova „pomocné látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu“.

45. V § 9 odst. 10 písm. b) a v § 10 odst. 1 písm. a) se slova „pomocných látek“ nahrazují slovy „pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů“.

46. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   způsob vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a
e)    limity pro vnos rizikových prvků hnojivy, pomocnými půdními látkami, rostlinnými biostimulanty a substráty při jejich použití na zemědělské půdě.“.

47. V § 9 odst. 11 se za slova „o použití sedimentů,“ vkládají slova „způsob hlášení o používání sedimentů,“.

48. Poznámka pod čarou č. 12d zní:


12d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č.  396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č.  1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

49. V § 11 odst. 3, § 14 odst. 2 a v § 14a odst. 1 písm. d) se slova „nebo podnájemce“ nahrazují slovy „ , podnájemce nebo pachtýř“.

50. V § 11 odst. 4 se slova „nebo podnájemce“ nahrazují slovy „ , podnájemce nebo pachtýře“ a slova „nebo podnájmu“ se nahrazují slovy „ , podnájmu nebo pachtu“.

51. V § 12 odst. 1 písm. c) se text „§ 3 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 3a“.

52. V poznámce pod čarou č. 16b se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění.“ nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003, v platném znění.“.

53. Nadpis nad označením § 14 se zrušuje.

54. V § 14a odst. 1 písm. a) se slova „pomocné látky“ nahrazují slovy „pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty, substráty“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 9 odst. 10 nebo 11“.

55. V § 14a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)    v rozporu s § 9 odst. 7 a 8 nevede, nepředloží na požádání ústavu nebo po dobu 7 let neuchovává evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, upravených kalů a sedimentů nebo evidenci o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu podle jednotlivých pozemků, plodin a let,“.

56. V § 14a odst. 1 písm. c) a e) se za slovo „vlastník“ vkládají slova „ , nájemce, podnájemce nebo pachtýř“.

57. V § 14a odst. 1 písm. d) se slova „vlastností, nebo“ nahrazují slovem „vlastností,“.

58. V § 14a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

„f)    neohlásí ústavu použití upravených kalů nebo sedimentů podle § 9 odst. 4,
g)    nepředá ústavu evidenci podle § 9 odst. 7 ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 9 odst. 8, nebo
h)    neprovede záznam o použití hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu nebo substrátu, upraveného kalu nebo sedimentu ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 9.“.

59. V § 14a odst. 2 písm. a) se za slovo „registrovány“ vkládá slovo „ , ohlášeny“.

60. V § 14a odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g)    v rozporu s § 3 odst. 2 písm. e) uvede do oběhu hnojivo, pomocnou půdní látku, rostlinný biostimulant nebo substrát, které obsahují přípravek na ochranu rostlin21),“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

61. V § 14a odst. 2 písm. i) se za slovo „substráty“ vkládají slova „ , nebo provozuje příkrmiště“.

62. V § 14a odst. 3 písm. a) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „až d) nebo f) až h)“.

63. V § 14a odst. 3 písm. b) se slova „h) nebo j)“ nahrazují textem „k)“.

64. V § 14a odst. 3 písm. c) se slova „ , g), i) nebo j)“ nahrazují slovy „až j) nebo k)“.

65. V § 14a odst. 3 písm. d) se slova „nebo j)“ nahrazují slovy „nebo k)“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Správní řízení, která byla zahájena podle zákona č. 156/1998  Sb., o hnojivech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 156/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Čl. III

V části druhé hlavě I zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. 265/2017  Sb. a zákona č. 526/2020 Sb., se za oddíl 5 vkládá nový oddíl 6, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

„Oddíl 6
Hnojivé výrobky EU

§ 27e

(1) Úřad je v České republice orgánem odpovědným za oznámené subjekty ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU18).

(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.


18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č.  2003/2003.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu

Čl. IV

V § 4 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 229/2019 Sb., se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Státní pozemkový úřad pořizuje výstavbou nebo nabytím do majetku státu hlavní závlahová zařízení, hlavní odvodňovací zařízení a stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody. S majetkem státu podle věty první je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)   části první čl. I bodu 43, pokud jde o § 9 odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022, a
b)   části první čl. I bodů 2, 5 a 52, která nabývají účinnosti dnem 16. července 2022.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

 

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčNedostupné

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - Komentář

Jakub Hanák, Jana Tkáčiková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, upravuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu, jehož činnost je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla pro ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.