Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


296

ZÁKON

ze dne 21. července 2021

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2021

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva na území České republiky u osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 a dalších osob podle tohoto zákona ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“), které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, (dále jen „volby“) a podmínky výkonu práva těchto osob hlasovat v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Tento zákon dále upravuje zvláštní pravidla správy voleb a zjišťování výsledků voleb.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace nařízená podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví1) z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19,
b)   pobytovým zařízením zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, věznice, vazební věznice, ústav pro výkon zabezpečovací detence a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče,
c)   uzavřením pobytového zařízení uzavření pobytového zařízení podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19,
d)   volebním stanovištěm dočasné zařízení, které umožňuje hlasování ze silničního motorového vozidla,
e)   zvláštním způsobem hlasování hlasování u volebního stanoviště, hlasování při pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky,
f)   oprávněným voličem osoba, která
1. je voličem podle zákona upravujícího volby do Parlamentu České republiky (dále jen „volební zákon“) a
2. ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona, je osobou v karanténě nebo izolaci nebo k tomuto dni pobývá v pobytovém zařízení, které je uzavřeno,
g)   komisí pro hlasování volební orgán, který zajišťuje zvláštní způsoby hlasování,
h)   sčítací komisí volební orgán, který zajišťuje sčítání hlasů odevzdaných zvláštním způsobem hlasování,
i)   prvním dnem voleb první den voleb stanovený volebním zákonem.

§ 3
Použití zvláštních způsobů hlasování

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

§ 4
Překážka ve výkonu volebního práva

(1) Překážka ve výkonu volebního práva stanovená volebním zákonem pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu se nevztahuje na oprávněného voliče, který při volbách podle tohoto zákona využije zvláštního způsobu hlasování.

(2) Osoba prokáže, že je ke dni, v němž chce hlasovat zvláštním způsobem hlasování, v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem, popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci. Za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.

§ 5
Komise pro hlasování

(1) Komise pro hlasování zřizuje krajský úřad tak, aby na každý okres na území volebního kraje připadala alespoň 1 komise. Na území hlavního města Prahy zřizuje Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 komisí pro hlasování.

(2) Komise pro hlasování má 3 členy jmenované ředitelem krajského úřadu, který zároveň určí, který z nich bude zapisovatelem. Zapisovatel komise pro hlasování plní úkoly, které volební zákon svěřuje předsedovi okrskové volební komise. Pro zajištění hlasování je nutná přítomnost alespoň 2 členů komise.

(3) Na podmínky členství v komisi pro hlasování se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.

(4) Krajský úřad zajišťuje proškolení členů komise pro hlasování. Krajský úřad také zajišťuje pro komisi pro hlasování ochranné a hygienické prostředky, výpočetní techniku, včetně mobilního telefonu s přístupem k internetu, další nezbytně nutná technická zařízení, volební dokumentaci, volební schránky a dopravu při výkonu její činnosti. Pro účely zajištění dopravy může krajský úřad svěřit dopravní prostředek členům komise pro hlasování.

§ 6
Sčítací komise

(1) Sčítací komisi zřizuje krajský úřad pro území volebního kraje.

(2) Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ředitel krajského úřadu zároveň určí, který z členů komise bude zapisovatelem. Zapisovatel sčítací komise plní úkoly, které volební zákon svěřuje předsedovi okrskové volební komise. Vyžaduje-li to náročnost sčítání hlasů v daném kraji, může ředitel krajského úřadu jmenovat do sčítací komise nejvýše další 4 členy.

(3) Na podmínky členství ve sčítací komisi se použijí obdobně ustanovení volebního zákona upravující podmínky členství v okrskové volební komisi.

(4) Sčítací komise je příslušná ke sčítání hlasů odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na území volebního kraje.

(5) Školení členů sčítací komise ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a podmínky pro činnost sčítací komise, včetně ochranných a hygienických prostředků, zajišťuje krajský úřad.

§ 7
Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování

(1) Za pořádek při hlasování odpovídá zapisovatel komise pro hlasování. Jeho pokyny k zachování pořádku a řádného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné osoby.

(2) Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování svou totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu, cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu.

(3) Komise pro hlasování dále ověří, že oprávněný volič je v karanténě nebo izolaci. Prokáže-li oprávněný volič tuto skutečnost čestným prohlášením, přiloží je komise pro hlasování k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(4) Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(5) Komise pro hlasování umožní oprávněnému voliči hlasovat po ověření skutečností podle odstavců 2 a 3.

(6) Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlava II
Hlasování u volebního stanoviště

§ 8
Podmínky hlasování u volebního stanoviště

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

§ 9
Zřízení volebního stanoviště

(1) Krajský úřad po projednání s Armádou České republiky a s Policií České republiky zřídí pro každý okres ve volebním kraji alespoň 1 volební stanoviště; současně stanoví, pro který okres, popřípadě jakou jeho část vymezenou výčtem území obcí je dané volební stanoviště zřízeno. Na území hlavního města Prahy zřídí Magistrát hlavního města Prahy alespoň 5 volebních stanovišť tak, aby každá městská část spadala pod některé volební stanoviště; současně stanoví, pro která území jsou volební stanoviště zřízena.

(2) Volební stanoviště musí být zřízeno na místě s dopravní dostupností umožňující plynulý příjezd a odjezd silničních motorových vozidel.

(3) Informaci o umístění volebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do patnáctého dne před prvním dnem voleb. Krajský úřad současně poskytne informaci o umístění volebního stanoviště Ministerstvu vnitra.

(4) Armáda České republiky zajistí vybudování a vybavení volebního stanoviště s výjimkou technických prostředků podle § 5 odst. 4.

§ 10
Způsob hlasování u volebního stanoviště

(1) Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu druhého dne před prvním dnem voleb v době od 8 do 17 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostavil. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům, kteří v 17 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů.

(2) Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání splnění podmínek podle § 7 a 8 úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 11
Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování sestavuje seznam oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště. V seznamu komise uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu a okres místa trvalého pobytu oprávněného voliče.

Hlava III
Hlasování při pobytovém zařízení

§ 12
Podmínky hlasování při pobytovém zařízení

Při pobytovém zařízení, které bylo uzavřeno, může hlasovat

a)   oprávněný volič, kterému toto pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a
b)   volič podle volebního zákona, který v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá.

§ 13
Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení

(1) Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad nejpozději do 16 hodin třetího dne před prvním dnem voleb o pobytových zařízeních na území volebního kraje, která budou v době voleb uzavřena. Krajská hygienická stanice dále vyrozumí krajský úřad o uzavření pobytového zařízení, k němuž došlo po vyrozumění podle věty první. K vyrozuměním předaným krajskému úřadu po dvanácté hodině prvního dne voleb krajský úřad nepřihlíží.

(2) Krajský úřad si od pobytového zařízení, které bylo uzavřeno, vyžádá seznam osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby. Pobytové zařízení neprodleně poskytne krajskému úřadu seznam v elektronické podobě. Seznam obsahuje u každé osoby podle § 12 písm. a) jméno a příjmení, datum narození a adresu a okres místa trvalého pobytu. Krajský úřad předá seznam oprávněných voličů komisi pro hlasování. Podle vět první a druhé se nepostupuje v případě, kdy došlo k uzavření pobytového zařízení až v první den voleb; v takovém případě si krajský úřad vyžádá od pobytového zařízení pouze údaj o počtu osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby, a pobytové zařízení jej neprodleně poskytne.

§ 14
Způsob hlasování při pobytovém zařízení

(1) Komise pro hlasování zajistí hlasování při pobytovém zařízení tak, aby proběhlo ve vyhrazeném čase v době od 8 do 22 hodin dne předcházejícího prvnímu dni voleb a od 8 do 18 hodin prvního dne voleb. Čas vyhrazený pro hlasování při pobytovém zařízení stanoví komise po projednání s pobytovým zařízením. Krajský úřad může dobu pro hlasování při pobytovém zařízení prodloužit; o této skutečnosti informuje Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.

(2) Komise pro hlasování vydá po prokázání splnění podmínek podle § 7 a 12 voliči úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 15
Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování ponechá v seznamu oprávněných voličů, popřípadě do něj dopíše, pouze ty voliče podle § 12, kterým vydala úřední obálku, přičemž o nich uvede údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a adresa a okres místa trvalého pobytu.

Hlava IV
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

§ 16
Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro oprávněné voliče pobývající na území volebního kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště.

§ 17
Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Požádat lze pouze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do 20 hodin dne před prvním dnem voleb. Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

(2) Informaci o telefonním čísle podle odstavce 1 věty druhé zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do desátého dne před prvním dnem voleb.

(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, k žádosti se nepřihlíží.

(4) Krajský úřad předá komisi pro hlasování seznam oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, v rozsahu údajů podle odstavce 1 věty třetí.

§ 18
Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 8 do 22 hodin prvního dne voleb a od 8 do 14 hodin druhého dne voleb. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. Krajský úřad tuto skutečnost uveřejní na svých internetových stránkách a informuje o ní Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.

(2) Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek podle § 7 úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 19
Evidence oprávněných voličů

Komise pro hlasování v seznamu podle § 17 odst. 4 vyznačí, kterým oprávněným voličům vydala úřední obálku, popřípadě skutečnost, že oprávněný volič hlasování odmítnul nebo mu nebylo hlasování umožněno.

Hlava V
Předávání údajů ze seznamu oprávněných voličů

§ 20
Předávání seznamů krajskému úřadu

Po skončení hlasování zvláštním způsobem předá komise pro hlasování seznamy podle § 11, 15 a 19, včetně odevzdaných voličských průkazů a čestných prohlášení, neprodleně krajskému úřadu.

§ 21
Předávání evidencí obecním úřadům

(1) Krajský úřad nejpozději ve 14 hodin dne před prvním dnem voleb předá údaje ze seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(2) Krajský úřad nejpozději v 10 hodin prvního dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(3) Krajský úřad nejpozději ve 22 hodin prvního dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných voličů o voličích, kteří hlasovali při pobytovém zařízení, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu voliče.

(4) Obecní úřad neprodleně přenese údaje o hlasování předané krajským úřadem podle odstavce 1 do výpisů ze stálého seznamu voličů. Údaje předané krajským úřadem podle odstavců 2 a 3 poskytne obecní úřad neprodleně příslušné okrskové volební komisi, která je přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Přenesení údajů se provede doplněním poznámky odkazující na číslo tohoto zákona a krajský úřad, který údaje o voliči předal. Je-li ve stálém seznamu voličů u jména voliče uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném obecním úřadem, obecní úřad údaje předané krajským úřadem podle odstavců 1 až 3 bezodkladně předá obecnímu úřadu, v jehož zvláštním seznamu je volič zapsán.

(5) Dostaví-li se do volební místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková volební komise mu hlasování neumožní. Okrsková volební komise neumožní hlasování také voliči, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů požádal o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a u něhož okrsková volební komise prostřednictvím krajského úřadu ověřila, že již odhlasoval.

Hlava VI
Zjišťování výsledků voleb

§ 22
Předání volební dokumentace a volebních schránek

(1) Komise pro hlasování po ukončení hlasování zvláštním způsobem předá krajskému úřadu k uschování zapečetěnou volební schránku. O předání vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol. Uschování zapečetěné volební schránky u krajského úřadu zajistí komise pro hlasování též v době po skončení hlasování v příslušném dni do počátku hlasování v následujícím dni.

(2) Krajský úřad předá volební schránky a vytištěné seznamy oprávněných voličů předané podle § 20 sčítací komisi nejdříve po ukončení hlasování podle volebního zákona.

(3) Sčítací komise otevře volební schránky poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování ve volebním kraji, a smísí jejich obsah.

§ 23
Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Sčítací komise posuzuje hlasy a zjišťuje výsledky hlasování oprávněných voličů postupem, na který se obdobně použijí ustanovení volebního zákona upravující posuzování hlasů a zjišťování výsledků hlasování.

(2) V místnosti, kde sčítací komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu pověření zjišťováním a zpracováním výsledků voleb, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu, kteří mají osvědčení o ověření způsobilosti na úseku voleb, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i zástupci politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina pro volby byla zaregistrována, a kteří se prokáží pověřením k přítomnosti podepsaným zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice za daný volební kraj.

(3) Sčítací komise vyhotoví zápis obdobně podle pravidel pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování podle volebního zákona, a to v elektronické podobě s využitím programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem. Údaje o průběhu hlasování sčítací komise v zápisu neuvádí. Údaje o volební účasti uvede sčítací komise způsobem stanoveným Českým statistickým úřadem s přihlédnutím k povaze zvláštního způsobu hlasování.

(4) Sčítací komise předá Českému statistickému úřadu zápis na přebíracím místě stanoveném Českým statistickým úřadem.

(5) Český statistický úřad započte výsledky hlasování předané sčítací komisí do výsledku voleb obdobným způsobem, který stanoví volební zákon pro započtení výsledků hlasování u okrskové volební komise.

(6) Volební dokumentace se ukládá u krajského úřadu.

Hlava VII
Financování zvláštních způsobů hlasování

§ 24
Nároky členů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí

(1) Činnost člena komise pro hlasování a člena sčítací komise je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2) Člen komise pro hlasování a člen sčítací komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Člen komise pro hlasování a člen sčítací komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce ve výši 340 Kč za 1 den.

(3) Člen komise pro hlasování má nárok na odměnu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy vykonával funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok na odměnu ve výši 5 000 Kč. 

(4) Odměny podle odstavce 3 vyplácí krajský úřad.

(5) Pro volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise podle volebního zákona o 500 Kč. 

§ 25
Úhrada nákladů

(1) Krajský úřad z finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na činnost volebních orgánů hradí náklady na

a)   nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítací komise podle § 24,
b)   zajištění podmínek činnosti komisí pro hlasování podle § 5 a § 9 odst. 1 a
c)   zajištění podmínek pro činnost sčítací komise.

(2) Náklady na opatření podle § 9 odst. 4 se hradí z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

(3) Ze státního rozpočtu se hradí i náklady volebních orgánů vynaložené na přípravu zvláštních způsobů hlasování přede dnem podle § 3.

Hlava VIII
Zvláštní ustanovení o souběhu voleb a referenda

§ 26

(1) Překážka ve výkonu práva hlasovat v referendu konaném v souběhu s volbami stanovená příslušnými zákony upravujícími konání referenda pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu v souvislosti s onemocněním covid-19 se nevztahuje na osoby oprávněné hlasovat v referendu (dále jen „oprávněná osoba“), které při hlasování v referendu využijí zvláštního způsobu hlasování podle tohoto zákona.

(2) Oprávněná osoba může využít pro hlasování v místním referendu zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona

a)   u volebního stanoviště zřízeného pro okres, v němž se nachází obec, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat,
b)   v pobytovém zařízení, které se nachází na území obce, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat, nebo
c)   do zvláštní přenosné volební schránky, nachází-li se oprávněná osoba na území obce, ve které se koná místní referendum, v němž má oprávněná osoba právo hlasovat.

(3) Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, předá krajskému úřadu nejpozději 4 dny před prvním dnem voleb dostatečné množství úředních obálek a hlasovacích lístků pro hlasování v místním referendu, které budou předány příslušným komisím pro hlasování.

(4) Krajský úřad zajistí komisi pro hlasování vhodnou zvláštní hlasovací schránku s nápisem „Referendum“ doplněným názvem obce, pro jejíž území je místní referendum vyhlášeno. Při hlasování v místním referendu postupuje komise pro hlasování a oprávněná osoba přiměřeně podle tohoto zákona. Seznam oprávněných osob vede komise pro hlasování samostatně.

(5) Komise pro hlasování využívá jednu zvláštní hlasovací schránku pro všechny zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona v tomtéž místním referendu. V době, kdy hlasování podle tohoto zákona neprobíhá, uschová komise pro hlasování zapečetěnou zvláštní hlasovací schránku a související dokumentaci u krajského úřadu. Po ukončení hlasování předá komise pro hlasování zvláštní hlasovací schránku krajskému úřadu spolu se seznamem oprávněných osob, kterým komise pro hlasování vydala úřední obálku pro hlasování v místním referendu. Krajský úřad zajistí ve spolupráci s obecním úřadem obce, ve které se koná místní referendum, předání zvláštní hlasovací schránky a seznamu oprávněných osob okrskové volební komisi, kterou určí starosta obce. Okrsková volební komise posoudí obsah zvláštní hlasovací schránky a výsledky započte do celkových výsledků hlasování v místním referendu za hlasovací okrsek. Okrsková volební komise zároveň promítne obsah seznamu oprávněných osob předaných krajským úřadem do výpisu ze seznamu oprávněných osob.

(6) Za splnění podmínek podle odstavce 2 písm. b) může v pobytovém zařízení hlasovat v místním referendu osoba, která v tomto pobytovém zařízení pracuje nebo vykonává službu a nachází se v něm v době, kdy v tomto zařízení hlasování probíhá.

(7) Hlasuje-li v místním referendu podle tohoto zákona občan jiného členského státu Evropské unie, prokáže svou totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

(8) Při konání krajského referenda se postupuje podle odstavců 2 až 6 obdobně s tím, že hlasovací lístky pro krajské referendum sčítá sčítací komise a zápis o výsledku hlasování předá neprodleně krajské komisi zřízené podle příslušného zákona o referendu.

Hlava IX
Přestupky

§ 27

(1) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem, oprávněnou osobou nebo osobou pracující nebo vykonávající službu v pobytovém zařízení oprávněnou hlasovat při tomto pobytovém zařízení, se dopustí přestupku tím, že

a)   hlasuje podle tohoto zákona ve volbách nebo referendu více než jednou,
b)   hlasuje ve volbách nebo referendu některým ze zvláštních způsobů hlasování podle tohoto zákona a zároveň způsobem podle volebního zákona, nebo
c)   požádá pro volby nebo referendum o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podle tohoto zákona více než jednou nebo až poté, kdy odhlasovala jiným zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona.

(2) Fyzická osoba, která je oprávněným voličem nebo oprávněnou osobou, se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede v čestném prohlášení podle § 4 odst. 2 nesprávný nebo neúplný údaj.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2, nebo
b)   10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(4) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické osoby.

Hlava X
Společná ustanovení

§ 28

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se krajských úřadů též na Magistrát hlavního města Prahy.

(2) Při plnění úkolů stanovených tímto zákonem mají Český statistický úřad, krajské úřady a obecní úřady postavení volebních orgánů.

(3) Činnost volebních orgánů podle tohoto zákona je výkonem státní správy.

(4) Krajský úřad je pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn využívat údaje

a)   ze základního registru obyvatel a
b)   z informačního systému evidence obyvatel.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 4 písm. a) jsou

a)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu základního registru obyvatel,
b)   jméno a příjmení,
c)   datum narození,
d)   adresa místa pobytu,
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství a
f)   číslo cestovního pasu.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 4 písm. b) jsou

a)   agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,
b)   jméno a příjmení,
c)   datum narození,
d)   adresa místa trvalého pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(7) Z údajů podle odstavců 5 a 6 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o osobách, které jsou oprávněny hlasovat podle tohoto zákona.

(9) Poskytovatel zdravotních služeb vydá osobě omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 na její žádost bezplatně potvrzení podle § 4 odst. 2.

(10) Ministerstvo vnitra stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách formu a způsob vedení seznamů oprávněných voličů podle tohoto zákona.

(11) Český statistický úřad stanoví a sdělí krajským úřadům

a)   způsob uvádění údajů o volební účasti v zápisu o průběhu a výsledcích hlasování zpracovávaném sčítací komisí podle § 23 odst. 3,
b)   přebírací místa pro předání zápisů o průběhu a výsledcích hlasování sčítacími komisemi podle § 23 odst. 4.

(12) Není-li při ustavování okrskové volební komise pro volby dosaženo minimálního počtu členů okrskové volební komise stanoveného starostou podle volebního zákona nebo poklesne-li ve dnech voleb počet členů komise pod minimální počet stanovený starostou, snižuje se minimální počet členů okrskové volební komise na 5 a ve volebních okrscích do 300 voličů na 4.

(13) Pro vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem podle tohoto zákona neplatí lhůta stanovená v § 1 odst. 3 volebního zákona. Dny pro konání hlasování zvláštním způsobem hlasování předcházející prvnímu dni voleb vyplývající z tohoto zákona vyhlásí prezident republiky nejpozději do 20. září 2021, pokud se podle § 3 ve volbách zvláštní způsoby hlasování použijí.

(14) Na člena komise pro hlasování a člena sčítací komise se nehledí jako na plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

(15) U jednání nezbytných k výkonu volebního práva a práva hlasovat v místním nebo krajském referendu podle tohoto zákona je vyloučena jejich protiprávnost na úseku ochrany veřejného zdraví.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o místním referendu

§ 29

V § 5 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má místní referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o krajském referendu

§ 30

V § 5 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 38/2019 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže má krajské referendum probíhat společně s volbami, které se i v době krizového stavu konají.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.